منابع پایان نامه درباره ، 000117/0، 000224/0، 9901/0

MSE RMSE تعداد نرون تعداد لایه پنهان

9901/0 000117/0 000224/0 20/27 1 1

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردپروتئین، بینی، پیش، توالی

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید