مقاله با موضوع 0000/0، سولفولان، (X1)، 15/298=T

دانلود پایان نامه

15/298=T
X_1
1/0834
1/0882
1/0930
0000/0
1/1166
1/1204
1/1242
0931/0
1/1241
1/1279
1/1318
1257/0
1/1403
1/1441
1/1479
2231/0
1/1554
1/1592
1/1630
3181/0
1/1703
1/1741
1/1779
4174/0
1/1849
1/1887
1/1925
5170/0
1/2003
1/2040
1/2078
6180/0
1/2161
1/2199
1/2237
7204/0
1/2311
1/2350
1/2388
8240/0
1/2461
1/2501
2536/1
9293/0
1/2542
1/2588
2636/1
0000/1

شکل (3-2). نمودار تغییرات چگالی برای سیستم دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن (X2) در دماهای (♦ : 15/298) و (■ : 15/303) و (▲ : 15/308) کلوین

جدول (3-4). چگالی مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن (X2) در کسرهای مولی مختلف بر حسب gr/cm3
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
1/4659
1/4749
1/4826
0000/0
1/4476
1/4552
1/4621
1289/0
1/4412
1/4486
1/4553
1675/0
1/4201
1/4276
1/4341
2844/0
1/3993
1/4064
1/4121
3952/0
1/3771
1/3837
1/3897
5007/0
1/3558
1/3619
1/3678
6002/0
1/3351
1/3407
1/3460
6928/0
1/3136
1/3187
1/3240
7825/0
1/2926
1/2973
1/3020
867/0
1/2708
1/2754
1/2797
9487/0
1/2542
1/2588
2636/1
0000/1

شکل (3-3). نمودار تغییرات چگالی برای سیستم دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن (X2) در دماهای (♦ 15/298) و (■ : 15/303) و (▲ : 15/308) کلوین

جدول (3-5). چگالی مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در کسرهای مولی مختلف بر حسب gr/cm3
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
1/1821
1/188
1/1941
0000/0
1/1934
1/1985
1/2037
1019/0
1/1961
1/2013
1/2065
1358/0
1/2045
1/2095
1/2148
2376/0
1/2125
1/2175
1/2226
3386/0
1/2203
1/2254
1/2304
4394/0
1/2282
1/2332
1/2382
5393/0
1/2358
1/2408
1/2459
6387/0
1/2435
1/2483
1/2524
7379/0
1/2494
1/2539
1/2574
8363/0
1/2528
1/2571
1/2609
9349/0
1/2542
1/2588
1/2636
0000/1

شکل (3-4). نمودار تغییرات چگالی برای سیستم دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای (♦ : 15/298) و (■ : 15/303) و (▲ : 15/308) کلوین

3-4- تعیین حجم مولار اضافی VE
حجم مولار اضافی محلولها از رابطه (2-40) بهدست میآید.
V_m^E=(X_1 M_1+X_2 M_2)/ρ_m -(X_1 M_1)/ρ_1 -(X_2 M_2)/ρ_2
با در دست داشتن چگالی وکسر مولی مخلوطها، مقادیر حجم مولار اضافی برای محلولهای مختلف محاسبه شده و نتایج بهدست آمده در جداول (3-6)، (3-8)، (3-10) و برحسب کسر مولی سولفولان (x1) به ترتیب برای مخلوطهای دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، برومو بنزن و نیتروبنزن گزارش شده است.
حجم مولار اضافی برای مخلوطهای دوجزئی با استفاده از معادله ردلیچ–کیستر (را بطه2-58) به یکدیگر همبسته میشود.
V_cal^E = x1x2∑_(i=0)^m▒〖A_i 〖(x_1-x_2)〗^i 〗
. همچنین با استفاده از رابطه (2-59) میتوان انحراف استاندارد حجم مولی اضافی را محاسبه کرد:
σ = 〖[∑▒〖(F_obsd – F_calcd)〗^2⁄(N-m)]〗^(1/2)
ضرایب ردلیچ–کیستر و همچنین مقادیر انحراف استاندارد حجم مولی جزئی محلولهای سولفولان با کلروبنزن، بروموبنزن و نیتروبنزن و به ترتیب در جدولهای (3-7)، (3-9)و (3-11) نشان داده شده است.

جدول(3-6). مقادیر حجم مولار اضافی (cm3.mol-1)V_m^E برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0000/0
0000/0
0000/0
0000/0
-1/7022
-1/5980
-1/4940
0931/0
-1/8949
-1/7948
-1/6944
1257/0
-1/8924
-1/7910
-1/6878
2231/0
-1/8085
-1/7108
-1/6098
3181/0
-1/6273
-1/5342
-1/4362
4174/0
-1/4013
-1/3132
-1/2186
5170/0
-1/2062
-1/1149
-1/0237
6180/0
-1/0072
-0/9292
-0/8414
7204/0
-0/7123
-0/6479
-0/5643
8240/0
-0/3803
-0/3296
-0/2277
9293/0
0000/0
0000/0
0000/0
0000/1

جدول (3-7). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد حجم مولی اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0638
-6/1699
7/9483
-4/4030
3/14075
-5/0661
15/298
0/09818
-8/2638
7/7575
-4/2050
3/2425
-5/5713
15/303
0/09703
-9/3756
8/1913
-4/2700
3/31375
-5/8294
15/308

جدول (3-8). مقادیر حجم مولار اضافی (cm3.mol-1)V_m^E برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0000/0
0000/0
0000/0
0000/0
-0/4706
-0/4054
-0/3708
1289/0
-0/5542
-0/4861
-0/4445
1675/0
-0/7115
-0/6863
-0/6385
2844/0
-0/8434
-0/8236
-0/7548
3952/0
-0/8330
-0/8113
-0/7861
5007/0
-0/8321
-0/8063
-0/7949
6002/0
-0/7988
-0/7668
-0/6956
6928/0
-0/6894
-0/6506
-0/5992
7825/0
-0/5580
-0/5180
-0/4781
8670/0
-0/3438
-0/3246
-0/2961
9487/0
0000/0
0000/0
0000/0
0000/1

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانشکده بهداشت

جدول (3-9). مقادیر ضرایب ردلیچ–کیستر و انحراف استاندارد حجم مولی اضافی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + برومو بنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0105
-1/2370
-0/8554
-0/3994
-0/1931
-3/1851
15/298
0/2538
-2/3116
-1/5080
-0/1700
0/1135
-3/3319
15/303
0./00545
-3/0364
-0/9174
-0/4892
-0/0281
-3/4148
15/308

جدول(3-10). مقادیر حجم مولار اضافی (cm3.mol-1)V_m^E برای مخلو دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0000/0
0000/0
0000/0
0000/0
-0/3882
-0/3259
-0/2562
1019/0
-0/4214
-0/3710
-0/3045
1358/0
-0/5372
-0/4798
-0/4316
2376/0
-0/6112
-0/5642
-0/5097
3386/0
-0/6581
-0/6297
-0/5776
4394/0
-0/7070
-0/6811
-0/6396
5393/0
-0/7239
-0/7087
-0/6858
6387/0
-0/7394
-0/7195
-0/6303
7379/0
-0/6105
-0/5796
-0/45758363/0
-0/2825
-0/2501
-0/1652
9349/0
0000/0
0000/0
0000/0
0000/1

جدول (3-11). مقادیر ضرایب ردلیچ–کیستر و انحراف استاندارد حجم مولی اضافی برای مخلوطهای دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0015
2/0243
1/8703
-1/9525
-1/4028
-2/4728
15/298
0/0047
0/9596
1/1566
-2/594
-1/3553
-2/6325
15/303
0/0051
0/3179
1/0377
-2/8018
-1/1476
-2/7364
15/308

3-5- معادله بررسی شده برای حجم مولار اضافیهای مورد استفاده ( معادله پریگوگن-فلوری-پترسون) [30]
(3-1) (V_m^E)/(X_1 V_1^*+X_2 V_2^* )=(((V ) ̃^(1/3)-1) (V ) ̃^(2/3) Ψ_1 Θ_2)/((□(4/3) V ̃^(-1/3)-1) P_1^* ) χ_12
-((V ̃_1-V ̃_2 )^2 (□(14/9) V ̃^(-1/3)-1) Ψ_1 Ψ_2)/( (□(4/3) ( V) ̃^( -1/3)-1) ( V) ̃ )
+((V ̃_1-V ̌_2) (P_1^*-P_2^* ) Ψ_1 Ψ_2)/( Ψ_1 P_2^*+Ψ_2 P_1^* )
مقادیر ضرایب معادله فوق و همچنین انحراف استاندارد در جدول(3-12)آمده است
جدول (3-12).پارامتر برهمکنش χ_12، مقادیر حجم مولار اضافی محاسبه شده توسط نظریه فلوری ، حجم مولار اضافی تجربی و انحراف استاندارد در دماهای مختلف.
مخلوط دو جزئی
χ_12
V_mcal^E
V_mexp^E

σ
سولفولان+کلروبنزن

K 15/298=T
6140/155-

7208/1-

-1/2186

4389/0
K 15/303=T
1668/170-

9268/1-

-1/3132

4236/0
K 15/308=T
1560/177-

0228/2-

-1/4013

3662/0

سولفولان+بروموبنزن

K 15/298=T
7330/95-

9465/0-

-0/7860

2429/0
K 15/303=T
1610/100-

0241/1-

8113/0-

2620/0
K 15/308=T
8510/103-

0840/1-

-/8330

3330/0

سولفولان+نیتروبنزن

K 15/298=T
8514/106-

6771/0-

-0/6391

1650/0
K 15/303=T
7561/117-

8060/0-

6810/-

2281/0
K 15/308=T
2639/122-

8748/0-

7070/-

2474/0

3-6-تعیین ضریب انبساط دمایی اضافیα^E
ضریب انبساط دمایی اضافی با توجه به فرمول( 2-51) صفحه 27 محاسبه شد و همچنین ضرایب ردلیچ کیستر و انحراف استاندارد در جداول (3-13) تا (3-18) و برحسب کسر مولی سولفولان (x1) به ترتیب برای مخلوطهای دوتایی سولفولان با کلرو بنزن، برومو بنزن و نیتروبنزن گزارش شده است.
جدول (3-13). مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافیK^(-1) /α^E 〖 10〗^4برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن X2 در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
α^E
α
α^E
α
α^E
α

0000/0
9/2302
0000/0
9/1890
0000/0
9/1491
0000/0
-1/8886
7/1646
-1/8640
7/1400
-1/8492
7/1162
0931/0
-1/8738
7/1168
-1/8497
7/0930
-1/8352
7/0684
1257/0
-1/7858
7/0157
-1/7623
6/9920
-1/7480
6/9692
2231/0
-1/6901
6/9240
-1/6677
6/9010
-1/6539
6/8788
3181/0
-1/5792
6/8359
-1/5582
6/8140
-1/5451
6/7917
4174/0
-1/4603
6/7516
-1/4411
6/7300
-1/4287
6/7086
5170/0
-1/3374
6/6650
-1/3197
6/6450
-1/3081
6/6236
6180/0
-1/2079
6/5784
-1/1930
6/5580
-1/1823
6/5376
7204/0
-1/0654
6/4983
-1/0538
6/4780
-1/0440
6/4579
8240/0
-0/9131
6/4200
-0/9036
6/401
-1/8492
6/3816
9293/0
0000/0
7/1759
0000/0
7/1500
0000/0
7/1225
0000/1

جدول (3-14). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن X2 در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/000002
-0/0023
0/0006
-0/00006
0/0001
-0/0006
15/298
0/00001
-0/0023
0/0006
-0/00001
0/0002
-0/0004
15/303
0/000001
-0/0023
0/0006
-0/00009
0/0001
-0/0006
15/308

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهچای، چینی، چین، تولید

جدول (3-15). مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافیK^(-1) /α^E 〖 10〗^4 برای مخلوط دو تایی سولفولان (X1) + بروموبنزن X2 در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
α^E
α
α^E
α
α^E
α

0/0000
11/597
0/0000
11/5264
0/0000
11/4660
0000/0
-0/7177
10/3620
-0/7020
10/3083
-0/6937
10/2592
1289/0
-1/2117
9/7141
-1/1927
9/6650
-1/1812
9/6200
1675/0
-1/2864
9/1542
-1/2701
9/1062
-1/2586
9/0649
2844/0
-0/6791
9/2903
-0/6657
9/2435
-0/6536
9/2061
3952/0
-0/0698
9/4401
-0/0589
9/3959
-0/0533
9/3545
5007/0
-0/2156
8/8508
-0/2038
8/8117
-0/1990
7732/8
6002/0
-0/4057
8/2390
-0/3930
8/2054
-0/3828
8/1754
6928/0
-0/6151
7/6126
-0/602
7/5833
-0/5962
7/5528
7825/0
-0/8643
6/9627
-0/8515
6/9376
-0/8437
6/9124
867/0
-0/3498
7/0821
-0/3420
7/0570
-0/3379
7/0312
9487/0
0/0000
1759/7
0/0000
7/1504
0/0000
7/1225
0000/1

جدول (3-16). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن X2 در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/00002
0/0023
-0/0010
-0/0022
0/0008
0/0002
15/298
0/000003
0/0023
-0/0011
-0/0024
0/0006
-0/00009
15/303
0/000002
0/0023
-0/0011
-0/0024
0/0006
-0/00006
15/308

جدول (3-17). مقادیر ضریب انبساط دمایی اضافیK^(-1) /α^E 〖 10〗^4 برای مخلوط دو تایی سولفولان ( X1+ نیتروبنزن X2 در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
α^E
α
α^E
α
α^E
α

0000/0
10/1514
0000/0
10/1010
0000/0
10/0490
0000/0
-1/4898
8/37942
-1/4770
8/3437
-1/4197
8/3077
1019/0
-1/4143
8/3605
-1/4026
8/3243
-1/3473
8/2884
1358/0
-1/1859
8/3022
-1/1741
8/2678
-1/1257
8/2318
2376/0
-0/9516
8/2474
-0/9410
8/2135
-0/8977
8/1793
3386/0
-0/7109
8/1947
-0/70248/1606
-0/6651
8/1274
4394/0
-0/4679
8/1420
-0/4603
8/1089
-0/4298
8/0762
5393/0
-0/2189
8/0919
-0/2129
8/0593
-0/1901
8/0263
6387/0
-0/7696
7/2376
-0/7611
7/2098
-0/7363
7/1862
7379/0
-1/2979
6/4030
-1/2868
6/3800
-1/2639
6/3623
8363/0
-1/0032
6/3857
-0/9934
6/3638
-0/9798
6/3447
9349/0
0000/0
7/1758
0000/0
7/1496
0/0000
7/1225
0000/1

جدول (3-18). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد ضریب انبساط دمایی اضافی برای برای مخلوط سولفولان (X1) + نیترووبنزن X2 در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/00001
-0/0017
-0/0005
-0/0009
0/0002
-0/0002
15/298
0/00002
-0/0017
-0/0005
-0/0008
0/0005
0009/0-
15/303
0/00003
-0/0017
-0/0005
-0/0009
0/0003
-0/0003
15/308

3-7- اندازهگیری گرانروی
برای اندازهگیری گرانروی ترکیبات خالص و مخلوطها از دستگاه شات گراته مدل (AVS – 400 ) استفاده گردید، که دارای حمام آب برای تثبیت دما، یک ثبات برای تثبیت زمان و یک حسگر39 است که لوله کاپیلار آبلهود در میان این حسگر قرار میگیرد. در هر اندازهگیری cm3 15 از مخلوط را داخل لوله کاپیلار ریخته و سپس ماده توسط پمپ مکش به سمت بالای کاپیلار فرستاده شده و رها میگردد. مدت زمانی را که مایع فاصله بین دو حسگر را طی میکند اندازهگیری نموده، سپس گرانروی سینماتیکی (ν) از رابطه زیر محاسبه میشود:
رابطه (3-2) = k.t ν
ثابت k معمولاً به روش تجربی با کالیبره کردن توسط ترکیباتی که گرانروی مشخصی دارند به دست می آید. برای هر لوله کاپیلار، مقدار k بر روی آن مشخص گردیده است و یا قابل محاسبه است. جهت دقت در اندازه گیری مایعات با گرانروی های مختلف نیاز به لوله های کاپیلار با قطرهای متفاوت است.
جدول(3-15) شماره لوله، قطر

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید