شیروان، عبارت، ، بارش، بیابانی، کوهستانی

دانلود پایان نامه

از 16 درجه سلسیوس است . در طول این ماهها رطوبت هوا کاهش می یابد. و در گرم ترین ساعات از روزهای این سه ماه به 22% می رسد. با توجه به دمای هوا در این ساعات میزان رطوبت در هوا پایین نیست و به همین دلیل هوای ایلام در تابستان خشک نیست. بالا بودن رطوبت هوا و شفاف بودن در شبها به سرعت باعث کاهش دمای هوا می گردد. بطوریکه در گرمترین ماه سال (ژوئیه) نوسان روزانه دمای هوا به بیش از 16 درجه سلسیوس می رسد.
آب وهوای استان ایلام به سبب تأثیر پذیری از عوامل گوناگونی چون عرض جغرافیایی (زاویه تابش آفتاب) ، ارتفاع امتداد رشته کوههای زاگرس ، فاصله از بیابانهای عراق و عربستان و بادهای محلی و ناحیه ای از تنوع زیادی برخوردار است به گونه ای که آن را استانی چهار فصل دانسته اند ، و تفاوت دما در مناطق مختلف آن گاه به30 درجه و بیشتر از آن می رسد.
استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است:
1- آب و هوای سرد کوهستانی در ارتفاعات بیش از 2 هزار متر در ناحیهی شمال و شمال شرقی استان
2 -آب و هوای معتدل کوهستانی در نواحی کوهستانی و دامنه ی شرق و شمال شرقی.
3 -آبوهوای بیابانی و نیمه بیابانی در حاشیهی غربی وجنوبی استان.
در استان ایلام میانگین بارش سالانه در شمال و شمال شرقی 700 میلی متر و در نواحی پست جنوبی 250 میلی متر است.
آب و هوای استان ایلام به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود:
الف) آب و هوای معتدل نیمه مرطوب(اقلیم مدیترانه) مناطقی از استان،شامل شهرستان ایلام،شهرستان ایوان، وارکواز ملکشاهی دارای زمستانی ملایم و مرطوب و تابستانی نه چندان گرم ولی خشک اند. آبدانان،شیروان وچرداول و دره شهر در این گروه جای می گیرند،اما به دلیل داشتن زمستانی ملایم ومرطوب و تابستانی بسیار گرم وخشک،آب وهوای آن ها با مناطق ایلام و ایوان تفاوت های جزیی دارد.سرزمین هایی که در ارتفاع بیش از 2هزارمتر واقع شده اند تابستان های ملایم و زمستان های بسیار سرد و طولانی دارند.
ب) بر اساس این طبقه بندی،مناطق غربی و جنوبی استان که دشتهای مهران و دهلران را شامل می شود،دارای اقلیم استپی گرم و نیمه بیابانی است که هرچه به طرف نواحی پست تر و مرزی کشور نزدیک تر می شود،به ناحیه ی گرم بیابانی تبدیل می شود.
در این نوع سرزمین،تابستان بسیار گرم وخشک وزمستان نسبتاً معتدل است،میزان بارش،کم واختلاف دما در فصول سال،زیاد است.سیاحان غربی که به نواحی کوهستانی سفر کرده اند آب وهوا و مناظر زیبای طبیعی و خصوصیات مردم به ساکنین کوه های آلپ دراروپا تشبیه کرده اند.
پراکندگی بارش در استان ایلام
در قسمت های شمال و شمالشرقی استان، برخورد توده های مرطوب به ارتفاعات و متراکم شدن این توده ها، موجب ریزش نزولات آسمانی زیاد به میزان 700 میلیمتر می شود؛ در حالی که در نواحی جنوب و جنوب غربی استان به علت همجواری با نواحی بیابانی پست عراق و عربستان و نفوذ توده های گرم، میزان بارش کم و حدود 250 میلیمتر است. میزان متوسط بارندگی شهر ایلام در سال، حدود 500 میلیمتر و در برخی از نواحی استان تا 800 میلیمتر و به صورت موردی تا 900 میلیمتر گزارش شده است.
بارش باران در این منطقه تحت تاثیر بادهای باران آوری است که از غرب به درون فلات ایران می وزند. بارش باران گاه از اواسط پاییز شروع و در مناطقی تا اول خرداد ادامه دارد. این بارش ها سبب جاری شدن رودهای زیادی از دامنه کوه های ایلام به خصوص کبیرکوه می شود که دره های حاصلخیز شیروان و چرداول و سیمره[صیمره] قدیم را مشروب می سازد و از قدیم مرکز پرورش انواع درختان میوه بوده است. اصطخری در این خصوص می گوید: ” صیمره و شیروان میوه گرمسیری و سردسیری دارند و آب روان در خانه هایشان می رود و در همه قهستان [کوهستان] درخت خرما نبود الا به صیمره و سیروان.” سیمره از شهرهای گرمسیری ایلام واقع در دره شهر می باشد و سیروان از شهرهای نواحی سردسیری ایلام واقع در شیروان و چرداول است. و ابن حوقل در خصوص این دو منطقه حاصلخیز می گوید: “صیمره و شیروان دو شهر کوچک اند، که بناهای آنان مانند شهرهای موصل و تکریت اغلب با گچ و سنگ است و میوه بسیار و گردو دستنبویه و محصولات نواحی گرمسیر و سردسیری و آب ها و درختان و کشت های بسیار دارند. دو شهر جایی باصفا هستند و در خانه ها و کوی های آنان آب جریان می کند.”
آب و هوای متناسب در این دره های کوچک و حاصلخیز چنان بوده که حتی کشت شلتوک، برنج کاری در منطقه شیروان متداول بوده و امروز نیز برنج شیروان از مرغوب ترین انواع برنج است.
دمای هوا در استان ایلام
دو عامل ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی در تغییرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقی استان با عرض جغرافیایی پایین تر، ارتفاع کمتر و هم جواری با مناطق گرمسیری عراق و خوزستان از دمای نسبتا بالایی برخوردار است؛ در حالی که در نواحی شمال و شمال شرقی استان، ارتفاع از سطح دریا و عرض جغرافیایی، در کاهش و تعدیل دما نقش به سزایی دارند، مزید بر علت می توان به پوشش گیاهی مناسب، در کوهستان های ایلام اشاره کرد که در تعدیل هوا موثر می باشد. با این وجود، می توان گفت که در استان ایلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و کم ارتفاع غربی به طرف ارتفاعات شمال و شمال شرقی کاهش دما کاملا محسوس است.
میزان بارندگی
منطقه در ناحیه کوهستانی زاگرس واقع شده است به همین دلیل در دو فصل پائسز و زمستان تحت جریان های مرطوب مدیترانه ای قرار گرفتند و این جریان ها پس از برخورد با ارتفاعات باعث بارندگی می شود بطوریکه متوسط بارندگی در سال بین 350 تا 650 میلیمتر است حداکثر میزان بارندگی در اواخر پاییز 2/193 میلی متر و در اسفند ماه 4/102 میلی متر می باشد.
روزهای یخبندان
بطور متوسط در ایستگاه ایلام طی سال 52 روز یخبندان مشاهده می شود. بیشترین یخبندان در ماه ژانویه معادل 3/18 روز بوده و طی ماههای می تا اکتبر هیچ گونه بخبندان مشاهده نشده است.
بادهای مسلط
متوسط سرعت باد در مناطق کوه پایه ای استان در حدود 4/5 گره در ساعت برآورد شده است این مقدارنسبت به نواحی شرقی و شمالی افزایش محسوسی را نشان می دهد اما مقدار آن نسبت به نواحی پست غربی و جنوب استان ایلام تا حدودی کمتر است بررسی تطبیقی این مورد نیز از یک سو نمایانگر ارتباط متقابل مثبت ارتفاع و سرعت باد در سطح منطقه مطالعاتی است و از سوی دیگر بیانگر این است که اراضی واقع در محدوده استان ایلام از اواخر فصل سرد تا اوسط بهار تحت تأثیر بد سرعت ترین و مستمرترین بادهای غالب واقع می شود و در مقابل کل منطقه در فصل پاییز به ویژه اواسط آن آرامترین روزها را از نظر وزش باید سپری می کند.
رطوبت نسبی
میزان حداکثر نم نسبی در دی ماه بیش از 20 درصد و میانگین حداقل آن درتیرماه کمتر از 4 درصد در استان برآورد شده است. این تغییرات تحت تأثیر مستقیم رابطه دما و رطوبت نسبی حداکثر و حداقل روزانه، رقم کمتری را آشکار می سازد. ماههای آذر، دی، بهمن، اسفند دارای نم نسبی حداکثر و ماههای خرداد، تیر، مرداد، شهریور از پایین ترین میزان نم نسبی در سطح استان برخوردار است رطوبت نسبی در ایستگاه ایلام طی سال به طور متوسط معادل 6/48 درصد است به طور کلی در فصول پاییز و زمستان بیشترین رطوبت نسبی و در فصل تابستان کمترین رطوبت نم نسبی گزارش شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مسئوليت بين المللي اشخاص و مقامات رسمي دولتهاي ناتوان

ادبیات قومی استان
ساکنین استان ایلام در شهرهای ایلام، ایوان، مهران، شیروان، چرداول،ملکشاهی، دره شهر، آبدانان و دهلران ساکن هستند زبان این شهرستانها کردی ولری میباشد همچنین در برخی از نواحی شهرستان شیروان چرداول این زبان به لکی رایج است. درصدی از جمعیت استان را در مناطق موسیان و دشت عباس شهرستان دهلران را نیز عرب ها تشکیل می دهند. زبان کردی و گویش های آن یکی از زبان های هند و ایرانی است که زبان شناسان آن را در زمره زبان های ایرانی شمال غربی قرار داده اند. آن چه که امروزه کردی نامیده می شود در واقع گویش های مختلفی است که گاه اختلاف آنها چنان زیاد است که گویشوران سخن همدیگر را نمی یابند. اگر دقیق مورد مطالعه قرار گیردمشخص می شود که همگی دارای اشتراکات فراوان هستند. شاید بتوان گفت که دلیل اختلاف زیاد گویش های کردی، زیستن در مناطق مختلف جغرافیایی و همسایگی با اقوام مختلف باشد که در شکل گیری این گویش های متنوع بی تأثیر نبوده است.
صنایع دستی
زندگی عشیره ای و سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است از دیرباز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت) سیاه چادر- چیغ (چیت) بافی- جاجیم بافی- گلیم ساده- نمدمالی- احرامی بافی- گیوه بافی- عبابافی در استان مرسوم بوده است. در راستای اهداف برنامه های آموزشی پس از ارزیابی قابلیت های توسعه آموزش رشته های مختلف بومی استان با اولویت مزیت های هر منطقه جهت پاسخ گویی به سلایق مختلف رشته های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته- منبت چوب- سفال گری و طراحی روی سفال- قلم زنی روی مس و… در این استان راه اندازی شده است و زمینه آموزش آنها فراهم شده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری

فصل پنجم:
استانداردها و ریز فضاها

مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه
مساحت زیر بنا
شامل سطح اشغال شده توسط انواع فضاهای اداری بوده و به دو طریق موجودیت می یابد.
– مساحت زیر بنای خالص ساختمان
عبارت است مجموع مساحت زیر بنا در گروه های مختلف.
– مساحت زیربنای ناخالص ساختمان
عبارت است از مجموع مساحت زیربنای خالص ساختمان به اضافه فضاهای گردش افقی و عمودی.
جمعیت اداری
عبارت است از تعداد کارکنانی که دارای شرح وظاف سازمانی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور هستند و به دو شکل زیر طبقه بندی می گردد:
– رده بندی 24 گانه شغلی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بر حسب نوع وظایف اداری محوله به کارکنان (طبقه بندی مشاغل اداری)
– رده بندی 10 گانه معماری این دستورالعمل، بر حسب چگونگی استفاده از فضا توسط کارکنان اداری بر حسب ارگونومی کار و وسایل اداری تعین شده است.
مساحت سرانه
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیر بنا
عبارت است سهم هر نفر از جمعیت اداری از مساحت زیر بنای ساختمان.
مساحت سرانه زیربنا
برابر است با مساحت زیر بنای اشغال شده توسط یک نفر یا هر یک از لوازم اداری که شامل فضای حرکت (یا استقرار لوازم اداری) و فضای دسترسی به آن می باشد (واحد نفر بر متر مربع)

مساحت سرانه خالص زیر بنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری ا ز مجموع سطوح خالص گروه های 4 گانه ( اداری، وابسته اداری، رفاهی و پشتیبانی).

سطح زیربنای خالص
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

مجموع سطوح خالص 4 گانه
= سرانه خالص زیربنا

جمعیت اداری

ضریب گردش طبقات تیپ
عبارت است از نسبت بین سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص) به سطح مفید همان طبقه (خالص)

سطح کل هر طبقه تیپ (ناخالص)
= ضریب گردش طبقات تیپ

سطح مفید هر طبقه تیپ (خالص)

سهم تاسیسات از زیر بنا
عبارت است از نسبت بین سطح تاسیسات و سطح کل ساختمان(ناخالص).

سطح تأسیسات
= سهم تأسیسات از زیربنا

سطح کل ساختمان (ناخالص)

سرانه مصرف گرما (سرما)
عبرات است از مقدار گرمایش( سرمایش) تخصیص یافته برای هر یک از کارکنان.

قدرت گرمایش (سرمایش) نصب شده
= سرانه مصرف گرما (سرما)

تعداد کارکنان

سرانه پارکینگ( سرپوشیده)
عبارت است از نسبت جمعیت به ازای یک محل پارک.

تعداد کارکنان
سرانه پارکینگ

تعداد پارکینگ در ساختمان

ضرایب گردش
نسبت فضای خالص (Gross Area) به فضای ناخالص (Net Area) را ضریب گردش گویند که تحت تاثیر الگوی و آمد ساختمان (Circulation Pattern)و چگونگی آن متغیر است. ضرایب گردش در ساختمان های اداری عبارتند از:
الف) گردش افقی : شامل راهروها، زیر دیوارها، ورودی به طبقه، کانال های افقی تأسیسات
ب) گردش عمودی: شامل پله ها، آسانسور ها، خروجی های اضطراری، کانال های عمودی تاسیسات، زیردیوارهای مربوطه.
ضریب گردش افقی
شامل سطح زیردیوارهای هر طبقه، راهروهای بین فضاهای اصلی، ورودی هر طبقه، رایزرهای تاسیساتی و سایر موارد مشابه می باشد و در هر یک از گروه های 4 گانه فضاهای اصلی ساختمان اداری، دارای مقادیر متفاوت خواهد بود که به تفضیل ذکر خواهد شد.

ضریب گردش عمودی
شامل سطح زیر پله های اصلی ارتباطی طبقات، پله های فرار، آسانسور(نفر و بار)، پاگردهای طبقات دیوارهای مربوط به آنها و سایر موارد مشابه می باشد و در مجموع فضاهای ناخالص قبل از خود ضرب می شود.
مساحت سرانه ناخالص زیربنا
برابر است با سهم هر نفر از جمعیت اداری از مجموع سطوح خالص گروه های 4 گانه و گردش های افقی و عمودی ساختمان.

زیربنای ناخالص ساختمان
= سرانه ناخالص زیربنا

جمعیت اداری

سطوح گردش + مجموع سطوح خالص 4 گانه
= سرانه ناخالص زیربنا

جمعیت اداری

ملاحظات برنامه ریزی
یکی از مهمترین مشکلات فرا روی طراحان مراکز اداری تغییرات مداوم در ساختار اداری و پیشرفت تکنولوژی می باشد که نیاز به فضاهای جدید و یا حذف فضاهای قبلی را در پی دارد. اتخاذ تصمیم در خصوص فضاهای ثابت، فضاهای داخلی و چیدمان مبلمان، عوامل مهمی در طراحی فضاهای اداری و چگونگی انجام فعالیت ها فرآیند طراحی می باشند.
از آنجا که از طراحان انتظار می رود که نتایج کار آنها با دوام باشد لذا نحوه طراحی آنها باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار

Author: مدیر سایت