دانلود پایان نامه ارشد در مورد کشور فلسطين

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

اعضاي سازمان ملل به دو گروه تقسيم مي شوند :يکي اعضاي اصلي سازمان، کشورهايي هستند که اعلا ميه ملل متحد را امضا کرده ودر کنفرانس سان فرانسيسکو شرکت و منشور را امضا وتصويب کرده بودند ،اين گروه فقط مي بايست منشور سازمان ملل را به تصويب مقاماتي که قوانين اساسي آنها معين کرده بود برسانند بدون اينکه حق تغييري در مواد آن داشته باشند واعضاي جديد دولتهايي هستند که بعداٌ به عضويت سازمان ملل درآمدند و اهداف  منشور را پذ يرفتند. عضويت اين دولتها بايد به تصويب سازمان مي رسيد .طبق ماده 4منشور ،ديوان بين المللي دادگستري شرايطي را براي اين داوطلبان عضويت به شرح ذيل در نظر گرفته است :

1-يک دولت مستقل باشد.

 2-صلح جو باشد.

 3-تعهدات اساسنامه را بپذيرد.

 4-قادر به انجام تعهدات باشد.

5-آماده انجام ان تعهدات باشد..

 لذا قبل از ورود به موضوع  اصلي بحث ابتدا به مو ضو عات قلمرو سر زميني که شامل تاسيس کشورها وانواع کشورها وشنا سايي وجانشيني کشورها ميشود اشاره وسپس به تجزيه و تحليل عضويت کشورها  مي پردازيم.                                                                                          


گفتار اول : قلمرو سرزميني

سرزمين يکي از عناصر تشکيل دهنده کشورها محسوب مي شود. کشور در آن واحد تابع يا شخص حقوق عمومي داخلي و حقوق بين الملل است. حقوق عمومي داخلي کشور را تا مرزهاي سرزميني دنبال مي کند و از آن پس، کشور تابع حقوق بين الملل مي گردد.در واقع، اين حقوق بين الملل نيست که کشور را ايجاد مي کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحيتهاي آن به عهده حقوق بين الملل است.

نظام حقوقي کشور که گاه کشور را به عنوان نهاد حقوقي و گاه به عنوان يک واقعيت تاريخي مرجع مي‌داند آميختهايي از قواعد متحد الشکل مبتني بر اصل « برابري حاکميت » کشور ها از يک سو و قواعد گوناگون و کم و بيش منطبق با اختلافات ناشي از ثروت، قدرت و نظامهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان کشورها از سوي ديگر است. بنابراين، شناخت کشور يا دولت از ديدگاه حقوق بين الملل، مستلزم بررسي موضوعات بعدي است:

الف : تأسيس کشورها

ب : انواع کشورها

ج : شناسايي کشورها

د : جانشيني کشورها

1-1- تاسيس کشورها:

کشور، کامل ترين سازمان متشکل سياسي، مهمترين عضو جامعه بين المللي و به منزله يک نهاد حقوقي، عضو اصلي و اوليه و منظم و مقتدر جامعه بين المللي است و عامل برقراري روابط بين المللي و در نتيجه، شخص اصلي و تابع اساسي حقوق بين الملل است.

از ديدگاه حقوق بين الملل، کشور يا دولت از اجتماع دايم و منظم گروهي از افراد بشر که در سرزمين معين و مشخصي، به طور ثابت سکونت گزيده و مطيع يک قدرت سياسي مستقل هستند، تشکيل شده است. چنين کشوري داراي استقلال و حاکميت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بين الملل پيروي مي کند و اهليت برقراري روابط با ساير کشور ها را دارد.

با اين توصيف، کشور از عوامل کاملاً مبايني تشکيل يافته، زيرا از سويي جمعيت و سرزمين دو عنصر اجتماعي هستند و از سوي ديگر، قدرت عمومي يا سياسي يک عنصر حقوقي است.

1-2- عناصر و عوامل تشکيل‌دهنده کشور:

عناصر و عوامل تشکيل دهنده کشور عبارتند از :

1 – جمعيت

2 – سرزمين

3 – حکومت

4  – حاکميت      

1-2-1 جمعيت :  

جمعيت گروهي از افراد انساني را گويند که با رابطه و پيوندي حقوقي و سياسي به نام « تابعيت » با يکديگر متحد شده باشند و به کشوري مربوط گردند، بدون آنکه لازم باشد داراي نژاد، زبان، مليت، و مذهب واحدي باشند . اصولاً معيار کمي يا تعداد افرادي که جمعيت يک کشور را تشکيل مي دهند، چندان مهم نيست و اين مفهوم عددي، کاملاً نسبي است، اما در مجموع آن تعداد بايد در حدي باشد که بتوان تأسيس يک نظام عالي حقوقي، مانند کشور را توجيه نمود.

با وجود اين، امروز با ورود « کشور هاي کوچک » به صحنه بين الملل و حتي پذيرش عضويت آنها در سازمان ملل متحد، اين نسبي گرايي نيز ناديده انگاشته شده است.

جمعيت هر کشور بايد داراي تابعيت واحد باشند، اما برخورداري از تابعيت واحد، مانع از نوعي تقسيم‌بندي ميان اتباع يک کشور نخواهد بود. بر اين اساس، جمعيت ممکن است در ارتباط با تابعيت، به دو دسته تقسيم شوند : يکي اعضاي جامعه ملي، و ديگري آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملي محسوب نمي‌شوند. مفهوم عضو جامعه ملي، يعني عضو يک ملت بودن، بدون اينکه تابعيت آن کشور را سلب کرده باشد، بلکه تابعيت او جنبه اصالتي و توارثي داشته باشد. شخص غير عضو جامعه ملل، به رغم کسب تابيعت يک کشور، حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمي‌شود و حقوق و وظايفي که دارد، محدود است، ملت گروهي از افراد هستند که در سرزمين مشخصي سکونت داشته، پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، آنان را به يکديگر متصل مي سازد.[1]

افرادي که به طور دائم در يک سرزمين زندگي مي کنند به چند دسته تقسيم مي شوند که عبارتند از : ملت، اقليت ها و خارجيان.

الف – ملت:[2]

به گروهي اطلاق مي‌گردد که براساس ولادت داراي رابطه، همبستگي با هم در جامعه ملي باشندو طبيعتاً به علت تبادل خدمات و زندگي اجتماعي به زبان واحدي تکلم کنند و داراي فرهنگ واحدي باشند، به عبارت ديگر ملت با داشتن ايده آل هاي مشترک، معنويات، روحيات، آداب و سنن، فرهنگ مشترک، وجدان و آگاهي و هدف مشترکي مشخص مي‌گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

مطلب مشابه :  ، کارکنان، مدیران، دارایی، ترسیم، نهفته

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد

Author: 92