، ، مکعب، 0.00 ، صنعت ارزش، مشخصات

دانلود پایان نامه

ت دراز
68,956
3491
3.38
3494.38
0.20
0.149
9
2409
هندیجان
68,681
545
0.13
545.13
1.26
1.000
10
2410
زیدون
36,463
382
0.45
382.45
0.95
0.754
11
2411
لیشتر
9,710
352
0.34
352.34
0.28
0.212
12
2412
دوگنبدان
1,010
170
7.98
177.98
0.06
0.036
13
2413
خیر آباد
14,870
264
0.18
264.18
0.56
0.442
14
2414
سرپری
11,449
334
0.25
334.25
0.34
0.265
15
2415
دهدشت
21,532
598
7.08
605.08
0.36
0.276
16
2416
شاه بهرام
7,299
982
0.12
982.12
0.07
0.050
17
2417
امام زاده جعفر
17,222
1343
0.64
1343.64
0.13
0.093
18
2418
دشت رستم
15,024
820
1.34
821.34
0.18
0.137
19
2419
باشت
9,175
346
1.21
347.21
0.26
0.202
20
2420
نورآباد ممسنی
18,182
516
7.03
523.03
0.35
0.269
21
2421
فهلیان
15,248
956
2.15
958.15
0.16
0.118
22
2422
سرانجیلک
8,672
528
0.54
528.54
0.16
0.122
23
2423
کودیان
22,357
341
0.31
341.31
0.66
0.516
24
2424
اردکان-چشمه سفید
34,742
779
1.71
780.71
0.45
0.347
xmin

0.01

xmax

1.26

xmax-xmin

1.25

جدول 4-3-4 مولفه دسترسی
مشخصات محدوده

xi-xmin/xmax-min

میانگین
میانگین ضربدر 20
ردیف
کد
نام
آب آشامیدنی
فاضلاب بهداشتی
زمین قابل کشت

1
2401
شادگان
0.962
0.888
0.978
0.94
18.86
2
2402
رامهرمز
0.901
0.905
0.956
0.92
18.42
3
2403
دالون
0.678
0.000
0.181
0.29
5.72
4
2404
باغ ملک
0.911
0.783
0.243
0.65
12.91
5
2405
صیدون
0.745
0.161
0.153
0.35
7.06
6
2406
جایزان
0.783
0.073
0.261
0.37
7.45
7
2407
بهبهان
0.969
0.901
0.548
0.81
16.12
8
2408
تخت دراز
0.572
0.063
0.149
0.26
5.23
9
2409
هندیجان
1.000
1.000
1.000
1.00
20.00
10
2410
زیدون
0.932
0.426
0.754
0.70
14.08
11
2411
لیشتر
0.493
0.000
0.212
0.23
4.70
12
2412
دوگنبدان
0.990
0.248
0.036
0.42
8.49
13
2413
خیر آباد
0.678
0.000
0.442
0.37
7.46
14
2414
سرپری
0.401
0.000
0.265
0.22
4.44
15
2415
دهدشت
0.799
0.173
0.276
0.42
8.32
16
2416
شاه بهرام
0.462
0.000
0.050
0.17
3.42
17
2417
امام زاده جعفر
0.524
0.000
0.093
0.21
4.12
18
2418
دشت رستم
0.585
0.000
0.137
0.24
4.82
19
2419
باشت
0.747
0.126
0.202
0.36
7.17
20
2420
نورآباد ممسنی
0.869
0.122
0.269
0.42
8.40
21
2421
فهلیان
0.639
0.023
0.118
0.26
5.20
22
2422
سرانجیلک
0.493
0.000
0.122
0.21
4.10
23
2423
کودیان
0.000
0.000
0.516
0.17
3.44
24
2424
اردکان-چشمه سفید
0.339
0.077
0.347
0.25
5.08

جدول 4-4-1- معرف آب ذخیره شده

مشخصات محدوده
جمعیت
حجم کل آب مخازن سدهای موجود
سرانه حجم کل آب مخازن سدهای موجود
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
نفر

کل
میلیون مترمکعب
متر مکعب برای هر نفر در سال

1
2401
شادگان
510875

2
2402
رامهرمز
100275

3
2403
دالون
13191

4
2404
باغ ملک
52398

5
2405
صیدون
49158

6
2406
جایزان
37528

7
2407
بهبهان
157994
1,200
7,595
0.0000
8
2408
تخت دراز
109780

9
2409
هندیجان
54537

10
2410
زیدون
16369

11
2411
لیشتر
7132

12
2412
دوگنبدان
87331

13
2413
خیر آباد
6247
580
92,845
1.0000
14
2414
سرپری
13180

15
2415
دهدشت
94532

16
2416
شاه بهرام
3745

17
2417
امام زاده جعفر
14271

18
2418
دشت رستم
28907

19
2419
باشت
17027

20
2420
نورآباد ممسنی
74287

21
2421
فهلیان
40274

22
2422
سرانجیلک
11170

23
2423
کودیان
5124

24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927

کل
1545259

xmin
7,595

xmax
92,845

xmax -xmin
85,249

جدول 4-4-2- معرف نسبت زمین های کشاورزی به منابع داخلی
مشخصات محدوده
جمعیت
مساحت زمینهای کشاورزی موجود
سرانه کل زمینهای کشاورزی
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
نفر
هکتار
هکتار بر نفر

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد : بررسی نقش اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دیمی
آبی
کل

1
2401
شادگان
510875
77,323
266,576
343,899
0.673
0.152
2
2402
رامهرمز
100275
14,790
49,732
64,522
0.643
0.145
3
2403
دالون
13191
5,912
3,408
9,320
0.707
0.160
4
2404
باغ ملک
52398
5,680
13,684
19,364
0.370
0.082
5
2405
صیدون
49158
17,337
7,156
24,493
0.498
0.112
6
2406
جایزان
37528
9,407
18,996
28,403
0.757
0.171
7
2407
بهبهان
157994
11,564
25,995
37,559
0.238
0.052
8
2408
تخت دراز
109780
51,008
17,948
68,956
0.628
0.142
9
2409
هندیجان
54537
8,616
60,065
68,681
1.259
0.287
10
2410
زیدون
16369
7,146
29,317
36,463
2.228
0.509
11
2411
لیشتر
7132
8,954
756
9,710
1.361
0.310
12
2412
دوگنبدان
87331
928
82
1,010
0.012
0.000
13
2413
خیر آباد
6247
8,967
5,903
14,870
2.380
0.544
14
2414
سرپری
13180
10,854
595
11,449
0.869
0.197
15
2415
دهدشت
94532
18,015
3,517
21,532
0.228
0.050
16
2416
شاه بهرام
3745
3,519
3,780
7,299
1.949
0.445
17
2417
امام زاده جعفر
14271
13,590
3,632
17,222
1.207
0.275
18
2418
دشت رستم
28907
6,203
8,821
15,024
0.520
0.117
19
2419
باشت
17027
5,340
3,835
9,175
0.539
0.121
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
1,569
16,613
18,182
0.245
0.054
21
2421
فهلیان
40274
3,257
11,991
15,248
0.379
0.084
22
2422
سرانجیلک
11170
5,703
2,969
8,672
0.776
0.176
23
2423
کودیان
5124
9,921
12,436
22,357
4.363
1.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
25,086
9,656
34,742
0.870
0.197
xmin

0.01

xmax

4.36

xmax -xmin

4.35

جدول 4-4-3 مولفه ظرفیت
مشخصات محدوده
xi-xmin/xmax-xmin
میانگین
میانگین صرب در 20
ردیف
کد
نام
سرانه ذخیره آب
سرانه زمینهای کشاورزی

1
2401
شادگان

0.152
0.076
1.52
2
2402
رامهرمز

0.145
0.073
1.45
3
2403
دالون

0.160
0.080
1.60
4
2404
باغ ملک

0.082
0.041
0.82
5
2405
صیدون

0.112
0.056
1.12
6
2406
جایزان

0.171
0.086
1.71
7
2407
بهبهان
0.0000
0.052
0.026
0.52
8
2408
تخت دراز

0.142
0.071
1.42
9
2409
هندیجان

0.287
0.143
2.87
10
2410
زیدون

0.509
0. 255
5.09
11
2411
لیشتر

0.310
0.155
3.10
12
2412
دوگنبدان

0.000
0.000
0.00
13
2413
خیر آباد
1.0000
0.544
0.77
15.44
14
2414
سرپری

0.197
0.098
1.97
15
2415
دهدشت

0.050
0.025
0. 50
16
2416
شاه بهرام

0.445
0.223
4.45
17
2417
امام زاده جعفر

0.275
0.137
2.75
18
2418
دشت رستم

0.117
0.058
1.17
19
2419
باشت

0.121
0.061
1.21
20
2420
نورآباد ممسنی

0.054
0.027
0.54
21
2421
فهلیان

0.084
0.042
0.84
22
2422
سرانجیلک

0.176
0.088
1.76
23
2423
کودیان

1.000
0.500
10.00
24
2424
اردکان-چشمه سفید

0.197
0.099
1.57

جدول 4-5-1 معرف سرانه مصرف آب شرب
مشخصات محدوده
جمعیت
سرانه مصرف شرب و بهداشتی
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
نفر
لیتر در روز

کل
شهری
روستایی
روستایی
شهری
کل

1
2401
شادگان
510875
330061
180814
116
192.57
165.470
0.451
2
2402
رامهرمز
100275
66038
34237
100
333.4
253.710
1.000
3
2403
دالون
13191

13191
97

97.000
0.025
4
2404
باغ ملک
52398
29832
22566
101
195.35
154.717
0.384
5
2405
صیدون
49158
5748
43410
100
140
104.677
0.073
6
2406
جایزان
37528
2004
35524
106
140
107.816
0.092
7
2407
بهبهان
157994
113772
44222
110
207.83
180.448
0.544
8
2408
تخت دراز
109780
26706
83074
96
112.95
100.123
0.044
9
2409
هندیجان
54537
39667
14870
123
216.21
190.795
0.609
10
2410
زیدون
16369
5067
11302
113
130
118.262
0.157
11
2411
لیشتر
7132

7132
97

97.000
0.025
12
2412
دوگنبدان
87331
83856
3475
97
136
134.448
0.258
13
2413
خیر آباد
6247

6247
103

103.000
0.062
14
2414
سرپری
13180

13180
97

97.000
0.025
15
2415
دهدشت
94532
63329
31203
97
168.33
144.785
0.322
16
2416
شاه بهرام
3745

3745
97

97.000
0.025
17
2417
امام زاده جعفر
14271

14271
97

97.000
0.025
18
2418
دشت رستم
28907

28907
95

95.000
0.012
19
2419
باشت
17027
8349
8678
97
133
114.652
0.135
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
52597
21690
95
172
149.518
0.352
21
2421
فهلیان
40274
5373
34901
94
162
103.072
0.063
22
2422
سرانجیلک
11170

11170
94

94.000
0.006
23
2423
کودیان
5124

5124
93

93.000
0.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
17848
22079
93
206
143.513
0.314
min
93.000

max
253.710

max -min
160.710

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد :بررسی و مقایسه ماهیت حقوق شیوه های پرداخت

جدول 4-5- 2-1ارزش آب صنعتی در محدوده ها ی مطالعاتی
مشخصات محدوده
مصرف آب بخش صنعت
جمعیت
مصرف آب بخش صنعت
خوزستان
کهکیلویه
محدوده مطالعاتی
ردیف
کد
نام
استان
میلیون متر مکعب در سال
نفر
میلیون متر مکعب در سال
مصرف آب بخش صنعت
ارزش هر متر مکعب آب
مصرف آب بخش صنعت
ارزش هر متر مکعب آب
ارزش هر متر مکعب

میلیون متر مکعب در سال
ریال
میلیون متر مکعب در سال
ریال
ریال
1
2401
شادگان
خوزستان
31.447
510875

31.447
618023.52

618023.52
2
2402
رامهرمز
خوزستان
2.748
100275

2.748
54006.06

54006.06
3
2404
باغ ملک
خوزستان
0.473
52398

0.473
9295.80

9295.80
1
2405
صیدون
کهکیلویه
0.005
8768
0.0009

0.00
0.0009
10.66
91.40

2405

خوزستان

40390
0.0041
0.004
80.74

0.00

2
2406
جایزان
کهکیلویه
0.845
6057
0.1364

0.00
0.1364
1629.85
15556.21

2406

خوزستان

31471
0.7086
0.709
13926.36

0.00

3
2407
بهبهان
کهکیلویه
3.524
16237
0.3622

0.00
0.3622
4328.02
66467.21

2407

خوزستان

141757
3.1618
3.162
62139.19

0.00

1
2408
تخت دراز
کهکیلویه
0.096
109780

0.000
0.00
0.0960
1147.25
1147.25
4
2409
هندیجان
خوزستان
0.024
54537

0.024
471.67

0.00
471.67
5
2410
زیدون
خوزستان
5.426
16369

5.426
106636.42

0.00
106636.42
4
2413
خیر آباد
کهکیلویه
0.38
3386
0.2060

0.00
0.2060
2461.43
5881.66

2413

خوزستان

2861
0.1740
0.174
3420.23

0.00

2
2415
دهدشت
کهکیلویه
0.083
94532

0.00
0.0830
991.90
991.90
3
2419
باشت
کهکیلویه
0.71
17027

0.00
0.7100
8484.90
8484.90
میانگین

4.417

0.2278

مشخصات محدوده
مصرف آب بخش صنعت
جمعیت
فارس
محدوده مطالعاتی
ردیف
کد
نام
استان
میلیون متر مکعب در سال
نفر
مصرف آب بخش صنعت
ارزش هر متر مکعب آب
ارزش هر متر مکعب

میلیون متر مکعب در سال
ریال
ریال
1
2420
نور آباد ممسنی
فارس
0.349
74287
0.349
374.60
374.60
2
2421
فهلیان
فارس
0.976
40274
0.976
1047.58
1047.58
3
2424
اردکان
فارس
1.47
39927
1.47
1577.82
1577.82
میانگین
0.931666667

جدول 4-5-2-2 معرف ارزش افزوده آب صنعتی
مشخصات محدوده
مصرف آب بخش صنعت
ارزش هر متر مکعب آب
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
میلیون متر مکعب در سال
ریال

1
2401
شادگان
31.447
618023.52
1.000
2
2402
رامهرمز
2.748
54006.06
0.087
3
2403
دالون

0.000
0.000
4
2404
باغ ملک
0.473
9295.80
0.015
5
2405
صیدون
0.005
91.395
0.000
6
2406
جایزان
0.845
15656.208
0.025
7
2407
بهبهان
3.524
66467.212
0.108
8
2408
تخت

Author: مدیر سایت