دانلود پایان نامه با موضوع پاسخگویان، حدی، 384، فراوانی

دانلود پایان نامه

تجمعی
کاملا مخالف
8
2.1
2.1
2.1
مخالف
3
.80
.80
2.9
تا حدی
77
20.1
20.5
23.4
موافق
154
40.1
41.0
64.4
کاملا موافق
134
34.9
35.6
100
بی پاسخ
8
2.1


جمع
384
100.0
100.0

2. در مورد این گویه که “نسبت به دیگران رازدار و رازنگهدار هستم.” 5/85 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق و 2/13 درصد نظر متوسطی داشته اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
2
.50
.50
0.5
مخالف
3
.80
.80
13
تا حدی
50
13.0
13.2
26.2
موافق
132
34.4
34.8
61
کاملا موافق
192
50.0
50.7
100
بی پاسخ
5
1.3


جمع
384
100.0
100.0

3. بیش نیمی از پاسخگویان (4/65 درصد) با این نظر “وقتی فرد گرفتاری را می بینم برایم سخت نیست بفهمم چه حالی دارد.” موافق یا کاملا موافق، 3/19 درصد تاحدی و 3/15 درصد نیز ارزیابی مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
34
8.9
9.0
9.0
مخالف
24
6.3
6.3
15.3
تا حدی
73
19.0
19.3
34.6
موافق
147
38.3
38.8
73.4
کاملا موافق
101
26.3
26.6
100
بی پاسخ
5
1.3


جمع
384
100.0
100.0

4. حدود 59 درصد از پاسخگویان با این گویه “خودم را در گرفتاری دیگران شریک می دانم.” موافق یا کاملا موافق، حدود 34 درصد تا حدی نظر داده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
8
2.1
2.1
2.1
مخالف
19
4.9
5.1
7.2
تا حدی
127
33.1
33.9
41.1
موافق
140
36.5
37.3
78.4
کاملا موافق
81
21.1
21.6
100
بی پاسخ
9
2.3


جمع
384
100.0
100.0

5. تقریبا نیمی از پاسخگویان (4/52 درصد) با گویه “به راحتی می توانم خودم را جای دیگران قرار دهم.” موافق یا کاملا موافق، 8/35 درصد تاحدودی و 7/11 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشته اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
21
5.5
5.6
5.6
مخالف
23
6.0
6.1
11.7
تا حدی
134
34.9
35.8
47.5
موافق
116
30.2
31.0
78.5
کاملا موافق
80
20.8
21.4
100
بی پاسخ
10
2.6


جمع
384
100.0
100.0

6. بیش از نیمی از پاسخگویان (7/55 درصد) با این نظر که ” نسبت به کسانی که دچار مشکل هستند حساس هستم.” موافق یا کاملا موافق و 7/37 درصد تا حدودی موافق بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
11
2.9
2.9
2.9
مخالف
14
3.6
3.7
6.6
تا حدی
142
37.0
37.7
44.3
موافق
134
34.9
35.5
79.8
کاملا موافق
76
19.8
20.2
100
بی پاسخ
7
1.8


جمع
384
100.0
100.0

7. در مورد این گویه که ” بدبختی دیگران باعث می شود تا مدت ها فکرم مشغول باشد.” 3/55 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 4/35 درصد تا حدی و 3/9 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
7
1.8
1.9
1.9
مخالف
28
7.3
7.4
9.3
تا حدی
133
34.6
35.4
44.7
موافق
129
33.6
34.3
79
کاملا موافق
79
20.6
21.0
100
بی پاسخ
8
2.1


جمع
384
100.0
100.0

8. اکثر قریب به اتفاق پاسخگویان (حدود 62 درصد) با این گویه که “معمولا با صبر و حوصله به صحبت های دیگران گوش می دهم.” موافق یا کاملا موافق، 7/28 درصد تاحدی و 3/9 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
11
2.9
2.9
2.9
مخالف
24
6.3
6.4
9.3
تا حدی
108
28.1
28.7
38
موافق
140
36.5
37.2
57.2
کاملا موافق
93
24.2
24.7
100
بی پاسخ
8
2.1


جمع
384
100.0
100.0

9. حدود 63 درصد از پاسخگویان با این گویه “می توانم به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنم.” موافق یا کاملا موافق و حدود 31 درصد دارای نظر متوسطی بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
8
2.1
2.1
2.1
مخالف
15
3.9
4.0
6.1
تا حدی
118
30.7
31.1
37.2
موافق
128
33.3
33.8
71
کاملا موافق
110
28.6
29.0
100
بی پاسخ
5
1.3


جمع
384
100.0
100.0

توصیف گویه های مربوط به تعهد و تعلق اجتماعی
1. بیش نیمی از پاسخگویان (6/64 درصد) با این نظر “همیشه در جهت بهبود محیط اطرافم فعالیت می کنم.” موافق یا کاملا موافق و 3/33 درصد تاحدی موافق بودند. جدول 8.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
3
.80
.80
0.8
مخالف
5
1.3
1.3
2.1
تا حدی
126
32.8
33.3
35.4
موافق
179
46.6
47.4
82.8
کاملا موافق
65
16.9
17.2
100
بی پاسخ
6
1.6


جمع
384
100.0
100.0

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درباره00/0، سینه، لارو، پارازیتوئید

2. حدود 75 درصد از پاسخگویان با این گویه “اگر وظیفه ای به من محول شود با تمام وجود آن را انجام می دهم.” موافق یا کاملا موافق و 3/22 درصد تا حدی نظر داده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
5
1.3
1.3
1.3
مخالف
5
1.3
1.3
2.6
تا حدی
85
22.1
22.3
24.9
موافق
177
46.1
46.5
71.4
کامل
ا موافق
109
28.4
28.6
100
بی پاسخ
3
.80


جمع
384
100.0
100.0

3. بیشتر پاسخگویان (8/74 درصد) با گویه “هیچ گاه گناه خودم را گردن دیگری نمی اندازم.” موافق یا کاملا موافق و 4/23 درصد تاحدودی نظر موافق داشته اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
4
1.0
1.0
1.0
مخالف
3
.80
.80
1.8
تا حدی
89
23.2
23.4
25.2
موافق
157
40.9
41.2
66.4
کاملا موافق
128
33.3
33.6
100
بی پاسخ
3
.80


جمع
384
100.0
100.0

4. بیش از نیمی از پاسخگویان (5/65 درصد) با این نظر که “هیچ گاه سعی نمی کنم دیگران را فدای خواست های خود کنم.” موافق یا کاملا موافق، 6/25 درصد تا حدودی و 9 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
12
3.1
3.2
3.2
مخالف
22
5.7
5.8
9
تا حدی
97
25.3
25.6
34.6
موافق
148
38.5
39.1
73.4
کاملا موافق
100
26.0
26.4
100
بی پاسخ
5
1.3


جمع
384
100.0
100.0

5. در مورد این گویه که “از اینکه اعمال و رفتارم در معرض دیگران قرار گیرد نگران نیستم.” حدود 45 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 5/35 درصد تا حدی و تقریبا 5/19 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
28
7.3
7.5
7.5
مخالف
45
11.7
12.1
19.6
تا حدی
132
34.4
35.5
55.1
موافق
99
25.8
26.6
81.7
کاملا موافق
68
17.7
18.3
100
بی پاسخ
12
3.1


جمع
384
100.0
100.0

6. تقریبا نیمی از پاسخگویان (حدود 52 درصد) با این گویه که “از اعتراف به خطا یا گناه نمی ترسم.” موافق یا کاملا موافق، 8/29 درصد تاحدی و 4/18 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
کاملا مخالف
15
3.9
4.0
4.0
مخالف
54
14.1
14.4
18.4
تا حدی
112
29.2
29.8
48.2
موافق
112
29.2
29.8
78
کاملا موافق
83
21.6
22.1
100
بی پاسخ
8
2.1


جمع
384
100.0
100.0

3-2-4توصیف گویه های مربوط به هزینه و فایده
1. حدود نیمی از پاسخگویان (2/52 درصد) با این گویه که “پول به راحتی باعث اعتبار و شخصیت می گردد.” موافق یا کاملا موافق، 6/30 درصد تاحدودی و 2/17 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشته اند. جدول 9.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
31
8.1
8.2
مخالف
34
8.9
9.0
تا حدی
115
29.9
30.6
موافق
142
37.0
37.8
کاملا موافق
54
14.1
14.4
بی پاسخ
8
2.1

جمع
384
100.0
100.0

2. در مورد این گویه که ” اگر پول نداشته باشی جایی در جامعه نداری.” 4/62 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 22 درصد تاحدی و 7/15 درصد مخالف و یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
35
9.1
9.3
مخالف
24
6.3
6.4
تا حدی
83
21.6
22.0
موافق
162
42.2
43.0
کاملا موافق
73
19.0
19.4
بی پاسخ
7
1.8

جمع
384
100.0
100.0

3. بیشتر پاسخگویان (8/76 درصد) با این نظر ” از پول در آوردن و کسب پول خوشحال می شوم.” موافق یا کاملا موافق و 8/19 درصد ارزیابی بینابینی داشتند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
2
.50
.50
مخالف
11
2.9
2.9
تا حدی
75
19.5
19.8
موافق
145
37.8
38.3
کاملا موافق
146
38.0
38.5
بی پاسخ
5
1.3

جمع
384
100.0
100.0

4. حدود 65 درصد از پاسخگویان با این گویه “در انجام هر کاری بی گدار به آب نمی زنم.” موافق یا کاملا موافق، تقریبا 29 درصد تا حدی و حدود 6 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
10
2.6
2.7
مخالف
12
3.1
3.2
تا حدی
108
28.1
29.2
موافق
169
44.0
45.7
کاملا موافق
71
18.5
19.2
بی پاسخ
14
3.6

جمع
384
100.0
100.0

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردپروتئین، بینی، پیش، توالی

5. اکثر پاسخگویان (2/65 درصد) با گویه “از انجام کاری که باعث گرفتاری شود پرهیز می کنم.” موافق یا کاملا موافق و 9/28 درصد نظر بینابینی داشته اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
3
.80
.80
مخالف
19
4.9
5.1
تا حدی
108
28.1
28.9
موافق
155
40.4
41.4
کاملا موافق
89
23.2
23.8
بی پاسخ
10
2.6

جمع
384
100.0
100.0

6. بیش از نیمی از پاسخگویان (1/65 درصد) با این نظر که ” قبل از انجام هرکاری سود و زیان آن را به دقت محاسبه می کنم.” موافق یا کاملا موافق، 2/28 درصد تا حدودی و 7/6 درصد مخالف یا کاملا مخالف اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
10
2.6
2.7
مخالف
15
3.9
4.0
تا حدی
106
27.6
28.2
موافق
164
42.7
43.6
کاملا موافق
81
21.1
21.5
بی پاسخ
8
2.1

جمع
384
100.0
100.0

7. در مورد این گویه که “در اولین برخورد به کسی اعتماد نمی کنم.” اکثر پاسخگویان (6/70 درصد) موافق یا کاملا موافق ، 6/20 درصد تا حدی و 7/8 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا مخالف
10
2.6
2.6
مخالف
23
6.0
6.1
تا حدی
78
20.3
20.6
موافق
138
35.9
36.5
کاملا موافق
129
33.6
34.1
بی پاسخ
6
1.6

جمع
384
100.0
100.0

4-2-4توصیف گویه های دینداری
1. خواندن نماز
جدول ذیل نشان می دهد، از نظر 9/15 درصد پاسخگویان خواندن نماز به ندرت، 7/24 درصد گاهی، 9/27 درصد اکثر اوقات و 6/20 درصد همیشه صورت می گیرد. در ضمن حدود 11 درصد پاسخگویان نیز اصلا نماز نمی خوانند. جدول 10.
موارد
فراوانی
درصد
اصلاً
42
10.9
به ندرت
61
15.9
گاهی اوقات
95
24.7
اکثر اوقات
107
27.9
همیشه
79
20.6
جمع
384
100.0

2. خواندن قرآن
1/27 درصد از پاسخگویان به ندرت، 1/34 درصد گاهی، 9/16 درصد اکثر اوقات و 9/10 درصد همیشه قرآن می خوانند. ضمنا حدود 11 درصد از پاسخگویان اصلا قرآن نمی خوانند.
موارد
فراوانی
درصد
اصلاً
42
10.9
به ندرت
104
27.1
گاهی اوقات
131
34.1
اکثر اوقات
65
16.9
همیشه
42
10.9
جمع
384
100.0

3. دعا و نیایش
داده های به دست آمده حاکی از آن است که 5/12 درصد از پاسخگویان به ندرت، 2/18 درصد گاهی، 5/30 درصد اغلب و 3/33 درصد همیشه به دعا و نیایش می پردازند.
موارد
فراوانی
درصد
اصلاً
21
5.5
به ندرت
48
12.5
گاهی اوقات
70
18.2
اکثر اوقات
117
30.5
همیشه
128
33.3
جمع
384
100.0

4. روزه
از نظر 5/12 درصد از پاسخگویان به ندرت، 2/23 درصد گاهی، 25 درصد اکثرا و 3/20 درصد همیشه به انجام فریضه روزه می پردازند. 19 درصد از پاسخگویان نیز اصلا روزه نمی گیرند.
موارد
فراوانی
درصد
اصلاً
73
19.0
به ندرت
48
12.5
گاهی اوقات
89
23.2
اکثر اوقات
96
25.0
همیشه
78
20.3
جمع
384
100.0

5. شرکت در اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها
نتایج به دست آمده نشان می دهد که؛ حدود 21 درصد از پاسخگویان به ندرت، حدود 5/21 درصد گاهی، 7/24 درصد اکثر اوقات و 7/16 درصد همیشه در اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها شرکت می کنند در حالیکه حدود 16 درصد اصلا در اینگونه مراسم ها شرکت نمی کنند.
موارد
فراوانی
درصد
اصلاً
62
16.1
به ندرت
81
21.1
گاهی اوقات
82
21.4
اکثر اوقات
95
24.7
همیشه
64
16.7
جمع
384
100.0

توصیف دیگر گویه های مربوط به دینداری
1. اکثر پاسخگویان (4/82 درصد) با این جمله که “به زندگی پس از مرگ و رسیدگی به اعمال نیک و بد انسان در آن ایمان دارم.” موافق یا کاملا موافق بوده اند.
موارد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
کاملا موافقم
234
60.9
61.4
موافقم
80
20.8
21.0
بی نظرم
33
8.6
8.7
مخالفم
16
4.2
4.2
کاملا مخالفم
18
4.7
4.7
بی پاسخ
3
.80

جمع
384
100.0
100.0

2. در مورد این گویه که “هنوز مطمئن نیستم خدا واقعاً وجود دارد.” 5/57 درصد از پاسخگویان مخالف و یا کاملا مخالف و 6/38 درصد موافق یا کاملا موافق بوده اند.

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید