دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc

پوشش اعتبار اسنادي

كميسيون بانكي اتاق بازرگاني بين الملل براي ضابطه مند نمودن و تنظيم روابط بين بانك گشاينده اعتبار اسنادي، بانك تعيين شده و بانك پوشش دهنده و تبيين تعهدات و مسئوليت هاي بانك پوشش دهنده و مسائل مربوطه براي نخستين بار در سال  1955 ميلادي ضوابط مورد اشاره را تحـت عنوان مقررات متحدالشكل براي پوشش اعتبارات اسنادي يا به اختصار URR[1] تصويب و در نشريه شماره 525 اتاق بازرگاني بين المللي در 17ماده با قابليت اجرا از اول جولاي 1996 ميلادي منتشر نمود كه به منظور هماهنگي با مقررات یو.سی.پی.600 در ضوابط فوق تجديد نظر به عمل آمد و مقررات پوششي در همان 17 ماده با قابليت اجرا از اول اكتبر 2008 ميلادي در نشريه شماره 725 اتاق بازرگاني (یو.آر.آر.725) انتشار يافت.[2]

9-12تلخيصي از یو.آر.آر.725

طبق مفاد ماده يك مقررات متحدالشكل براي پوشش اعتبارت اسنادي اين مقررات در صورتي قابليت اعمال خواهد يافت كه بانك گشاينده اعتبار اسنادي در متن اعتبار اسنادي پيروي از اين مقررات را علاوه بر یو.سی.پی.600 درج نموده باشد.

به علاوه در مجوز پوشش به صراحت پيروي از یو.آر.آر.725 آمده باشد؛ در اين صورت به شرطي كه در مجوز پوشش يا در متن اعتبار اسنادي استثنايي نيامده باشد ، بانك پوشش دهنده[3] براساس دستورات بانك گشاينده اعتبار اسنادي در مجوز پوشش یو.آر.آر.725 در خصوص پوشش اعتبار اسنادي اقدام مي نمايد. طبق ماده مزبور، یو.آر.آر.725 به قصد تغيير يا پرش از مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (یو.سی.پی.600) تدوين و تصويب نشده بلکه ميتوان مقررات پوششي را در صورت درخواست، بعنوان مكمل یو.سی.پی.600 تلقي نمود.

در ماده دو از مقررات پوششي تاكيد شده كه مجوز پوشش مستقل از متن اعتبار اسنادي است اگر چه در متن مزبور پيروي از یو.آر.آر.725 درج شده باشد.

طبق مفاد ماده شش از یو.آر.آر.725 بانك گشاينده اعتبار اسنادي نبايد متن اعتبار اسنادي گشايش شده يا اصلاحيه صادره يا اسناد را براي بانك پوشش دهنده ارسال دارد؛ در اين صورت بانك پوشش دهنده بدانها هيچ گونه توجهي نخواهد كرد.

طبق مفاد ماده شانزده یو.آر.آر.725 چنانچه طرفي كه بايد هزينه پوشش مندرج در مجوز و تعهد پوشش را بدهد، هزینه را پرداخت ننماید در اين صورت بانك گشاينده اعتبار بايد هزينه پوشش را به بانك پوشش دهنده پرداخت نماید. به علاوه چنانچه در متن اعتبار اسنادي و مجوز پوشش، نام طرفي كه بايد هزينه بانكي بانك پوشش دهنده را بپردازد درج نشده باشد باز هم اين بانك گشاينده اعتبار اسنادي است كه بايد هزينه بانكي مورد بحث را بپردازد.[4]

9-22شرايط اعمال یو.آر.آر. 725

در موارد زير از مقررات پوششي اعتبارات اسنادي استفاده مي شود:

1 –  در مواردي كه بين بانك گشاينده اعتبار اسنادي و بانك تعيين شده، روابط كارگزاري وجود ندارد.

   2-  در مواردي كه بين بانك گشاينده اعتبار اسنادي و بانك تعيين شده روابط كارگزاري وجود دارد؛ ليكن بانك گشاينده اعتبار اسنادي در متن اعتبار اسنادي درج نموده كه بانك تعيين شده براي پرداخت وجه اسناد از بانك پوشش دهنده وجه را اخذ و به ارائه دهنده اسناد بدون مغايرت پرداخت نمايد.[5]

مبحث دهم- بــررسی یک نمونه اعتبار اسنادی

ذیلاً یک نمونه اعتبار اسنادی گشایش شده که توسط سیستم سوئیفت ارسال گردیده است را بررسی می نماییم. همانگونه که مشخص است بانک گشاینده این اعتبار بانک ملی ایران شعبه خیابان وزرا تهران و بانک ابلاغ کننده آن بانک ملی شعبه دبی می باشد. نوع پیام 700 در سیستم سوئیفت – یعنی گشایش اعتبار اسنادی و زمان ارسال این پیام- سوئیفت کد بانک گشاینده (183MELIIRTH) و بانک ابلاغ کننده (MELIAEADXXX) در ابتدای پیام قابل رویت می باشد. اعتبار اسنادی را که بانک ملی شعبه خیابان وزرا مطابق درخواست گشایش اعتبار شرکت شیمی والا تهران (متقاضی اعتبار اسنادی) مطابق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آخرین نسخه مقررات یو.سی.پی. (که در حال حاضر مقررات یو.سی.پی.600 می باشد) تهیه و برای بانک ابلاغ کننده (بانک ملی ایران شعبه دبی) سوئیفت نموده باستناد فیلدA40 یک اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت[6] با سررسید 18 آگوست 2011 میلادی در امارات متحده عربی(فیلدD31) به مبلغ 257250 درهم امارات متحده عربی (B32) با ترم پرداخت نقدی(A41) نزد بانک ملی ایران شعبه دبی که در این اعتبار اسنادی حمل قسمتی(P43) غیر مجاز، اما انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر(T43) مجاز اعلام گردیده و ذی نفع اعتبار اسنادی (59) شرکت بین المللی اینترمارکF.Z.E می باشد. کالای موضوع معامله بشرح فیلد A45 باید بوسیله کانتینر تا تاریخ 18 آگوست 2011 (C44) به بندر عباس خلیج فارس حمل شود. ذی نفع اعتبار اسنادی یعنی شرکت بین المللی اینترمارک F.Z.E باید اسناد موضوع فیلد A46 را به شرح زیر به بانک ملی شعبه دبی برای وصول وجه ارائه دهد :

الف- سری کامل بارنامه اقیانوسی حاکی از قرار گرفتن کالاها در انبار کشتی در سه نسخه اصل و دو نسخه کپی( بارنامه مزبور باید به حواله کرد بانک ملی شعبه خیابان وزراء باشد و ابلاغ کننده شرکت شیمی والای تهران باشد.) بارنامه باید نشان دهد که کرایه حمل پرداخت شده و تاریخ صدور بارنامه نیز قبل از 18 می 2011میلادی (C31) باشد.

ب- سیاهه تجاری صادره و امضاء شده توسط شرکت ذینفع اعتبار در سه نسخه که یکی از نسخ مزبور باید به تائید اتاق بازرگانی دبی برسد.

ج- یک نسخه اصل گواهی مبدأ که تایید نماید کالا مشخصات مورد نظر را دارد. (این نسخه باید به تائید اتاق بازرگانی امارات متحده عربی برسد.)

د- فهرست بسته بندی در دو نسخه که به تایید شرکت ذینفع رسیده باشد.

هـ – تائیدیه شرکت ذینفع در دو نسخه که آن شرکت تائید نماید کالای موضوع اعتبار مطابق شرایط اعتبارنامه حمل گردیده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- اعتبار اسنادي در قالب كدام يك از عقود موجود در قانون مدني قرار می گیرد؟

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : مداخله بشردوستانه و ارتباط آن با حاکمیت ملی کشورها

2- اعتبار اسنادي دارای چه ویژگیهای حقوقی بوده، اصول ومنابع حقوقي حاكم بر آن چيست؟

3- مرجع صلاحیت دار براي رسيدگي به دعاوي مربوط به اعتبار اسنادی کدام است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساسucpو ucc  با فرمت ورد

Author: 92