دانلود پایان نامه در مورد اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

THESIS-LAW (7)

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

تامین موضوع اجراییه

در صورتي كه متعهد تبديل مال مورد اجرائيه را به لحاظ دلائل شخصي يا دلائل اقتصادي خواستار شود اين امر با معرفي مال ديگري و در صورت وجود شرايط ذيل حاصل مي گردد:

الف: مال معرفي شده متناسب با دين بوده و بلامانع بودن ان جهت استيفاي موضوع لازم الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ب: فروش مال تبديل آسانتر از فروش مال پيشين 0مورد اجراييه) باشد. در صورتيكه مال مورد اجراييه به آساني قابل فروش باشدذ نمي توان آن را به مال ديگري تبديل كرد مگر با رضايت ذينفع.

قبول تقاضاي تبديل مال مورد اجراييه پس از بازداشت معادل آن از اموال كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت مي شود. اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يك مرتبه تا قبل از انتشار مزايده پذيرفته خواهد شد.

-به استناد مادة 21 آ.ا.م.ا.ر ، مصوب 1387: «از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد ياترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً، اعلام كند. بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده، مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود گردد، آن را بپردازد»[1].

بنابراين، اگر موضوع اجراييه مال ذمه ای یا وثيقه ای باشد مطابق ماده 21 آ.ا.م.ا.ر  عمل مي شود، يعني ابتداء بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مفاد آن را اجراء كند يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهد يا مالي معرفي كند كه نسبت به فروش آن اقدام و دين وصول شود. البته متعهد ميتواند مطالبات خود را نيز جهت استيفاء معرفي كند، در اين حالت قبول متعهدله آن را قوبل كند متعهدله نيز مي تواند اموالي اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفي كند.

ب: اجرائيه بر تسليم مال منقول

اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسليم نكند، مأمور اجراء عين مزبور و منافع آن را (در صورتي كه اجرائيه بر منافع نيز صادر شده باشد) به متعهدله تسليم كرده قبض  رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال در تصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اين صورت، مأمور اجراء متعرض آن نمي شود و متعهد مي تواند به دادگاه مراجعه كند[2].

 هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده[3] و به آن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه[4] بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله مي تواند بهاي مزبور را به وسيلة كارشناسي تعيين و ازمتعهدخواهد گرفت، مگر اينكه درسندترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد كه طبق آن عمل مي شود.[5]

ج:  اجراييه بر تسليم مال غيرمنقول

  1-اگر اجرایيه بر تسليم مال غير منقول ثبت شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوي حق كند مال با رعايت حقوق و تصرفات مستند به حكم يا سند رسمي تحويل متعهدله مي شود، متعهدله در صورتي كه متعرض باشد مي تواند به دادگاه مراجعه كند.

  2- اگر موضوع اجراييه تسليم عين غيرمنقول ثبت شده باشد ليكن متعهد سند، آن را در تاريخ مقدم به موجب سند رسمي به ديگري منتقل كرده باشد، متعهدله مي تواند ثمن را به وسيلة اجراء‌‌ ثبت در صورتي كه نياز به رسيدگي نباشد استرداد كند. اجراء بايد پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاك و دفترخانه تنظيم كننده سند اطلاع دهد تا جريان امر را در ستون ملاحظات ثبت قيد نمايد اين حكم در موارد ذيل هم جاري است.

1- عين مورد معامله وجود خارجي نداشته باشد.

2- عين مورد معامله مذكور كمتر از ميزان مورد معامله باشد، در اين صورت متعهدله به نسبت كسري موضوع معامله نيز مي تواند درخواست استرداد ثمن را خواستار شود.

3- متعهد قبلاً مقداري از عين مورد مطالبه را به ثالث منتقل كرده باشد.

4- مورد معامله كلاً يا بعضاً، خود به خود يا توسط متعهد سند يا ثالث قبل از قبض تلف يا غصب شده باشد.[6]

د : انجام تعهد به وسیله متعهد له

ممكن است موضوع اجراييه انجام تعهدي از قبيل تعمير ساختمان يا احداث قنات يا ساختن بناء جديد يا تكميل ساختمان يا غرس اشجار و امثال آن باشد. در اين صورت اگر متعهد پس از ابلاغ اجراييه اقدام به انجام تعهد نكند ادارة ثبت او را ملزم خواهد كرد با تعهد را انجام دهد و يا هزينه هاي لازم براي انجام آن را پرداخت نمايد. و اگر متعهد اقدام نكند، متعهدله حق دارد كه با اطلاع ادارة ثبت يا معامله را فسخ كند يا تعهد مزبور را به هزينة خود انجام دهد و اگر چگونگي انجام تعهد يا برآورد ميزان هزينة آن احتياج به جلب نظر كارشناس داشته باشد ادارة ثبت يك نفر كارشناس به اين منظور تعيين خواهد كرد. دستمزد او وسيلة متعهدله پرداخت مي شود و با ساير هزينه ها توسط اجراء ثبت از متعهد وصول مي شود.

-مادة 34 1.م.ا.ر در اين مورد چنين بيان مي كند:

«در موردي كه اجراييه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بنا، قنات، يا تكميل ساختمان يا بناء جديد يا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراييه و اقدام به انجام آن ننمايد، ادارة ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد يا پرداخت هزينه هاي لازم براي انجام آن مي نمايد. اگر متعهد اقدام نكند متعهدله مي تواند باذاطلاع ادارة ثبت به هزينة خود تعهد مزبور را انجام داده و يا معامله را فسخ كند و اگر كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينة آم محتاج به نظر كارشناس باشد، ادارة ثبت يك نفر كارشناس براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينة آن تعيين خواهد كرد و حق الزحمة كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت مي گردد و متعهدله حق دارد كلية هزينه ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد».

خسارت تاخیر انجام تعهد جایی است که تعهد به صورت تعدد مطلوب است که اگر انجام نشود متعهدله دو حق دارد 1- الزام متعهد به انجام تعهد 2-تعهد گرفتن خسارت تاخیر تادیه بنابراین متعهدله هم خسارت تاخیر انجام تعهد را بگیرد و هم متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید. خسارت از عدم انجام تعهد در جایی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است و منظور از وحدت جایی است که انجام تعهد در یک زمان مطلوبیت دارد.[7]

ه: وجه الالتزام

در بعضي از اسناد براي تخلف از انجام تعهد در موقع مقرر وجه الالتزام محقق مي شود. اين وجه الالتزام دو نوع ممكن است باشد:

وجه التزام: مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر اجرای آن به موجب توافق معین کند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر  دادن خسارت تعهد را هم انجام دهد[8] با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر بودن خسارت تاخیر تادیه با موازین شرعی مواد 36 الی 38 و 41 الی 44 آ.ا.م.ا.ر سابق نیز حذف گردیده است.

نکته: اگر زن بخواهد از بابت تاخیر در پرداخت مهریه که عندالمطالبه بر عهده شوهر است خسارت بگیرد باید آنرا مطالبه کند.

1-وجه الالتزام در تأخير انجام تعهد

اين حالت صورتي را در بر مي گيرد كه براي تأخير در انجام تعهد وجه الالتزامي تعيين مي شود كه معمولاً اين شرط بر اين مبناست كه براي هر روز تأخير از شروع انجام تعهد، متعهد مبلغي به متعهدله بپردازد در صورتي كه در سند براي تأخير انجام تعهد وجه الالتزام معين نشده باشد مطالبه وجه الالتزام مانع اجراء تعهد نمي باشد.

2-وجه الالتزام در صورت عدم انجام تعهد

در صورتي كه نسبت به عدم انجام تعهد پرداخت خسارتي به صورت شرط ضمن عقد تعيين شده باشد (وجه الالتزام)، خسارت عدم انجام تعهد با وجه الالتزام قابل جمع نمي باشد. زيرا عمدتاً وجه الالتزام بدل از خسارت عدم انجام تعهد مي باشد بنابراين مي تواند يكي از آن را مطالبه كند.

* ابراء زمة مديون نسبت به اصل طلب يا خسارت:

ابراء: برابر ماده 289 ق.م عبارت است از اینکه داین حق خود رابه اختیار صرف نظر کند.

ابراء ذمة مديون نسبت به خسارت يا قسمتي از اصل مانع از صدور اجراييه مادة 34 قانون اصلاحي ق.ث  و تمليك تمام مورد وثيقه نمي شود ولي بستالنكار وقتي مي تواند تمام مورد وثيقه را تمليك كند كه معادل آنچه را كه قبلاً وصول كرده به مديون بپردازد و يا در صندوق ثبت توديع نمايد.

ابراء تنها با اراده طلبکار واقع می شود و در زمره ایقاعات است ابراء عمل حقوقی تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است پس اگر پیش از وجود دین «ابراء عالم یجب» یا پس از سقوط آن واقع شود بی اثر است «ابراء» وقتی موجود سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ابراء ذمه یکی از مسئولین که مسئولیت تضامنی دارند باعث ابراء همه آنان است ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه حق عینی که با اعراض ساقط می شود.[9]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

Author: 92