دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

رأي ديوان عالي كشور در رابطه با اينكه طبق ماده ي 67 ق.م.ا وحدت ملاك در زنا و لواط ادعاي اكراه از متهم:

تاريخ رسيدگي: 23/12/71

دادنامه: 698

مرجع رسيدگي: شعبه 16 ديوان عالي كشور

هيئت شعبه: آقايان …………… رئيس و …………… مستشار 

خلاصه جريان پرونده

حسب مندرجات پرونده و به موجب دادنامه ي شماره 630-31/6/1371 صادره از شعبه ي 12 دادگاه كيفري يك، چنين انشاء رأي شده است:

رأي دادگاه

براساس كيفرخواست مورخ 13/4/71 آقايان 1- «ع» 17 ساله كارگر اهل و ساكن … فاقد سابقه، متهم است به تفخيذ با «هـ» و ربودن «ج» به منظور انجام عمل لواط.

2- «م» 23 ساله، بنّا، اهل و ساكن…، متهم است به شرب خمر.

3- «الف» اهل و ساكن…، فاقد سابقه، متهم است به ارتكاب شرب‌ خمر و ربودن «ج» به عنوان انجام عمل لواط.  

4- «گ» 27 ساله، سنگكار، اهل و ساكن … فاقد سابقه، متهم به تفخيذ با «هـ» و شرب خمر.

5- «هـ» 17 ساله، نقّاش، اهل و ساكن…، فاقد سابقه، متهم است به شرب خمر و تمكين به تفخيذ با «ع» و «هـ» و «گ».

6- «ض» 34 ساله، كارگر، اهل و ساكن…، داراي سابقه، متهم است به فحاشي به «ع» و تخريب عمدي اتومبيل كه با توجه به اينكه شرب خمر طبق مواد 16 و 170 ق.م.ا. با شهادت دو مرد عادل و با دو بار اقرار ثابت مي شود و طبق مرقومه اش 9189- 21/9/1369 رياست محترم قوه قضائيه اقرار معتبر اقراري است كه نزد حاكم شرع صورت گيرد و متهمان رديف دو و سه و چهار در دادگاه منكر شرب خمر بودند و بيّنه ايي هم بر اثبات آن اقامه نشده است به استحضار اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حكم به برائت متهمان رديف 2 و 3 و 4 از بزه شرب خمر صادر مي گردد و در مورد آدم ربايي نسبت به آقاي … كه متهمان رديف 1 و 3 بدان منسوب شده اند با عنايت بر اينكه آقاي… طي رضايت نامه ي شماره 5209- 25/12/71 صادره از دفتر اسناد رسمي شماره 4 حوزه ثبتي اصفهان اظهار نموده كه فعلاً در رابطه با كتك كاري و ضرب جرح با متهم رديف 1 و كشمكش و اختلاف داشته و در طي رضايت نامه ي مذكور رضايت داده و از اين اظهارات مستفاد مي شود كه شكايت در امر آدم ربايي از اختلافات قبل سرچشمه مي گيرد و از طرف ديگر متهم رديف 1 در دادگاه مستقر آدم ربايي نسبت به «ج» بوده و اقرار در جايي ديگر فاقد ارزش و اعتبار رسمي است و نيز در موضوع ارتكاب عملي تفخيذ با «هـ» متهم مزبور در دادگاه انكار مي نمود و اقرار در جايي ديگر به ويژه در كميته كه عادتاً خالي از تهديد و فشار و ضرب نيست به استحضار از اصل برائت حكم به برائت متهم رديف 1 از بزه آدم ربايي و انجام عمل تفخيذ صادر گرديده و در مورد متهم رديف 3 با توجه به اينكه متهم مزبور در دادگاه منكر آدم ربايي نسبت به «ج» بود و اقرار در غير دادگاه به ويژه اقراردر كميته فاقد ارزش قضايي و شرعي است به استحضار اصل 37 قانون اساسي كه اصل را در همه كس برائت مي داند مگر آنكه جرم وي با دليل ثابت شود و بيّنه اي هم براي اثبات اين مدعا اقامه نشده بود حكم برائت متهم رديف 3 از بزه انتسابي صادر گرديد عليهذا حكم در مورد متهمان رديف 1 و 2 و 3 و 4 صادر گرديده در مورد متهمان رديف 5 و 6 پرونده مفتوح است و بعداً حكم مقتضي صادر خواهد شد و سپس در مورد اتهام دو نفر از متهمان رديف 5 و 6 به اسامي آقايان «هـ» و «ض» دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه‌ شماره 658 – 6/7/71 به شرح زير انشاءِ رأي مي نمايد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی ضرورت ممنوعیت کار کودک

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد

Author: 92