دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

رأي ديوان عالي كشور در رابطه با اينكه طبق ماده ي 67 ق.م.ا وحدت ملاك در زنا و لواط ادعاي اكراه از متهم:

تاريخ رسيدگي: 23/12/71

دادنامه: 698

مرجع رسيدگي: شعبه 16 ديوان عالي كشور

هيئت شعبه: آقايان …………… رئيس و …………… مستشار 

خلاصه جريان پرونده

حسب مندرجات پرونده و به موجب دادنامه ي شماره 630-31/6/1371 صادره از شعبه ي 12 دادگاه كيفري يك، چنين انشاء رأي شده است:

رأي دادگاه

براساس كيفرخواست مورخ 13/4/71 آقايان 1- «ع» 17 ساله كارگر اهل و ساكن … فاقد سابقه، متهم است به تفخيذ با «هـ» و ربودن «ج» به منظور انجام عمل لواط.

2- «م» 23 ساله، بنّا، اهل و ساكن…، متهم است به شرب خمر.

3- «الف» اهل و ساكن…، فاقد سابقه، متهم است به ارتكاب شرب‌ خمر و ربودن «ج» به عنوان انجام عمل لواط.  

4- «گ» 27 ساله، سنگكار، اهل و ساكن … فاقد سابقه، متهم به تفخيذ با «هـ» و شرب خمر.

5- «هـ» 17 ساله، نقّاش، اهل و ساكن…، فاقد سابقه، متهم است به شرب خمر و تمكين به تفخيذ با «ع» و «هـ» و «گ».

6- «ض» 34 ساله، كارگر، اهل و ساكن…، داراي سابقه، متهم است به فحاشي به «ع» و تخريب عمدي اتومبيل كه با توجه به اينكه شرب خمر طبق مواد 16 و 170 ق.م.ا. با شهادت دو مرد عادل و با دو بار اقرار ثابت مي شود و طبق مرقومه اش 9189- 21/9/1369 رياست محترم قوه قضائيه اقرار معتبر اقراري است كه نزد حاكم شرع صورت گيرد و متهمان رديف دو و سه و چهار در دادگاه منكر شرب خمر بودند و بيّنه ايي هم بر اثبات آن اقامه نشده است به استحضار اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حكم به برائت متهمان رديف 2 و 3 و 4 از بزه شرب خمر صادر مي گردد و در مورد آدم ربايي نسبت به آقاي … كه متهمان رديف 1 و 3 بدان منسوب شده اند با عنايت بر اينكه آقاي… طي رضايت نامه ي شماره 5209- 25/12/71 صادره از دفتر اسناد رسمي شماره 4 حوزه ثبتي اصفهان اظهار نموده كه فعلاً در رابطه با كتك كاري و ضرب جرح با متهم رديف 1 و كشمكش و اختلاف داشته و در طي رضايت نامه ي مذكور رضايت داده و از اين اظهارات مستفاد مي شود كه شكايت در امر آدم ربايي از اختلافات قبل سرچشمه مي گيرد و از طرف ديگر متهم رديف 1 در دادگاه مستقر آدم ربايي نسبت به «ج» بوده و اقرار در جايي ديگر فاقد ارزش و اعتبار رسمي است و نيز در موضوع ارتكاب عملي تفخيذ با «هـ» متهم مزبور در دادگاه انكار مي نمود و اقرار در جايي ديگر به ويژه در كميته كه عادتاً خالي از تهديد و فشار و ضرب نيست به استحضار از اصل برائت حكم به برائت متهم رديف 1 از بزه آدم ربايي و انجام عمل تفخيذ صادر گرديده و در مورد متهم رديف 3 با توجه به اينكه متهم مزبور در دادگاه منكر آدم ربايي نسبت به «ج» بود و اقرار در غير دادگاه به ويژه اقراردر كميته فاقد ارزش قضايي و شرعي است به استحضار اصل 37 قانون اساسي كه اصل را در همه كس برائت مي داند مگر آنكه جرم وي با دليل ثابت شود و بيّنه اي هم براي اثبات اين مدعا اقامه نشده بود حكم برائت متهم رديف 3 از بزه انتسابي صادر گرديد عليهذا حكم در مورد متهمان رديف 1 و 2 و 3 و 4 صادر گرديده در مورد متهمان رديف 5 و 6 پرونده مفتوح است و بعداً حكم مقتضي صادر خواهد شد و سپس در مورد اتهام دو نفر از متهمان رديف 5 و 6 به اسامي آقايان «هـ» و «ض» دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه‌ شماره 658 – 6/7/71 به شرح زير انشاءِ رأي مي نمايد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی علل نقض آراء مراجع اختصاصی اداری ایثارگران در دیوان

2. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص  با فرمت ورد