، حاکمیت، شرکتی، دارایی، تحقیقی، بورس

دانلود پایان نامه

اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت ها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران پرداختند. محققان در این تحقیق بیان می کنند که معیار اصلی خلق ارزش در بنگاه های اقتصادی از دیدگاه حسابداری مدیریت اندازه و تداوم سود باقیمانده است که در قالب ارزش افزوده اقتصادی اندازه گیری می شود. از مشکلات اصلی استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی در ایران، کمبود تعداد مشاهدات است. از روش های آماری رایج برای برطرف نمودن محدودیت فوق تکنیک بوت استرپینگ است که در این تحقیق با استفاده از رگرسیون بوت استرپ به مقایسه و بررسی تأثیر معیارهای حسابداری و اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت های صنایع سیمان و پتروشیمی حاضر در بورس تهران طی سال های 1387-1378 پرداخته شده است. نتایج بیانگر برتری معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری و ناکافی بودن معیارهای حسابداری در ارزیابی عملکرد شرکت ها است.
حاجیها و قصاب ماهر(1389) در تحقیقی به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت کیو توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1382 الی 1386 پرداختند. دراین پژوهش 60 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع ساختارسرمایه (بدهی محور یا سرمایه محور) وارزش نامشهود با استفاده از نسبت کیو توبین می باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند هیچ گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تامین مالی برای خود فراهم سازند. این نتایج پیشنهاد می کند که انتخاب روش تامین مالی در شرکت های ایرانی مبتنی بر ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت نیست و بدون بررسی و مطالعه کافی گزینه های ارزش آفرین، تامین مالی انجام می شود.
کرمی و عمرانی(1389)، به بررسی تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تأثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت های عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت ها ی مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکتهای محافظه کار و شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 4 سال- شرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1387 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند) می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
دموری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه ی بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در فاصله ی زمانی 1379 تا 1386 پرداختند. و به این سؤال پاسخ دادند که آیا صرفا هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا اینکه هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، شرکت ها ی نمونه با استفاده از روش ایکل به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک می شوند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه با کیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت ، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم می شوند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود آزمون می گردد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت ها ی غیر هموارساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند.

2-6-2- تحقیقات انجام شده در مورد ارزش شرکت در خارج از کشور
بیدل27 و همکاران(1998) در تحقیق خود به بررسی رابطه ی میان بازده سهام و ارزش شرکت ها پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین بازده سهام و ارزش شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.
فاسیو و لسفر28 (1999) در تحقیقی به بررسی رابطه ی درصد مالکیت سهام مدیران و ارزش شرکت پرداختند. نتایج نشان داد که رابطه ی بین ارزش شرکت و مالکیت مدیریتی ضعیف می باشد به عبارت دیگر رابطه ی معناداری بین ارزش شرکت و مالکیت مدیریتی یافت نشد.
جمیل29(2001) در تحقیقی به بررسی رابطه ی ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخت. این تحقیق چگونگی تقویت ارزش شرکت از طریق مهندسی مالی را بررسی می کند. وی در این بررسی به این نتیجه رسید که تقسیم منابع به بدهی سود سهام و سرمایه، حدود ده درصد به ارزش شرکت می افزاید.
لمن و لینز30(2001) در تحقیقی به بررسی رابطه ی ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت پرداحتند و شواهدی از بحران مالی آسیای شرقی را ارائه دادند. این بحران مالی از جولای 1997 شروع شد و شوکی منفی را روی فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها در بازار تحمیل کرد. و موجب پدید آمدن این انگیزه شد که با شرکت ها با حذف سهامداران اقلیت بر اوضاع داخلی شرکت کنترل بیشتری داشته باشند. این تحقیق با بکارگیری داده های بیش از 800 شرکت در هشت کشور آسیای شرقی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت شرکتی نقشی اساسی را در تعیین انگیزه های داخلی برای حذف سهامداران اقلیت در طول دوره ی کاهش فرصت های سرمایه گذاری بازی می کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه ساختار حاکمیت شرکتی منسجم تر باشد، ارزش شرکت بیشتر افزایش می یابد.
میگول31 و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی این مطلب پرداختند که چگونه ساختار مالکیت بر ارزش شرکت اثر می گذارد. این تحقیق با بکارگیری سیستم های مختلف حاکمیت شرکتی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین نشان داد که ویژگی های حاکمیت شرکتی، تاثیری مستقیم بر این رابطه دارد. به عبارت دیگر تقویت حاکمیت شرکتی موجب تقویت رابطه ی بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت می شود.
آلایانیس و وستن32(1998) به بررسی کاربرد مشتقات ارز خارجی در یک نمونه ی متشکل از 720 شرکت غیر مالی بزرگ ایالات متحده در طی سال های 1990 تا 1995 و همچنین اثر بالقوه ی این این مشتقات روی ارزش شرکت پرداختند. آنها در این تحقیق از شاخص کیو توبین به عنوان شاخصی برای ارزشیابی شرکت استفاده کردند. نتایج این تحقیق بیان می دارد که بین ارزش شرکت و مشتقات ارز خارجی رابطهی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جنینگز33 (2002)در تحقیقی به بررسی رابطه ی مالکیت نهادی و ارزش شرکت می پردازد. وی تحقیق خود را با این سوال شروع می کند که آیا سرمایه گزاران نهادی شرکت ها را اداره می کنند و از این طریق ارزش شرکت را افزایش می دهند. وی شواهد تجربی کمی در حمایت از این فرضیه که نظارت سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش کیفیت و ارزش شرکت می شود، یافت.
باجاج34 و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی تخفیف های قابل عرضه در بازار و ارزش شرکت پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین تخفیف های قابل عرضه در بازار و ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
لینز(2001) در تحقیقی به بررسی رابطه ی بین مالکیت سهام و ارزش شرکت در بازار های نوظهور پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد زمانی که حقوق کنترلی گروه مدیریتی از حقوق جریان نقدی اش فراتر می رود ارزش شرکت پایین تر است. و همچنین نتایج نشان داد که حقوق کنترلی غیر مدیریتی بطور مثبتی با ارزش شرکت مرتبط است.
آدریان35 و همکاران(2005) وی در این تحقیق شاخصی را برای حاکمیت شرکتی به منظور نشان دادن استاندارد های حاکمیت شرکتی بنا نهاد و شرکت های نمونه را بر این اساس رتبه بندی کرد. مدل این تحقیق 12 متغیر را از بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی می کند، این مکانیزم ها عبارتند از: 1. ساختار هیئت مدیره 2. پاداش مدیریت 3. ساختار مالکیت و 4. استاندارد های حسابداری. با بکارگیری داده های شرکت های بورسی هونگ کونگ، نتایج این تحقیق به این مطلب اشاره دارد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی اثر معناداری بر ارزش شرکت دارد.
بایی36 و همکاران(2002)محققان در این تحقیق به بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت در چین پرداختند. آنها در این تحقیق یک سری جامع از مکانیزم های حاکمیت شرکتی را برای شرکت های بورسی چین تعیین کردند و معیار های مربوطی برای هر یک از آنها مشخص کردند. سپس بر اساس این معیار ها شرکت های را رتبه بندی کردند. آنها پس از انجام تحقیق به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که از لحاظ حاکمیت شرکتی در موقعیت بهتری قرار دارند، از لحاظ ارزش شرکت نیز در موقعیت بهتری قرار دارند. به عبارت دیگر نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه ی مثبت ومعناداری بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد.
بلک37 و همکاران(2008) محققان در این تحقیق به بررسی چگونگی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکت های کره ای می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد .
کندو38 و همکاران(2008)آنها در این تحقیق به بررسی رابطه میان هزینه های آگهی و ارزش شرکت پرداختند. نمونه ی این تحقیق را تعداد 172 شرکت بورسی از کشور هند تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش هزینه های آگهی بطور معنا داری قادر به تقویت ارزش شرکت نمی باشد .
نی نی39 و همکاران(2011)آنها در این تحقیق شواهدی مبنی بر اینکه اعتباردهندگان، نقشی فعال در حاکمیت شرکتی دارند، فراهم کردند و بیان کردند که آنها از این طریق می توانند بر ارزش شرکت اثر بگذارند. این تحقیق در دوره ی زمانی 2008- 1996 در ایالات متحده انجام شده است و نمونه ی انتخاب شده از بین شرکت های غیر مالی می باشد .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی

2-7-تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد عملکرد شرکت
2-7-1-تحقیقات داخلی انجام شده در مورد عملکرد شرکت
ظریف فرد و ناظمی(1383)، در تحقیقی به بررسی نقش سود حسابداری و جریان های نقدی در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اندازه شرکت ها دارای تاثیر معناداری بر روی روابط سود و جریان های نقدی با بازده سهام هستند. اما تاثیر نوع صنعت بر روی متغیر های نقدی و تعهدی مشخص نیست.
سجادی و همکاران(1389) به بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های بورسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها با نرخ بازده ی دارایی ها رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و عملکرد شرکت (بازده ی حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه ی معنی داری وجود ندارد. به بیان دیگر، در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه تاثیر اندکی یا هیچ تاثیری بر روی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ندارد.
شیخ و صفرپور(1386)، در تحقیقی به بررسی تاثیر دوره ی سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرما یه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و بر اساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.
ستایش و کاظم نژاد(1388)، در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در تحقیق خود از متغیر های نرخ بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای ارزیابی عملکرد و از متغیر های اندازه و نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر های کنترلی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری به طور مثبت و معناداری، نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی این تاثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معنادار نیست. همچنین نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده بیانگر آن است که سرمایه ی فکری تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد آتی شرکت دارد. به علاوه رابطه ی معنادار بین رشد سرمایه فکری و عملکرد سال آینده ی شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت. متفاوت بودن تاثیر

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد:شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

Author: مدیر سایت