پایان نامه ارزيابي حقوق زندانيان در اردوگاه مركزي اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در اين استان

دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

یافته‌های  تحقيق

با توجه به داده‌های بدست آمده و تجزيه و تحليل داده‌ها در فصل قبل، نتايج حاصله زير ارائه می‌گردد. در ابتدا لازم است اشاره كوتاهي به فراواني و ویژگی‌های نمونه انتخابي ( شامل ویژگی‌های تحصيلي، تأهل تعداد ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر و نوع حمل و استعمال مواد مخدر ) بنماييم تا بتوان بيشتر بر یافته‌های تحقيق اصرار و ابرام نمود.

از مجموع 40 نفر نمونه آماري 5/77.5  از اعضا از نظر سطح تحصيلات در سطح پايين بوده و مدرك تحصيلي آن زير ديپلم است. و فقط 5/22در سطح ديپلم می‌باشند. به عبارتي كليه اعضاي نمونه آماري در سطح تحصيلاتي ديپلم و زير ديپلم قرار می‌گیرند. كه اين مطلب حاكي از آن است كه هيچ يك از نمونه‌های آماري تحصيلات عاليه نداشته‌اند.

وضعيت نمونه مورد پژوهش از نظر تأهل اينگونه است كه 65  درصدمت اهل هستند و 35  درصد فاقد همسر می‌باشند.

بيش از 5/82  درصد از افراد مورد پژوهش بين يك تا دو بار متهم و محكوم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر شده‌اند. كه از اين ميان بيشترين  فراواني مربوط به گزينه ارتكاب يك بار جرم حمل و استعمال مواد مخدر است. در مجموع 5/17  درصد از نمونه‌های آماري بيش از دو بار متهم به جرم حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشند.

تحقيق نشان داد كه از مجموع نمونه آماري 5/57  درصد از معتادين از مكانهاي مورد نظر ( منزل مسكوني، اداري، تجاري و خودرو ) حمل و استعمال مواد مخدر  كرده اند كه از اين ميان بيشترين  فراواني مربوط به گزينه منزل مسكوني با 20  درصد است. در حالي كه 5/42درصد نمونه‌های مورد پژوهش از مكانهاي و محلهاي ديگر دست به حمل و استعمال مواد مخدر  زده اند.

در اين قسمت نتايج به دست آمده از  فراوانی‌ها و  درصدهاي حاصله و همچنين آزمون‌های مربوط به سوالات  تحقيق مطرح می‌گردد. اين  تحقيق كه تحت عنوان « تحليل جرم شناسي جرم حمل و استعمال مواد مخدر در ميان معتادين مستقر در اردوگاه مركزي اصفهان در سال 1391 » می‌باشد، شامل 5 سوال اصلي و 19 سوال فرعي است كه از طريق پاسخ نمونه‌ای به حجم 40 نفر به سوالات پرسشنامه محقق ساخته مشخص گرديده است.

5-1-1 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال اول  تحقيق :

سوال اول  تحقيق : آيا عامل جنسيت و سن در ارتكاب بزه حمل و استعمال مواد مخدر موثر است؟

براي پاسخ به اين سوال اصلي به 2 سوال فرعي در زمینه‌های جنسيت و سن معتادين پاسخ داده شده است. داده‌های توصيفي ارائه شده در جدول توصيفي داده شماره‌های 4-5 و 4-6 آورده شده است.

تحقيقات گذشته نيز مبين همين موضوع است به طور مثال  تحقيقي كه در بين معتادين شهر شيراز انجام گرفته ميزان حمل و استعمال مواد مخدر مردان را 97  درصد نشان داده است. و می‌توان استنباط كرد كه جنسيت به دلیل تفاوت‌های جسمي، رفتاري، ميزان مشاركت و شرايط زنان در جامعه يكي از عوامل تأثیر گذار بر حمل و استعمال مواد مخدر می‌باشد.

بر اساس نتايج حاصله از جدول توزيع  فراواني شماره 4-5 در ارتباط به گويه 2 سوال اول پژوهش می‌توان استنباط كرد سن افراد معتاد معمولاً بين 20 سال و بالاي 40 سال کم‌ترین  فراواني را داشته‌اند، به عبارتي 65  درصد معتادين سن بين 20 تا 30 سال را داشته‌اند و در مجموع 85  درصد معتادين سني بين 20 تا 40 سال دارند.

نتايج  تحقيق حاضر در زمينه موثر بودن سن بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج تحقيقات انجام شده در گذشته كه در دهه 70 بين سال‌های 1373 تا 1378 در شهرهاي مختلف ايران صورت گرفته است. هم سومي باشد.

5-1-2 یافته‌های  تحقيق مربوط به سوال دوم  تحقيق

سوال دوم  تحقيق : آيا عوامل جغرافيايي ( فصول مختلف سال و مناطق جغرافيايي استان در ميزان بزه حمل و استعمال مواد مخدر  موثر است؟

براي پاسخ به اين سوال اصلي به 2 سوال فرعي ( گويه هاي 3 و 4 پرسشنامه ) در زمينه عوامل جغرافيايي موثر بر بزه حمل و استعمال مواد مخدر پاسخ داده شده است. داده‌های توصيفي ارائه شده در جدول توصيفي داده شماره 4-7 و 4-8 درصد  فراوانی‌ها را نشان می‌دهد.

نتايج حاصله از اجراي آزمون نشان می‌دهد كه در گويه 3 فرعي سوال دوم پژوهش نوعي گرايش وجود دارد و با توجه به  فراواني مشاهده شده می‌توان استنباط كرد كه بيشترين  فراواني حمل و استعمال مواد مخدر مربوط به فصل تابستان با 40  درصد می‌باشد. اين در حالي است كه  فراواني تجمعي حمل و استعمال مواد مخدر در فصول بهار و تابستان بالغ بر 60  درصد را نشان می‌دهد. و دو فصل ديگر سال جمعاً 40  درصد بوده است.

نتايج تحقق حاضر در زمينه تأثیر فصول سال بر ميزان حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج تحقيقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد و اين خود دليل صحت نتايج می‌باشد.

همچنين نتايج حاصل از اجراي آزمون نشان می‌دهد در گويه 4 پرسشنامه  از سوالات فرعي سوال دوم پژوهش نوعي گرايش وجود دارد و يا توجه به  فراواني مشاهده شده می‌توان استنباط كرد كه بيشترين  فراواني مربوط است به مناطق جغرافيايي نيمه بياباني و بياباني به طوري كه 80  درصد از  فراواني معتادان مورد پژوهش مربوط به اين دو منطقه جغرافيايي در اصفهان بوده است.

نتايج  تحقيق حاضر در زمينه تأثیر منطقه آب و هوايي بر حمل و استعمال مواد مخدر با نتايج تحقيقات انجام شده در گذشته هم‌خوانی دارد به طوری كه جرم شناسان آمريكايي هم محيط جغرافيايي را در بروز جرائم پذیرفته‌اند. و آب و هوا، مخصوصاً رطوبت و فشار هوا را در ارتكاب انواع جرائم موثر می‌دانند و معتقدند كه وقتي فشار هوا كم می‏شو دو جرائم خشونت آميز افزايش می‌یابد. برعكس وقتي رطوبت هوا زيادتر می‌گردد جرائم توأم با خشونت كمتر اتفاق می‌افتد. و اين خود دليل صحت نتايج می‌باشد.

در كل می‌توان نتيجه گرفت فصول گرم سال و مناطق جغرافيايي گرم و خشك زمينه ساز حمل و استعمال مواد مخدر بيشتري هستند و اين دو عامل مناطق جغرافيايي بياباني و نيمه بياباني و همچنين فصول بهار و تابستان در بزه حمل و استعمال مواد مخدر نقش دارند و همچنين با توجه به اينكه شرق اصفهان در سر راه ترانزيت حمل مواد مخدر می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

مطلب مشابه :  پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Author: مدیر سایت