، هموارسازی، تعهدی، مدیران، است(، محیطی،

پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت تا این زیان را موقتی تفسیر کنند ( مدرس، 1387).
سود حسابدرای بر اساس مبنای تعهدی شناسایی و گزارش می شود.استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریانهای نقدی حاصل از عملیات، و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد.سود حسابدرای نیز به جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است، که بخش قدی آن به دلیل اینکه معیار عینی تری برای ارزایابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است، کمتر مورد دستکاری مدیریت قرار می گیرد.پس با این وجود، بخش تعهدی سود می تواند دستخوش تغییرات مدیران واحد تجاری به منظور نائل شدن به اهدافشان باشد و از این جهت در اریابی عملکرد شرکت ها بسیار نقش مهمی می تواند داشته باشد و سرمایه گذاران باید به این اقلام تهیه شده توسط سیستم حسابداری توجه خاصی مبذول داشته باشند و نحوه ارائه و کیفیت این اقلام را در ارزیابی شرکت ها در نظر داشته باشند.
2-6-3- اقلام تعهدی غیراختیاری و اختیاری
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند ، آن دسته از اقلام تعهدی که در مدل تجاری شرکتها و محیط عملیاتی آنها به وجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند را، اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم. مثل حسابها و اسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، پیش پرداخت ها ،پیش دریافتها.دسته ای دیگر ازاقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابدرای، تخصیص های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجود می آیند به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار و نوع این اقلام می تواند متفاوت باشد.چون تحت تاثیر رویه و خط مشی های انتخابی شرکت قرار دارند و هر چقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آنها داشته باشد، احتمال بیشتری دراد که از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است.مثل هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از واگذاری داراییها، سود و زیان حاصل از توقف یک یخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها، سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریها، آثار ناشی از تغییر در روشهای پذیرفته شده حسابدرای و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیراختیاری قرار نمی گیرند ( فرانسیس،2005)، ( دکو و دیگرن، 1995) و ( برادشاو، 2001).
2-6- کیفیت سود
به نظر هیکس کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود بریا تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع ازسود وجود ندارد.
کیفیت سود مفهومی است که دارای جنبه های متفاوتی می باشد و از این رو تعاریف متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده است.
درا ین تحقیق یک مورد ازمهمترین ویژگی های کیفی سود مورد توجه قرار گرفته است.
1.پایداری سود
2-6-1 پایداری سود
در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی وجود دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.پایداری سود به معنای تکرار پذیری( استمرار) سود جاری است هر چه پایداری سود بیش تر باشد،یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.
سودی که ناشی از فعالیت های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریان های نقدی آتی به رقم سود حسابدرای به عنوان تنها شاخص تعیین کننده توجه نمی کنند،بلکه برای آنها پایداری و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است( کردستانی و مجدی، 1388).
2-7- مشخصات محیط متلاطم
محیطهای پیرامون سازمانها در سالهای اخیر نه تنها به شکلی فزاینده متلاطم و فزاینده و دگرگون گشته،بلکه پیوستگی متقابل آنها نیز بیشتر شده است از این رو تغییرات در هر کجای این نظام به شکلی غیرقابل پیش بینی (و اغلب به نحوی خطرناک) در سایر بخشها نیز انعکاس خواهد داشت. دلایل بوجود آمدن تلاطم های در حال افزایش، عوامل زیادی می تواند باشد ابتدا موضوعات فناورانه و مهمی که امکان ارتباطات و دسترسی به یکدیگر و دانش بشری بصورت بسیار سریع و ارزان تر از قبل را بوجودآورده که خود منشأ ایجاد تغییرات زیادی می شود.دوم،تعامل بیشتر افراد جامعه و ملل مختلف ونهایتاً تغییر نگرش جامعه ها و گرایش به اجتماع که نتیجه آن تدوین قانونهای مرتبط با ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و افزایش هزینه های تولید صنایع مختلف گردیده است.در نتیجه امروزه سازمانها در محیطهای متلاطم و غیرقابل پیش بینی فعالیت کرده وتغییرات در این محیطها غیرخطی است.بنابراین نیاز به توجه و تحقیق بیشتر جنبه های مختلف این موضوع و فهم عمیق تر تلاطم وجود دارد تلاطم محیطی، معیاری و عدم اطمینان در محیط فعالیت سازمان بوده و محیطهای متلاطم بوسیلۀ سطح بالای تغییر و پویایی، پیچیدگی و عدم اطمینان و ظرفیت پایین محیط مشخص می گردد و می توان با سه مؤلفه مقدار و سطح آن را مشخص کرد.
2-7-1- ظرفیت
غنی بودن و فقیر بودن محیط با سطح و میزان منابعی که در دسترس سازمان قرار دارد.
2-7- 1 پیچیدگی
تعداد عومل خارجی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و بر سازمان اثر می گذارند.

2-7-3- پویایی
نرخ و شدت تغییرات عوامل محیطی ( نادری، 1388).
2-8- معانی و تعاریف عدم اطمینان محیطی
عدم اطمینان یک مفهوم مرکزی و کلیدی در ادبیات نظریه سازمان است،به ویژه در نظریه هایی که ماهیت و چگونگی روابط بین سازمان ها و محیط را تبیین می نمایند مفهوم عدم اطمینان محیطی یک متغیر محوری در مباحث تعامل سازمان- محیط و به ویژه در نظریه های طراحی سازمان است برای حفظ تعادل سازمانی و عملکرد رضایت بخش، غیر کارکردی و مضر است. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد.
از تعاریف عدم اطمینان محیطی ،تعریف زیر بیش ترین عمومیت را دارا است:
عدم اطمینان محیطی، نوعی ناتوانی برای تخصیص احتمالات به حوادث ممکن الوقع آینده است ( دانکن، 1972).
عدم اطمینان محیطی، فقدان اطلاعات درباره روابط علت و معلولی است( لورچ،1967).
عدم اطمینان محیطی، نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی است( اسلوکام، 1975).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه : ارتباط ورشکستگی شرکت های تجاری در ورشکستگی شرکا

2-9- انواع عدم اطمینان ذهنی درباره محیط
2-9-1- عدم اطمینان شرایط
یک نوع عدم اطمینان که مدیران سازمان ها می توانند تجربه کنند،عدم اطمینان از شرایط محیط است .عدم اطمینان شرایط مدیران زمانی تجربه می کنند که احساس می کنند محیط سازمان یا یک بخش خاصی از آن ، غیر قابل پیش بینی است. مدیران سطح عالی امکان دارد درباره اقدامات سازمان های مرتبط و تشکیلات کلیدی مانند عرضه کنندگان ،رقبا، مصرف کنندگان ،دولت و سهامداران و غیره نامطمئن باشند یا آنها ممکن است درباره احتمال یا تغییرات کلی و اساسی درشرایط محیطی مربوط مانند روندهای اجتماعی- فرهنگی، تحولات جمعیتی و پیشرفت های اساسی فناورانه،نامطمئن باشند. عدم اطمینان درباره شرایط محیط بدین معنا است که شخص نمی داند،اجزای محیط چگونه تغییر خواهند کرد .ناتوانی برای پیش بینی رفتار آینده ی یک رقیب جدی، مثال روشی از عدم شرایط است.عدم شرایط امکان دارد درک ناقصی ازروابط بین عناصر و اجزای محیط را شامل شود.
2-9-2- عدم اطمینان اثر
نوع دوم و کاملا متفاوت عدم اطمینان درباره محیط،مربوط می شود به نوعی ناتوانی فردی برای پیش بینی اثراتی که وقایع با تغییرات محیطی بر روی سازمان خواهند گذاشت.بنابراین عدم اطمینان اثر به عنوان نوعی ناتوانی برای برآورد چگونگی تاثیر شرایط آینده محیط بر روی یک سامان خاص، تعریف شده است.تجربه عدم اطمینان اثر امکان دارد شامل عدم اطمیان درباره تاثیر ملی یک حادثه یا تغییر محیطی بر سازمان اصلی و مرکزی باشد. هم چنین ممکن است ماهیت، شدت و زمان اثر را در بر گیرد. عدم اطمینان اثر دربردارنده فقدان درک روابط عالی است.اگر عدن اطمینان شرایط، عدم اطمینان درباره وضعیت آینده جهان باشد، بنابراین عدم اطمینان اثر، عدم اطمینان به اثرادت حوادث و وقایع شرایط آینده بر توانایی وعملکرد آینده سازمان است.
2-9-3- عدم اطمینان پاسخ
نوع سوم اطمینان مربوط می شود به درک این که، چه گزینه های پاسخی و در دسترس سازمان قرار دارد؟ عدن اطمینان پاسخ، به عنوان فقدان دانش درباره گزینه ای پاسخ و نوعی ناتوانی برای پیش بینی پیامدهای احتمالی گزینه های پاسخ، تعریف شده است. عدم اطمینان پاسخ احتمالا زمانی برجسته می شود که نیازی برای اقدام و عمل احساس شود، زیرا یک حادثه با تغییر، یا فرصت منحصر به فردی را برای سازمان ایجاد نموده است ( میلیکان، 1987).

2-10- اندازه گیری عدم اطمینان محیطی
برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی دو روش زیر وجود دارد
ضریب تغییرات فروش (دیس وبرد، 1984)
انحراف از سود پیش بینی شده تحلیل گران ( دیچوف، 1994)
در این تحقیق برای اندازه گیری عدم اطمینان محیطی از ضریب تغییرات فروش استفاده می کنیم که به شرح زیر است:
〖cv(z〗_1)=√(∑_(k=1)^5▒((z_1-z^- )^2)/5)/z^-
Cv : ضریب تغییرات فروش
z ̅: میانگین مبلغ فروش در طول پنج سال گذشته
Zi: مبلغ فروش در طول سال جاری
2-15- تأثیر عدم اطمینان محیطی بر هموارسازی سود و پایداری سود
معمولا مدیران از طریق فرآیندهایی خود را با محیط وفق می دهند.آنها برنامه هایی را به اجرا در می آورند تا بوسیله آن، فعالیت سازمان را دایت کرده و بر رفتار گروه های ذینفع تاثیر بگذارند و با عواملی که به صورت غیر مستقیم وجود دارد خود را وفق دهند. بنابراین عدم اطمینان محیطی انگیزه ای برای مدیران ایجاد می کند تا هموارسازی سود را انجام داده و سود گزارش شده توسط سازمان را تغییر دهند.عدم اطمینان محیطی باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران می گردد، ولی مدیران سعی می کنند عدم تقارن به وجود آمده را با هموارسازی سود کاهش دهند.
به دلیل غیرقابل کنترل بودن نیروهای تشکیل شدهنده محیط تجاری، وابستگی متقابل بین این نیروها، پویایی و پیچدگی محیط تجاری و …. . حفظ یک روند پایدار برای سود شرکت در طول زمان دشوار است.در نتیجه هر چه قدر شرکت در سطح شرایط عدم اطمینان بالاتری فعالیت کندو تغییرات محیط فعالیت آن شدیدتر باشد، سود شرکت دارای نوسان بیشتری خواهد بود( حبیب و همکاران ، 2011).
2-11- تاثیر هموارسازی سود و کیفیت سود بر قیمت گذاری بازار
از آنجایی که امروزه تمرکز اصلی گزارشگری مالی بر پیش بینی سود و بازده به عنوان شاخص عملکرد واحد تجاری است. سودهای هموار و با کیفیت به عنوان معیار تصمیم گیری از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و عموم تحلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها وقضاوت های خود در نظر می گیرند، بنابراین شناخت تاثیر هموارسازی سود و کیفیت سود بر بازده سهام از اعتبار ویژه ای برخوردار است( حبیب و همکاران، 2011).
بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکتهایی که هموراسازی سود انجام می دهند بیشتر از شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نمی دهند.این مهم می تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکتهاست که باعث افزایش قیمت آنها می گردد.به عبارت دیگر شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند و توانسته اند توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف سازند.زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است .از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک ( نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه گذاران می کند ( میچلسون و همکاران، 1998).

بخش دوم
2-12- تحقیقات صورت گرفته در زمینه عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود و کیفیت سود
2-12-1- تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقاتی در زمینه هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی صورت گرفته که در زیر به تفضیل به آنها می پردازیم.
جامع ترین تحقیق با موضوع ” شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود” توسط بدری، (1378) صورت گرفته است.در تحقیق مذکور از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 139 شرکت به عنوان نمونه آماری نتخاب شده اند و محدوده زمانی مورد تحقیق از سال 1369 تا 1375 بوده است. در تحقیق بدری برای شناسایی عوامل موثر در پدیده هموارسازی سود ابتدا شرکت های نمونه به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز تقسیم شده اند.نتایح حاصل ازآزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری ، نوع صنعت، نوع مالکیت و عمل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی نشده اند.نتایح بدست آمده در تحقیق بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاً متفاوت است.
” نوروش،ایرج” و ” سپاسی، سحر” ( 1384)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران پرداخته اند.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 90 شرکت انتخاب شده اند وپرسش نامه های تکمیلی 64 شرکت گردآوری شده ارزش های فرهنگی ” هافستد” مبنا قرار گرفته شد.نتایج

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی قوانین پولشویی را درسطح بین الملل وایران

Author: 92