منبع پایان نامه درمورد 0000/0، گرانروی، سولفولان، η

دانلود پایان نامه

کاپیلار، ثابت k و محدودهی گرانروی قابل اندازه گیری برای انواع کاپیلارها را نشان می دهد [18]. جدول (3-16) گرانروی اندازهگیری شده برای مواد خالص و مقادیر گزارش شده در مراجع را نشان میدهد.
از رابطه: (3-3) ( = چگالی مایعات)
میتوان گرانروی مطلق(η) را بهدست آورد. با توجه به اینکه مقادیر چگالی با دقت 4-10 اندازهگیری شده است لذا مقادیر گرانروی نیز با دقت 4-10گزارش شده است.

جدول (3-19). انواع شماره های کاپیلار جهت اندازه گیری گرانروی مایعات مختلف
محدوده گرانروی قابل اندازه گیری( (cst
ثابت تقریبی k
(mm) قطر لوله کاپیلار
شماره لوله کاپیلار

2/1-2/0
001/0
36/0

3-5/0
003/0
46/0
c0
5-8/0
005/0
53/0
a0
10-2/1
01/0
63/0
I
30-3
03/0
84/0
Ic
50-5
05/0
95/0
Ia
100-10
1/0
13/1
II
300-30
3/0
50/1
IIc
500-50
5/0
69/1
IIa
1000-100
1
01/2
III
3000-300
3
65/2
IIIc
5000-500
5
00/3
IIIa
10000-1000
10
60/3
IV
30000-3000
30
70/4
IVc
30000-6000
50
34/5
IVa
10000 >
100
40/6
V

جدول (3-20). گرانروی ترکیبات خالص در دمای 15/298 کلوین با توجه به مراجع داده شده
ماده
η(mPa.s) تجربی
η(mPa.s)مراجع
سولفولان
5630/10
356041/10
کلروبنزن
8344/0
758013/0
بروموبنزن
1076/1
114013/1
نیتروبنزن
8653/1
838013/1

3-8- انحراف گرانروی40
انحراف گرانروی مخلوطهای دوتایی از رابطه زیر مطابق با آنچه که در بخش 2-4 گفته شد محاسبه میگردد:
(3-4 ) ∆ η = η_m – ( X_1 η_1+ X_2 η_2 )
در جداول (3-21) تا (3-26) مقادیر گرانروی، انحراف گرانروی، ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انحراف گرانروی برای مخلوطهای دوتایی سولفولان با کلروبنزن و بروموبنزن و نیتروبنزن بر حسب کسر مولی سولفولان (X1) و در دماهای متفاوت 15/298، 15/303 و 15/308 کلوین نشان داده شده است.

جدول (3-21). مقادیر گرانروی مطلق η و انحراف گرانروی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن (X2) بر حسب (mPa.s)
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
η∆
η
η∆
η
η∆
η

0000/0
0/7037
0000/0
0/7495
0000/0
0/8344
0000/0
-0/6444
0/7564
-0/7353
0/8025
-0/8211
0/9190
0931/0
-0/8355
0/8094
-0/9231
0/8907
-1/0850
0/9723
1257/0
-1/5111
0/8631
-1/6413
0/9972
-1/8647
1/1402
2231/0
-2/062
1/0235
-2/2442
1/1987
-2/5727
1/3564
3181/0
-2/6303
1/1988
-2/7813
1/5023
-3/1849
1/7102
4174/0
-3/0184
1/5564
-3/1513
1/9756
-3/5767
2/2874
5170/0
-3/2075
2/1236
-3/2976
2/6845
-3/6156
3/2311
6180/0
-3/0289
3/0689
-3/0601
3/7890
-3/4306
4/4123
7204/0
-2/4752
4/3984
-2/4622
5/2641
-2/7955
6/0553
8240/0
-1/3405
6/3215
-1/3315
7/2864
-1/6617
8/2135
9293/0
0000/0
8/1914
0000/0
9/2165
0000/0
10/563
0000/1

جدول (3-22). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انحراف گرانروی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) +کلروبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/2919
-8/0706
-4/4791
1/5454
-5/3211
-17/5914
15/298
0/4147
-3/6930
-2/2896
-2/8435
-10/6551
-18/2647
15/303
0/1870
-2/9171
-1/2207
-1/1993
-8/0008
-13/9315
15/308

جدول (3-23). مقادیر گرانروی مطلق η و انحراف گرانروی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن (X2) بر حسب (mPa.s)
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
η∆
η
η∆
η
η∆
η

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهدینامیکی، مقدار خطا

0000/0
0/9865
0000/0
1/0434
0000/0
1/1076
0000/0
-0/7329
1/1823
-0/8405
1/2564
-1/0213
1/3051
1289/0
-0/9392
1/2541
-1/0883
1/3241
-1/2893
1/4021
1675/0
-1/5125
1/5231
-1/6691
1/6987
-1/9505
1/8462
2844/0
-1/9229
1/911
-2/115
2/1584
-2/4579
2/3865
3952/0
-2/1569
2/4321
-2/3343
2/7957
-2/7067
3/1286
5007/0
-2/1874
3/1235
-2/3416
3/6073
-2/7129
4/0698
6002/0
-2/0550
3/9231
-2/2194
4/4863
-2/5347
5/1236
6928/0
-1/8007
4/8236
-1/9153
5/5236
-2/194
6/3125
7825/0
-1/3677
5/8654
-1/3754
6/7541
-1/6531
7/6523
867/0
-0/6656
7/1562
-0/6409
8/1563
-0/8784
9/1995
9487/0
0000/0
8/1914
0000/0
9/2165
0000/0
10/563
0000/1

جدول (3-24). مقادیر ضرائب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انحراف گرانروی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + بروموبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0046
-5/6971
-2/2518
1/1900
-2/4173
-10/8367
15/298
0/0043
-0/4507
-1/0548
-0/6675
-2/4877
-9/3004
15/303
0/0014
-2/4480
-2/1559
0/2124
-2/4461
-8/6068
15/308

جدول (3-25). مقادیر گرانروی مطلق η و انحراف گرانروی برای مخلوط سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) بر حسب (mPa.s)
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
η∆
η
η∆
η
η∆
η

0000/0
1/6115
0000/0
1/7195
0000/0
1/8653
0000/0
-0/5408
1/7412
-0/5014
1/9820
-0/5948
2/1568
1019/0
-0/6928
1/8123
-0/6722
2/0654
-0/7699
2/2765
1358/0
-1/1096
2/0653
-1/0795
2/4213
-1/2088
2/7231
2376/0
-1/4410
2/3985
-1/4215
2/8365
-1/5947
3/2156
3386/0
-1/6481
2/8546
-1/6901
3/3236
-1/8748
3/8123
4394/0
-1/7988
3/3612
-1/8501
3/9125
-2/0434
4/5126
5393/0
-1/7700
4/0441
-1/8219
4/6859
-2/0220
5/3985
6387/0
-1/5432
4/9236
-1/6401
5/6114
-1/8266
6/4567
7379/0
-1/1597
5/9546
-1/2441
6/7451
-1/3997
7/7395
8363/0
-0/5265
7/2365
-0/5330
8/1954
-0/6094
9/3874
9349/0
0000/0
8/19
14
0000/0
9/2165
0000/0
10/563
0000/1

جدول (3-26). مقادیر ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انحراف گرانروی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0076
0/5209
0/9429
-1/0451
-3/0317
-7/9523
15/298
0/0101
0/8429
0/8589
-0/7590
-2/7783
-7/1783
15/303
0/0036
0/1205
0/7211
-0/4309
-2/1436
-7/0231
15/308

3-9- انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی G*E
یکی دیگر از توابعی که مانند η∆ میتواند معیاری برای تعیین نوع برهمکنشهای بین مولکولی باشد انرژی آزاد فعالسازی اضافیG*E است که از رابطه (2-54) صفحه 29 بهدست میآید.
واحد بهکار رفته برای G*E، J.mol-1 میباشد.
با استفاده از دادههای تجربی حاصل از گرانروی و چگالی مخلوطها، مقادیر انرژی آزاد گیبس اضافی برای هر چهار نوع سیستم دوتایی محاسبه شده و نتایج در جداول (3-27)، (3-29) و (3-31) گزارش شده شده است.
همچنین ضرایب ردلیچ – کیستر و مقادیر انحراف استاندارد برای انرژی آزاد گیبس اضافی فعالسازی با استفاده از روابط زیر، در جداول (3-28)، (3-30)و (3-32) نشان داده شد.
(3-5) G*E = X(1-X) ∑_(i=0)^n▒A_i 〖(2X-1)〗^i
σ(G*E) = 〖〖〔(〖G^(*E)〗_calc- 〖G^(*E)〗_exp)〗^2 / (N – n)〕〗^□(1/2) (3-6)

