پایان نامه با واژگان کلیدی پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 الف) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3 ج) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4 ح) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 خ) ساختار و پلان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..5 بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………7 مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس ……………………………………………………………………………………………….7 گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………………………………………………………………..7 گفتار دوم : ساختارپلیس ……………………………………………………………………………………………………………………..11 بند اول : پلیس اداری و قضایی ……………………………………………………………………………………………………………11 الف: پلیس اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 ب: پلیس قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی ……………………………………………………………………………………………………..15 مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم …………………………………………………………………..17 گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………………………19 گفتار دوم : اقدامات قضایی …………………………………………………………………………………………………………………20 بند اول : اقدامات ناظر به کشف جرم …………………………………………………………………………………………………21 الف : مفهوم کشف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………..21 ب: اقدامات پلیس در جرائم مشهود…………………………………………………………………………………………………………22 پ: اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود …………………………………………………………………………………………………23 بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم ………………………………………………………….24 الف: حفظ صحنه و معاینه محل . ……………………………………………………………………………………………………………25 ب: ضبط آلات و ادوات جرم …………………………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی متهم ……………………………………………………………..31 بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق ، بازجویی ،جمع آوری ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 الف: تحقیقات محلی …………………………………………………………………………………………………………………………………33 ب: تفتیش منزل، اماکن و اشیا ………………………………………………………………………………………………………………..34 پ: بازجویی مقدماتی …………………………………………………………………………………………………………………………………35 ت: اقدامات ناظر به تکمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی ………………………………………………………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) …………………………………………….50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول : پیشگیری ف
عال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم : کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم: مراقبت های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول: مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه) ……………………………………………85 بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید