دانلود پایان نامه با موضوع قصد استفاده، سلسله مراتب، رابط کاربر، توسعه مدل

دانلود پایان نامه

دانشجو، مواد آموزشی، محیط یادگیری، پشتیبانی موثر و فناوری اطلاعات را در نظر گرفتند( Benigno & Trentin , 2000) .
ولری و لرد33 به نتایج یک نظر سنجی که در بین 47 دانش آموزی که در دوره الکترونیکی مدیریت در دانشگاه استرالیا ثبت نام کرده بودند اشاره کردند . آنها سه عامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی را شناسایی کردند که عبارتند از : فناوری ( سهولت دسترسی و ناوبری، سطح تعامل، و رابط کاربر) ، استاد ( شایستگی فنی مربی، نگرش نسبت به تعامل در کلاس و دانشجو ( و استفاده قبلی از تکنولوژی از دیدگاه دانش آموز( Volery & Lord ,2000) .
سونگ34 و همکاران برسی های متعددی را انجام دادند و بیان کردند, فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی عبارتند از : فاکتورهای انسانی، شایستگی های فنی استاد و دانشجو، سطح همکاری، طرز فکر دانشجو و استاد در باره یادگیری الکترونیکی و زیر ساخت های فناوری اطلاعات( Soong, Chan, Chua, And Loh , 2000) .
بر اساس مطالعات انجام شده توسط (Leidner & Jarvenpaa,1993 ; Dillon&Guawardena , 1995) سه متغیر ویژگیهای استاد، تکنولوژی و ویژگیهای دانشجو بر محیط یادگیری الکترونیکی تاثیر می گذارند.
در تحقیقی که توسط سلیم صورت گرفته است عوامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی در محیط دانشگاهی در 4 دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از :1) استاد 2) دانشجو 3) فناوری اطلاعات4) پشتیبانی دانشگاه . که با تاکید بر اینکه نقش استاد یکی از مهمترین عوامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی می باشد، سه ویژگی 1) شایستگی فناوری35 2)سبک آموزش 3)نگرش مربوط به استادان بعنوان عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته شده است

شکل 2-1- عوامل حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی در محیط دانشگاهی( Selim,2007)
در تحقیقی دیگر به عقیده گاوینداسامی 36یکی از مهمترین پیش نیازهای موفقیت آمیز یادگیری الکترونیکی , ملاحظه دقیق پداگولوژی 37یا چگونگی حاصل شدن یادگیری است . هدف از این تحقیق تعیین اصول پداگولوژی است که موجب یادگیری الکترونیکی موثر می باشد (Govindasamy,2002).
در تحقیقی دیگر، سان وهمکاران وی( Sun,Et Al ,2008). به بررسی عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های یادگیری الکترونیکی پرداخته اند. همانطور که درمدل نهایی آنها درشکل2-2 نشان داده شده، برای ارزیابی رضایت یادگیرنده الکترونیکی، متغیرهای مناسبی در نظر گرفته شده است اما نباید فراموش کرد که موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی تنها با عامل رضایت یادگیرنده قابل سنجش نیست. در واقع در این تحقیق، هدف پاسخ به این سوال ها مطرح بوده است که چه عواملی در موفقیت یادگیری الکترونیکی مؤثر می باشند و چرا بسیاری از کاربران، بعد از تجربه اول خود در استفاده از یادگیری الکترونیکی، از این سیستم ها مجددا استفاده نمی کنند درحالی که محقق، صرفا به بررسی رضایت کاربران و عوامل مؤثر برآن اکتفا کرده است.

شکل 2-2-ابعاد رضایت یادگیرنده الکترونیکی(Sun,et Al ,2008)
2-10-2مدل های موفقیت سیستم های اطلاعاتی
سیستم های یادگیری الکترونیکی نوع بخصوصی از سیستمهای اطلاعاتی هستند (Wang , Wang & Shee , 2007).در این قسمت تحقیقات انجام شده مرتبط با موفقیت سیستم های اطلاعاتی مورد برسی قرار می گیرد . مدل دلون و مک لین یکی از پر کابردی ترین مدل ها در زمینه سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی است، که تا بحال برای چندین نوع سیستم اطلاعاتی استفاده شده است (Wang & Liao , 2008; Lee & Chung ,2009; Garrity ,Et Al 2005; Wu & Wang ,2006; Bernroider ,2008)این مدل، برای اولین باردر سال 1992توسط دلون و مک لین براساس تئوری ارتباطات شانون و ویور 38و تئوری ماسون 39ارائه گردید(شکل 2-3).

شکل 2-3-مدل موفقیت سیستم های اطلاعات دلون و مک لین(Delone & Mclean,2003)
مدل مذکور، شامل شش بعد کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، استفاده از سیستم، رضایت کاربر و تاثیر فردی و تاثیر سازمانی می باشد.در این مدل موفقیت سیستم از چند منظر در نظر گرفته شده و ابعاد فردی و سازمانی را بطور همزمان بکار برده است . ولی مولفه هایی همچون کیفیت خدمات را در نظر نگرفته است.
در سال 1995 مدل مذکور توسط پیت40 و همکاران وی با افزودن فاکتور کیفیت خدمات سیستم اطلاعاتی توسعه داده شد . سپس در سال 1997سدون 41و کیو42 عوامل کیفیت سیستم و استفاده از سیستم را جایگزین سهولت استفاده از سیستم(PEOU) 43و سودمندی درک شده از آن(Pu) 44نمودند . این دو عامل در سال 1989 توسط دیویس45 در مدل پذیرش فناوری(TAM) 46ارائه شده بود .(Lee & Lee , 2008; Lee , .2010)در سال 2003 دلون و مک لین مدل پیشین خود را بازنگری کرده وبهبود بخشیدند. در مدل اصلاح شده دلون و مک لین، بعد کیفیت خدمات افزوده شده است و همگی مقایس های 47تاثیر را دریک تاثیر واحد یا گروه منفعت با نام منافع شبکه دسته بندی کرده است. این مدل شامل شش بعد می باشد که عبارتند از: 1) کیفیت اطلاعات 2) کیفیت سیستم 3) کیفیت خدمات4) استفاده از سیستم/ قصد استفاده ازی سیستم 5) رضایت کاربر 6) منافع شبکه (Delone & Mclean, 2003; Wang, Et Al , 2009).

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعبازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، قرار موقوفی، اجرای مجازات

شکل 2-4- مدل اصلاح شده موفقیت سیستم های اطلاعات دلون و مک لین (Delone & Mclean,2003)
2-10-3 مدل های موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی48
هولساپل و لی پست 49 در سال 2006 مدل موفقیت یادگیری الکترونیکی را بر اساس مدل اصلاح شده دلون و مک لین ارائه دادند . مدل پیشنهادی شامل معیارهای توسعه موفقیت خصوصا در زمینه یادگیری الکترونیکی بوده است . مدل ارائه شده بر این فرض استوار است که موفقیت کلی طرح های یادگیری الکترونیکی در گرو دستیابی به موفقیت هر سه م
رحله از توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی : طراحی، تحویل ، خروجی است . موفقیت مرحله طراحی توسط موفقیت بعدهای کیفیت سیستم،کیفیت خدمات، کیفیت محتوا ارزیابی می گردد . موفقیت مرحله تحویل توسط موفقیت بعدهای استفاد ه و رضایت کاربر ارزیابی می گردد. و در پایان موفقیت مرحله خروجی توسط بعد منافع شبکه ارزیابی می گردد(Holsapple And Lee-Post, 2006). مدل ارائه شده مولفه های موفقیت یادگیری الکترونیکی را در سه حوزه طراحی سیستم ، تحویل سیستم و خروجی سیستم دسته بندی کرده است . و لی یکی از ضعف های این مدل این است که روابط بین مولفه های حوزه طراحی سیستم را در نظر نگرفته است .

شکل2-5 مدل موفقیت یادگیری الکترونیکی (Holsapple& Lee-Post,2006 )
به گفته جانسون، هرنیک و سالاس50 بسیاری از مدل های ارزیابی یادگیری الکترونیکی اهمیت مولفه حضور اجتماعی را در نظر نگرفته اند . بنابراین یک مدل اثر بخش یادگیری الکترونیکی با اضافه کردن مولفه حضور اجتماعی به سایر مولفه های مدل های قبلی ارائه داد .که مولفه های این مدل شامل :کاربرد بخصوص خود کارآمدی کامپیوتر51(AS-CSE) ،احساس سودمندی52 ، تعامل دوره53 ، اثر بخشی یادگیری54می شود . نتایج حاصل از این تحقیق که با استفاده از یک تحقیق میدانی از 345 نفر بدست آمده است عبارت است : خود کارآمدی و سود مندی و احساس سودمندی در ارتباط با عملکرد دوره، رضایتمندی دوره و سودمندی دوره است .تعامل در ارتباط با عملکرد دوره و رضایتمندی و در پایان حضور اجتماعی در ارتباط با رضایتمندی و سودمندی دوره است(Johnson, Hornik And Salas, 2008).

شکل 2-6-مدل های ارزیابی یادگیری الکترونیکی(Johnson, Hornik, And Salas, 2008)
به گفته لیو و هانگ و چن55 تحقیقات کمی در رابطه با نگرش استاد و دانشجو انجام گرفته است . هدف تحقیق وی گسترش نگرش استاد و دانشجو در استفاده از یادگیری الکترونیکی است . نتایج این تحقیق به شرح ذیل است : نگرش استاد احساس مثبتی را روی یادگیری الکترونیکی بعنوان ابزاری برای کمک به تدریس می گذارد(Liaw, Huang And Chen;2007).
همچنین در تحقیقی دیگر که توسط لین ولی56 انجام شده است، قابلیت استفاده از مدل اصلاح شده موفقیت سیستم اطلاعات دلون ومک لین، برای اجتماعات آنلاین ارزیابی شده و تاثیر سه بعد (کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات) بر وفاداری کاربران از طریق رضایت آنها وقصد استفاده جامعه آنلاین، بررسی شده است و پس از ارائه مدل پیشنهادی مذکور بین 165 عضو اجتماع های آنلاین پیمایش شده است. در نهایت مدل نهایی به صورت شکل2-7، ارائه گردیده است.

شکل 2-7- مدل موفقیت اجتماع های آنلاین (Lin & Lee, 2006)
در تحقیقی دیگر وانگ وهمکاران57 وی از مؤلفه های کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، استفاده از سیستم، رضایت کاربر و منافع شبکه58 موجود در مدل اصلاح شده دلون و مک لین، در سیستم های یادگیری الکترونیکی سازمان ها استفاده کردند(Wang,Et Al,2007). در این پژوهش، پس از در نظر گرفتن شاخص هایی برای سنجش مؤلفه های مدل، با 2069نمونه کاربر سیستم در 7 شرکت، به مطالعه موردی پرداخته شده است. در نهایت با تحلیل آماری داده های کسب شده بدین نتیجه رسیده‌اند که تمامی 6 مؤلفه موجود در مدل اصلاح شده دلون و مک لین و34 شاخص در نظر گرفته شده برای سنجش مؤلفه ها، برای سیستم های یادگیری الکترونیکی سازمانی نیز کاربرد دارد.
در تحقیقی دیگر لین از مدل اصلاح شده دلون ومک لین در یکی از دانشگاهها تایوان استفاده نمود.او برای سنجش مدل از طریق پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده نمودو در نهایت، به مدلی دست یافت که در شکل 2-8 نشان داده شده است. با وجود اینکه کاربرد مدل دلون و مک لین در این تحقیق نسبت به تحقیق وانگ و همکاران وی صورت دقیق داشت.اما روابط بین مؤلفه های مدل اصلاح شده دلون ومک با وجود اهمیت بسیار مورد توجه قرار نگرفت.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعساده سازی

شکل 2-8 – مدل سنجش موفقیت سیستم های یادگیری آنلاین(Line,2007)
شنگ و همکارانش در سال 2008 پژوهشی در زمینه توسعه مدلTAM برای سیستم های یادگیری الکترونیکی انجام داده و اذعان داشته اند که پذیرش و استفاده از سیستمها، مهمترین عامل موفقیت هر سیستم اطلاعاتی می باشد و بدون توجه به دانشجو حتی بهترین سیستم ها نمی توانند موفق باشند(Sheng, Et Al,2008). مدل اثبات شده پس از آزمون مدل اولیه در این پژوهش، در شکل2-9 آمده است.

شکل 2-9- مدل پذیرش فناوری (Tam) در سیستم های یادگیری آنلاین(Sheng, Et Al,2008)
درتحقیقی دیگر که توسط اوزکان و کوسلر59انجام شده، با استفاده از مدل اصلاح شده دلون و مک لین یک مدل شش ضلعی برای ارزیابی یادگیری الکترونیکی(HELAM) ارائه و در یکی از دانشگاهها ترکیه مورد آزمون قرار گرفت. شکل 2-10 نشان دهنده ابعاد موجود این مدل می باشد.

شکل 2-10- مدل شش ضلعی(HELAM) ارزیابی یادگیری الکترونیکی (Ozkan & Koseler,2009)
با وجود اینکه در این تحقیق نسبت به تحقیق وانگ وهمکارانش که پیش از این ارائه شد، به صورت دقیق تری به عوامل مؤثر در موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی پرداخته شده است، اما روابط بین مؤلفه ها در نظر گرفته نشده است. و این یکی از محدودیت هایی است که درپایان تحقیق خود نویسنده نیز به آن اشاره نموده است.علاوه براین در این تحقیق برای بررسی هریک از مؤلفه ها، نظر یادگیرنده مد نظر قرار گرفته و این در حالی است که در یادگیری الکترونیکی، استاد نیز نقش مهمی دارد.
در تحقیقی دیگر که توسط وانگ و چیه وانگ 60صورت گرفته چنین ذکر شده است که موفقیت اولیه سیستم های یادگیری وب محور61
به نگرش کاربر بستگی دارد. با وجود اینکه کاربر این سیستم ها استادان و دانشجویان هستند، اما استادان نقش اصلی را در موفقیت یا شکست سیستم های یادگیری وب محور دارند. بنایراین در این تحقیق با چنین توجیهی، با استفاده از مدل اصلاح شده موفقیت سیستم های اطلاعات دلون و مک لین و مدل پذیرش تکنولوژی دیویس به مطالعه و بررسی قبول62 سیستم های یادگیری وب محور از جانب استادان پرداخته شده است. به طوری که جمع آوری داده ها از268 استاد صورت گرفته است(Wang & Wang, 2009). مدل مذکور در شکل 2-11، ارائه گردیده است.

شکل2-11-مدل پذیرش سیستم های یادگیری الکترونیکی(Wang & Wang, 2009).
در پایان نامه ای که توسط فاطمه کنعانی در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت . یک مدل ارزیابی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی بر پایه مدل اصلاح شده دلون و مک لین پیشنهاد، سپس در 5 دانشگاه ایران موردارزیابی قرار گرفته است. با توجه به شکل 2-12 مولفه های اثر گذار بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی براساس مدل مذکور عبارتند از : کیفیت سیستم – کیفیت خدمات – کیفیت محتوا – قصد استفاد ه -رضایت کاربر – استفاده از سیستم -وفاداری به سیستم-منافع استفاده از سیستم-تحقق اهداف .

شکل2-12-مدل ارزیابی سیستم های یادگیری الکترونیکی(کنعانی،1389).

در تحقیقی دیگر از فن لین 63تحت عنوان کاربرد فرایند سلسله مراتبی فازی در ارزیابی کیفیت دوره های آموزش تحت وب، به ارائه یک مدل از ترکیب اعداد فازی مثلثی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی حاصل گردیده پرداخته است . در این مدل مولفه های اثر گذار بر کیفیت دوره های آموزش تحت وب عبارتند از : کیفیت سیستم، کیفیت خدمات،کیفیت محتوا، جذابیت .
2-11-جمع بندی مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی
بمنظور سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی بایستی جوانب مختلف از قبیل فاکتورهای انسانی (استاد، دانشجو)، فاکتورهای فنی (سخت افزار، نرم افزار، دسترسی به اینترنت و پهنای باند )، فاکتورهای سازمانی(قوانین و فرهنگ سازمان، کارشناسان )، فاکتورههای اجتماعی( دیدگاه جامعه در باره یادگیری الکترونیکی، مقررات دولتی دستورالعمل های اداری ) بصورت ترکیبی در نظر گرفته شوند .
به منظور جمع بندی مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی ، در جدول 2-1 به تعدادی از تحقیقات انجام شده در این رابطه اشاره شده است.
جدول2-1 تحقیقات انجام شده در ارتباط با مولفه های سنجش موفقیت یادگیری الکترونیکی
منبع
فاکتورهای حیاتی موفقیت یادگیری الکترونیکی، سیستم های اطلاعاتی و سیستم های یادگیری الکترونیکی
محققین
(Papp ,2000)
محتوای دوره یادگیری الکترونیکی -ایجاد و نگهداری دوره های یادگیری الکترونیکی-اندازه گیری موفقیت دوره های یادگیری الکترونیکی
پاپ
(Benigno & Trentin, 2000)
ویژگی های یادگیرنده ,تعامل دانشجو با دانشجو , مواد آموزشی , محیط یادگیری , پشتیبانی موثر و فناوری اطلاعات
بنیگنو و ترنتین
(Dillon& Gunawardena ,1995

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید