دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، شهرستان زابل، استان هرمزگان

دانلود پایان نامه

تعمیم یافته و پارتو تعمیم یافته بر اساس آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و نمودار نسبت گشتاورهای خطی، مقادیر حدی تعمیم یافته و لجستیک تعمیم یافته به عنوان بهترین توزیعهای منطقهای شناخته شدند. در نهایت پارامترهای توزیع با استفاده از دادههای مشاهداتی و شبیهسازی مونت کارلو به دست آمد.
Kroll and Vogel (2002) با استفاده از نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی، تواناییهای توزیعهای مختلف برای جریانهای کم در 1505 ایستگاه آب‌سنجی در ایالات متحده را بررسی کردند. یک مقایسه تحلیلی و نظری برای جریانهای متناوب انجام شد و نتایج نشان داد که توزیعهای پیرسون نوع 3 و لوگ نرمال 3 پارامتری برای جریانهای کم در ایالات متحده به ترتیب در رودخانههای متناوب و دائمی می‌تواند استفاده شود.
Adamowski (2000) در پژوهشی به مقایسه روشهای غیر پارامتری و گشتاورهای خطی در تحلیل منطقهای سیلاب حوضههای واقع در استانهای انتاریو و کبک کانادا پرداخت. وی در پژوهش خود از دادههای حداکثر سالیانه و سریهای جزئی سیلاب استفاده کرد. او در نخستین گام حوضههای مورد بررسی را بر اساس شکل تابع تجمعی و زمان وقوع سیل به 9 ناحیه همگن تقسیم نمود. نتایج این پژوهش نشان دهنده ناکارآمدی مدلهای غیر پارامتری در جداسازی مکانیسمهای مختلف سیلاب و در پی آن ضعف در تعیین نواحی همگن میباشد.
Vogel and Wilson (1996) از نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی برای حداقل، میانگین و حداکثر جریان در بیش از 1455 رودخانه در ایالات متحده استفاده کردند. نتایج نشان داد که توزیعهای مقادیر حدی تعمیم یافته، لوگ نرمال 3 پارامتری و پیرسون نوع 3 برای جریانهای حداکثر سالانه مناسب میباشند. همچنین نمودار نسبت گشتاورهای خطی نشان داد که توزیع پیرسون نوع 3 برای جریانهای حداقل و میانگین سالانه مناسب میباشند.
Vogel et al. (1993) با استفاده از نمودارهای نسبت گشتاورهای خطی به بررسی 61 ایستگاه آب‌سنجی در استرالیا پرداختند. بررسیها نشان داد که توزیعهای مقادیر حدی تعمیم یافته و ویکبی برای مناطق جنوب غربی و غرب استرالیا و منطقه تاسمانیا که تحت نفوذ بارندگیهای زمستانه میباشند، مناسب است. در سایر اقلیمها پارتو تعمیم یافته و ویکبی مناسب تشخیص داده شدند. دیگر مدلها از قبیل گامبل، لوگ نرمال، نرمال، پیرسون، نمائی و توزیع یکنواخت نمایش ضعیفی را نشان دادند. آنها نشان دادند که نباید به یک توزیع خاص مانند مقادیر حدی تعمیم یافته اکتفا کرد و توزیعهای دیگر مانند پارتو تعمیم یافته به صورت معنیداری مناسب تشخیص داده شد.
Pearson (1991) با استفاده از نمودارهای گشتاورهای خطی به گروهبندی 275 ایستگاه در نیوزلند پرداخت. ایستگاههای مورد بررسی دارای حداقل 10 سال داده مشاهداتی بودند، به طوری که میانگین طول آمار مشاهداتی نیمه جنوبی استان 1 سال گزارش شده است. کاربرد تئوری گشتاورهای خطی در بررسی سیلابهای نیوزلند نشان میدهد که سریهای سیلاب سالانه جنوب کانتربری با توزیع مقادیر حدی نوع دوم برازش بهتری دارد. در حالی که در نتایج پژوهشهای قبلی، مقادیر حدی نوع اول به عنوان بهترین توزیع برای این منطقه معرفی شده بود.
Wiltshire (1986) دو آزمون آماری بررسی همگنی ناحیهای در تحلیل فراوانی منطقهای سیلاب را معرفی و خصوصیات این دو آزمون را نشان دادند. آزمون اول بر پایه ضریب تغییرات سریهای سیلاب حداکثر سالانه تغییر مقیاس یافته و آزمون دوم بر پایه توابع توزیع می باشد. پس از بررسی دو آزمون توسط دادههای شبیهسازی شده برتری آزمون برپایه تابع توزیع اثبات شد. قدرت تشخیص نواحی همگن توسط این آزمون بستگی به مساحت منطقه، تعداد ایستگاهها، طول دوره آماری موجود و انتخاب توزیع اصلی دارد و هرچه تعداد ایستگاهها و دادههای آنها بیشتر باشد درجه اطمینان بیشتری را همراه خواهد داشت.
Markovic (1965) توزیعهای نرمال، لوگ نرمال 2 و 3 پارامتری، گاما و پیرسون نوع 3 را برای 446 ایستگاه آب‌سنجی در غرب ایالات متحده بررسی کرد و با استفاده از آزمون کی دو توزیع گاما را به عنوان بهترین توزیع منطقهای معرفی کرد.
3-1- روش انجام تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش حداکثر دادههای شدت بارش 24 ساعته از ایستگاههای استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار میگیرد. این داده ها از ایستگاههای سینوپتیک این استان تهیه و مورد ارزیابی قرار می گیرند. تعداد ایستگاههای مورد بررسی هشت ایستگاه در سطح استان سیستان و بلوچستان می باشند.
در این پژوهش از دادههای حداکثر شدت بارش 24 ساعته ایستگاهای سینوپتیک هشت شهر زابل، زهک، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، کنارک و چابهار در استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است مقادیر حداکثر عددی هر تداوم و بارش روزانه، تحت آزمونهای آماری از قبیل تصادفی بودن، همگن بودن و آزمون داده های پرت قرار گرفت. برای تکمیل خلاء آماری به دو صورت عمل شد:
1- در حالتی که برخی از سال ها و برای بعضی از تداومها ایستگاه فاقد آمار یا دارای آمار غیر قابل قبول بود، با ایجاد هبستگی بین دو ردیف زمانی مجاور اقدام به تخمین مقدار مربوط به آن فاصله زمانی گردید.
2- در سالهایی که به علت نقص دستگاه باران سنج ثبات مقادیر حداکثر بصورت کامل ثبت نگردید است، از میانگین نسبت بارندگیهای کوتاه مدت به بارندگی حداکثر یک روزه ایستگاه در سالهای داری آمار استفاده شد و برای سال های فاقد آمار با ضرب این نسبتها به مقدار حداکثر رگبار یک روزه ایستگاه، اقدام به بازسازی و برآورد مقدار بارش آن سال گردید.
سپس با استفاده از نرم افزارهای تحلیل فراوانی هیدرولوژیکی HYFA) و(Best fit برای هر گروه از داده ها در بازههای زمانی مختلف تحلیل فراوانی صورت گرفت و به کمک توابع چگالی احتمال مختلف تحلیل فراوانی بارش روزانه صورت گرفت. در مرحله بعد در این تحقیق تحلیل فراوانی منطقهای حداکثر بارش 24 ساعته استان سیستان و بلوچستان با استفاده از سه روش حداکثر درستنمایی، گشتاورها و گشتاورهای خطی مورد ارزیابی قرار میگیرد و بهترین تابع توزیع با استفاده از آزمونهای مربع کای و کلوموگروف- اسمیرنوف تعیین میشوند. در این روشها توزیعهای مقادیر حدی تعمیم یافته، پیرسون نوع 3، لوگ پیرسون نوع 3، لجستیک تعمیم یافته، پارتو تعمیم یافته، لوگ نرمال نوع 3 و ویکبی 5 پارامتری مقایسه میگردند. انتخاب بهترین توزیع با توجه به این که در برخی ایستگاهها چند توزیع با استفاده از آزمونهای مربع کای و کلوموگروف- اسمیرنوف به عنوان توزیع برتر شناخته شد، بر اساس کمترین مجذور میانگین مربعات خطا صورت میگیرد. جهت محاسبه پارامترهای توزیع از روشهای حداکثر درست نمایی، روش گشتاور و روش گشتاورهای خطی استفاده شد و بهترین توزیع آماری منطبق بر دادهها بر اساس حداقل مقدار میانگین انحرافات نسبی و مقایسه برازش توزیع بر دادههای مشاهداتی به تفکیک هر تداوم انتخاب شدند. سپس حداکثر بارندگی 24 ساعته برای هر بازه زمانی و یک مجموعه از دوره بازگشتهای انتخابی( 2، 5، 10، 20، 25، 50، 100 سال) محاسبه شد (قنبرپور و همکاران، 1379).
3-2- معرفی منطقه مورد مطالعه
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187502 کیلومتر مربع، در جنوب شرقی ایران و در بین مختصات ?? درجه و ? دقیقه تا ?? درجه و ?? دقیقه عرض شمالی و ?? درجه و ?? دقیقه تا ?? درجه و ?? دقیقه طول شرقی واقع شده است. این استان پهناور از سمت شرق با کشور پاکستان 900 کیلومتر و با کشور افغانستان 300 کیلومتر مرز مشترک دارد؛ از قسمت جنوب با دریای عمان به طول تقریبی 270 کیلومتر مرز آبی دارد و از قسمت شمال و شمال غرب با استان خراسان به طول 190 کیلومتر و از قسمت غرب با استان کرمان به طول 580 کیلومتر و با استان هرمزگان به طول 165 کیلومتر همجوار است.
این استان از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل یافته است که از لحاظ طبیعی با یکدیگر کاملاً متفاوتند. ناحیه سیستان 8117 کیلومتر مربع، در قسمت شمالی این استان قرار دارد و حوضه مسطح و مسدودی است که از آبرفت‌های دلتای قدیمی و فعلی رود هیرمند تشکیل شده است. ناحیه بلوچستان به مساحت 179385 کیلومتر مربع منطقه وسیع کوهستانی است که حد شمالی آن کویر لوت و حد جنوبی آن دریای عمان است. مرزهای طولانی آبی و خشکی استان با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای حوضه خلیج فارس، موقعیت ویژه‌ای را به آن بخشیده و سبب ایجاد شرایطی خاص شده است (بینام، 1392).
به علت زیاد بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی، میزان تبخیر در این استان زیاد است و به طور متوسط چهار میلی‌متر در روز گزارش شده است بارندگی عمدتاً در ماه‌های زمستان صورت می‌گیرد. به طور متوسط در هفت ماه از سال در این ناحیه اثری از باران مشاهده نمی‌شود. میزان بارندگی از طرف شرق به غرب استان افزایش می‌یابد. متوسط سالانه بارندگی آن حدود 70 میلی‌متر و بسیار نامنظم است. استان سیستان و بلوچستان از لحاظ طبقه بندی اقلیمی درناحیه اقلیمی بیابانی و خشک می‌باشد. در یک تقسیم بندی کلی می‌توان گفت مناطق ایرانشهر، زابل و باهوکلات، آب و هوای بیابانی و ناحیه زاهدان در مرز بین اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی قرار گرفته است. مناطق سراوان، خاش، چابهار، آب و هوای نیمه بیابانی و ناحیه کوهستانی بم پشت در جنوب سراوان و امتداد آن به طرف مشرق تا کوههای بشاگرد، آب و هوای نیمه بیابانی معتدل دارند. اقلیم مشرق ارتفاعات و فلات های مرتفع و کم وسعت میان آن، نیمه بیابانی با زمستانهای سرد است.
میزان نزولات در مناطق مختلف معمولاً بین ???-?? میلیمتر می‌باشد. در سال بارندگی گاه موجب ایجاد سیل و خسارت شدید می‌گردد ولی در صورت مهار سیلاب ها امکان توسعه کشت افزایش می‌یابد. متوسط بیشترین نزولات جوی سالانه در استان، در شهرستان‌ خاش با 153 میلی‌متر و متوسط کم‌ترین مقدار بارندگی در شهرستان زابل با 56 میلی‌متر روی می دهد. میزان متوسط رطوبت نسبی در سواحل دریای عمان، حدود 70 تا 80 درصد در دی ماه است. در تابستان مقدار رطوبت نسبی کاهش می‌یابد، ولی کرانه‌های غربی بلوچستان به علت نزدیکی به اقیانوس هند در تابستان نیز رطوبت نسبتاً بالایی دارد (اسماعیل نژاد، 1384). در شکل 3-1 نقشه استان سیستان و بلوچستان و موقعیت هشت ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی در این استان نشان داده شده است.
شکل 3-1- نقشه استان سیستان و بلوچستان و موقعیت هشت ایستگاه سینوپتیک مورد بررسی این استان
3-3- فرضیات اولیه آمار و احتمالات در تحلیل فراوانی
3-3-1- متغیر تصادفی
سرآغاز اولیه آمار را باید در شمارشهای آماری حوالی آغاز قرن اول میلادی یافت. اما تنها در قرن هجدهم بود که این علم با به کار رفتن در توصیف جنبه هایی که شرایط یک وضعیت را مشخص میکردند به عنوان رشته ای علمی و مستقل شروع به مطرح شدن کرد. روش های آمار ریاضی با آشکار کردن قوانین جدید به ابزاری موثر در علوم طبیعی و تکنولوژی تبدیل شد. جامعه یک بررسی آماری دارای مشاهدهها یا آزمایشهایی تحت شرایطی یکسان، به عنوان عنصرهای خود است. هر یک از این عنصرها را میتوان نسبت به مشخصههای متفاوتی بررسی کرد که میتوانند به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شوند. اگر مشخصه تحت بررسی، دارای تابع توزیع در جامعه مربوط باشد، آنگاه گفته میشود که جامعه مورد بحث دارای توزیع نسبت به مشخصه است.
در بررسیهای آماری همواره زیر مجموعهای متناهی از عناصر جامعه مورد تحقیق قرار میگیرد. این زیرمجموعه به نمونه موسوم است و تعداد

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید