منبع مقاله با موضوع سدیم، سولفونات،

گلیکول
5
2
10
20
10
20
46/6
81/7
24/2
13/4
کامپوزیت پلی‌پیرول با
دودسیل‌بنزن سولفونات سدیم
دودسیل بنزن سولفونات سدیم
5

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوعحمل و نقل

Author: y7oozita

دیدگاهتان را بنویسید