پایان نامه بررسی بایسته های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح

بدون شک اجرای هر سندی تنها از سوی ذی نفع یا قایم مقام یا نماینده قانونی یا قراردادی وی ممکن است و هر شخصی نمی توانند اجرای اسناد رسمی را به صرف رسمی بودن آن درخواست کند.

گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی

متعهدله عبارت است از کسی که که منتفع از تعهد دیگری است با آن بستانکار و دائن گویند.[1]

قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است که در حقوق فرانسه از آن با اصطلاح Force obigatoire یاد می کنند. این قوه یک نیروی بالقوه است که در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید، ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی توند دستور صدور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[2]

ماده 226 ق.م در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 156 قانون آ.د.م : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، بطور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[3]

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم‌مقام مورث می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده 7آ.ا.م.ا.ر )

نکته قابل توجه اینکه در صورت فوت متعهدٌله هریک از وراث می‌توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات و درخواست صدور اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بنماید. تسلیم وجه یا مال مورد‌تعهد به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا‌حساب مالیاتی است. (ماده 9 آ.ا.م.ا.ر)

مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

اجراییه بر حسب اینکه از سوی دادگاه صادر شود یا از سوی یک مرجع ثبتی تفاوت می کند که در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

ورقه ای قضایی است كه به موجب آن الزام محکوم علیه به انجام مدلول حکم دادگاه به او گوشزد تا ظرف مهلت قانونی آن را به موقع اجرا گذارد.[4] که برابرماده1اجرای احکام مدنی هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراگذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون معین می کند صادر شده باشد،برای اجرای حکم مدنی شرایطی لازم است که حکم جنبه اجرایی داشته باشد[5].

گفتاردوم: اجرائيه ثبتي

 اجرائيه است كه از مرجع ثبتي (واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي وازدواج وطلاق) بر مبناي وجود يك سند لازم الاجرا صادر مي گردد. (موضوع مادة 28 قانون ماليات بر درآمد)

«اجرائيه» يا «ورقة اجرائيه» يا «لازم‌الاجراء» چهار عنوان مختلفي است كه براي اجرائيه ذكر شده و منظور از آنها يك چيز است.

در تبصره سوم مادة 5 آ.ا.م.ا.ر  و مواد 179 و 180 و 181 و182 و 184 و 185 و بسياري ديگر از مواد آن آئين نامه كلمة «اجرائيه» آورده شده است ولي در مادة 4 برگ هاي اجرائيه ذكر شده و در تبصرة  مادة 34 ق.ث  «برگ اجرائيه» و «اجرائيه» ذكر شد. و در تبصره دوم مادة 5 همان آ.ا.م.ا.ر  و مادة 50 آ.د.ا.ر.ک عنوان «ورقة اجراييه» به كار رفته است و در مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبير گرديده است.

آقاي غلامرضا شهري در كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك بند 147 «اجرائيه» را چنين تعريف
مي كنند: منظور از «اجرائيه» يا «ورقه اجرائيه» يا «برگ اجرائيه» يا «لازم الاجراء فرم چاپي مخصوصي است كه مرجع صدور اجرائيه آن را تنظيم و صادر مي نمايد و به اداره يا شعبة اجراء ثبت اسناد و املاك يا مرجع ديگري كه قانون تعيين نموده است مي فرستد و مأمورين اجراء موظفند كه به اجرا بگذارند.[6]

آقاي دكتر بهرام بهرامي در كتاب اجراي مفاد اسناد رسمي در ص 19 در تعريف اجرائيه مي­گويند:

«اجرائيه، ورقه ايست كه با تشريفات خاص قانوني در مراجع قضائي  يا اداري خاص تهيه و متضمن دستور اجراء يك دادگاه يا مفاد سند لازم اجراء يا دستور قانوني معيني است مانند اجرائيه احكام و قرارهاي دادگاهها، و اجرائيه اسناد رسمي لازم الاجراء و اجرائيه ماليات يا عوارض شهرداري و غيره»[7].                        

گفتارسوم: شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

اگرچه بنا به تعريف ها، اجرائيه شامل اجرائيه ثبتي و اجرائيه دادگاه هر دو مي شود، ولي بايد دانست كه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه از چند جهت شباهت و از چند جهت تفاوت دارند.

بنداول: شباهت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

الف: هر دو،‌ ورقة رسمي هستند.

بً: هر دو بدنبال تقاضاي كتبي ذينفع / متعهدله سند يا محكوم له (حكم قطعي) صادر مي شوند.

ج: در هر دو آن ها، حقوق دولتي به موضوع لازم الاجراء يا محكوم به تعلق مي گيرد.

د: امكان دارد كه در زمان اجراي عمليات اجرائي، دستور موقت دادگاه به توقف يا توقيف عمليات اجرائي و سپس حكم دادگاه به ابطال عمليات اجرائي نسبت به هر دو آنها صادر شود.

هـ : در هر دو آن‌ها، راه شكايت از عمليات اجرائي باز است.

و: حق اجراء در اجرايية ثبتي پس از ابلاغ اجرائيه بر عهدة متعهد تعلق مي‌گيرد.[8] در صورتي كه در اجرائية دادگاه برابر ماده 160 اجرای احکام مدنی، حق اجرا 10 روز پس از ابلاغ اجراييه بر عهدة محكوم عليه حكم قطعي تعلق مي گردد. [9] و در بارة اجراي احكام موقت حكم برابر ماده 164 اجرای احکام مدنی، حق اجراء تعلق نمي گيرد مگر اينكه اجراي موقت حكم به اجراي قطعي حكم منتهي شود. [10]

ز: برابر تبصره  ماده 131 ق.ث  اجرائيه ثبتي هرگاه طرفين پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن با يكديگر سازش كنند يا ترتيبي براي پرداخت بدهند متضمناً مسئول پرداخت نيم عشر يعني 5% مبلغ لازم الاجراء خواند بود.[11] حال آن كه در اجرايية دادگاه، هرگاه طرفين پس از انقضاي 10 روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، نصف حق الاجراء يعني 5/2% دريافت خواهد شد.[12] (مادة 160 ق.ا.ا.م)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  با فرمت ورد

Author: 92