– قسمت 2

هدف از طریق مطالعه دقیق کتاب¬ها، مقالات و مصاحبه با کارشناسانی به دست می¬آید که اطلاعات جامع و عمیق نسبت به حوزه موردنظر دارند و می¬توانند دیدگاه کلی و جزئی درباره این مسئله و مسائل مشابه را به¬خوبی جمع¬بندی و معرفی کنند. بررسی پیشینه تحقیق، مطالعات گذشته آن است و نگاهی است به آنچه دیگران درزمینهٔ این تحقیق یا موضوعات مشابه انجام داده¬اند.
2-2- ¬سابقه تحقیقات و مطالعات انجام¬گرفته
• محمدی و همکاران در «امکان¬سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش» (2008) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قراردادند. در مرحله اول به تعریف و مفهوم مهندسی ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (به صورت مجزا) پرداخته شده است. در مرحله دوم با استفاده از نتایج مرحله اول و نیازهای تحقیق، پرسش¬نامه¬ای طراحی و بین جامعه آماری تعریف شده در تحقیق توزیع شد. نتیجه این تحقیق را می¬توان این گونه ایراد نمود که فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از سامانه های پشتیبانی اطلاعاتی خود می¬تواند کلیه مراحل مهندسی ارزش را تحت کنترل خود درآورده و با ایجاد بانک-های اطلاعاتی موردنیاز، راه¬حلی مفید در رفع چالش¬ها و معضلات به وجود آمده در مراحل اجرایی این فرآیند باشد. به¬کارگیری مزایا و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بالا بردن کارایی کلی کارگاه و همچنین تسهیل جریان اطلاعات و ارتباطات بسیار مؤثر است و بر روی انجام کار به صورت تیمی و ایجاد خلاقیت و افزایش کمی و کیفی مشارکت اعضا نیز بی تأثیر نمی¬باشد.[ ]
• قاسمی و همکاران در «تدوین چهارچوبی یکپارچه و منسجم برای به¬کارگیری فناوری اطلاعات در اجرای رویکرد مطالعات مهندسی ارزش» (1387) این موضوع را در دو مرحله موردبررسی قرار داده اند. در مرحله اول از طریق تحقیق کتابخانه¬ای با مدیریت ارزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مجزا پرداخته شده است و در مرحله دوم پرسش¬نامه¬ای طراحی و توزیع شده است که با استفاده از نتایج مطالعات میدانی و یافته¬های محقق به کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان تأثیرگذاری آن در فرآیند مدیریت ارزش پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق می¬توان این گونه بیان نمود که ابزارها و مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل جریان مهندسی ارزش بسیار مؤثر می¬باشد و نهایتاً در کاهش زمان اجرای فرآیند مدیریت ارزش نقش مهمی را ایفا می کند.[ ]

• مارزوک و همکاران در «کاربرد مدل الکتری درروش¬شناسی ارزش » (2010) به اهمیت موضوع مهندسی ارزش در طول چرخه عمر پروژه پرداخته است و آن را به عنوان فرآیندی ارزشمند در کاهش هزینه¬ها و افزایش کیفیت از طریق شناسایی و حذف هزینه¬های غیرضروری در پروژه می¬داند. در این تحقیق با استفاده از مدل الکتری درزمینهٔ مهندسی ارزش جهت ارائه مثال عددی جهت محاسبه شاخص ارزش بهره جسته است. نتیجه این تحقیق مدل الکتری در جهت افزایش و روند مهندسی ارزش سودمند می¬باشد و نشان¬دهنده این امر است که استفاده از کامپیوتر جهت محاسبه بهترین تصمیم در مهندسی ارزش مفید می¬باشد.[ ]
• حمید فروغی و همکاران در «مهندسی ارزش » (1390) به روش¬های مختلف برای بررسی فرآیندها و محصولات پرداخته¬اند. این روش¬ها در طول سالیان گذشته توسعه پیداکرده¬اند که از آن جمله فن مهندسی ارزش است. هدف از به¬کارگیری آن بررسی تحلیلی و سیستماتیک فرآیند و محصول به نحوی است که موجب کاهش هزینه و افزایش بازدهی می¬شود. مهندسی ارزش یک مبحث جدید نیست بلکه بیش از نیم¬قرن است که این موضوع به عنوان تکنیک مطرح شده است و بیشتر در ابعاد طراحی به کاررفته است. سابقه اجرایی این روش در ایران شاید حدود یک دهه باشد و اغلب استفاده از این روش در طرح-های عمرانی صورت گرفته است. نتیجه تحقیق را می¬توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. برگزاری منظم جلسات طوفان فکری در طول پروژه و به¬¬ویژه قبل از شروع پروژه برای به¬کاربردن نوآوری در پروژه و ایجاد اتاق¬ فکر داخل سازمان.
2. به دست آوردن ارزش هر یک از ارزش کارکردها و درمجموع هر یک از فعالیت¬ها برای متعادل¬سازی عملکرد با هزینه.[ ]
• طرهانی در «نقش فناوری اطلاعات در مدیریت پروژه» (1389) به استقرار سامانه های اطلاعاتی در جوامع پیشرفته که سرعت تبادل اطلاعات را بیشتر و بیشتر می¬کند پرداخته است. این فرآیند باعث شده تا زیرساخت¬های اساس بر اساس فناوری اطلاعات در این جوامع شکل گیرد. فناوری اطلاعات از علوم رایانه، ارتباطات و شبکه¬سازی تشکیل شده است. امروزه کاربردهای متنوع و از این علم در زمینه¬های مختلف مطرح شده است و به نقشی راهبردی در سازمان¬ها تبدیل شده است. نقش راهبردی به این معنی است که سامانه های اطلاعاتی می¬توانند به¬طور قابل ملاحظه¬ای عملکردها را تغییر داده و بر دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت تأثیرگذار باشند. درنتیجه این تحقیق، استفاده از فناوری و اطلاعات در مدیریت پروژه امری اجتناب¬ناپذیر جلوه می¬کند و این مسئله زمانی جلب نظر می¬کند که هزینه¬های پروژه و زمان اجرای آن کوتاه¬تر شده و محصول با سرعت بیشتری به دست مشتری رسانده شود.[ ]
• علیلو و همکاران در «فناوری اطلاعات و کارآفرینی دیجیتال» (1390) به موضوع فناوری اطلاعات و ویژگی¬های آن پرداخته¬اند. امروزه دستیابی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان¬ها از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. بی¬شک کارآفرینی سهم عمده و نقش ویژه¬ای در توسعه فناوری¬های نوین ازجمله فناوری اطلاعات داشته و دارد، فناوری اطلاعات مرزهای فکری و عملی را در جوامع سنتی شکسته است و زمینه مناسبی را برای رشد فکری و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب وکار فراهم نموده است. درنتیجه این تحقیق فناوری اطلاعات نقش اساسی در کارآفرینی دیجیتال ایفا نموده و بی¬شک مهم ترین ابزار کارآفرینی مدرن به شمار می¬آید[ ]
• کفشیان ریحانی و همکاران در «تجربه¬ای در ایجاد بانک اطلاعاتی داده¬های کارگاه مهندسی ارزش» (1387) به موضوع مهندسی ارزش، ابزاری سودمند برای کنترل هزینه¬های پروژه پرداخته¬اند. ازآن رو که هدایت کارگاه مهندسی ارزش، امری سهل و ممتنع است. هر تلاشی جهت انجام صحیح¬تر و با کارایی بیشتر کارگاه¬های آن انجام گیرد. درنهایت موجب بهره¬مندی بیشتر پروژه خواهد شد. اگر به رویکرد مهندسی ارزش به¬¬تمامی و به صورت کاملاً ساختاریافته و نظام¬مند استفاده نشده و مراحل تکمیل اطلاعات، تحلیل کارکرد، خلاقیت، ارزیابی، توسعه و ارائه به¬درستی و قدم به قدم با حفظ ضوابط هر بخش انجام نشوند تمامی توانایی مهندسی ارزش برای استفاده اثربخش تر منابع به کار گرفته نمی¬شود. بانک اطلاعاتی هدایت کارگاه مهندسی ارزش را نظم و انسجامی افزون بخشیده و برخی از مراحل دشوار آن از قبیل غربال اولیه و ثانویه را بسیار تسهیل می¬کند از بحث¬های سلیقه¬ای و تصمیم¬گیری¬های به دوراز منطق روشن و قابل دفاع، جلوگیری و برای کسانی که قصد مدیریت ارزش در سازمان دارند، امکانات فراوان و بی¬نظیری ایجاد می¬کند.[ ]
• مسلمی¬ناینی و همکاران در «دیدگاه مدل فازی درروش¬شناسی ارزش » (2013) بهروش مدیریت ارزش که روشی مهم در تحلیل و کنترل یک پروژه است، پرداخته¬اند که امکان اندازه گیری دقیق¬تر عملکرد و پیشرفت پروژه را فراهم می¬کند. این مقاله مدل مبتنی بر فازی جدیدی برای ارزش کسب شده ارائه می-دهد که دارای مزیت توسعه و تحلیل اندیس¬های ارزش کسب شده و زمان و هزینه تکمیلی تحت عدم قطعیت می¬باشد. عدم قطعیت در فعالیت های زندگی حقیقی ذاتی می¬باشد، مدل توسعه داده شده برای ارزیابی پیشرفت پروژه در صورت بروز عدم قطعیت بسیار مفید می¬باشد.[ ]
• رکوعی و همکاران در «واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران» (1391) به شناخت نقاط ضعف با عنوان¬ آسیب¬شناسی مهندسی ارزش به شناسایی و تعیین زمینه¬های بهبود و افزایش اثربخشی فرآیند مهندسی ارزش پرداخته¬اند. این تحقیق در پی آن است که با توجه به نقاط ضعف و کاستی¬هایی که درزمینهٔ مهندسی ارزش در ابعاد محتوایی و کالبدی وجود دارد، عوامل تأثیرگذار را شناسایی و معرفی کند. بدین منظور، بر پایه مطالعات کتابخانه¬ای و تحقیقات میدانی اطلاعات لازم گردآوری شده است. سپس با تحلیل-های آماری توصیفی نتایج در چهار بخش عمده، شامل آسیب¬ها و کاستی¬های مرتبط با رویکرد کارکردگرا، فرآیند نظام مند، خلاقیت، و نهایتاً کارگروهی درروش مهندسی ارزش، به عنوان آسیب¬های عمده روش مهندسی ارزش جمع¬بندی و طبقه بندی شده اند.[ ]
• اسماعیل انصاری و همکاران در «کاربرد تکنیک MCDM برای اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر فاز خلاقیت در مهندسی ارزش»(1389) با کمک تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه و تکنیک¬های ادغامی عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت سازمانی شناسایی و رتبه¬بندی شدند، تا با توجه به اولویتشان در برنامه کاری مهندسی ارزش موردتوجه قرار گیرند. با توجه به تغییرات سریع محیط، تنها سازمان¬هایی دوام می¬آورند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت مناسب به الزامات محیطی پاسخ دهند. لذا با توجه به برنامه¬ها و طرح¬های مهندسی ارزش در سازمان¬ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اینکه فاز خلاقیت سنگ بنای طرح مهندسی ارزش می¬باشد و هر نوع بهبود، کاهش هزینه و ارزش ایجادشده¬ای که در اثر اصلاح سیستم روی دهد به واسطه تولید ایده های ارزشمند در فاز خلاقیت مهندسی ارزش می¬باشد. ازاین رو در این تحقیق با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه و تکنیک¬های ادغامی عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت سازمانی شناسایی و رتبه¬بندی شوند تا با توجه به اولویتشان در برنامه کاری مهندسی ارزش موردتوجه قرار گیرند.[ ]
• سلیمی نمین و همکاران در «نقش نوآوری نظام¬یافته در ارتقای اثربخشی مهندسی ارزش» (1390) به بررسی تکنیک¬های جهت حل مسئله پرداخته¬اند. مهندسی ارزش و نوآوری نظام یافته، هر دو از تکنیک-های بسیار قدرتمند در حل مسائل می¬باشند. در تحقیق مذکور سعی می¬شود پس از معرفی این دو تکنیک، تأثیرات آن دو بر یکدیگر بررسی شود. مهندسی ارزش یک تکنیک ضربتی حل مسئله و مرور طرح¬ها است که کمترین وقفه را در پیشرفت آن ها موجب می¬گردد. نوآوری نظام یافته تکنیک کشف ریشه¬ی مسائل و حل آن¬هاست. در صورت ادغام اصول تفکر و ابزارهای ترید با مهندسی ارزش، این تکنیک نیز قادر خواهد بود از عقل جمعی و قوه¬ی خلاق گروه به¬گونه¬ا¬ی مؤثرتری سود برد.[ ]
• خدیجه مؤمنی و همکاران در «نقش مهندسی ارزش در مدل¬های مدیریت پروژه»(1390) به نقش مدیریت ارزش در مدیریت پروژه پرداخته¬اند.در دنیای امروز رقابت میان بنگاه¬های اقتصادی به¬صورت مداوم در حال افزایش است. مهم ترین هدف این بنگاه¬ها تأمین نیازمندی¬های مشتریان و کسب رضایتمندی آن ها است. مهندسی ارزش نیز یکی از ابزارهایی است که در دهه¬های اخیر مورداستفاده قرارگرفته است. مهندسی ارزش شامل مجموعه از تکنیک¬ها و روش¬ها است که سعی دارد با کاهش هزینه¬ها و بدون کاهش سطح کیفیت، محصول را بهبود بخشد و رضایت مشتریان را جلب کند. بررسی نقش مهندسی ارزش در مدل پی-¬ام-¬باک با تأکید بر حوزه¬های دانش انجام گرفت. پس از مطالعات صورت گرفته مشخص شد که از مهندسی ارزش و بخصوص تکنیک سیستم تحلیل کارکرد را می¬توان در حوزه¬های دانش تحلیل نمود و فرآیندهای موردنیاز برای موفقیت پروژه را شناسایی کرد.[ ]
• حبیب کراری و همکاران در «نقش آفرینی مدیریت دانش در توسعه زیرساخت¬های مهندسی ارزش» (1389) به نقش فناوری اطلاعات در مهندسی ارزش پرداخته¬اند. در عصر کنونی که به عصر اطلاعات دانش مرسوم است مزیت رقابتی اصلی سازمان¬ها در سرمایه دانشی نهفته است و هم اکنون بزرگ ترین شرکت¬های دنیا برتری خود را نه در دارایی¬های انباشته ناشی از کارخانه ها و حتی بازارهای بزرگ، بلکه در دانش در جریان فرآیندهای خود کسب نموده¬اند. از سوی دیگر متدولوژی مهندسی ارزش رویکردی پذیرفته¬شده و نظام¬مند برای کاهش هزینه¬های غیرضروری و افزایش بهره¬وری در صنایع مختلف می-باشد. اما در اجرای آن تاکنون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به¬ندرت به صورت زیرساختی جدی مطرح بوده است. کاربرد بهینه فناوری اطلاعات و پیاده¬سازی مدیریت دانش در شرکت¬ها دانش¬محور در حوزه مهندسی ارزش منجر به استفاده بهینه و ثبت سوابق و تجربیات خبرگان و متخصصین در مراحل جمع¬آوری اطلاعات و تکمیل اطلاعات و فاز خلاقیت و ایده پردازی می¬گردد.[ ]
• سامی و همکاران در «مهندسی ارزش ابزاری قدرتمند » (1998) به بررسی و تحلیل مهندسی ارزش پرداخته¬اند. استفاده از مهندسی ارزش منجر به کاهش هزینه¬ها، نه تنها از طریق کاهش هزینه کل، بلکه در هزینه¬های عملیات و نگهداری می¬شود، ویژگی کلیدی که مهندسی ارزش را از سایر روش¬های کاهش هزینه متمایز می¬کند، تحلیل کارکرد می¬باشد، خلاقیت استفاده از تیم¬های چندبخشی برای یافتن راه-حل¬های مناسب و اصل حفظ کیفیت موردنیاز مشتری می¬باشد. شایان ذکر است که تحلیل ارزش هرروز توسط تمام ما از طریق تصمیم¬گیری برای خرید اشیا تمرین می¬شود. به یاد داشته باشید که ارزش، توسط خریدار و نه فروشنده، مصرف کننده و نه تولیدکننده تعیین می¬شود. این موضوع شاید مهم ترین اصل ارزش باشد.[ ]
• لی و همکاران در « بازیابی: به خاطر سپردن ابزار برای استفاده مجدد از ایده¬ها در مدیریت ارزش تکامل یافته » به بررسی و تحلیل نقش مهندسی ارزش در صنعت ساخت وسا

مطلب مشابه :  پایان نامه مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

Author: 92