، دارایی، نقدی، تعهدی، نهادی، بورس

دانلود پایان نامه

سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج این پژوهش به شمار می رود که این تفاوت ناشی از تاثیر متفاوت سرمایه فکری بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی هاست.
نیک بخت و رحمانی نیا(1389) در تحقیقی به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنی دار بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ها است.

2-7-2- تحقیقات خارجی انجام شده در مورد عملکرد شرکت
ریاحی بلکویی(2003) رابطه ی بین سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های چند ملیتی آمریکایی را در دوره ی زمانی 1996-1992 مورد بررسی قرار داد. با انتخاب عامل تعداد درخواست های حفاظت از علایم تجاری، به عنوان معیار سنجش سرمایه فکری و نسبت ارزش افزوده به کل دارایی ها به عنوان معیار سنجش عملکرد، وی به این نتیجه رسید که بین عملکرد و سرمایه فکری شرکت های چند ملیتی آمریکایی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.
ونگ و چانگ(2005) به بررسی رابطه ی اجزای سرمایه ی فکری از بعد علت و معلولی و همچنین تاثیر عناصر سرمایه ی فکری بر عملکر تجاری شرکت های تایوانی پرداختند. در این راستا، شرکت های موجود در صنعت فناوری اطلاعات، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عناصر سرمایه ی فکری، به جز سرمایه ی انسانی، مستقیما عملکرد تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. سرمایه ی انسانی نیز به طور غیر مستقیم و از طریق سرمایه ی ابداعی، سرمایه ی فرآیندی و سرمایه مشتری، بر عملکرد موثر است. به علاوه یک رابطه ی علت و معلولی بین چهار عنصر سرمایه ی فکری وجود دارد. سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ابداعی و سرمایه ی فرآیندی را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، سرمایه ی ابداعی بر سرمایه ی فرآیند و آن نیز به نوبه ی خود بر سرمایه ی مشتری موثر است. در نهایت، سرمایه مشتری بر عملکرد تاثیرگذار است.
چن و همکاران(2005) با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان به این نتیجه رسیدند که سرمایه ی فکری شرکت ها، تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار و عملکرد مالی آنها دارد. به علاوه مخارج تحقیق و توسعه، تاثیر مثبتی بر ارزش و سودآوری شرکت دارد.
تان و همکاران(2007) به بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سنگاپور پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که سرمایه ی فکری و عملکرد به طور مثبتی به هم مربوطند. و بین سرمایه ی فکری و عملکرد آینده ی شرکت همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نرخ رشد سرمایه ی فکری به طور مستقیم به عملکرد شرکت وابسته است. و تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های فعال در صنایع مختلف، با هم متفاوت است.
تسای و گو40(2007) ارتباط بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های 1999 تا 2003 ر ا مورد پژوهش قراردارند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد. و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، موسسات مالی، بانکها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند .آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
کاپوپولس و همکاران41(2007)، تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند، یافته های تحقیق آنها نشان می دهد که؛ ساختار مالکیت متمرکزتر به گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.
باتاچاریا42 و همکاران(2007)، به بررسی رابطه بین میزان مالکیت نهادی وعملکرد شرکتها در صنایع مختلف وتقسیم بندی سهامداران نهادی به دوگروه حساس به فشار و مقاوم به فشار درکشور فنلاند پرداختند . نتایج این پژوهش نشان داد که بازخورد دو طرفه و قابل توجه بین میزان مالکیت نهادی و عملکرد شرکت ها وجود دارد لیکن این رابطه متقارن وهم اندازه نیست . همچنین در این مقاله نتیجه گیری می شود ، سرمایه گذاران نهادی که باشرکت ها علاوه بر رابطه سرمایه گذاری، دارای رابطه تجاری نیز می باشند ، تاثیر منفی برعملکرد شرکت ها دارند و این اثر درمقایسه با تاثیر منفی عملکرد شرکت ها بر میزان مالکیت نهادی خیلی عمده تراست.

2-8- تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد بازده سهام
2-8-1- تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل ایران در مورد بازده سهام
عرب مازار یزدی (1374)در تحقیق خود به بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی جریان های تعهدی و نقدی شرکت ها پرداخته است. برای انجام این تحقیق تعداد 40 شرکت از میان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره دو ساله با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رگرسیون چند متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که داده های جریان های نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به دادهای جریان های تعهدی نیست و رابطه معنی داری بین تغییرات غیر منتظره جریان های نقدی حاصل از عملیات و تغییرات غیرمنتظره بازده سهام وجود ندارد
فرشادفر (1378) به بررسی رابطه بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهام از یک سو و نیز رابطه بین سود عملیاتی تعهدی و جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با یکدیگر در محیط سرمایه گذاری ایران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 72 لغایت 76 و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است.
نتایج تحقیق فرشادفر به شرح ذیل می باشد:
1- بین جریان نقدی عملیاتی وبازده سهام رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.
2- بین سود تعهدی عملیاتی و بازده سهام رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.
3- بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی رابطه خطی معنی داری وجود ندارد.
این نتیجه با توجه به گروه بندی شرکت ها براساس صنعت در صنایع نساجی، لوازم خانگی و فولاد نیزمصداق دارد،امّادرصنایع ساخت موادشیمیایی، کانی غیرفلزی وساخت ماشین آلات و تجهیزات رابطه خطی بین سود تعهدی عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی مشاهده می شود. نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی تعهدی در متوسط کل شرکت های منتخب کوچکتر از یک می باشد که با توجه به شرایط اقتصاد تورمی این نتیجه می تواند نشانه ای از عدم رابطه با رابطه خفیف بین دو متغیر باشد. محقق یکی از دلایل احتمالی نتایج 1 و 2 را عدم کارایی بازار سهام ایران و نامربوط بودن اطلاعات تاریخی سود عملیاتی تعهدی می داند که این امکان را در اختیار سفته بازان قرارداده تا در غیاب اطلاعات مربوط وبا رواج شایعات و کنترل عرضه و تقاضای سهام، نوسانات شدید قیمت را که عامل مهمی در تعیین بازده سهام می باشد را در اختیار گیرند.
علی پناهی (1380)درتحقیق خود با عنوان بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت حساب سود وزیان با تغییرات بازده سهام که در بین 53 شرکت بین سالهای 74 تا 79 انجام شد، به نتایج زیر دست یافت:
فرضیات تحقیق عبارتند از :
1- بین تغییرات بهای تمام شده با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات بهای تمام شده با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
3- بین تغییرات هزینه عملیاتی با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
4- بین تغییرات هزینه های مالی با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
5- بین تغییرات سایر هزینه ها با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
6- بین تغییرات سایر درآمدها با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
7- بین تغییرات سود خالص با تغییرات بازده سهام رابطه وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین کلیه فرضیات رابطه معناداری وجود ندارد.
محقق بیان می کند که سرمایه گذاران کمتر اطلاعات سود وزیان را مبنای تصمیم گیری قرار داده و عمدتاً سایر اطلاعات که به نظر می رسد اطلاعات ترازنامه ای همچون ارزش جایگزینی دارایی ها و سایر موارد را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند که نهایتاً با شروع رکود بورس، دیدگاه مذکور تغییر یافته و در جهت میزان درآمد زایی دارایی ها که نتایج آن درصورت سود وزیان شرکت منعکس می شود حرکت می نمود و این بدین معنا می باشد که دارایی های شرکت در صورتی که ارزش جایگزینی بالایی داشته باشند ولی در عوض توان درآمدزایی بالا به دلیل محدودیت های موجود (از قبیل رقابت قیمت ها، قیمت های دستوری، عدم مدیریت مطلوب) نداشته باشند ارزش اقتصادی نخواهند داشت.
شاه مرادی (1381)در تحقیق خود به این نتیجه رسید که سود عملیاتی و سود جامع با بازده سهام رابطه معنی داری دارند، امّا بین سود خالص وبازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. از دو متغیری که با بازده سهام رابطه دارند (سود عملیاتی ، سود جامع) رابطه سود جامع قوی تر می باشد.
ثقفی و کردستانی (1383) رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی را بررسی کردند. آنها کیفیت سود را بر اساس سه معیار: رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و سود، جریان های نقدی عملیاتی و اجزای سود، قابلیت پیش بینی سود و پایداری سود را ارزیابی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد کیفیت سود که بر مبنای اطلاعات تاریخی شرکتها محاسبه شده است، در واکنش بازار به تغییرات سودکمتر مورد توجه قرارمی گیرد.
خواجوی وناظمی (1384) با بررسی 96 شرکت در طی دوره زمانی 1377 – 1382 نشان دادند که میانگین بازده سهام شرکت های تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی واجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت های که اقلام تعهدی آن ها به کم ترین و بیشترین میزان گزارش می شود اختلاف معنی داری وجود دارد.
حجازی و دوستیان (1384) در تحقیق خود با نام مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که فقط سود خالص با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار همبستگی دارد.
خوش دل (1385) در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سود عملیاتی با بازده سهام و رشد ارزش بازار خالص دارایی های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به بررسی رابطه بین سودعملیاتی و جریان های نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده مجموع دارایی ها و رشد ارزش بازار خالص داراییهای عملیاتی پرداخته است. داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی هفت ساله از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1383 بوده که با استفاده از رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که سودخالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام عادی وبازده مجموع دارایی ها رابطه مثبت و معنی داری دارد و همچنین سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام عادی، بازده مجموع دارایی ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی های عملیاتی رابطه مثبت و معنی داری دارد. اما جریان های نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، وبازده مجموع داراییها رابطه معنی داری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی های عملیاتی رابطه معکوس و معنی داری دارد. لذا سود عملیاتی و سود خالص به عنوان معیارهای سود تعهدی بر ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت مؤثرند. درمقابل جریان های نقد آزاد برای ارزیابی حقوق صاحبان سهام نامربوط هستند و ارتباطی با ارزش شرکت ندارند. با کنترل جزء سرمایه گذاری نقدی، جریان های نقدی آزاد ملاحظه گردید که سود عملیاتی با بازده مجموع دارایی ها ورشد ارزش بازار خالص دارایی های عملیاتی رابطه مثبت و معنی دار داشته ولی با بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و بی معنی دارد. جریان های نقدی عملیاتی نیز با بازده مجموع دارایی ها ورشد ارزش بازار خالص دارایی های عملیاتی رابطه معنی داری دارد اما با بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و بی معنی دارد.
قائمی و همکاران(1385) به بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این تحقیق تاثیر ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم مبادلات سهام و نسبت قیمت به درآمد را بر بازده سهام بررسی کردند.. نتایج این تحقیق حاکی از رابطه معنی دار و مثبت بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد می باشد.
یحیی زاده فر و همکاران(1389) در تحقیقی به بررسی رابطه نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش رابطه نرخ گردش به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است.

مطلب مشابه :  ، ناملموس، رقابتی، مزیّت، ملموس، RBV

2-8-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران در مورد بازده سهام
بیور و همکاران (1979) نشان دادند که همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی بالاتر است.
ریبون(1986) با بررسی میان اجزای غیرمنتظره سود تعهدی وجریان نقدی با بازده سهام نشان داد که هر دو جزء دارای مجموعه

Author: مدیر سایت