، کارکنان، آلفای، مشهد، انتظامی، فرماندهی

شغلی و کارایی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی ارتباط مستقیم دیده می شود، به این صورت که متغیرهایی چون کافی بودن حقوق جهت تامین نیازهای اساسی کارکنان، رفتار و اعمال مدیران، شرایط فیزیکی محیط کار و برآورد مطلوب نیازهای اجتماعی کارکنان که در رضایت شغلی کارکنان موثر بوده است، بر میزان کارایی آنان نیز تأثیر می گذارد. شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که بین تجربه کاری کارکنان با میزان کارایی آنان ارتباط معناداری مشاهده می شود.
5. ابراهیمی (1379) در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر سبک های مدیریتی بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی و شناسایی سبک های مدیریتی و بهترین سبک در میان سبک ها، که بر کارایی تاثیر بیشتر داشته باشد، پرداخته است. این پژوهش سعی کرده است که سبک های مدیریتی را شناسایی کند و بهترین سبک مدیریتی موثر بر کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس را معرفی نماید و در نهایت پیشنهادهایی جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی و هم چنین افزایش کارایی کارکنان عرضه کند. با توجه به یافته های پژوهش، بین سبک مدیریت و کارایی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس ارتباط معناداری دیده می شود. به این صورت که هر چه از سبک مدیریت استبدادی – استثماری و سبک استبدادی- خیرخواهانه، به سمت سبک های مدیریت مشاوره ای و مشارکتی پیش برویم، کارایی کارکنان افزایش نشان می دهد.
6. عموزاده (1379) در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش های مدیریت بر کارآیی مدیران و فرماندهای ناجا، به بررسی تاثیر متغیرهای مستقل اجرای کار در حداقل زمان، آموزش های مدیریتی، رضایت بالادستان، تجربه و محیط آموزش بر متغیر وابسته کارایی مبادرت نموده است. در این تحقیق که با ابزار پرسش نامه و با روش توصیفی در جامعه نمونه آماری مدیران ارشد ستادی “ناجا” صورت پذیرفته، محقق به رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته دست یافته است.
7. مطهری نیا (1385) در پژوهشی با عنوان ” بررسی روش ارزش یابی کارکنان ناجا (بررسی موردی فرماندهی انتظامی شهرستان همدان)” به بررسی و تطبیق روش کنونی ارزش یابی کارایی کارکنان ناجا با اهداف و منظورهای آیین نامه ارزش یابی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد روش فعلی ارزش یابی کارایی سبب شناسایی نقاط ضعف و قوت و استعدادهای کارکنان نمی شود و نتایج این ارزش یابی ها در سرنوشت خدمتی آنان تأثیر گذار نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که کارکنان ناجا از نحوه و نتایج ارزش یابی کارایی سالانه خود راضی نبوده و بازخورد مناسب از نتایج این ارزش یابی ها جهت بهبود عملکرد آنان داده نمی شود.
8. در تحقیق آزادواری (1388) با عنوان بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد، هدف اصلی پژوهش بررسی میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از منظر کارکنان سطوح گوناگون فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و زمینه ای – موردی است و جامعه تحقیق شامل دویست تن از مدیران و فرماندهان ستاد فرماندهی انتظامی خراسان رضوی، فرماندهان و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی ثامن و رؤسای دوایر کلانتری بانوان مشهد است، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شمار 112 تن از آنان انتخاب شدند و در دست بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش،میزان کارایی کارکنان کلانتری بانوان مشهد از نظر شاخص های سرعت عمل، دقت عمل، صحت عمل، انگیزه و مسئولیت پذیری، در شرایطی مناسب قرار دارد. وجود عواملی چون سرعت عمل، دقت عمل، صحت عملکرد، انگیزه و مسئولیت پذیری به هنگام ایفای وظایف شغلی محول شده به کارکنان کلانتری بانوان مشهد حاکی از آن است که این کارکنان از منظر کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مشهد از کارایی لازم در ایفای وظایف محول شده برخوردارند.

فصل سوم:
طرح و روش تحقیق

3-1) مقدمه
هر تحقیق شامل فرآیندهای بررسی و آزمایش و آزمودن است.تمام این مراحل باید به دقت و با حساسیت کامل انجام و به اجرا در آید.کم توجهی و بی دقتی در انجام هر کدام از این مراحل باعث می شود نتیجه نهایی دچار مشکل شود.نتایج بدست آمده همان پاسخ پرسش ما یا همان راه حل مشکل ما است که تحقیق در راستای آن انجام گرفته است.مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق?روش تحقیق?جامعه و نمونه آماری? روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات?روایی?پایای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.

3-2) فرآیند اجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مسئله بیان شده ، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده و فرضیه ها شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسش نامه و به صورت میدانی از کارکنان بانک ملی در سطح رشت جمع آوری شد ، تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارهای spss آماده گردیدند. درادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه ، توزیع صفت های متغیرها بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه ها اقدام شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

3-3) روش تحقیق
تحقیقات درعلوم مدیریتی با توجه به دومعیار هدف تحقیق ونحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، دراین تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت را دنبال می کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی 1387،ص 94). در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر شاخه همبستگی و از نوع پیمایشی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد.

3-4) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد?وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(سکاران?1390?294)
جامعه آماری در این تحقیق کارکنان شاغل بانک ملی ایران در سطح شهرستان رشت می باشند.تعداد کل جامعه آماری در سطح شهرستان رشت562 پرسنل می باشد که در1 اداره سرپرستی ,27شعبه ناحیه شهری و 5باجه شهری در سطح شهرستان رشت مشغول انجام وظایف بانکی می باشد.
روش انتخاب نمونه:گردآوری اطلاعات مربوط به کلیه کارکنان جامعه آماری در همه موارد امکان پذیر نیست.زیرا محدودیت زمانی و هزینه مانع از آن است که ویژگی های تک تک افراد جامعه آماری اندازه گیری و یا مورد بررسی واقع شود.از اینرو به داده ها و اطلاعات قسمتی از جامعه اکتفا شده و در نتیجه با استفاده از ابزار علم آمار با پذیرش درصد معینی خطا به کل جامعه آماری تعمیم داده میشود.در علم آمار راه های گوناگونی برای انتخاب نمونه وجود دارد.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. که در این روش همه اعضای جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند. نمونه برداری ، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه بتوان این خصوصیات و ویژگی های آزمودنی گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران ، 1385، ص296).
با توجه به اینکه تعداد کارکنان، جامعه تقریبا بزرگی را تشکیل می دهند از فرمول کوکران جهت مشخص کردن تعداد نمونه استفاده شده است. که طبق فرمول میزان حجم نمونه 228 نفر به دست آمد .

فرمول شماره 1

= Nحجم جامعه آماری
= nحجم نمونه
= Zمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد
=pمقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0.5درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
= qدرصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)=0.5
d= مقدار اشتباه مجاز=0.05

=

3_5) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات
در این تحقیق از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است.در این تحقیق با توجه به محدودیت زمانی و نیاز به دسترسی سریع داده پاسخنامه به صورت دستی به افراد تحویل داده و درخواست گردید چناچه ابهامی در پاسخ به سوال ها به نظرشان میرسد مطرح کنند.از تعداد 275 پرسشنامه توزیع شده 228 تعداد تکمیل و باز پس داده شد. سوالهای پرسشنامه از نوع بسته است.اگرچه معایبی دارد از جمله ایجاد محدودیت برای پاسخ دهنده و همچنین مانع در جهت بروز خلاقیت می باشد. ولی به علت وجود محاسنی از قبیل جلوگیری از اطلاعات اضافی و بیهوده?افزایش قابلیت اتکا به سبب پرهیز از اطلاعات ذهنی?صرفه جویی در وقت برای محقق و پاسخ دهنده و بالاخره افزایش نرخ بازگشت از آن استفاده گردیده است.بدین ترتیب پرسشنامه در قالب سوال 12عمومی و 34سوال اصلی می باشد.نمونه ای از پرسشنامه در قسمت ضمائم آورده شده است .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و مقایسه اعتبارات اسنادی

3-5-1) روایی پرسشنامه
مقصود از روائی آن است که ابزار اندازه گیری انتخاب شده می تواند ویژگی که برای آن طراحی شده است را به خوبی اندازه گیری نماید یا نه؟روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نادرست نتیجه نهایی تحقیق را بی ارزش و بی اهمیت می سازد.برای سنجش روائی پرسشنامه از روش روائی محتوایی به طزیق دلفی استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا پرسشنامه ای تنظیم شد و در اختیار استاد راهنما و متخصصین قرار گرفت و پس از تایید نهایی ایشان?پرسشنامه حاضر تهیه شد.
3_5_2) پایایی پرسشنامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری انتخاب شده در یک فاصله زمانی کوتاه نتایج یکسان و نزذیک به همی از انداز گیری انجام شده به ما بدهد.در این تحقیق جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید نمره های زیر مجموعه سوالات پرسش نامه و واریانس کل را محاسبه نموده و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.( بازرگان ، 1376،ص 164)

فرمول شماره 2
j : تعداد زیر مجموعه سوال های پرسش نامه
واریانس زیر آزمون j
واریانس کل آزمون
: ضریب پایایی کل آزمون
اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از 70% باشد پرسش نامه دارای پایایی است .
در عمل برای محاسبه ضریب پایایی پرسش نامه طرح شده ابتدا یک نمونه اولیه شامل 30 پرسش نامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی پرسش نامه مطرح شده برای اندازه گیری متغیر بخش بندی و هریک از سوالات آن ، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به قرار جدول ذیل بوده است.

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
آگاهی
909/0
مشارکت
860/0
کلاس آموزشی
714/0
کارایی
839/0

3_6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق ابتدا به توصیف متغیرها پرداخته شد و سپس با استفاده از ضریب همبستگی فرضیه های تحقیق آزمون شدند.بدلیل به کارگیری ضریب همبستگی این است که برای سنجش متغیرها از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده و همچنین مقیاس اندازه گیری از نوع فاصله ای می باشد.ضریب همبستگی شاخص آماری است که حدود رابطه بین متغیرها را نشان می دهد.برای آگاهی و تصمیم گیری درباره اینکه آیا رابطه معناداری بین دو متغیر وجو دارد یا خیر از ضریب همبستگی استفاده می شود.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه:
در اول این فصل به توصیف متغیرهای تحقیق و رسم نمودارهای مربوط به آنها و در نتیجه نتایج حاصل از آن پرداخته شده است.در ادامه به آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از آزمون فرضیات پرداخته شده است.تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این تحقیق سبب بدست آمدن اطلاعات مربوط به رد یا پذیرش فرضیه های این تحقیق می گردد.

4-2) توصیف متغیر های تحقیق
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است . جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.

4-2-1) جنسیت
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده می گردد 5/82 از پاسخگویان مرد و 5/17 درصد زن می باشند.
جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت

نمودار 4-1) نمودار ستونی جنسیت

4-2-2) تحصیلات
مطابق جدول 4-2 ، 1/24 درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، 4/15 درصد کاردانی، 9/46 درصد کارشناسی و 6/13 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.
جدول 4-2 )جدول فراوانی میزان تحصیلات

نمودار 4-2) نمودار ستونی میزان تحصیلات

4-2-3) سن
مطابق جدول 4-3 ، 2/13 درصد از پاسخگویان دارای کمتر از 30 سال ، 5/42 درصد از 30 تا 40 سال و 3/44 درصد از 40 سال به بالا می باشند.
جدول4-3) جدول فراوانی سن

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن

4-2-4) تعداد پرسنل
مطابق جدول 4-4 ، 2/13 درصد از شعبات دارای پرسنل کمتر از 5 نفر ، 4/22 درصد دارای پرسنل بین 5 تا 10 نفر، 9/28 درصد دارای پرسنل بین 11 تا 16 نفر و 43 درصد دارای پرسنل بیشتر از 17 نفر می باشند.
جدول4-4) جدول فراوانی تعداد پرسنل

نمودار 4-4) نمودار ستونی تعداد

Author: 92