جدول (3-27). مقادیر G*E (J.mol-1) برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلروبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0000/0
0000/0
0000/0
0000/0
-0/4426
-0/4581
-0/3884
0931/0
-0/4836
-0/4116
-0/4638
1257/0
-0/9506
-0/7594
-0/6961
2231/0
-1/1208
-0/9042
-0/8715
3181/0
-1/3388
-0/9625
-0/9214
4174/0
-1/2880
-0/8947
-0/8202
5170/0
-1/1158
-0/7484
-0/5878
6180/0
-0/8024
-0/5157
-0/4465
7204/0
-0/5182
-0/3284
-0/3004
8240/0
-0/2298
-0/1577
-0/1909
9293/0
0000/0
0000/0
0000/0
0000/1

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعآموزش از راه دور، ضمن خدمت

جدول (3-28). ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انرژی آزاد گیبس فعالسازی برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + کلرو بنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0776
-3/7048
-2/568
2/1297
2/6905
-3/3538
15/298
0/1197
-2/6256
-0/9277
2/0324
1/8218
-3/9271
15/303
0/1152
-2/6787
-1/2184
3/4195
1/6726
-5/2388
15/308

جدول (3-29). مقادیر G*E (J.mol-1) برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + برموبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0000/0
0000/0
0000/0
0000/0
-0/2464
-0/2492
-0/3211
1289/0
-0/3077
-0/3311
-0/3633
1675/0
-0/4559
-0/3595
-0/3447
2844/0
-0/4853
-0/3697
-0/3384
3952/0
-0/4413
-0/3023
-0/2626
5007/0
-0/3461
-0/2150
-0/1778
6002/0
-0/2642
-0/1753
-0/1279
6928/0
-0/2161
-0/1416
-0/1136
7825/0
-0/1625
-0/0887
-0/0985
8670/0
-0/0821
-0/0457
-0/0840
9487/0
0000/0
0000/0
0000/0
0000/1

جدول (3-30). ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انرژی آزاد گیبس فعالسازی برای مخلوطهای دوتایی سولفولان (X1) + برمو بنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0294
-2/498
-0/1646
-0/2160
1/4129
-1/0449
15/298
0/0045
0/1973
-0/5995
-0/8230
1/3405
-1/1871
15/303
0/0797
-0/2132
-1/7972
0/0276
1/4867
-1/7416
15/308

جدول (3-31). مقادیر G*E (J.mol-1) برای مخلوط دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای مختلف
K 15/308=T
K 15/303=T
K 15/298=T
X_1
0/0000
0/0000
0/0000
0000/0
-0/2351
-0/0834
-0/0866
1019/0
-0/2778
-0/1256
-0/1018
1358/0
-0/3720
-0/1603
-0/1004
2376/0
-0/4136
-0/1929
-0/1259
3386/0
-0/3901
-0/2225
-0/1401
4394/0
-0/3876
-0/2342
-0/1515
5393/0
-0/3258
-0/1984
-0/1326
6387/0
-0/2309
-0/1600
-0/1115
7379/0
-0/1479
-0/1069
-0/0797
8363/0
-0/0509
-0/0249
-0/0176
9349/0
0/0000
0/0000
0/0000
0000/1

جدول (3-32). ضرایب ردلیچ – کیستر و انحراف استاندارد انرژی آزاد گیبس فعالسازی برای مخلوطهای دوتایی سولفولان (X1) + نیتروبنزن (X2) در دماهای مختلف
σ
A4
A3
A2
A1
A0
دما (K)
0/0058
-0/5584
0/7453
0/1475
-0/1820
-0/5898
15/298
0/0263
-0/0938
0/4986
0/1995
0/0649
-0/5219
15/303
0/0033
-0/2125
0/6144
-0/1260
0/6402
-1/5690
15/308

3-10- محاسبه حجم مولی جزئی و حجم مولی جزئی اضافی مخلوطهای دوتایی
حجمهای مولی جزئی هر جزء در مخلوط دوتایی به روش زیر معین میگردد.
V_(m,1)= V^E+ V_1^*+ (1-x_1 ) ((dV^E)/(dx_1 ))_(T,P) (3-7)
V_(m,2)= V^E+ V_2^*- x_1 〖((dV^E)/(dx_1 ))〗_(T,P )(3-8)
با توجه به انحراف استاندارد (δ) بهترین درجه بسط برای رابطه EV نسبت به 1x درجه 6 است (که از بسط معادله ردلیچ-کیستر بدست میآیند) [22]:
V^E= a_1 x_1+ a_2 x_1^2+ a_3 x_1^3+ a_4 x_1^4+ a_5 x_1^5+ a_6 x_1^6(3-9)
که a2 , a1 a6 , ….. , خود مجموعهای از ضرائب ردلیچ-کیستر بهصورت زیر هستند:
a_1=(A_0- A_1+ A_2-A_3 + A_4)(3-10)

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید