– قسمت 4

روی گزینه¬ها انجام شود.
برای موفقیت در مرحله خلاقیت لازم است دو نکته کلیدی موردتوجه قرار گیرند:
• هدف مرحله خلاقیت یافتن راه¬هایی برای تحقق کارکردهای انتخابی است و نه یافتن راه¬هایی برای طراحی محصول یا خدمات
• خلاقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربه¬های گذشته برای ایجاد ترکیب¬های جدید با یکدیگر تلفیق می¬شوند. هدف خلق چنین ترکیب¬هایی یافتن راهی برای تحقق کارکردها با کمترین هزینه کل و کارایی بهتر نسبت به راه¬های اولیه می¬باشد
دو اصل برای موفقیت در فاز خلاقیت را باید مدنظر قرارداد:
• در این فاز، هدف ایجاد و ارائه راه¬های مختلف برای طراحی مجدد نیست، بلکه هدف تغییر و توسعه راه-حل¬های تحقق کارکردهای منتخب است. درواقع نتیجه فاز خلاقیت در یک کارگاه ارزش می¬تواند طیف وسیعی از ایده¬ها را شامل گردد
• خلاقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربه¬های قبلی باهم ترکیب شده و ترکیب جدیدی را حاصل می¬کند. هدف، ایجاد و ارائه ترکیب¬های جدیدی است که تحقق کارکردهای موردنظر را با کمترین هزینه و همچنین بهبود کارایی نسبت به قبل، میسر نمایند
3-3-3-1- مسائل و مشکلات در فاز خلاقیت
• ایده پردازی بدون در نظر گرفتن کارکردهای منتخب
• عدم پرداختن ایده پردازی برای تمام کارکردهای منتخب
• ایده پردازی نادرست به دلیل عدم تعریف صحیح مسئله
• وجود موانع فرهنگی، محیطی، عاطفی، ذهنی برای ایده پردازی
• دور ریخته شدن ایده های خوب در غربال اولیه
• عدم ثبت تمام ایده های ارائه شده برای کارکردها
• عدم دسته¬بندی صحیح ایده های ارائه شده برای کارکردها
3-3-4- فاز ارزیابی(قضاوت)
هدف مرحله ارزیابی، ترکیب ایده¬ها و مفاهیم ارائه¬شده در مرحله خلاقیت و انتخاب راهکار امکان¬پذیر، برای بررسی و توسعه است. برحسب معیارهای تعریف¬شده در مرحله مقدماتی، ایده¬ها وزن دهی و رتبه¬بندی می-شوند. گام¬های اساسی این مرحله عبارتنداز:
• حذف ایده های غیرممکن و بی¬پایه
• دسته¬بندی ایده¬ها، نمونه این دسته بندی عبارتنداز: الکتریکی، مکانیکی و غیره
• مامورنمودن عضو پیشنهاددهنده یا هر یک از اعضای دیگر گروه برای دفاع از هر ایده در بحث¬ها و ارزیابی-های بعدی
• تهیه فهرستی از مزایا و معایب هر ایده
• به کمک روش¬هایی مانند ارزیابی عددی و یا اجماع اعضای گروه، برتری ایده های هر دسته تعیین و بر همان مبنا ایده¬ها رتبه¬بندی می¬شوند
• انتخاب ایده های مناسب برای توسعه
3-3-5- فاز توسعه
هدف از مرحله توسعه در برنامه کار مطالعات مهندسی ارزش، گردآوری اطلاعات تکمیلی، تجزیه وتحلیل همه¬جانبه مناسب¬ترین گزینه¬ها و درنهایت انجام طراحی¬های اولیه و برآورد هزینه است که پذیرش و اجرای پروژه را تضمین خواهد نمود. در این مرحله هر یک از گزینه¬ها به صورت یک پیشنهاد مهندسی ارزش تنظیم می¬شوند که علاوه بر خود پیشنهاد شامل برآورد هزینه¬های دوره عمر مفید¬، بررسی تطابق با کارکردها، تأثیر بر برنامه زمان-بندی¬، ویژگی¬های فنی¬، ارزیابی ریسک و سایر ملاحظات مرتبط است.
گام¬های اجرایی این مرحله عبارتنداز:
• انتخاب گزینه دارای بالاترین رتبه، انجام تحلیل سودمندی و تعیین نیازهای اجرایی با در نظر گرفتن هزینه¬های اولیه سرمایه¬گذاری¬، هزینه¬های اجرا، هزینه¬های دوره عمر، ریسک و عدم قطعیت
• گردآوری اطلاعات فنی برای هر گزینه پیشنهادی مجموعه اطلاعات فنی، این اطلاعات شامل موارد زیر است:
1. تشریح طرح اولیه و گزینه پیشنهادی
2. نقشه¬های کلی و مقدماتی طرح اولیه و گزینه پیشنهادی
3. داده¬های مربوط به هزینه و کارایی، به¬گونه¬ای که به وضوح نشان¬دهنده تفاوت میان طرح اولیه و گزینه پیشنهاد باشد
4. تغییرات اعمال شده در برنامه زمانی طرح اولیه
5. تهیه برنامه زمانی اجرایی که شامل برنامه اجرایی تمام فعالیت¬ها باشد
3-3-6- فاز ارائه
هدف از این مرحله تشریح تغییرهای پیشنهادی در پروژه و آگاه نمودن کارفرمای پروژه از نتایج حاصل از اعمال این تغییرهاست. در این مرحله مواردی مانند محدوده مطالعات مهندسی ارزش، کیفیت موردنظر، معیارهای ارزیابی، کارکردهای پایه و جایگزین و نیز چگونگی اجرای راهکارهای جایگزین ارائه می¬شود. رهبر گروه باید در این مرحله اطمینان یابد که تمامی جنبه¬های مرتبط با پروژه برای افراد، به¬طور کامل روشن شده است و این افراد نسبت به جنبه¬های مختلف پروژه و پیشنهادهای جایگزین به درک مشترک و واحدی رسیده¬اند.
افراد آشنا با فرآیند مهندسی ارزش این مرحله را دشوارترین بخش از برنامه کار می¬دانند. دشواری این مرحله ریشه در تلاش¬های لازم برای انجام این مرحله دارد بلکه دلیل آن وابستگی اثربخشی تلاش¬های صورت گرفته در مراحل پیشین، به موفقیت این مرحله است. هدف اصلی در این مرحله، انگیزش رفتار مثبت در مخاطب و پیشگیری از بروز رفتارهای منفی است.
در این مرحله لازم است موارد زیر موردتوجه قرار گیرند:
1. پیش¬بینی موانع پیش روی تصویب پیشنهادها
2. آماده¬سازی پیشنهادها به صورت نوشتاری شامل:
• تنظیم خلاصه مطالعات
• پیش بینی سود/زیان محتمل
• توصیه به اقدام¬هایی خاص و ضروری
• ارائه طرح اجرایی برای گزینه منتخب
3. آماده¬سازی پیشنهادها برای ارائه شفاهی
3-3-6-1- مسائل و مشکلات فاز ارزیابی و توسعه و ارائه
• عدم به¬کارگیری روش¬های درست ارزیابی
• عدم به¬کارگیری صحیح معیارها و محدودیت ها در ارزیابی ایده¬ها
• عدم دسته¬بندی مناسب ایده¬ها
• عدم تهیه سندی شفاف برای پیشنهادات
• عدم هماهنگی واحدهای مربوط برای بسط و توسعه کامل ایده¬ها
• مشکلات موجود در محاسبات نتایج کمی هزینه¬ای برخی از ایده¬ها
• ارائه ضعیف و دفاع نادرست از ایده¬ها و توصیه¬ها
• عدم ارائه گزارش کارگاه¬ها با استاندارد تعریف شده
• غربال ایده های خوب به دلیل طوفانی بودن زمان ارزیابی
• عدم به¬کارگیری روش مناسب برای وزن دهی معیارهای ارزش
• عدم ثبت اطلاعات مربوط به هر ایده در مرحله توسعه
• انجام ارزیابی سریع به دلیل کمبود زمان کارگاه
• عدم در نظر گرفتن آثار جانبی ریسک¬های محتمل و جزییات آن ها در ارزیابی
• عدم تهیه گزارش¬های کارگاه با استاندارد بالا
3-4- پیشنهادان برای حل مسائل
با توجه به مطالب ارائه¬شده در قسمت تعریف فازهای مهندسی ارزش و عنوان مسائل و مشکلات، در این قسمت به ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته¬ می¬شود. بدین منظور ابتدا به توضیح و معرفی ابزارآلات فناوری اطلاعات و نقش آن در قسمت های مختلف مهندسی ارزش پرداخته می¬شود.
فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون شک تحولات گسترده¬ای را در تمامی عرصه¬های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به¬گونه¬ای است که جهان امروزه به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است.
در فناوری اطلاعات و ارتباطات پنج فرآیند نهفته و درونی است:
1. تولید
2. پردازش
3. ذخیره
4. بازیابی
5. انتقال اطلاعات
امروزه فراگیری و سیطره رایانه و پدیده اینترنت، تأثیر شگرف بر مسیر چگونگی حیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و کاری انسان نهاده است. جلوه تمامی این دگرگونی¬ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات نمایان است و به همین جهت است که عصر حاضر را با عناوین و مفاهیمی همچون دانایی اطلاعات، ارتباطات، دیجیتال، مجازی و مانند آن توصیف می¬کنند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، با توجه به برخورداری از مزیت¬های بسیار زیادی مانند، توانایی و افزایش سرعت، کیفیت، شفافیت و عمومیت دسترسی به اطلاعات و دانش که هرکدام به¬نوبه خود باعث بهره¬وری، توسعه انسانی و اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین ارتباطات گسترده می¬گردند. بنابراین می¬توان بسیاری از مسائل مطرح شده در فازهای مختلف مهندسی ارزش را با استفاده از توانایی¬ها و مزیت¬های فناوری اطلاعات کاهش داد.
در بررسی و ممیزی کارگاه¬های رسمی مهندسی ارزش به جمع بندی نقاط ضعف فازهای مهندسی ارزش پرداخته شد:
• عدم وجود زمان مشترک برای اعضای شرکت¬کننده در کارگاه مهندسی ارزش
• نبود زمان کافی برای بررسی و تعامل فازهای مهندسی ارزش
• طولانی شدن روند انجام گرفته و خستگی افراد
• عدم دسته¬بندی و ثبت مناسب اطلاعات به دست آمده در کارگاه¬های مهندسی ارزش
• طولانی بودن زمان انتقال داده¬های به دست آمده از هر گام مهندسی ارزش به اعضای تیم مهندسی ارزش
• عدم تعامل مناسب اعضای تیم مهندسی ارزش در هر زمان ممکن
3-5- شناسایی راهکار بهبود برای برگزاری کارگاه مهندسی ارزش
برای رفع این معضلات و یکپارچه¬سازی مستندات کارگاه مهندسی ارزش و نتایج حاصله، درصدد استفاده از ابزارآلات و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فازهای مهندسی ارزش برآمد تا هدایت گروه را برای اجرای دقیق ضوابط مراحل مختلف کارگاه، سامان بخشد و تهیه گزارش از فرآیندهای کارگاه را تسهیل و ممیزی نتایج کارگاه مهندسی ارزش را امکان¬پذیر نماید.
در ابتدا، در خصوص امکان ایجاد پایگاه اینترنتی، جهت برگزاری کارگاه به صورت مجازی برای بهبود مشکلات و مسائل مطرح در کارگاه¬های مهندسی ارزش، بررسی¬های لازم صورت گرفت. اینترنت یکی از پرکاربردترین امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات می¬باشد. اینترنت یک شبکه بین¬المللی قابل دسترس برای عموم مردم است که شامل رایانه¬هایی است که به وسیله پروتکل جهت ردوبدل کردن بسته¬های اطلاعاتی و پروتکل ارتباطی با یکدیگر متصل هستند. بنابراین به ایجاد سایت اینترنتی که قابلیت دسترسی ساده برای همه اعضای تیم مهندسی ارزش وجود دارد، پرداخته شد. در انتخاب ساختار سایت مزبور تلاش شد برای قدم اول از ساختار ساده استفاده شود. حقیقت این است که سایت اینترنتی، اولین تجربه برای کارگاه مهندسی ارزش در ایران است بنابراین احتمال تغییرات عمده در طی کار وجود داشت. عملاً نیز همین اتفاق رخ داد و بارها فرم¬ها و محدودیت سایت تغییر و اصلاح شد.
3-5-1- ویژگی¬های سایت اینترنتی طراحی شده
• اطلاع¬رسانی ساده به اعضای تیم مهندسی ارزش
• دسته¬بندی ساده اطلاعات
• امکان دسترسی ساده به اطلاعات مربوط به هر فاز
• امکان تعامل ساده افراد در هر زمان ممکن
• امکان در اختیار گذاشتن اطلاعات توسط اعضای تیم مهندسی ارزش
• امکان برگزاری کارگاه مهندسی ارزش در هر زمان

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی آثارحقوقي بر الحاق ايران به موافقت نامه تريپس

3-5-2- برنامه اسکایپ
یکی از مهم ترین مشکلات عنوان¬شده در برگزاری کارگاه¬های مهندسی ارزش، بهره¬گیری و استفاده از اعضای تیم خبره می¬باشد به همین دلیل امکان برگزاری کارگاه به دلیل محدود بودن زمان مشترک بین افراد متخصص مشکل می¬باشد. برای حل این مسئله می¬توان از امکانات و ابزارآلات فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نمود. بدین شکل که به کمک این ابزار افراد فقط با دسترسی به اینترنت و داشتن نرم افزارهای مشترک بین اعضا، اعضا با یکدیگر در ارتباط بوده و نیازی به حضور فیزیکی افراد در محل برگزاری کارگاه مهندسی ارزش نمی¬باشد.
برای برقراری ارتباط بین افراد به¬صورت صوتی و تصویری می¬توان از برنامه¬های متعددی که در این زمینه وجود دارد، استفاده نمود ولی در این تحقیق از برنامه اسکایپ استفاده شده است. این نرم افزار امکان برقراری یک ارتباط صوتی و تصویری را با کم¬ترین هزینه را می¬دهد. نرم¬افزار اسکایپ یکی از مشهورترین نرم¬افزارهای درزمینهٔ برقراری ارتباط صوتی و تصویری است که با کمک آن می¬توان با هر فردی در سراسر جهان به راحتی ارتباط صوتی و تصویری برقرار نمود.
از ویژگی¬های برنامه اسکایپ می¬توان به موارد زیر اشاره نمود:
• قابلیت برقراری ارتباط رایگان صوتی و تصویری
• داشتن کیفیت بسیار بالا صدا و تصویر حتی با پایین بودن سرعت اینترنت
• امکان برقراری ارتباط تصویری از طریق وب کم
• سازگار با ویندوزها و سیستم عامل های مختلف
• قابلیت برقراری ارتباط صوتی و تصویری با بیش از 100 نفر به صورت همزمان
3-5-3- استفاده از برنامه وایبر
یکی از مشکلات شناسایی¬شده در کارگاه¬های مهندسی ارزش عدم اطلاع¬رسانی سریع بین اعضای گروه و همچنین امکان تبادل اطلاعات و همچنین تعامل مداوم در طول روز می¬باشد. به کمک ابزارآلات فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعضای گروه می¬توانند در هر زمان و مکانی به برگزاری کارگاه¬های مهندسی ارزش به صورت نامحدود بپردازند. خلاقیت افراد ممکن است با مشاهده محیط پیرامون شکل بگیرید یا بیشتر ایده های افراد زمان استراحت و آرامش فرد در ذهن مشخص شکل بگیرد بنابراین افراد می¬توانند در هر زمان و با کمک برنامه وایبر در مورد ارزیابی و توسعه ایده های شکل گرفته به ¬بحث و گفتگو بپردازند.
برنامه وایبر یک برنامه جدید و رو به¬ گسترش برای گوشی¬های همراه و تبلت می¬باشد و با استفاده از شبکه-های بی¬سیم کار می¬کند. این برنامه با ویژگی برتری همانند امکان تماس صوتی، ارسال پیام متنی کاربری فوق-العاده به خود، اختصاص داده است از ویژگی¬های این برنامه می¬توان به موارد زیر اشاره نمود:
• امکان نصب ساده بروی تمام سامانه های عامل
• برقراری ارتباط صوتی با کم¬ترین هزینه و تنها با برقراری ارتباط اینترنتی
• امکان تشکیل گروه¬های مختلف و امکان برقراری ارتباطی به صورت نوشتاری
• امکان برقراری ارتباط با صدای مطلوب در هنگام برقراری ارتباط با دیگر افراد
همچنین می¬توان از دیگر برنامه¬های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گسترش تعامل و همچنین بهبود مشکل عدم زمان مشترک برای افراد شرکت¬کننده در کارگاه مهندسی ارزش استفاده نمود ازجمله این برنامه¬ها می-توان به واتساپ ، اوو ، وی چت و سایر برنامه¬های کاربردی دیگر درزمینهٔ استفاده نمود.
3-5-4-

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران

Author: 92