منبع پایان نامه با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم

پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 الف) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3 ج) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4 ح) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 خ) ساختار و پلان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..5 بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………7 مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس ……………………………………………………………………………………………….7 گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………………………………………………………………..7 گفتار دوم : ساختارپلیس ……………………………………………………………………………………………………………………..11 بند اول : پلیس اداری و قضایی ……………………………………………………………………………………………………………11 الف: پلیس اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 ب: پلیس قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی ……………………………………………………………………………………………………..15 مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم …………………………………………………………………..17 گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………………………19 گفتار دوم : اقدامات قضایی …………………………………………………………………………………………………………………20 بند اول : اقدامات ناظر به کشف جرم …………………………………………………………………………………………………21 الف : مفهوم کشف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………..21 ب: اقدامات پلیس در جرائم مشهود…………………………………………………………………………………………………………22 پ: اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود …………………………………………………………………………………………………23 بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم ………………………………………………………….24 الف: حفظ صحنه و معاینه محل . ……………………………………………………………………………………………………………25 ب: ضبط آلات و ادوات جرم …………………………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی متهم ……………………………………………………………..31 بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق ، بازجویی ،جمع آوری ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 الف: تحقیقات محلی …………………………………………………………………………………………………………………………………33 ب: تفتیش منزل، اماکن و اشیا ………………………………………………………………………………………………………………..34 پ: بازجویی مقدماتی …………………………………………………………………………………………………………………………………35 ت: اقدامات ناظر به تکمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی ………………………………………………………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) …………………………………………….50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول : پیشگیری ف
عال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم : کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم: مراقبت های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول: مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه) ……………………………………………85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید