دانلود پایان نامه با موضوع آموزش از راه دور، عصر اطلاعات، سلسله مراتب، انتظارات مردم

دانلود پایان نامه

ها و شاخص های پیشنهادی طراحی و در اختیار گروه تصمیم که دانشجویان و اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان هستند قرار می گیرد, داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره یک با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته و در تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده است . سپس بر اساس مولفه ها و شاخص های نهایی شده مرحله قبل پرسشنامه شماره دو با هدف الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها طراحی و در اختیار تعدا 20 نفر از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی قرار گرفت . داده های جمع آوری شده از پرسشنامه شماره دو با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه فازی مورد پردازش قرار گرفت .
1-6- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی این تحقیق مربوط به مفاهیم و مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی می باشد.
قلمرو مکانی این پژوهش دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.
این پژوهش پس از مطالعات اکتشافی بطور رسمی در بهمن ماه سال1390شروع و در شهریور1391 پایان یافت .داده های آن در مقطع زمانی اردیبهشت1391 و مرداد 1391 جمع آوری گردیده است.
1-7- مفاهیم و واژگان تحقیق:
تعاریف کلیدی برخی از واژگان موجود درتحقیق :
یادگیری الکترونیکی: عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی مانند: ماهواره، تلفن های تصویری، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای.
فاکتورهای حیاتی موفقیت :چیزهایی هستند که باید انجام شود، اگر یک شرکت قصد داشته باشد موفق گردد.
کیفیت سیستم و زیر ساخت :کیفیت سیستم اشاره به عملکرد مناسب در رابطه با کنترل یادگیرنده دارد . در واقع کیفیت فنی سیستم ، موفقیت فنی را اندازه گیری می کند.
کیفیت اطلاعات و محتوا : کیفیت اطلاعات اشاره به کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم یادگیری الکترونیکی دارد .
کیفیت خدمات : کیفیت خدمات تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مشتریان دارد.کیفیت خدمات را می توان توسط ابعاد:قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان و اعتماد و در نهایت همـدلی اندازه گیری نمود .
ویژگی های دانشجو : یادگیری الکترونیکی در صــورتی که یادگیرندگان از سیستم یادگیری الکترونیکی استفاده نکنند هیچ ارزشی ندارد.
ویژگی های استاد: نقش مهمی در درک اثر بخشی سیستم های یادگیری الکترونیکی بازی می کند. مطالعات نشان می دهد که کنترل یاد دهنده به وسیله تکنولوژی به همراه زمان کافی برای برقراری ارتباط با دانشجویان روی نتیجه یادگیری الکترونیکی اثر دارد.
محیط یادگیری الکترونیکی: محیط یادگیری الکترونیکی اشاره به جایی که دانشجویان در آن دسترسی به منابع آنلاین، استفاده از سیستم برای دسترسی به برنامه درسی انلاین را دارند.
عوامل پشتیبانی :عواملی از قبیل حمایت های مالی و شرایط فرهنگی و سیاسی.
فرایند تحلیل شبکه : یکی از روشهای پر کاربرد در تصمیم گیریهای چند معیاره، فرایند تحلیل شبکه است. این روش گسترش یافته فرایند تحلیل سلسله مراتبی است . در فرایند تحلیل شبکه تعاملات10، وابستگی ها 11چه درونی (درون یک دسته ) و چه بیرونی (بین شاخص ها ) به گونه ای شفاف بین عناصر12 و خوشه ها13 و همچنین گزینه ها و معیارها وجود دارد . عناصر یک خوشه ممکن است رو ی یکدیگر یا روی عناصر خوشه دیگر تاثیر گذارند .

2-1-مقدمه:
در این فصل به مرور پیشینه تحقیقات مرتبط با این موضوع پرداخته خواهد شد . بدین منظور ابتدا مفاهیم و تعاریف آموزش از راه دور، سیر تکامل، مزایا و معایب، سیستم های یادگیری الکترونیکی و در پایان نقاط ضعف و قوت مدل های سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی و یادگیری الکترونیکی پیشین مورد برسی قرار خواهد گرفت .
2-2-آموزش از راه دور:
در عصر حاضر در اثر تغییر و پیشرفت اجتماعی، آموزش به عنوان حقوق اولیه انسانها شناخته شده است. بسیاری از دانشمندان معتقد هستند که شرایط یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر یادگیرنده براساس توانایی های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد (محمد شریعتمداری).
افزایش تقاضا برای آموزش، تنوع انتظارات مردم از مراکز آموزشی، تأسیس مراکز آموزش جدید و رقابت بین آنها از جمله چالشهایی بوده است که نظام آموزشی جهان را بسوی آموزش از راه دور متمایل کرده است.
2-3-سیر تکامل آموزش از راه دور:
دسته بندی فناوری های آموزش از راه دور در قالب نسل های مختلف بر مبنای ابزارهای فناوری مورد استفاده به صورت زیر است:
الف) نسل اول آموزش از راه دور:
این نسل آموزش از راه دور به آموزش یا مطالعه‌ مکاتبه‌ای بر می‌گردد که ویژگیهای این نسل عبارتند از: شکل‌گیری فناوریهای نوشتاری و خودآموزها، استفاده از پست برای برقراری ارتباط دو طرفه، البته باید متذکر شد که این نوع ارتباط بصورت غیر همزمان بوده و دارای تاخیر زمانی زیادی نیز بوده است. گستره یادگیرندگان دراین نسل خیلی زیاد نبوده، همچنین فاصله آنها نسبت به یکدیگر و معلم تقریباً کم است ( از لحاظ پراکندگی جغرافیایی). بصورت کلی این سیستم آموزشی سنت شکنی کرده و امکان آموزش انعطاف پذیررا برای یادگیرندگان و علاقمندان به مطالعه و یاگیری فارغ‌ از عوامل زمانی و مکانی فراهم می‌نماید.
ب) نسل دوم آموزش از راه دور:
در اواخر دهه 1960 شکل گرفته و رشد یافته‌است ( نیپر به نقل از فینگر، گلین، رونفرلگ و کالرولین,
2001) . این نسل به عنوان ( ارتباط از راه دور) یا ( آموزش از راه دور چند رسانه‌ایها) تلقی می‌گردد که از فناوریهای نسل گذشته همچون فناوریهای نوشتاری و ارتباطات پستی فراتر می‌رود ( کیرک وود, 1998). اصطلاح ارتباطات از راه دور به استفاده از کانالهای ارتباطی الکترونیکی از قبیل ( فناوریهای کابلی، نوری، رادیو، و غیره ) که برای ارسال یا دریافت سیگنالهای صوتی و تصویری و ارتباطات داده‌ها بر می‌گردد. ( الگرین و پارکر1994 : 330، نقل از گریسون 1995: 326). به بیان ساده‌تر ارتباطات از راه دور به تبادلهای ارتباطات الکترونیکی در مسافتهای دور دست بر می‌گردد ( گریسون 1995). بنابراین در نسل دوم علاوه بر آنکه از فناوریهای نسل گذشته استفاده می‌شود، فناوریهای ارتباطی همچون تلفن، تله‌کنفرانس ( دیداری، شنیداری و کامپیوتری) را بکار می‌گیرد.
ج )نسل سوم آموزش از راه دور:
این نسل در کل به دنبال فراهم آوردن امکان یادگیری با بکارگیری قابلیتهای کامپیوتر است. کیرک وود (1998) اظهار می‌دارد که این نسل بر تعامل و گفتگوی بین مشارکت کنندگان در فرآیندهای آموزشی تأکید بیشتری نسبت به دو نسل قبل داشته ‌است. آغاز این نسل قبل از دهه 1980 بوده و ظهور فناوریهای ارتباطی شبکه‌ها، فناوریهای ماهواره‌ای موجب تسهیل در انتقال محتوای آنالوگ دیجیتال به ایستگاههای کامپیوتری شد.( گرنگر و پاسرینی 2000). این فنارویها امکان تعامل به موقع‌ همراه با ویدئوکنفرانس دو طرفه یا تعامل تصویری یک طرفه و ارتباط شنیداری دو طرفه را برای این شکل از آموزش فراهم می‌آورند.
د)نسل چهارم آموزش از راه دور:
گرانگر پاسرینی(2000) نسل جدیدی را در آموزش از راه دور مشخص کرد که منجر به استفاده مستقیم از اینترنت شده‌است. فناوریهای اینترنتی سیستمهای انتقال دهنده گذشته را در ارائه آموزش بسیار توانمندتر کرده‌اند و مولفه‌های یادگیری مشارکتی را به آن اضافه کرده‌اند. آنها معتقدند که این نسل تنها مشروط به استفاده از اینترنت است و از ذهنیت گرایی بیشتر در جهت رویکرد سازنده‌گرایی حرکت کرده‌است. همچنین آنها اظهار می‌دارند که از جمله آخرین مدلهای طراحی تلقی می‌گردد که قدم به قدم پیش رفته و روشهای ذهنیت‌گرایی را با طراحی انعطاف پذیر و استراتژیهای سازنده‌گرایی ترکیب می‌کند و منجر به فراهم آوردن محیط یادگیری غنی‌تر می‌شود. ( به نقل از فینگر، گلین، راتولگ و کارولین 2001 : 3 )
2-4-مفهوم یادگیری الکترونیکی:
یادگیری الکترونیکی زیر مجموعه ای از آموزشهای از راه دور است که از اواسط دهه 1980رایج شد، و با گسترش استفاده از اینترنت با سرعت زیادی رشد وتوسعه یافته است (Kanuka & Anderson,2007) .
آموزش از راه دور روشی برای آموزش است که شامل 5 عنصر اصلی می باشد که عبارتند از: جدا بودن یاد دهنده و یادگیرنده، تاثیر یک سازمان آموزشی، استفاده از رسانه فنی برای برقراری ارتباط و امکان دستیابی به اهداف آموزشی و اجتماعی (Choi, Et Al,2007) . یادگیری الکترونیکی، جدید ترین شیوه از سیر تکاملی آموزش از راه دور است.(Liaw,2008) .
2-5 تعاریف یادگیری الکترونیکی:
تعاریف بسیاری برای یادگیری الکترونیکی ارائه شده است و دانشمندان، تعاریف فراوانی را در این مورد بیان کرده اند.لذا به عنوان نمونه ، در ذیل ،چند مورد از تعریف های مذبور آمده است .
* بوردان و وگن: یادگیری الکترونیکی را تحویل محتوای آموزشی از طریق رسانه های الکترونیکی، ماهواره ها، لوح های فشرده، اینترنت و اینترانت می دانند(بوردان,2000).
* بوچی، و استون ابراز می کنند که یادگیری الکترونیکی پیشبرد یادگیری با استفاده از فناوری است، که یادگیرنده در آن با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند همایش از راه دور، گروه های بحث و آموزشی از طریق وب به دانش و اطلاعات دسترسی پیدا می کند(بوچی,1999).
* هال معتقد است که یادگیری الکترونیکی فرایندی است که از طریق رایانه، اینترنت، اینترانت انجام می شود. و اظهار می دارد که بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری، اشاره برمفهوم یادگیری الکترونیکی دارد (هال,2000).
* برج، معتقد است که یادگیری الکترونیکی، بدست آوردن دانش از طریق رسانه ها است.
* مور: یادگیری الکترونیکی پیشرفته ترین روش یادگیری مبتنی بر فناوری است و بطور کلی به یادگیری بصورت الکترونیک از طریق وب یا هر نوع بستر ارتباطی دیگر گفته می شود. استفاده از فناوری اطلاعات برای مدیریت، طراحی، ارائه، انتخاب، تبادل، هدایت و راهبری پشتیبانی و توسعه یادگیری را یادگیری الکترونیکی گویند (مور,1990: 245).
* سیفی و همکاران، یادگیری الکترونیکی، یادگیری برپایه اینترنت بوده و از بخشهای زیر تشکیل می شود(سیفی 1388).
الف ) مبادله مطالب از طریق ساختار های ارتباطی نوین
ب) مدیریت یادگیری
ج) یک اجتماع شبکه ای از یادگیرندگان ، توسعه دهندگان مطالب و متخصصان
* فیزلی :آموزش از راه دور روشی است برای توصیف انواع ترتیبات آموزشی که فراگیر و استاد به طور معمول از لحاظ مکان یا زمان از یکدیگر جدا باشند در حالیکه ارتباط بین آنها از طریق رسانه برقرار می شود (فیزلی,1982).
* یونسکو: در توصیف مفهوم آموزش الکترونیکی، آنرا فرآیند نظام مندی بمنظور ارائه آموزش و پرورش به یادگیرندگان که از نظز زمان و مکان از یکدیگر جدا هستند و به نظام آموزش سنتی دسترسی ندارند می داند که با استفاده از رسانه های گوناگون، مواد چاپی، نوارهای صوتی، برنامه های رادیویی، ماهواره، تلفن، کامپیوتر و سایر وسایل ار
تباط الکترونیکی صورت می پذیرد (یونسکو, 1987: 95) .
از مجموع تعاریف ذکر شده می توان دریافت که دیدگاه دانشمندان در زمینه یادگیری الکترونیکی مشابه است و به طور کلی این تعریف جامع را می توان برای یادگیری الکترونیکی ارائه نمود. یادگیری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوری و استفاده از دانش توزیع شده از طریق رسانه های الکترونیکی و مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی همانند ماهواره، تلفن های تصویری، لوح های فشرده و انواع شبکه های رایانه ای.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعساده سازی

2-6-مزایای یادگیری الکترونیکی:
در عصر اطلاعات دانش و مهارت انسان باید به طور پیوسته توسعه و ارتقا یابد تا بتواند او را با رشد روز افزون فناوریهای جدید همسو و همراه سازد.یادگیری الکترونیکی به ما قدرت می دهد تا بیشتر بدانیم و سریع تر یاد بگیریم و این یادگیری را با صرف هزینه ای کمتر به دست آوریم.یادگیری الکترونیکی محتوای آموزشی را در قالبهای گوناگون ارائه کرده و موجب افزایش میزان دسترسی فراگیران به دانش و یادگیری مادام العمر شده و کیفیت خدمات آموزشی را افزایش داده و نیز موجب تسریع برنامه های آموزشی می شود .در زیر مهم ترین مزایای یادگیری الکترونیکی بطور اجماع معرفی می گردد:
* انعطاف پذیری :با بکارگیری شیوه یادگیری الکترونیکی امکان بیشتر دسترسی به دانشجویان دیگر و در نتیجه فرصت تسهیم منابع و اطلاعات و افزایش انعطاف پذیری افزایش می یابد (یعقوبی و همکاران,1387 ). دسترسی به قالب های متنوع مواد آموزشی و به طور کلی شرکت در فرایند یادگیری در مدل الکترونیکی به صورت شبانه روزی و در کلیه روزهای سال امکان پذیر است .این خاصیت انعطاف پذیری، دانشجویان و استادان را قادر می سازد تا از خانه، محل کار، دانشگاه، یا هر جای دیگری که می توانند به کامپیوتر و شبکه دسترسی داشته باشند، در زمان مناسب و به مدت دلخواه در برنامه های متنوع یادگیری شرکت کرده و قالب اطلاعاتی متناسب با سلیقه ، مهارت و نیاز آموزشی خود را شخصا انتخاب کنند.
* ایجاد انگیزه :مهمترین اصل در ایجاد یک محیط آموزشی موفق توانایی ایجاد انگیزه در فراگیران است.به یقین تاکید بر ارائه ایستا و سنتی محتوا و مواد آموزشی نمی تواند پاسخگوئی نیازها و توقعات دانشجویان عصر اطلاعات باشد.بنابراین لازم است که در نظام آموزشی نوین به روش های تازه ای برای ترغیب و ایجاد انگیزش در فراگیران اندیشید و سلایق جدید آنها را کاملا در نظر داشت.در یادگیری الکترونیکی قابلیت جلب انگیزه با ارائه دروس بصورت ترکیبی( متن, صوت, ویدئو) وجود دارد. همچنین مدیریت تعداد زیادی از دانشجویان را تسهیل می نماید.
Canton Et Al ,2004 ; Chen Et Al ,2010)).
* ایجاد استقلال: نظریه های آموزشی در محیط های یادگیری الکترونیکی فراگیرنده را مستقل از محیط یادگیری در نظر گرفته و تجارب یادگیری، ارتقای فکر، انگیزه، و عملکرد فراگیران تاکید میکنند .یادگیری الکترونیکی برای هر شخص، در هر زمان و در هر مکان، پیاده سازی و حمایت برنامه های یادگیری الکترونیکی، با استفاده از آموزش و یادگیری الکترونیکی آنلاین امکان پذیر می می کند (Engelbrecht,2003).در یادگیری الکترونیکی هر دانشجو می تواند بر اساس استعدادها و نیاز شخصی خود مواد درسی را دریافت کرده و به تکرار وتمرین بپردازد.علاوه بر این او می تواند از بین قالبهای گوناگونی نظیر متن، اسلاید، فیلم قالب درسی دلخواه خودرا انتخاب کند.در یادگیری الکترونیکی نیازهای فردی دانشجویان شناخته شده

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید