منبع مقاله با موضوع حمل و نقل

ز مهمترین این سنسورها، بیوسنسورها که در شرکت اهم نیکرو33 در حال توسعه می‌باشند، می‌توان نام برد که برای اندازه‌گیری غلظت گلوکز در محلولها از قابلیت اکسایش تری یدید I3 در اکسایش پلی‌استیلن استفاده می‌شود. ابتدا گلوکز در حضور اکسیژن، اکسید شده و تولید پراکسید هیدروژن می‌نماید و پراکسید هیدروژن در حضور لاکتوپراکسیداز کاتالیستی، یدید موجود بافر را به تری یدید اکسید تبدیل می‌کند. تری‌یدید که یک دوپه کننده خوب برای پلی‌استیلن می‌باشد موجب تغییرات مقاومتی پلی‌استیلن می‌شود که متناسب با غلظت گلوکز محلول می‌باشد[103].
2-9-7-3- شناساگرها
از پلیمرهای رسانا در این زمینه به عنوان عناصر پاسخ دهنده به محرکهای محیطی به منظور تشخیص انحراف و تغییر شرایط مثل زمان، دما، رطوبت، تابش و اغتشاشات مکانیکی استفاده می‌شود. در این سیستمها از تغییر خواص الکتریکی پلیمرهای هادی در طول واکنش با طول عمر 106 سیکل استفاده می‌شود. پنجره‌های کنونی ساخته شده از پلیمرهای رسانا دارای طول عمر 105 سیکل می‌باشند. بدلیل تأثیر عوامل محیطی نظیر دما، رطوبت، اکسیژن و فشارهای مکانیکی بر روی میزان رسانایی الکتریکی پلیمرهای هادی، پژوهشگران توانسته‌اند با بکارگیری این پلیمرها به عنوان شناساگر و کنترل تغییرات رسانایی آنها به ثبت تغییرات بوجود آمده در مکانها یا وسایل‌هایی که متأثر از عوامل محیطی یاد شده می‌باشند، اقدام کنند. بعنوان مثال برخی از پلیمرهای دوپه شده بر اثر گرم شدن تجزیه می‌شود و این عمل با اتلاف رسانایی آنها همراه می‌باشد. با وصل کردن چنین پلیمرهایی به اهم‌سنج می‌تواند به هنگام حمل و نقل داروها معین کنند که آیا داروها در معرض دماهایی که خاصیت آنها را مورد تهدید قرار می‌دهد، قرار گرفته‌اند یا خیر[104].
در حال حاضر روشهای بسیار زیادی برای جداسازی کادمیوم و سرب از آب مورد استفاده قرار می‌گیرد که از جمله می‌توان به ترسیب، انعقاد، شناورسازی و تبادل یون اشاره کرد. تمامی روشهای مورد استفاده هر یک مزایا و معایبی دارند. تمامی روشهای فوق در حذف فلزات سنگین به نحوی کارا و موثر می‌باشند.
در این پروژه با توجه به سطح فعال پلیمرهای هادی به بررسی خواص جذب سطحی در این پلیمرها پرداختیم. کاربرد پلیمرهای هادی در صنایع مختلف به دلیل فرایند ناپذیری و پایداری کم، بسیار محدود بود. ولی بررسی‌های مختلفی جهت رفع این نقایص صورت گرفته است. یکی از روشهای اصلاح این پلیمرها، تهیه کوپلیمرها و کامپوزیتهای آنها می‌باشد. کامپوزیتها و کوپلیمرها یکی از مهمترین شاخه‌های علم پلیمر می‌باشند و با تهیه کامپوزیت و کوپلیمرها می‌توان خواص مکانیکی، فیزیکی و پایداری پلیمرها را کنترل و نیز بهبود بخشید. واژه کامپوزیت از کلمه انگلیسی (to compose) به معنی ترکیب کردن گرفته شده است. کامپوزیت از مخلوط کردن دو یا چند ماده حاصل می‌شود که اینجا منظور اختلاط و ترکیب فیزیکی است و دو ماده مخلوط شده ماهیت شیمیایی و طبیعی خود را کاملاً حفظ می‌کنند.
در این پروژه به بررسی، اثر پلیمرهای رسانا، (پلی‌پیرول و آنیلین) و کامپوزیتهای آنها پرداخته شد.
برای تهیه کامپوزیتها به طور مثال از دود سیل هیدروژن سولفونات، دو دسیل بنزن سولفونات سدیم استفاده شد و تغییرات PH و غلظت پایدارکننده‌ها بررسی شد و درصد حذف فلزات کادمیوم و سرب توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری و سپس نتایج آزمایشات بدست آمده با جاذبهای مرسوم دیگر از جمله آمبرجت و پیرولیت مقایسه شده است.
3-1- جاذبها و مواد مورد استفاده
3-1-1- جاذبهای مورد استفاده
– رزین کاتیونی پیرولیت، ساخت کارخانه Porulit انگلستان
– رزین کاتیونی آمبرجت، ساخت کارخانه Amberjet فرانسه
– مونومرهای پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین
– کامپوزیتهای پلی‌پیرول با (پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی4000 و35000 ، دودسیل هیدروژن سولفات سدیم و دو دسیل بنزن سولفونات سدیم)
– کامپوزیتهای پلی‌آنیلین با (پلی اتیلن گلیکول با جرم مولکولی 4000 ، دودسیل هیدروژن سولفات سدیم و دو دسیل بنزن سولفونات سدیم)
3-1-2- مواد شیمیایی مورد استفاده
– مونومرهای ‌پیرول و آنیلین تقطیر شده
– کلرید آهن(III) هیدراته (FeCl3)
– یدات پتاسیم (KIO3 )
– پلی‌اتیلن گلیکول (PEG)
– دو دسیل هیدروژن سولفات سدیم (ِDHSNa)
– دو دسیل بنزن سولفونات سدیم (DBSNa)
– اسید سولفوریک (H2SO4)
– اسید کلریدریک (HCl)
– هیدروکسید سدیم (NaOH)
– آب مقطر یونیزه شده
3-2- دستگاهها و وسایل مورد استفاده
1. همزن مغناطیسی E.E.I ساخت ایران، با استفاده از مگنتهای مغناطیسی در داخل بشر آزمایشگاهی، اختلاط در زمانهای معین و با گردش معین و ثابت 700 دور در دقیقه صورت گرفت.
2. ترازوی دقیق مدل FR200 ساخت ژاپن، این ترازو جهت توزین جاذبهای سطحی، پلیمرهای تولید شده و مواد مختلف مورد استفاده با دقت 0001/0 گرم استفاده شد.
3. دستگاه جذب اتمی Perkin-Elmer مدل 2380 ساخت آمریکا، اساس کار بر پایه میزان نور جذب شده توسط اتمهاست که متناسب با غلظت نمونه مورد نظر می‌باشد.
4. دستگاه تقطیر، برای تقطیر مونومر پیرول و آنیلین که قبل از استفاده باید تقطیر و در جای خنک نگهداری شوند.
5. دستگاه PH‌ متر مدل P-M-T-Model 2002 ، این دستگاه ساخت شرکت HANNA کشور ایتالیا بوده و الکترونی می‌باشد. با این دستگاه پس از استانداردکردن آن توسط محلول کالیبره PH نمونه اندازه‌گیری شد.
6. صافی، جهت جداسازی جاذبهای سطحی مورد استفاده از فاز مایع از صافی‌‌های سلولزی استفاده شد. این صافی‌ها دارای سوراخهای ریز در حد میکرون می‌باشند که جاذبهای سطحی و پلیمرهای ساخته شده قادر به عبور از منافذ آن نیستند.
3-3- روش انجام آزمایش و آماده سازی مواد و محلولها:
1- آماده‌سازی محلولهای مورد آزمایش: (محیط خنثی، اسیدی، قلیایی) محلول کلرید کادمیوم 100میلی‌گرم در لیتر
از حل کردن کلرید کادمیوم آبدار CdCl2,H2O در آب مقطر بدست آمده است.
M(CdCl2, H2O)= 201.32 MCd=112.40
X = 0.3582 mg 0.2 mg
201.32 mg( CdCl2, H2O) +2000cc(Water) ? محلول 0.2 mg/l(Cd)
2- آماده سازی محلولهای مورد آزمایش: (محیط خنثی، اسیدی، قلیایی ) محلول نیترات سرب 100میلی‌گرم در لیتر
از حل کردن نیترات سرب2 Pb(NO3) در آب مقطر بدست آمده است.
MPb(NO3)2= 333.21 MPb=207.19
X = 0.3216 mg 0.2 mg
333.21 mg (MPb(NO3)2 )+2000cc(Water) ? محلول 0.2 mg/l(Pb)
محلول محیط های اسیدی(PH=4) و قلیایی PH=10) (نیز، به ترتیب با اضافه کردن اسید سولفوریک غلیظ و سود به نمونه تهیه گردید و سپس PH محلول با دستگاه PH متر اندازه‌گیری شد.
3-4- تهیه اسید سولفوریک مولار
برای تهیه این محلول از فرمول زیر استفاده شد:
M =V.D.?
که در اینجا:
M: جرم مولکولی اسید
V: حجم اسید مصرفی
D: دانسیته اسید
?: درجه خلوص اسید
98 = V×1.84×0.965 ? V = 55.2 cc
55.2 cc(Acid) + 944.8 cc(Water) ? 1000 cc( محلول یک مولار اسید سولفوریک )
3-5- روش تهیه پلی پیرول و کامپوزیتهای آن با استفاده از افزودنیهای مختلف
3-5-1- تهیه پلی پیرول در محیط آبی
ابتدا 100 میلی‌لیتر آب بدون یون را با 4/5 گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود 15 دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس 1 میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت 5 ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود. این عمل تاثیر بسزایی روی مونومر و تبدیل مونومر به پلیمر و مورفولوژی آن دارد.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از 5 ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
3-5-2- کامپوزیت با دودسیل بنزن سولفونات سدیم
ابتدا 100 میلی‌لیتر آب بدون یون را با 4/5 گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود 15 دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود. سپس در دو آزمایش متفاوت 2/0 و 5/0 گرم دودسیل بنزن سولفونات سدیم به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس 1 میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت 5 ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از 5 ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
3-5-3- کامپوزیت با پلی‌اتیلن‌گلیکول با جرم مولکولی (35000و4000)
ابتدا 100 میلی‌لیتر آب بدون یون را با 4/5 گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود 15 دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود.سپس در دو آزمایش متفاوت 2/0 و 5/0 گرم پلی اتیلن گلیکول به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس 1 میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت 5 ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است.بعد از 5 ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می نماییم. برای از بین بردن الیگومرها و ناخالصیهای موجود، پلیمر حاصل چند مرتبه با آب بدون یون شستشو داده می‌شود. پلیمر بدست آمده جهت تهیه پودر در دمای محیط خشک گردید.
3 -5-4- کامپوزیت با دو دسیل هیدروژن سولفات سدیم
ابتدا 100 میلی‌لیتر آب بدون یون را با 4/5 گرم کلرید آهنIII که به عنوان اکسنده استفاده شده مخلوط کرده و با استفاده از همزن مغناطیسی همزده و پس از حدود 15 دقیقه به وسیله فیلتر صاف نموده تا ناخالصی آن گرفته و محلول یکنواختی حاصل شود.سپس 2/0 و 5/0 گرم دو دسیل هیدروژن سولفونات به آن اضافه نموده، محلول حاصل به مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواختی حاصل گردد. سپس 1 میلی‌لیتر مونومر پیرول تازه تقطیر شده به آن تزریق نموده و محلول حاصل را به مدت 5 ساعت روی همزن مغناطیسی قرار داده تا محلول یکنواخت و همگن شود.
با تزریق مونومر پیرول، محلول تغییر رنگ داده ابتدا نارنجی رنگ و سپس به رنگ سیاه در می آید که این تغییر رنگ نشانگر تبدیل مونومر به پلیمر است. بعد از 5 ساعت که توسط همزن مغناطیسی همزده شد محلول را صاف می

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید