منابع پایان نامه درباره ، 000117/0، 000224/0، 9901/0

دانلود پایان نامه

MSE RMSE تعداد نرون تعداد لایه پنهان

9901/0 000117/0 000224/0 20/27 1 1

مطلب مشابه :  مقاله با موضوعدینامیکی، مقدار خطا

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید