– قسمت 7

موضوع باد غالب در مکان پروژه می¬باشد. در شکل4-13 موقعیت و نحوه وزش باد غالب در مکان پروژه نشان داده شده است:

شکل ‏4 12-باد غالب
4-2-2-10- جهت¬گیری ساختمان
یکی دیگر از فاکتورهای مهم، نحوه جهت¬گیری ساختمان در مکان پروژه می¬باشد. در شکل 4-14 نحوه جهت گیری ساختمان نشان داده شده است:

شکل ‏4 13- جهت¬گیری ساختمان

4-2-3- گام مطالعه اصلی (کارگاه مهندسی ارزش مزرعه دانش)
پس از انجام گام پیش مطالعه در گام اول، بر اساس نتایج به دست آمده و شناخت نسبی اعضای تیم از پروژه، گام اصلی پروژه که از شش فاز تشکیل شده است به صورت مجازی برگزار می¬گردد، که در ادامه به تفصیل هر گام توضیح داده خواهد شد.
4-2-3-1- فاز اطلاعات پروژه (مبانی مطالعه)
فاز اطلاعات پروژه امکان درک مناسب و عمیق نسبت به مسئله را فراهم می¬کند. با در اختیار داشتن اطلاعات پایه مزرعه دانش و همچنین مستندات و نقشه¬های مربوطه اعضای تیم مهندسی ارزش به ارزیابی و غربال و دسته¬بندی اطلاعات می¬پردازند تا واقعیت¬ها از مفروضات جدا گردد. در این مرحله اعضای تیم مهندسی ارزش با استفاده از نرم¬افزار اسکایپ به برگزاری فاز اطلاعات پرداختند. همچنین اعضای تیم به دلیل برگزاری کارگاه به صورت مجازی به سهولت امکان دسترسی به اینترنت جهت جستجوی اطلاعات لازم و ارائه آن در کارگاه بودند. لازم به ذکر است تیم قبل از برگزاری کارگاه از طریق نرم¬افزار وایبر امکان تبادل اطلاعات مربوط به سایت هم به صورت تصویری و هم به صورت صوتی را دارا بودند. اطلاعات به دست آمده که در قالب مبانی مطالعه به تصویب اعضای تیم مهندسی ارزش رسیده است به شرح زیر می¬باشد:
• اهداف پروژه
اهداف موردنظر برای مطالعه و اجرای پروژه مزرعه دانش که توسط اعضای تیم مهندسی ارزش و بر اساس نیازها و خواسته های پروژه و ذینفعان پروژه مورد شناسایی قرار گرفت به شرح زیر می¬باشد:
• ایجاد فضای تفریحی و رفاهی (برای خانواده، دوستان، نخبگان، …)
• وجود اقتصاد پایدار
1-2 ) تولیدی (تولید محصولات کشاورزی، باغی، گیاهان دارویی، آبزی¬پروری، زنبورداری)
2-2) غیر تولیدی (مرتبط با پتانسیل منطقه)
• ایجاد فضای تحقیقاتی
• ایجاد فضاهای مناسب برای فعالیت های آموزشی، فرهنگی موردنیاز برای نهادهایی چون مهدکودک ها، سرای سالمندان
• ایجاد فضاهایی جهت استفاده بازدیدکنندگان (نمایشگاه دائمی گل و گیاه و ماهی¬های زینتی)
• تولید محصولات ارگانیک.
• اهداف مطالعه مهندسی ارزش
هدف از انجام مطالعات مهندسی ارزش، اعمال نگاهی کارگردگرایانه به مجموعه فعالیت¬ها پروژه مزرعه دانش می¬باشد تا با شناختی که نسبت به کارکرد هریک از اجزا به دست می¬آید، فعالیت های بعدی مطالعه مهندسی ارزش بر اجزای پرهزینه و پر ریسک متمرکز شود. اهداف مطالعه مهندسی ارزش به شرح زیر می¬باشد:
 کاهش هزینه¬های اجرایی طرح.
 اعمال نگاهی کارگردگرایانه به مجموعه فعالیت¬ها و طراحی¬های انجام گرفته در طرح.
• محدوده مطالعات مهندسی ارزش
یکی از مباحث مهم و اساسی در مطالعه مهندس ارزش تعیین دقیق محدوده مطالعه می¬باشد. درواقع، هدف از تعیین محدوده مطالعه مهندسی ارزش مزرعه دانش، شناسایی مرزهایی از پروژه اصلی است که باید در این مطالعه موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند و تمرکز تیم برای گردآوری اطلاعات، تحلیل و ارائه پیشنهادها به این مرزبندی محدود گردد. محدوده مطالعات مهندسی ارزش به شرح زیر می¬باشد:
سایت موجود پروژه مزرعه دانش
• فرصت¬
فرصت¬های اصلی و بالقوه موجود در ارتباط با پروژه مزرعه دانش را می¬توان در قالب موارد زیر تشریح کرد:
 وجود آب کافی
 دارا بودن خاک مرغوب و مناسب
 نزدیکی به منطقه تولیدی گل و گیاه
 توریستی بودن شهر
 نزدیکی به شهر
 وجود دسترسی مناسب
 عبور لوله گاز
 برخورداری از شرایط مناسب وسعت و یکپارچگی
 چالش¬
مهم ترین تهدید¬ها و چالش¬های مرتبط با احداث پروژه مزرعه دانش را می¬توان تحت عناوین زیر بیان نمود:
 کمبود منابع مالی و اعتباری موردنیاز جهت اجرای و اتمام طرح.
 اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.
 خشک سالی های اخیر
 عبور لوله گاز از کنار مزرعه
• الزامات و محدودیت¬های کارفرمایی (گاو مقدس)
به طورمعمول درروند انجام مطالعات مهندسی ارزش محدودیت و چارچوب¬هایی وضع می¬شود تا از تمرکز مطالعات بر موارد غیرقابل تغییر جلوگیری شود. این کار سبب می¬شود که توان تیم در نقاط مناسب متمرکز و صرف گردد.
• استقلال اقتصادی
• کاربری فرهنگی توریستی
• حفظ فضاهای موجود
• ذی ربطان
منظور از ذی ربطان، نهادها یا افرادی هستند که به نوعی در اجرای پروژه یا طرح، مؤثر بوده یا از اجزای آن تأثیر می¬پذیرند. درمجموع ذی ربطان اصلی مطالعات مهندسی ارزش پروژه مزرعه دانش به شرح زیر می¬باشد:
 موسسه راهبرد دانش پویا
 جهاد کشاورزی شهرستان محلات
 مردم شهر.
 فرمانداری شهرستان محلات
 همسایگان محلی
 شرکت تعاونی ارغوان
 شهرداری شهرستان محلات
• معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی درنهایت ملاک ارزیابی پیشنهادها و گزینه¬ها قرار می¬گیرند. تیم مطالعه مهندسی ارزش با تبادل نظر به تعیین معیارهای ارزیابی مهندسی ارزش پرداختند. معیارهای ارزیابی در مرحله پیش مطالعه تعیین و در فاز اطلاعات پروژه موردبازنگری قرار خواهد گرفت و به¬منظور تعیین وزن نهایی آن ها مورد ارزیابی قرار می¬گیرد. معیارهایی تأییدشده به همراه وزن معیار که با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که نحوه محاسبه در پیوست تحقیق درج شده است به شرح زیر می¬باشد:

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد : تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

جدول ‏4 2 معیارهای ارزیابی
عنوان درصد اهمیت
استفاده مفید و بهینه از فضاهای موجود 0.10
تطبیق¬پذیری و انعطاف پذیری 0.20
سهولت نگهداری و بهره¬برداری 0.10
معماری پایدار در ارتباط با طبیعت 0.20
استفاده از مصالح بوم آورد 0.10
استقلال اقتصادی 0.30
• طرح مبنا
بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به گاو مقدس اعضای تیم مهندسی ارزش طرحی را به عنوان مبنای کار مورد تأیید قراردادند. این طرح توسط اعضای تیم متخصص درزمینهٔ معماری مورد تأیید قرار گرفت. ای مرحله به صورت مجازی و از طریق ارسال فایل بین اعضای متخصص انجام گرفت. این طرح مبنای اصلی کار در سایر مراحل قرار گرفت.(شکل 4-15 و 4-16)

شکل ‏4 14- طرح مبنا

شکل ‏4 15- طرح مبنا
4-2-3-2- فاز تحلیل کارکرد

Author: 92