تحقیق درباره کنید، نقاشی، کادر، ترسیم

دانلود پایان نامه

می بندد ، رعایت قوانین زاویه دید است و این چیزی است که باعث می شود که گمان کنیم که بزرگترها درک دیداری بهتری از دنیا دارند . کمی بیندیشیم .

4. چگونه شما صفحه کامپیوتری که در مقابلتان قرار دارد یا خانه ای که از پنجره اتاقتان می بینید را ترسیم می کنید ؟
شاید مانند بسیاری از هنرمندان گذشته و حال از منظره یابی استفاده کنید که لئوناردو داوینچی173 طراحی و دورِر174 آن را تکمیل نمود . از ورای کادری عمودی متشکل از یک شیشه چهارگوش ویک چشمی ثابت در فاصله 30 سانتیمتری مرکز کادر را نگاه کنید و به طور غیر ارادی ، با دنبال کردن زاویه های کادر شیشه ای گوشه های کامپیوتر را ترسیم نمائید . با این حال توجه داشته باشیم که نقاشی ارائه شده با استفاده از این روش هم به طور عینی صحیح نیست . زیرا این نقاشی حاصل دید یک چشمی است و تنها واقعیت را ن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهپیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، توانایی ها

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید