کارکنان، ، قلمرو، کارائی، سازمانهای، پاداش

دانلود پایان نامه

ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است .
در مکتب نئو کلاسیک عمدتا توجه به جنبه های انسانی و روانی افراد میشود.از اینرو طرفداران این نظریه معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد تمرکز دهد.(رضائیان?1370?15) . همچنین در مجموعه دوران و سالهای اشتغال که معمولا از اوایل جوانی تا اوایل پیری به درازا می انجامد منابع انسانی مهمترین مرحله از زندگانی خود را سپری می کند. (تسلیمی?1371?66_60)
پس در نتیجه با آگاهی کارکنان از اهدف سازمان نه تنها کارائی کارکنان افزایش می یابد بلکه موجب افزایش کارائی و بازدهی کل موسسه می شود. یکی از ضروریات این تحقیق سنجش کارائی کارکنان از طریق آگاه نمودن آنها از فعالیتها و اهداف سازمان است.
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) اهداف اصلی
هدف این تحقیق کمک به بانک در جهت استفاده بهینه و مطلوب تر از توانمندیهای کارکنان خود در راه رسیدن به اهداف موسسه است. که با ارائه آموزشهای لازم در زمینه شفاف سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برای کارکنان بتواند از حداکثر کارایی آنها در زمینه رسیدن سازمان به اهدافش بهره بگیرد. و سعی در بررسی و شرح مشکلاتی دارد که موسسات در این زمینه با آن مواجه می شوند.
1-4-2) اهداف فرعی
1. رابطه بین میزان پاداش کارکنان و کارایی.
2. رابطه بین ایجاد کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی.
3. رابطه بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی.
4. رابطه بین مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان و کارایی.
5. رابطه بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی.

1-5) چارچوب نظری تحقیق:

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق
1-6) پرسش های تحقیق:
1. آیا بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد ؟
2. آیا بین کلاسهای آموزشی در مورد فعالیتها و عملکرد و اهداف سازمان و کارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟
4. آیا بین همکاری و مشارکت کارکنان و پرسنل در تعیین اهداف سازمان وکارایی کارکنان رابطه وجود دارد؟
5. آیا بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد؟

1-7) فرضیه های تحقیق:
1. بین میزان پاداش کارکنان و کارایی آنها رابطه وجود دارد.
2. بین کلاسهای آموزشی در مورد اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
3. بین میزان آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
4. بین مشارکت کارکنان در تعیین اهداف سازمان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
5. بین میزان تحصیلات کارکنان و کارایی آنان رابطه وجود دارد.
1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:
متغیرهای مربوط به این تحقیق عبارتند از مشارکت?پاداش?آگاهی?کلاس آموزشی?تحصیلات و کارآیی.
1-8-1) متغیرهای مستقل:
مشارکت: مفهوم لغوی مشارکت: مشارکت کلمه ای عربی و بر وزن مفاعله است. در فرهنگ معین به معنای شرکت دادن و همین طور به معنای تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه های معین در زمان های مشخص به بازرگانی پرداخته اند آمده است. از حیث مفهومی، واژه ” مشارکت ” به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمعی ، گروهی و سازمانی جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال است. در مجموع،جوهره اصلی مشارکت را باید در فرآیند درگیری،فعالیت و تأثیرپذیری دانست. به منظور بررسی این متغیر از 5سوال مندرج در پرسشنامه استفاده شده است.سوال 14?15?16?17?18.
پاداش: پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد را پاداش گویند.پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار است که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت مدیر تحت عنوان “قدرت پاداش” یاد می شود. به منظور بررسی این متغیر از 1سوال مندرج در پرسشنامه استفاده شده است.سوال20.

آگاهی: مفهوم آگاهی در پژوهش حاضر یعنی اطلاع و شناخت، به عبارتی مطلع و باخبر بودن است.آگاهی از اهداف سازمان در این تحقیق مد نظر است.به منظور بررسی این متغیر از 14سوال مندرج در پرسشنامه استفاده شده است.سوال 1?2?4?5?6?7?8?9?10?11?12?13?21?22 .
کلاسهای آموزشی: منظور از کلاسهای آموزشی در این تحقیق کلاسهایی است که برای کارکنان در جهت تفهیم وظیفه خود و همچنین در جهت روشن سازی اهداف و فعالیتهای سازمان برگزار می شود.به منظور بررسی این متغیر از 2سوال مندرج در پرسشنامه استفاده شده است.سوال 3 و 19.
تحصیلات:شامل درجه مدرک تحصیلی می باشد. به منظور بررسی این متغیر از 1سوال مندرج در پرسشنامه که در قسمت سوالات عمومی است استفاده شده.
1_8_2 ) متغیر وابسته:
کارآیی:کارایی متفاوت از اثربخشی سازمانی است.کارایی در صورتی افزایش می یابد که بااستفاده از شیوه های پیشرفته مدیریت,به دست آمدن بازده ثابت در قبال کاهش استفاده از منابع مصروفه صورت گیرد.اما اثربخشی تحقق اهداف سازمان است صرفنظر از میزان کارایی.(اقتداری?1368?105)به منظور بررسی این متغیر از 12سوال مندرج در پرسشنامه استفاده شده است.از سوال 23تا34.

مطلب مشابه :  پایان نامه تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی

1-8) قلمرو تحقیق:
1_8_1 ) قلمرو زمانی:
بررسی این تحقیق از بهمن ماه سال 1391 شروع تا شهریور ماه سال1392 به بررسی و تحلیل و گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.هرچند توصیف و بررسی وضعیت فعلی این سازمان مدنظر است ولی نتایج ان را می توان به آینده تعمیم داد.
1-8-2) قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق کارمندان شعب بانک ملی رشت می باشد.
1-8-3) قلمرو موضوعی:
قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه علم مدیریت?حوزه مدیریت بازرگانی و در بخش اقتصادی مدیریت است.این طرح با بررسی آگاهی و عدم اگاهی کارکنان از اهداف سازمان در پی آن بود تا اثر این عوامل را بر کارائی کارکنان مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.بنابراین از نظر موضوعی تحقیق حاضر در قلمرو مدیریت منابع انسانی,حوزه کاربرد موثر نیروی انسانی جای دارد.

فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق

بخش اول:
مبانی نظری

2-1) سازمان
2-1-1) تعاریف ارائه شده سازمان:
سازمان مجموعه هدفمندی است که پیرو یک نظام است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا می سازد.
سازمان عبارت است از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین.
این تعریف از پنج عنصر تشکیل شده است:
سازمان همیشه از افراد تشکیل می شود .
این افراد به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند و بین آنها روابط متقابل برقرار است.
. این روابط متقابل را می توان نظام بخشید
کلی? افراد در سازمان دارای هدفهای مشخصی هستند و بعضی از این هدفها در عملکرد آنها اثر می گذارند. هر فرد انتظار دارد که از طریق همکاری در سازمان به هدفهای شخصی خود نیز نایل شود.
این روابط متقابل همچنین نیل به هدفهای مشترک سازمان را میسر می کند و اعضای سازمانها برای دست یافتن به هدفهای فردی، حصول هدفهای مشترک سازمانی را دنبال می کنند. با توجه به تعریف فوق، سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها، روابط بین افراد، فعالیتها، سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سازمان است، منعکس می نماید.
سازمان تشکیل شده است از گروهی از افراد با طرز فکرهای مختلف که برای رسیدن به اهداف مشخص و معین دور هم جمع شده اند و برای رسیدن به آن اهداف با هم همکاری می کنند.
سازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پبش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی بایکدیگر همکاری می کنند.(1993_ Bovee.courtland L. & Thill,John V. & Wood,Marian Burk & )Dovel,eorge
با توجه به تنوع کارکرد سازمان می توان برای سازمان تعریف زیر را آورد:
یک سازمان عبارت است از:(الف)یک موجود اجتماعی است.(ب)دارای هدف می باشد.(پ)دااری یک سیستم و ساختار معینی است.(ت)دارای مرز روشن و مشخص است. ( جهرمی?1382?95)
سازمان عبارت است از یک نهاد اجتماعی که مبتنی بر هدف می باشد,ساختار آن به صورتی اگاهانه طرح ریزی شده است,دارای سیستم های فعال و همامنگ است و سانجام با محیط خارجی ارتباط دارد.در سازمان رکن اصلی این نیست که مجموعه ای از سیاست ها و رویه ها ارائه گردد بلکه سازمان از افراد و رابطه ای که با یکدیگر دارند تشکیل می شود.(ال دفت?1388?19).

2-1-2) انواع سازمان ها:
سازمانها با توجه به اهداف اولیه آنها به2 نوع تقسیم می شوند:
1.سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی:سازمانهای انتفاعی سازمانهایی هستند که هدفشان از تشکیل کسب سود است.بیشتر موسسه های تجاری جزو این دسته از سازمانها محسوب می شوند. سازمانهای غیر انتفاعی بر عکس سازمانهای انتفاعی با هدفی غیر از کسب سود تشکیل می شوند. معمولا با اهدافی اجتماعی,فرهنگی,مذهبی,سیاسی تشکیل می شوند مانند موسسه های خیریه.
2.سازمانهای تولیدی و خدماتی:سازمانهای تولیدی سازمانهایی هستند که از مواد اولیه و مواد خام خروجی ها و کالاهای ملموس و قابل لمس تولید می کنند مانند کمد .سازمانهای خدماتی سازمانهایی هستند که خدمات ارائه می کنند و خروجی آنها ملموس و غیرقابل لمس است.
سازمانها از نظر مالکیت به 2دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند: سازمانهای دولتی سازمانهایی هستند که دولت آنهارا اداره می کند اما سازمانهای خصوصی سازمانهای هستند که به وسیله افراد یا بخش غیردولتی اداره می شوند.
سازمانها به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود:
سازمان رسمی طبق قوانین و مقرارت خاصی تشکیل شود و روابط در آن بصورت خشک و رسمی بود طبق قوانین و مقررات وضع شده اما سازمان غیررسمی طبق قوانین و مقررات خاصی تشکیل نمی شود و روابط در آن خشک و رسمی نیست بلکه کارکنان در ان دارای روابط دوستانه و صمیمیت هستند.
سازمان رسمی در بردارنده قوانین و مقررات و دستوالعمل ها و بخشنامه ها و آیینامه ها می باشد که از طریق مجاری قانونی در هر سازمان جاری می شود تا همه امور در چارچوب نظم و قانون صورت پذیرد.
این مجموعه قوانین خوب می باشند اما می باید فراموش نکنیم که نباید آنقدر به وضع قوانین مختلف بپردازیم که در اصطلاح سازمان را سردرگم و پیچیده کنیم.
سازمان غیر رسمی که به نام سازمان سایه هم مشهور می باشد ، در دل سازمان رسمی شکل می گیرد .این سازما ها به خاطر آن ایجاد می شوند که اصولاً سازمان رسمی نمی تواند برطرف کننده تمامی نیازهای کارکنان خود باشد ،بنابراین کارکنان در سازمانها به طرق مختلف(تیم فوتبال ? گردش دسته جمعی ? کوه نوردی ? میهمانی های خانوادگی و … ) گردهم می آیند تا پوشش دهنده این نیازها باشد.
علما و دانشمندان کلاسیک معتقدند که با داشتن سازمان رسمی میتوان حداکثر کارائی را از کارگران بدست آورد و با لعکس علما نئوکلاسیک معتقدند که با برقراری روابط غیر رسمی میتوان باین هدف رسید.(پرهیزگار?1377?120)
در سازمان رسمی اختیارات مقامات و روابط بین کارکنان بر حسب مقررات و قواعد وضع می شود.در سازمان رسمی مشاغل و پستهای سازمان تعریف می شوند و اختیارات و مسئولیتها در هر شغل یا در هر مقام به صورت دقیق و مدون تشریح می گردد.به طور کلی سازمان غیررسمی از گروه ها و افرادی تشکیل می شود که در درون سازمان اداری یا سازمان رسمی دارای روابط شخصی و اجتماعی بین افراد هستند.این روابط از طرف مقامات سازمان به رسمیت شناخته نمی شوند.(جاسبی?67_66)
نتیجه فرایند جمع شدن افراد به دور هم در یک سازمان رسمی?به طور اجتناب ناپذیری منتهی به تشکیل گروه غیر رسمی خواهد شد.با پیوستن افراد به یکدیگر?این گونه روابط توسعه یافته ادامه می یابد.مدیریت سازمان رسمی قادر نخواهد بود در شکل گیری و نحوه پدید آمدن سازمان های غیر رسمی اعمال نظر کند.(قاسمی?1390?394)
یکی از تفاوتهای سازمان رسمی و غیر رسمی اینست که سازمان رسمی?یک سازمان عمومی و اداری است.در صورتی که سازمان غیر رسمی یک سازمان غیر رسمی خصوصی و غیر ارادی است.لذا سازمان رسمی طبق قانون مدون تشکیل می گردد و دارای اهداف از پیش تعیین شده است.اما وجود پیدایش سازمان غیر رسمی در جایی مطرح و مکتوب نیست.منبع در سازمان رسمی قانون?اختیار و مسئولیت است و در سازمان غیر رسمی?منبع قدرت در خود افراد نهفته است. در سازمان رسمی هر فرد که به استخدام سازمان در آید? موظف و مجبور است در محدوده قوانین و مقررات به انجام وظیفه بپردازد.در مقابل در سازمان غیر رسمی تبعیت داوطلبانه و ازاد است.(329_1985_ Keith Davis)
اهمیت سازمان غیر رسمی آنقدر زیاد است که فرد لوتانز جدا کردن سازمان رسمی را از غیر رسمی اشتباه بزرگی مد داند.(373_1985_ Fred Iutans).

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مسئوليت مدني

2-1-3) شکل سازمان:
چارچوبی به وسیله هنری مینزبرگ ارائه شده است که بر ان اساس هر سازمان از 5بخش تشکیل می شود.(215_97_ Henry mintzberg_1981)
در راس سازمان مدریت ارشد قرار می گیرد.در بخش میانی سازمان مدیریت میانی جای دارد.بخش هسته فنی شامل تشکیا شده است از افرادی که کارهای اصلی سازمانه بر عهده آنها است.بخش گروه ستاد فنی شامل افرادی است که برنامه ریزی و کنتری هسته فنی را بر عهده دارد.بخش ستاد اداری شامل افرادی است که خدمات غیر مستقیم را رائه می دهند.
پنج شکل سازمان که به وسیله مینزبرگ ارائه شد عبارت اند از:ساختار کار آفرین?دیوان سالاری مکانیکی?دیوان سالاری حرفه ای?بخش یا واحد مستقل و تخصص سالاری.

2-1-4) عوامل مشتر

Author: مدیر سایت