– قسمت 6

بحث و گفتگو و تجزیه وتحلیل، در این قسمت فضایی به نام تالار گفتگو وجود دارد که اعضای تیم می¬توانند در این فضا به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.
3-6-3-10- تحلیل کارکرد
در فاز تحلیل کارکرد، اجزای انتخاب¬شده از پروژه را بادید کارکردی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و برای آن ها کارکردهای اصلی و فرعی را مشخص می¬کنند تا با بازنگری، کارکردهای غیرضروری را تغییر دهند یا حذف کنند. هدف از این مرحله تجزیه وتحلیل اطلاعات اجزا پروژه توسط گروه ارزش می¬باشد. در این قسمت نمودار تحلیل کارکرد توسط تیم با هدایت راهبر و تسهیلگر ترسیم می¬شود ¬و کل پروژه را در قالب یک نمودار به تصویر می¬کشد. جهت انتخاب اجزا، کارکرد پروژه اعضای تیم می¬توانند در قسمت تالار گفتگوی فاز تحلیل کارکرد به تعریف و تعیین کارکردهای پروژه بپردازند. در این قسمت اعضای تیم می¬توانند با تبادل نظر و بحث و گفتگو در مورد کارکردهای اعلام شده به شناسایی کارکردهای پرهزینه، با فرصت بالا یا با ریسک بالا شناسایی بپردازند.
3-6-3-11- فاز خلاقیت
در فاز خلاقیت با توجه به کارکردهای انتخاب شده در قسمت تحلیل کارکرد اعضای تیم مهندسی ارزش با توجه به روش¬های مختلفی که برای انجام فاز خلاقیت وجود دارد به ایده پردازی در مورد کارکردهای منتخب می-پردازند. بدین¬ منظور و جهت ایده پردازی و انجام تعامل اعضای تیم مهندسی ارزش قسمتی جهت تبادل¬نظر بین اعضا وجود دارد و اعضای تیم مهندسی ارزش می¬توانند در این قسمت به ایده پردازی بپردازند. در این قسمت ایده های مطرح شده توسط اعضای تیم دسته بندی شده و توسط راهبر پروژه ارسال می¬گردد. اعضای تیم می¬توانند فایل را دریافت کرده و در مورد ایده های منتخب به بحث و گفتگو بپردازند.
3-6-3-12- فاز ارزیابی
در فاز ارزیابی پس از دسته¬بندی ایده های خلاقانه¬ی تولیدشده در قسمت خلاقیت، فایل آن توسط راهبر پروژه در قسمت فاز ارزیابی ارسال شده و در دسترس تمام اعضای تیم مهندسی ارزش قرار می¬گیرد. اعضای تیم مهندسی ارزش ایده های مطرح شده را مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل¬های ارزیابی تهیه شده مورد تحلیل قرار می¬دهند. راهبر کارگاه مهندسی ارزش پس از بررسی و تحلیل ایده¬ها توسط اعضای تیم مهندسی ارزش، ایده های منتخب را دسته¬بندی کرده و در قالب فایل در این قسمت قرار داده تا اعضای تیم مهندسی ارزش با دریافت آن، نسبت به ایده های منتخب آگاهی کامل داشته باشند.
3-6-3-13- فاز توسعه
در این مرحله اعضای تیم مهندسی ارزش ایده های منتخب و ارزیابی شده را موردمحاسبه و بررسی قرار می-دهند تا میزان تأثیرات مثبت را در پروژه با پایه¬های محکم و علمی محاسبه کنند. هدف از این مرحله نیز تجزیه وتحلیل اطلاعات انتخاب شده از مرحله قبل و تولید پیشنهادان نهایی برای رسیدن به هدف اصلی مهندسی ارزش است.
3-6-3-14- فاز ارائه
در مرحله ارائه نیز پیشنهادان تغییر جمع¬بندی شده و گزارش نهایی برای ارائه به رده¬های بالای مدیریتی تهیه و ارائه می¬گردد. گزارش¬های تهیه شده در فاز ارائه ارسال می¬شود که پس از تأیید نهایی آن، از طریق پست الکترونیکی به ذینفعان پروژه ارسال می¬شود. هدف از این مرحله انتقال اطلاعات به مدیریت ارشد با عنوان خروجی نهایی کارگاه مهندسی ارزش می¬باشد.
3-6-3-15- پس مطالعه)مطالعه تکمیلی)
هدف مطالعه تکمیلی یا فاز اجرا، حصول اطمینان از پیاده سازی و به کار بستن تغییراتی است که در پایان مطالعه ارزش توصیه شده اند. آخرین گام از بابت تضمین اجرای پیشنهادهای مطالعه ارزش دارای اهمیت ویژه¬ای است. تا زمانی که ایده های مطالعه، اجرا نشود، عملاً مطالعه مؤثر واقع نخواهد شد. مهم ترین وظیفه کارشناسان تیم مهندسی ارزش یا دیگر متخصصان مورد تأیید مدیریت این است که تغییرات تیم مهندسی ارزش را تکمیل کرده و طرحی اجرایی، تهیه، تکمیل و ارائه کنند. مهم ترین مرحله هر مطالعه ارزش اجرای آن است که معیار موفقیت محسوب می¬شود. هنگامی که پیشنهادی یا ایده¬ای تصویب می¬شود باید رها نشود و به دنبال اجرای آن بود چراکه در غیر این صورت به کار تیمی ارزش لازم داده نشده و تلاش¬هایی که در مطالعه انجام شده به هدررفته است. بنابراین در این قسمت گزارش کار کارگاه مهندسی ارزش گذارده می¬شود تا اعضای تیم با دریافت به مطالعه آن بپردازند.(Error! Reference source not found.)

شکل ‏3 8- قسمت کارگاه اصلی پروژه
فصل 4- مطالعه موردی
4-1- مقدمه
در این فصل جهت بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع روش¬شناسی ارزش مزرعه دانش پرداخته می¬شود. این کارگاه مهندسی ارزش به صورت مجازی و با استفاده از ابزارهای معرفی شده در فصل سوم تشکیل گردید. به دلیل آنکه این نوع برگزاری کارگاه مهندسی ارزش اولین تجربه در ایران می¬باشد جهت کاهش خطاهای احتمالی نخست به برگزاری کارگاه به صورت آزمایشی، سپس با حصول نتایج به دست آمده، کارگاه مهندسی ارزش اصلی برگزار می¬گردد.
کارگاه آزمایشی در سه مرحله برگزار گردید. در مرحله اول کارگاه با معرفی 5 عضو شروع به کارکرد. مرحله اول کارگاه آزمایشی از پایگاه اینترنتی طراحی شده برای این موضوع استفاده شد. بنابراین اطلاعات لازم در مرحله اول کارگاه آزمایشی در قسمت پیش مطالعه پایگاه بارگذاری گردید. مرحله اول کارگاه مهندسی ارزش به صورت نوشتاری بود که عدم تمرکز، زمان¬بر بودن و روان نبودن ارتباطات را می¬توان از مشکلات پیش¬آمده در برگزاری کارگاه عنوان کرد. برای حل مشکلات از نرم¬افزار تصویری و صوتی اسکایپ استفاده شد. در مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش به¬صورت آزمایشی به بررسی امکان برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با تعداد نفرات بالا که یکی از اهداف این تحقیق نیز می¬باشد پرداخته شد. مرحله دوم کارگاه مهندسی ارزش با 34 نفر عضو شروع بکار کرد. در این مرحله پایین بودن پهنای باند اینترنتی که منجر به قطع و وصل شدن¬های متعدد در هنگام برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به صورت مجازی گردید. در مرحله سوم برگزاری کارگاه مهندسی ارزش سعی بر آن شد که تمامی ابزارها و امکانات بررسی شده در فصل سوم مورد آزمایش قرار گیرد تا مشکلات احتمالی استفاده از این نوع ابزارها مشخص گردد. این مرحله با 18 عضو شروع بکار کرد و از پایگاه اینترنتی، اسکایپ، میکگو ، کامتازیا استفاده گردید. از مشکلات به وجود آمده در برگزاری مرحله سوم سرعت پایین اینترنت می¬توان اشاره کرد.
4-2- مطالعه موردی مزرعه دانش
پس از برگزاری کارگاه مهندسی ارزش به صورت آزمایشی و استفاده ابزارها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در فازها و گام¬های مختلف کارگاه و شناسایی مشکلات به وجود آمده در استفاده هریک از ابزارهای معرفی شده در فصل سوم و ارائه راهکارهای جهت کاهش مشکلات به وجود آمده در حین برگزاری کارگاه مهندسی ارزش، به برگزاری کارگاه مهندسی ارزش با موضوع مزرعه دانش پرداخته می¬شود.
4-2-1- گام پیش مطالعه
مطابق برنامه کاری مهندسی ارزش، در مرحله پیش مطالعه (به عنوان یکی از سه مرحله اصلی مطالعات)، اقدامات و فعالیت¬هایی صورت می¬گیرد که شرایط مناسب و لازم برای برگزاری کارگاه اصلی فراهم سازد.
فعالیت های فاز پیش مطالعه مزرعه دانش به شرح زیر می¬باشد:
• شناسایی نیازها و خواسته¬های کارفرما
• گردآوری اطلاعات پروژه
• آشنایی مبانی مطالعه
• تعیین تیم مطالعه
به¬منظور تحقق اهداف فوق، به ویژه گردآوری اطلاعات مرتبط با پروژه مزرعه دانش جلسه¬ای به شکل مجازی و با نرم¬افزار اسکایپ و با حضور ذینفعان اصلی پروژه یعنی مالک مزرعه دانش برگزار گردید. در این جلسه هدف یکسان¬سازی اطلاعات تیم مهندسی ارزش و اطلاع از آخرین تغییرات ایجادشده در طرح و پرسش و پاسخ¬هایی در این راستا مطرح گردید.
برای انجام فاز پیش مطالعه به صورت مجازی که اولین گام از برنامه کاری مهندسی ارزش می¬باشد، جهت تهیه مبانی مطالعه پروژه¬ مزرعه دانش نخست شرح جامع و کاملی از مشخصات طرح پایه، به صورت نوشتاری که به صورت شفاف بیان کننده طرح پایه باشد در پایگاه اینترنتی بارگذاری شد به¬علاوه نقشه¬های طرح پایه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه در قسمت پیش مطالعه پایگاه بارگذاری گردید تا در دسترس اعضای تیم مهندسی ارزش قرار گیرد.
4-2-1-1- تعیین اعضای تیم مهندسی ارزش
اعضای تیم به پیشنهاد راهبر تیم انتخاب و معرفی شدند، به دلیل برگزاری کارگاه به صورت مجازی، این امکان را در اختیار راهبر پروژه قرارداد که در انتخاب اعضای تیم مهندسی ارزش بدون هیچ¬گونه محدودیت مکانی به انتخاب اعضا جهت شرکت در کارگاه اقدام نماید. بدین منظور راهبر پروژه اسامی شرکت¬کنندگان به همراه برخی اطلاعات اضافی برای شناسایی و دسترسی بهتر به هریک از اعضا از قبیل رشته تحصیلی، عنوان شغلی را در پایگاه اینترنتی در قسمت اعضای تیم درج می¬کند تا تمامی شرکت¬کنندگان به این گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند.
اعضای تیم مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش به شرح زیر می¬باشد:
جدول ‏4 1-لیست اعضای تیم مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی محل سکونت
1 دکتر داود رضا عرب دکترا عمران- آب تهران
2 مهندس روژمان مدرسی معماری تهران
3 مهندس سید هادی هاشمی مهندسی برق ارومیه
4 مهندس امیر حسن مسلمی مهندسی عمران- خاک ساری
5 مهندس رامین مدرسی مهندسی عمران-خاک ارومیه
6 مهندس مهرداد سمساری آذر معماری تبریز
7 مهندس اتابک قنبری مهندسی زمین شناسی ارومیه
8 مهندس نوید احیایی معماری سقز
9 مهندس علی مسلمی مهندسی مکانیک مشهد
10 مهندس طاهر اسدی مهندس عمران اراک
11 مهندس میلاد رضویان مهندس عمران ساری
12 مهندس مهرداد مشتاقی مهندسی عمران-آب تبریز
13 مهندس محسن ناژداکی معماری تهران
14 مهندس میلاد فرجی معماری تهران
15 آقای امیر نظمی افشار اقتصاد ارومیه
16 مهندس مسعود مشتاقی مهندسی مکانیک تهران
17 مهندس محمد نصیری پور معماری تهران
18 مهندس رضا برخورداری مکانیک تهران
19 فرشید دباغی اقتصاد لیون فرانسه
20 ایمان شیرین بیان معماری فرانکفورت آلمان
21 داود صفدری شهرسازی ونکوور کانادا
22 صفا ثابت مکانیک سیالات آنکارا ترکیه
23 سهیل وارسته معماری آنکارا ترکیه
24 سعید میرزایی معماری هامبورگ آلمان
4-2-2- فاز اطلاعات مزرعه دانش
پس از تشکیل تیم مطالعه مهندسی ارزش و تبادل اطلاعات اولیه، مبانی مطالعه به عنوان مبنای ادامه کار موردتوافق قرار می¬گیرد. جهت آشنایی با اطلاعات مزرعه دانش که در حقیقت چارچوب کلی کار برای ادامه روند مطالعه مهندسی ارزش می¬باشند تمامی مراحل برای تبادل اطلاعات و ثبت مبانی مطالعه با نرم¬افزار اسکایپ انجام شد.
4-2-2-1- اطلاعات مزرعه دانش
در این قسمت اعضای تیم مهندسی ارزش به جمع¬آوری اطلاعات مربوط به پروژه مزرعه دانش پرداختند. به دلیل برگزاری کارگاه به صورت مجازی و عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد در محل پروژه، اطلاعات پروژه اعم از تصویری و عکس از طریق نرم¬افزار وایبر در اختیار اعضا قرار گرفت. همچنین تمامی اطلاعات در قسمت پیش مطالعه مزرعه دانش ارسال شد.
4-2-2-2- معرفی شهرستان محلات
شهرستان محلات با آب وهوای معتدل یکی از شهرستان های استان مرکزی است که مشخصات اقلیمی آن به شرح زیر می باشد:
• طول جغرافیایی: 50 درجه و 30 دقیقه
• عرض جغرافیایی: 33 درجه و 53 دقیقه
• ارتفاع از سطح دریا: 1747 متر
• سرعت وزش باد: کمتر از 16 کیلومتر در ساعت
• متوسط رطوبت نسبی: 57/1تا 68/6درصد
• حداقل رطوبت نسبی: 44/2درصد
• میانگین حداقل دما: 1/4درجه سانتی گراد
• میانگین حداکثر دما: 23/1درجه سانتی گراد
همان¬طور که در شکل 4-1 تا 4-3 حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی شهرستان محلات نشان داده شده است شهرستان محلات در اقلیم فلات مرکزی واقع شده است.

مطلب مشابه :  نوآوری، ایده، "، ، بازاریابی، 1388

شکل ‏4 2- حدود تقسیمات چهارگانه اقلیمی

4-2-2-3- ویژگی¬های شهرستان محلات
1. آب وهوای مناسب
2. جاذبه های توریستی منطقه به شرح زیر می¬باشد:
• وجود مزارع گل و گیاه
• ستون های تاریخی خورهه
• چشمه های آبگرم
• آتشکده تاریخی آتش کوه
• پارک سرچشمه
• کوچه باغ های قدیمی
• صنعت
3. وجود معادن سنگ
4. شرایط مساعد جهت تولید گل های زینتی
4-2-2-4- معرفی محل مزرعه دانش
مکان موردنظر به مساحت هشت هکتار واقع در جنوب شرقی محلات در نزدیکی پایانه گل و گیاه می باشد:
• از شمال به حوضچه¬های لاستیکی
• از جنوب به پایانه گل و گیاه
• از شرق به گلخانه¬ها
• از غرب به زمین¬هایی با کاربری کشاورزی
4-2-2-5- موقعیت زمین و شیب زمین
در شکل¬های 4-4 و 4-5 موقعیت سایت در منطقه و همچنین نوع شیب بندی سایت نشان داده شده است:

شکل ‏4 4- موقعیت مکان مزرعه دانش
4-2-2-6- خط آسمان
خط آسمان این مکان پروژه فقط عوامل طبیعی موجود می¬باشد و عوارض انسانی که بر روی خط آسمان تأثیر خاص بگذارد، وجود ندارد.(شکل 4-6 و4-7)

شکل ‏4 5- خط آسمان از سایت

شکل ‏4 6- خط آسمان سایت
4-2-2-7- دید از مکان
یکی از عوامل مهم در طراحی دقت به دید از مکان می¬باشد. در شکل 4-8 تا 4-11 دید از مکان مزرعه دانش نشان داده شده است:

شکل ‏4 7- دید از شمال

شکل ‏4 8- دید از جنوب

شکل ‏4 9- دید از غرب

شکل ‏4 10- دید از شرق
4-2-2-8- فضاهای موجود
در شکل4-12 موقعیت فعلی از فضاهای موجود در مکان مزرعه دانش نشان داده شده است:

مطلب مشابه :  عناصر مهارت های اجتماعی و فواید آن

شکل ‏4 11- فضای موجود در سایت
4-2-2-9- باد غالب
یکی از مسائل مهم در طراحی اهمیت به

Author: 92