منابع پایان نامه ارشد درمورد پلاسمید، EpCAM، مولتی، انزیمی

پلاسمید در محصول حاصل از استخراج پلاسمید کلونی های ترانسفورم شده با پلاسمید حاوی ژن سنتز شده EpCAM تائید شد، به کمک تکنیک هضم دوگانه انزیمی، وجود ژن مولتی توپ EpCAM در پلاسمید، با توجه به جایگاه های انزیمی NcoI و XhoI قرار داده شده در دو سر ژن سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. دو باند دلخواه bp 422 ( ژن مولتی توپ EpCAM ) و bp 2907 ( پلاسمید pBSK ) نمایان گشت که تائیدی بر وجود ژن مولتی توپ مورد نظر در پلاسمید تکثیر شده دارد. شکل 4-20 نتیجه حاصل از هضم انزیمی دو گانه پلاسمید تکثیر یافته pBSK را نشان می دهد.

شکل 4-20. هضم دوگانه انزیمی پلاسمید تکثیر یافته pBSK

4-4 ساب کلونینگ ژن مولتی توپ EpCAM

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانشکده بهداشت

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید