پایان نامه شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

سایت دانلود پایان نامه های حقوق 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی

تکه هایی از این پایان نامه :

اصول عقلي- فقه: اصولي را گويند که دارا ي مشخصات ذيل باشد:الف:در قلمرو شك باشد ، نه ظن و يقين ب:ضابطه اي را قانون براي شك مذكور معين كرده باشد.اين ضابطه را اصل عقلي واصل عملي نامند. در فقه اصول عقلیه عبارتند از اصل برائت-اصل استصحاب-اصل تخيير-اصل اشتغال.دو اصل نخست در ماده 356-357 آئين دادرسي آورده شده است2.

د- أماره: اماره ، هم داراي معناي لغوي و هم داراي معناي اصطلاحي است.كه در لغت به معناي نشانه است.و در اصطلاح: طريقي است به سوي حكم شرعي واقعي ، كه براي جاهل به حكم واقعي قانونگذاري شده است . و به عبارت ديگر ، اماره چيزي است كه به جهت اينكه موجب ظن است ، قانونگذار ، آن را معتبر شناخته است ، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر كتاب.

 

قسم اول چيزهايي است كه كاشفيت ناقصي نسبت به واقع دارند وناظر به واقع وحاكي از واقع هستند ، ولي اين كشف ، و نظر ، و حكايت ، ناقص است ، و قانونگذار ، آنها را به لحاظ همين كشف ناقص ، كه نسبت به واقع دارند ، به وسيله دليل قطعي ، نقص آنها را جبران مي كند ، و آنها را قانوني و معتبر مي گرداند. مثلا هر گاه راوي عادل ، از قول معصوم ، از وجوب نماز جمعه، خبر مي دهد ، سخن او مبني بر وجوب نماز جمعه ، حاكي از آن است كه نماز جمعه ، حكم واقعي مكلف است ، ولي اين حكايت ، و كاشفيت ، ظني است ، و ناتمام است ، و نمي تواند به خودي خود ، حجت باشد ، ولي هر گاه قانونگذار اسلام ، با دليلي قاطع به ما بگويد:خبر عادل را بايد تصديق كنيد ، و بر طبق خبري كه داده است رفتار نماييد ، در اين صورت ، قول مخبر عادل،  خود، يك دليل معتبر مي شود ، دليل اجتهادي كه اصطلاحا آن را اماره گوييم.

  1. آنچه براي جاهل قانونگذاري شده هر گاه نظر به واقع نداشته باشد ، و كاشف ، و حاكي از واقع نباشد ، آن را اصل گويند.پس اماره ، داراي دو ويژگي است :

الف- نسبت به واقع داراي كشف و حكايت ناقصي است ، كه به خاطر همين نقص نمي تواند معتبر باشد.

ب- اين كشف ناقص ، به وسيله قانونگذار ، معتبر شناخته شود ، و به وسيله دليل قطعي ، پيروي از آن را دستور داده باشد ، و همان كشف ناقص را تكميل و طريقيت آن را امضاء و تأييد كرده باشد. ولي اماره ، با ظن معتبر ، مرادف نيستند. واگر گروهي از اصوليين ، هر يك از اين دو را ، به جاي ديگري ، به كار برده اند به مسامحه و مجاز است.و حقيقت ندارد ، اماره سبب است و ظن مسبب.

منشا اين مسامحه آن است كه علت حجيت اماره به خاطر ظني است كه از آن به دست مي آيد ، چه ظن شخصي ، يا ظن نوعي ، و اين ، باعث شده كه علما ، سبب را ، در مسبب،  يا مسبب را ، در سبب ، به كار گيرند.

گفته شد كه اماره با دليل اجتهادي نيز مترادف است ، به اماره ، دليل اجتهادي گفتن ، به خاطر مناسبتي است كه بين اجتهاد ، و اماره وجود دارد ، زيرا اجتهاد كوششي است براي تحصيل احكام واقعي از ادله تفصيلي آنها و اماره نيز داراي اين ويژگي است يعني نظر به احكام واقعي دارد ، و مي خواهد احكام واقعي را به دست بدهد .اماره معتبر در مورد احكام بسيار كم است ، و مي توان آن را بنابر عقيده اكثريت فقهاء اصوليين در خبر عادل، يا ثقه، و احيانا حكم عقلي خلاصه كرد، اگر حكم عقل وجود داشته باشد.و بايد توجه داشت كه از نظر اكثر فقهاء اجماع منقول، و بيشتر مصاديق اجماع محصل، و شهرت فتوايي، و ظن مستند به دليل انسداد ، هيچ يك حجيت و اعتبار ندارد . و فقيه براي آنها ارزشي در استنباط احكام قايل نيست .

امارات معتبر، در مورد موضوعات، نسبتا فراوان هستند، كه مهمترين آنها بينه است .و اين هم چند نمونه از امارات معتبر در موضوعات:

  1. خبر دادن زن از امور ويژه خود او از قبيل طهر، حيض، عده و غيره.
  2. خبر عادل از موضوعي پيوسته با سوگند او.
  3. خبر دادن و شهادت كودكان، درباره قتل، و جرحي كه اتفاق افتاده و آنان ديده اند .
  4. يد كه نشانه مالكيت صاحب آن است و…1 .

(فقه)هر چيزي كه: اولا- جنبه كاشفيت و حكايت از چيز ديگري را داشته باشد مانند تصرف كه ظاهراَ حكايت از مالكيت در شيئي مورد تصرف ميكند(قاعده يد)  ثانيا-كاشفيت مزبور قطعي نبوده بلكه ظنّي باشد (مانند تصرف)   ثالثا-قانونگذار كاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسيله اثبات قرار دهد(مانند ماده 35ق.م)چنين چيزي را اصطلاحا أماره گويند(نسبت به موضوعات أحكام)2 .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پرسشهاي فراواني پيرامون موضوع تحقيق وجود دارد ، اما مهم ترين آن كه در اين تحقيق به دنبال پاسخ  آن خواهيم بود ، بدين قرار است:

  1. آيا قرعه به عنوان قاعده اي فقهي قابل پذيرش بوده و به عنوان دليل در مسايل حقوق خصوصي و كيفري قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :   شناسايي و تبيين جايگاه حقوقي قرعه ، بررسي و جايگاه آن در فقه اسلامی با فرمت ورد

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی

Author: 92