پایان نامه رایگان درباره زیست محیطی، مواد غذایی، مدیریت پسماند، توسعه پایدار

دانلود پایان نامه

سوم………………51
شکل 4-16 تاثیر رطوبت محصول نهایی بر روی جداسازی ورمیکمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
شکل 4-17 تاثیر سرعت چرخش دستگاه بر روی جداسازی ورمیکمپوست بر گرفته از تحقیقات موسیدا منیوچی و آنتونی فیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل 4-18 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت…………………………………………………………………..54
شکل 4-19 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 15 درجه……………………………………55
شکل 4-20 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 16 درجه……………………………………55
شکل 4-21 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت در شیب 17 درجه……………………………………56
شکل 4-22 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm50……………………………………56
شکل 4-23 رابطه درصد جداسازی ورمیکمپوست با درصد رطوبت درسرعت rpm60……………………………………57
شکل 4-24 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 15 درجه……………………………………………………………….58
شکل 4-25 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 16 درجه……………………………………………………………….58
شکل 4-26 رابطه دور با جداسازی ورمیکمپوست در شیب 17 درجه……………………………………………………………….59
شکل 4-27 رابطه شیب و جداسازی ورمیکمپوست در سرعت rpm50…………………………………………………………..60
شکل 4-28 رابطه شیب و جداسازی ورمیکمپوست در سرعت rpm60……………………………………………………………60

فصل اول
1- مقدمه
مصرف بیرویه کودهای تجاری (کود شیمیایی) به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک میشود. افزایش یونهای نیترات و نیتریت در خاک و آبهای جاری و زیرزمینی، کاهش مزه و بوی طبیعی میوه، سفت و قلیایی شدن خاک و کاهش حاصلخیزی آن و طغیان علف هرز و آفات و بیماریهای گیاهی از پیامدهای عدم توجه به آثار مخرب کاربرد نامحدود این دسته از کودها میباشد. استفاده از کودهای سبز و آلی یکی از از راههای موثر در اصلاح و افزایش حاصلخیزی خاک میباشد. تغذیه صحیح گیاهان یکی از فاکتورهای اساسی در کیفیت محصول به شمار میآید و میتواند سود دهی یک محصول را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی تغذیه صحیح گیاهان تاثیر مستقیم بر روی سلامت انسان و دام دارد. از این رو در جهت تولید محصولات ارگانیک و سالم نیاز به خاک مناسب، مبارزه بیولوژیک و تغذیه پاک میباشد. به دنبال ضرورت توسعه و دستیابی به تولید انبوه کودهای آلی بیولوژیک تولید ورمیکمپوست به عنوان گزینه برتر میتواند تمام نیازهای گیاهان را برای رشد فراهم کند. ورمیکمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی آیزنیا فوتیدا (Eisenia fetida) میباشد که این کرمها با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت، آنها را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونهای که در حال حاضر این کود به عنوان یکی از غنیترین کودهای بیولوژیک در دنیا شناخته شده میباشد.
1-1 تاریخچه ورمیکمپوست
((اولین بار فرآیند تشکیل ورمیکمپوست از طریق مواد آلی با استفاده از کرم توسط داروین در سال 1881 انجام و کشف شد. در سال 1942 آقایان الیور و بارت پیشنهاد نمودند که از این کرم خاکی و موادی که آنها از آن تغذیه میکنند برای بهبود خاکهای کشاورزی استفاده شود. آغاز تولید ورمیکمپوست در سال 1970 در کشور کانادا با ظرفیت تولید هفتاد و پنج تن در هفته میباشد. شرکت کرم آمریکا (AEC) در سال 79-1978 با ظرفیت تولید 500 تن در ماه آغاز شد. طبق گزارشات موجود در کشور ژاپن تحقیقات گستردهای از دهه هفتاد بر روی کرمهای خاکی از جمله آیزنیا فوتیدا انجام شده و کاربردهای مختلف آن را بررسی نمودهاند. همچنین کتابهایی در مورد مطالعات مربوط به کرم خاکی توسط ساشل و مارتین و ارنس همولی (1981-1984-1985) انتشار یافته که مطالب مربوط به کشت کرم خاکی در آن ها به طور خلاصه ذکر شده است.)) (م زارعی، 1392)
در ایران کارهای متعددی در حد پایان نامه دانشجویی به انجام رسیده است اما تنها مرکزی که اقدام به پرورش کرمهای خاکی به صورت انبوه مینماید یکی از کارگاههای پرورش ماهی شهید بهشتی (سد سنگر) است که از سالیان قبل جهت تغذیه بچه ماهیان خاویار اقدام به پرورش نوعی کرم سفید رنگ کرده بودند. هم اکنون این فعالیت ادامه دارد و دیگری شرکت کشت و صنعت مغان است که جهت تبدیل زائدات کود گاوی خود با استفاده از کرم خاکی کار وسیعی شروع نمودهاند.
1-2 ورمیکمپوست چیست؟
ورمیکمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرمهای خانواده آیزنیا فوتیدا به منظور تجزیه مواد زائد آلی و زباله میباشد. این نوع کرم به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی فوقالعاده جهت تجزیه مواد زائد آلی مورد توجه میباشند. ورمیکمپوست در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر به سزایی دارد. این کود اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم، فاقد هرگونه بو، میکرو ارگانیسمهای پاتوژن، باکتریهای غیر هوازی، قارچ و علف هرز میباشد. ورمیکمپوست علاوهبر قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانهبندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را فراهم مینماید. ورمیکمپوست حا
وی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج در اختیار گیاه قرار میدهد. این کود در مقایسه با سایر کودهای آلی میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری را دارا میباشد. ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت، فسفر و پتاسیم که در فعالیت گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن، مس، روی و منگنز نیز میباشد. علاوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین B_12، اکسین و عامل محرک رشد گیاه را فراهم میآورند. (پی کی گوپتا 12013، تی وی ساتی 22006 ، م زارعی)
1-3 تفاوت میان کمپوست و ورمیکمپوست
مهدی زارعی در 1392، تبدیل باقیماندهی مواد آلی زباله به همراه با فضولات انسانی را کمپوست نامید. کمپوست به معنی مخلوط و یا مرکب است که از این رو به آن کود آمیخته نیز گفته میشود. در تولید کمپوست فرآیند تجزیه بیولوژیکی است در نتیجه مواد آلی در شرایط ویژهای به مواد پایداری مانند هوموس و غیره تبدیل میشود. ورمیکمپوست نتیجهی هضم طبیعی غذا سبک وزن، ترد، تمیز و بدون بوست و ظاهری کم و بیش شبیه به قهوهای گرانوله دارد و میتوان آن را در کیسه و یا در قوطیهایی به اندازههای مختلف بستهبندی نموده و به بازار عرضه کرد.
1-4 تشریح موضوع و بیان مساله
این تحقیق در رابطه با مکانیزه کردن بخشی از فرایند تولید ورمیکمپوست است که مربوط به جداسازی نهایی کود آماده شده از بسترهای اولیه است.
1-4-1 اهمیت ورمیکمپوست در کشاورزی
ورمیکمپوست در اصلاح بافت فیزیکی خاک، نقش به سزایی دارد و موجب سبک شدن آن می‌شود. بنابراین ضریب حفظ رطوبت در خاک افزایش می‌یابد و آب به مقدار بیشتری در بافت خاک نگهداری می‌شود. در این حالت ورمیکمپوست موجب رها شدن تدریجی آب از خاک شده است و از تبخیر سطحی و یا نفوذ سریع آب به داخل عمق خاک (عمق دور از دسترس گیاه) جلوگیری می‌کند. ورمیکمپوست به حل شدن مواد مغذی خاک نیز کمک می‌کند. ورمیکمپوست در ایجاد تعادل ما بین مواد معدنی به مواد مغذی در خاک نیز نقش مهمی را ایفا میکند و با داشتن ترکیباتی چون نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و غیره یک کود بسیار غنی به شمار می‌رود. در ترکیب شیمیایی ورمیکمپوست مقدار قابل توجهی چربی یافت می‌شود که آن را تبدیل به یک کود کامل می‌کند، به همین دلیل در غنیسازی گیاه از نظر مواد غذایی و احتیاجات متابولیکی، بسیار موثر است.

مطلب مشابه :  مقاله با موضوع0000/0، گرانروی، سولفولان، η

1 – p k gupta 2013
2 -t.v.sati 2006
به طور معمول، این مواد در سایر کودهای استاندارد تجاری یافت نمی‌شوند. زمانی که ورمیکمپوست با سایر کودها مخلوط شده و در زمین بهکار رود، حلالیت مواد مغذی کود به تاخیر می‌افتد و مدت زمان پایداری آن افزایش می‌یابد. در این حالت، ورمیکمپوست با رها کردن تدریجی مواد مغذی خود در خاک در تداوم طولانی مدت فعالیت کود، سهم به سزایی دارد. همین ویژگی موجب می‌شود که در طول دوران کاشت و داشت گیاه، هیچ‌گونه نیازی به افزودن مجدد کود به خاک نبوده و در این دوره فقط یک بار استفاده از کود در زمین کافی خواهد بود همچنین خواص فیزیکی و شیمیایی خاک هم زمان با هم بهبود می‌یابد، بنابراین این ترکیب در تشدید اثرهای مطلوب و عملکرد کود تاثیر می‌گذارد. ارزشمندترین ویژگی ورمیکمپوست در عملکرد آنزیم‌ها، میکرو ارگانیسم‌ها و هورمون‌های مختلف موجود در آن است. ورمیکمپوست دارای آنزیم‌هایی نظیر پروتئاز، آمیلاز، لیپاز، سلولاز و کتیناز است که در تجزیه مواد آلی خاک و در نتیجه در دسترس قراردادن مواد مغذی مورد لزوم گیاهان نقش موثری دارد. ویژگی یاد شده موجب می‌شود تا ورمیکمپوست به عنوان بهترین و اساسیترین کود برای احیای زمین‌های بایر غیرقابل کشت به شمار ‌رود. ورمیکمپوست، سرشار از عناصر پرمصرف و کم مصرف و به شکل قابل استفاده برای گیاه است. براساس گزارش‌های موجود، فضولات کرم‌های خاکی از نظر عوامل شیمیایی دارای مقادیر زیادی مواد آلی و عناصر قلیایی قابل تبادل، شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و منگنز قابل استفاده برای گیاه نسبت به خاک اطراف است و همچنین مقدار محسوسی آهن و مس در ترکیبات خود دارد که در اسید هیومیک و منابع دیگر خاک، همانند آنها یافت می‌شود.
ورمیکمپوست یک کود %100 آلی است که به صورت مستقیم جذب ریشه گیاهان می‌شود. ورمیکمپوست، غنی‌ترین محیط برای حیات موجودات ذره‌بینی خاک بوده، ولی با وجود این، بدون بو و عاری از آلودگی است. (گوپتا 2013، ویوکا و همکاران 12005 و هاشمی مجد، 1387)
1-4-2 مدیریت زباله با استفاده از تولید ورمیکمپوست
نقش مدیریت پسماندهای شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه انسان قرن بیستویکم پسماندهایی کاملا متفاوت با پسماندهای انسان قرن هجده و قبل از آن تولید میکند و بدیهی است که در چنین شرایطی روشهای مدیریت پسماند شهری در قرن حاضر باید با روشهای معمول قرون

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان دربارهدینامیکی، نمونه برداری، مبانی نظری

1 – Viveka et al 2005
گذشته که مشتمل بر جمعآوری و دور کردن آن از محل زندگی انسانها از طریق دپو کردن آن در گودالها و یا سوزاندن آن بوده است، تفاوت اساسی داشته باشد. مواد زائد آلی را میتوان با نوعی کرم خاکی مخلوط نموده که بعد از مدتی تبدیل به کودی غنی برای مصرف کشاورزی رساند. ( زارعی 1392)
مدیریت مطلوب زبالههای شهری و صنعتی با توجه به حجم بالای تولید روزانه آنها در تمامی کشورها از اهمیت ویژهای به خصوص از دیدگاه زیست محیطی و بهداشتی برخوردار است. با توجه به محدودیت مکانهای مناسب دفع انواع زبالهها و از سویی اثرات نامطلوب دفن زباله و سایر روشهای حذف و یا کنترل زبالهها
بر سلامت عمومی و محیط زیست، حرکت در جهت مدیریت بهینه پسماندها با نگاهی به توسعه پایدار از اهداف اصلی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه میباشد. در همین راستا بازیافت زبالهها در راس برنامههای مدیریت زیست محیطی، نقش مهمی در تولید مواد آلی و جایگزینی کودهای پر مخاطره شیمیایی و نیز رهایی اکوسیستمهای آبی و خاکی از آلودگی زبالههای تولیدی دارد. در این راستا با استفاده از کرم خاکی و ایجاد ورمیکمپوست تولید کمپوست به طریق بیوتکنولوژی از کلیه منابع آلی از جمله زبالههای خانگی، ضایعات کشاورزی، لجن تصفیه فاضلاب و غیره صورت میگیرد. در فرآیند تولید ورمیکمپوست از زبالهها، یک کود آلی بسیار مغذی تولید میگردد که علاوه بر نداشتن خطرات زیست محیطی آن، روند باز گردش آنها را به طبیعت به صورت کود مصرفی تسریع مینماید.
در فرآیند تولید ورمیکمپوست روزانه امکان تبدیل 500 کیلوگرم زباله در هر مترمربع با ضریب تبدیل 90 درصد به ورمی کمپوست وجود دارد. بنابراین از آنجا که بیش از 80 درصد از زبالههای تولید شده در شهرها، مواد آلی و قابل تبدیل به کمپوست است، اهمیت اقتصادی این فرایند بدیهی مینماید. (میشرا و همکاران 12014، سلیمانی ساردو 1391 و فاتحی 1389)
1-4-3 تاثیر ورمی کمپوست بر روی خاک
مواد حاصل از تغذیه کرم خاکی بعد از دفع، خاکدانههای مستحکمی را تشکیل میدهد که یکی از پایدارترین انواع خاکدانهها و همچنین بهترین نوع خاکدانه یعنی خاکدانه کروی را تشکیل میدهد. ورمیکمپوست کودی است که به عنوان اصلاحکننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی خاک به کار برده میشود.
1- Mishra et al,2014
علاوهبر این، وزن مخصوص کم، فاقد بو و میکرو ارگانیسمهای پاتوژن و باکتریهای غیر هوازی و قارچ و همچنین علف هرز میباشد. نکتهای که در مورد ورمیکمپوست بایستی به آن اشاره کرد قابلیت جذب آب با حجم بالا، شرایط مناسب جهت دانهبندی و قدرت نگهداری مواد غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم میکند که باعث حاصلخیزی خاک میشود. ورمیکمپوست همچنین مواد غذایی و هورمونهای محرک رشد گیاهان را فراهم میکند. (زارعی 1392، گوپتا 2013)
1-4-4 مزایای ورمیکمپوست در یک نمای جامع
ورمیکمپوست یکی از غنیترین کودهای آلی و بیولوژیک شناخته شده در دنیا میباشد. ورمیکمپوست مزایای
بسیاری دارد که مهمترین موارد به شرح زیر میباشد.
1- سبک و فاقد هرگونه بو میباشد.
2- عاری از هرگونه علف هرز و یا بذر علف هرز میباشد.
3- حاوی میکرو ارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباکتر میباشد.
4- در این کود میزان عناصر اصلی غذایی و قابلیت جذب آن در مقایسه با سایر کودها بیشتر است.
5- حاوی مقادیر مناسبی از عناصر ماکرو و میکرو مانند ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، مس، روی و منگنز میباشد.
6- مواد محرکه رشد نظیر هورمونها و ویتامینها به ویژه ویتامین B_12 در این کود قابل توجه است.
7- قابلیت بالا

Author: mitra2--javid

دیدگاهتان را بنویسید