، کارکنان، پاداش، واریانس، رابطه)، همبستگی(شدت

پرسنل

4-2-5) رشته تحصیلی
مطابق جدول 4-5 ، 9/28 درصد از پرسنل تحصیل کرده رشته انسانی، 1/21 درصد رشته تجربی، 1/17 درصد رشته ریاضی، 2/27 درصد فنی مهندسی و 7/5 درصد رشته خدمات هستند.
جدول4-5) جدول فراوانی رشته تحصیلی

نمودار 4-5) نمودار ستونی رشته تحصیلی

4-2-6) پست سازمانی
مطابق جدول 4-6 ، 2/9 از پاسخ دهندگان رییس، 4/11 درصد معاون، 5/28 درصد کارشناس، 4/43 درصد متصدی، 4/4 درصد فنی و 1/3 درصد خدماتی می باشند.
جدول4-6) جدول فراوانی پست سازمانی

نمودار 4-6) نمودار ستونی پست سازمانی
4-2-7) سابقه خدمت
مطابق جدول 4-7 ، 3/5 از پاسخ دهندگان دارای سابقه زیر 5 سال، 6/13 درصد از 5 تا 10 سال، 9/25 درصد از 10 تا 15 سال، 1/24 درصد از 15 تا 20 سال و 1/31 درصد از 20 سال به بالاتر هستند.
جدول4-7) جدول فراوانی سابقه خدمت

نمودار 4-7) نمودار ستونی سابقه خدمت
4-2-8) نوع استخدام
مطابق جدول 4-8 ، 8/90 درصد از پرسنل رسمی، 8/8 درصد قراردادی و 4/0 درصد سایر موارد هستند.
جدول4-8) جدول فراوانی نوع استخدام

نمودار 4-8) نمودار ستونی نوع استخدام

4-2-9) وضعیت تاهل
مطابق جدول 4-9 ، 5/10 درصد از پاسخ دهندگان مجرد و 5/89 درصد متاهل هستند.
جدول4-9) جدول فراوانی وضعیت تاهل

نمودار 4-9) نمودار ستونی وضعیت تاهل

4-2-10) ارتباط رشته و شغل
مطابق جدول 4-10 ، 7/23 از پاسخ دهندگان در رابطه با ارتباط رشته و شغل گزینه بی ارتباط، 1/28 درصد کم ارتباط و 2/48 درصد گزینه مرتبط را انتخاب نموده اند.
جدول4-10) جدول فراوانی ارتباط رشته و شغل

نمودار 4-10) نمودار ستونی ارتباط رشته و شغل

4-2-11) آگاهی
متغیر آگاهی دارای میانگین 74/3 و انحراف معیار 509/0 و واریانس 260/0 می باشد. همچنین آگاهی دارای حداقل نمره 36/2 و حداکثر 5 است.
جدول 4-11) جدول توصیفی آگاهی

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آگاهی

4-2-12) مشارکت
متغیر مشارکت دارای میانگین 83/3 و انحراف معیار 565/0 و واریانس 320/0 می باشد. همچنین مشارکت دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 5 است.
جدول 4-12 )جدول توصیفی مشارکت

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام مشارکت

4-2-13) کلاس آموزشی
متغیر کلاس آموزشی دارای میانگین 02/4 و انحراف معیار 683/0 و واریانس 467/0 می باشد. همچنین کلاس آموزشی دارای حداقل نمره 50/1 و حداکثر 5 است.
جدول4-13) جدول توصیفی کلاس آموزشی

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام کلاس آموزشی

4-2-14) پاداش
متغیر پاداش دارای میانگین 16/4 و انحراف معیار 717/0 و واریانس 515/0 می باشد. همچنین پاداش دارای حداقل نمره 0/2 و حداکثر 5 است.
جدول 4-14) جدول توصیفی پاداش

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام پاداش

4-2-15) کارایی
متغیر کارایی دارای میانگین 71/3 و انحراف معیار 547/0 و واریانس 30/0 می باشد. همچنین کارایی دارای حداقل نمره 2 و حداکثر 5 است.
جدول 4-15) جدول توصیفی کارایی

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام کارایی

4 ـ3) آزمون فرضیه های تحقیق
در این قسمت به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به نوع فرضیه از آزمون ضریب همبستگی استفاده می کنیم. جهت مشخص نمودن نوع ضریب همبستگی(پارامتریک یا ناپارامتریک)، ابتدا از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم که به شرح زیر است:
جدول 4-16) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

: توزیع داده ها نرمال است.(ادعا)
: توزیع داده ها نرمال نیست.
همانگونه که در جدول شماره 4-16 مشاهده می گردد از آنجاکه سطح معنی داری بیشتر از 05/0 است (sig=0/570)بنابراین توزیع داده ها نرمال است و می توان از آزمون های پارامتریک مانند رگرسیون استفاده نمود.

4-3-1) آزمون فرضیه اول :
بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنها رابطه وجود دارد.
: بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنها رابطه وجود ندارد.
: بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنها رابطه وجود دارد.
جدول 4-17) جدول همبستگی میزان پاداش کارکنان و کارایی

همانگونه که در جدول همبستگی 4-17 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 027/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 146/0 است.

4-3-2) آزمون فرضیه دوم
بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسي دين و آراء فقهاء

جدول 4-18) جدول همبستگی کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی

همانگونه که در جدول همبستگی 4-18 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 509/0 است.

4-3-3)آزمون فرضیه سوم
بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.

جدول 4-19) جدول همبستگی میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان

همانگونه که در جدول همبستگی 4-19 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 970/0 است.

4-3-4) آزمون فرضیه چهارم
بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.

جدول 4-20) جدول همبستگی مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان

همانگونه که در جدول همبستگی 4-20 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 000/0 sig = بوده و این مقدار کمتر از 5%= است، لذا رد شده و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 562/0 است.

4-3-5) آزمون فرضیه پنجم
بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
: بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود ندارد.
: بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.

جدول 4-21) جدول همبستگی میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان

همانگونه که در جدول همبستگی 4-21 مشاهده می گردد، از آنجا که مقدار 090/0 sig = بوده و این مقدار بیشتر از 5%= است، لذا رد نشده و با اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

5_1)مقدمه
در این فصل تحقیق به حاصل و نتیجه نهایی کار پرداخته شده است.این فصل به عنوان فصل پایانی شامل جمع بندی همه کارهای انجام گرفته طی چهار فصل پیشین و کل تحقیق است.در ابتدای کار نتیجه نهایی حاصل از تحقیق بیان شده در ادامه و به ترتیب نتایج آمار توصیفی?نتایج آمار استنباطی?پیشنهادات تحقیق?پیشنهادات آتی تحقیق?محدودیت های تحقیق? بیان شده است.
5-2 ) نتیجه گیری
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین آگاهی کارکنان از اهداف و میزان کارائی آنان پرداخته شده است که با انجام تحقیق حاضر به وجود رابطه مثبت و مستقیم بین آگاهی کارکنان از اهداف و کارائی آنان دست یافت.همانگونه که در طی تحقیق حاضر بیان شد?نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمان است.پس اهمیت دادن به این رکن از اهمیت بالایی در این جهت دارا می باشد.هر سازمانی برای رسیدن به هدفی مشخص تشکیل می شود?که همه فعالیتها و کارهایی که سازمان انجام می دهد در جهت رسیدن به این اهداف مشخص است.هرقدر آگاهی کارکنان از اهداف سازمانی که در آن مشغول به کار هستند بیشتر شود میزان بازدهی و کارائی آنان بیشتر می شود?در نتیجه سازمانی کاراتر و موفق تر خواهیم داشت. رئیسان و بالامقامان هر سازمانی با ایجاد جوی دوستانه و مشارکت دادن کارکنان و زیردستان در تعیین هدف سازمان و آگاه کردن کارکنان از اهداف سازمان از طرق گوناگونی که در خلال تحقیق حاضر بیان شد?تمایل کارکنان را به انجام وظایفشان در خلال رسیدن سازمان به هدفش بیشتر می کند و باعث می شود کارکنان با رغبت?اعتماد به نفس ? دانش و آگاهی و همچنین روحیه مشارکت بیشتری وظایفشان را با سرعت و دقت در جهت رسیدن هر چه زودتر سازمان به اهدافش انجام دهند.

5-3) نتایج آمار توصیفی
5/82 از پاسخگویان مرد و 5/17 درصد زن می باشند.
1/24 درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم ، 4/15 درصد کاردانی، 9/46 درصد کارشناسی و 6/13 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.
2/13 درصد از پاسخگویان دارای کمتر از 30 سال ، 5/42 درصد از 30 تا 40 سال و 3/44 درصد از 40 سال به بالا می باشند.
2/13 درصد از شعبات دارای پرسنل کمتر از 5 نفر ، 4/22 درصد دارای پرسنل بین 5 تا 10 نفر، 9/28 درصد دارای پرسنل بین 11 تا 16 نفر و 43 درصد دارای پرسنل بیشتر از 17 نفر می باشند.
9/28 درصد از پرسنل تحصیل کرده رشته انسانی، 1/21 درصد رشته تجربی، 1/17 درصد رشته ریاضی، 2/27 درصد فنی مهندسی و 7/5 درصد رشته خدمات هستند.
2/9 از پاسخ دهندگان رییس، 4/11 درصد معاون، 5/28 درصد کارشناس، 4/43 درصد متصدی، 4/4 درصد فنی و 1/3 درصد خدماتی می باشند.
3/5 از پاسخ دهندگان دارای سابقه زیر 5 سال، 6/13 درصد از 5 تا 10 سال، 9/25 درصد از 10 تا 15 سال، 1/24 درصد از 15 تا 20 سال و 1/31 درصد از 20 سال به بالاتر هستند.
8/90 درصد از پرسنل رسمی، 8/8 درصد قراردادی و 4/0 درصد سایر موارد هستند.
5/10 درصد از پاسخ دهندگان مجرد و 5/89 درصد متاهل هستند.
7/23 از پاسخ دهندگان در رابطه با ارتباط رشته و شغل گزینه بی ارتباط، 1/28 درصد کم ارتباط و 2/48 درصد گزینه مرتبط را انتخاب نموده اند.
متغیر آگاهی دارای میانگین 74/3 و انحراف معیار 509/0 و واریانس 260/0 می باشد. همچنین آگاهی دارای حداقل نمره 36/2 و حداکثر 5 است.
متغیر مشارکت دارای میانگین 83/3 و انحراف معیار 565/0 و واریانس 320/0 می باشد. همچنین مشارکت دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 5 است.
متغیر کلاس آموزشی دارای میانگین 02/4 و انحراف معیار 683/0 و واریانس 467/0 می باشد. همچنین کلاس آموزشی دارای حداقل نمره 50/1 و حداکثر 5 است.
متغیر پاداش دارای میانگین 16/4 و انحراف معیار 717/0 و واریانس 515/0 می باشد. همچنین پاداش دارای حداقل نمره 0/2 و حداکثر 5 است.
متغیر کارایی دارای میانگین 71/3 و انحراف معیار 547/0 و واریانس 30/0 می باشد. همچنین کارایی دارای حداقل نمره 2 و حداکثر 5 است.

مطلب مشابه :  پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

5-4) نتایج آماراستنباطی:
1. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول با استفاده از رگرسیون?اینگونه استنباط شد که بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 146/0 است.
2. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم با استفاده از رگرسیون?اینگونه استنباط شد که بین میزان
کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 509/0 است.
3. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم با استفاده از رگرسیون?اینگونه استنباط شد که بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 970/0 است..
4. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه چهارم با استفاده از رگرسیون?اینگونه استنباط شد که بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود دارد و ضریب همبستگی(شدت رابطه) 562/0 است.
5. از نتیجه حاصل از آزمون فرضیه پنجم با استفاده از رگرسیون?اینگونه استنباط شد که بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه معنادار وجود ندارد.

5_5 ) پیشنهادات تحقیق:
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پیشنهاد می شود از ابزارهای جانبی مادی و معنوی مانند پاداش و قدردانی برای تشویق کارکنان استفاده شود.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پیشنهاد می شود قبل از واگذاری وظیفه مربوطه به کارکنان در راستای آگاهی کارکنان از هدف انجام وظیفه مربوطه برای آنان اقدام به تشکیل کلاسهای توجیهی و آموزشی نمایند.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پیشنهاد می شود?مدیران و روسا قبل از واگذاری شغل و وظیفه مورد نظر به کارکنان?آنان را از اهداف تشکیل سازمان?علت و ضرورت انجام وظیفه آگاه نمایند.
بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پیشنهاد می شود?جلسات بحث گروهی و تبادل اطلاعات در سازمان بین کارکنان سازمان تشکیل شود.
5_6) پیشنهادات آتی تحقیق:
انجام تحقیق حاضر در

Author: 92