فهرست موضوعیشرح صفحهفصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه 31-2- بیان مسأله 41-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 51-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 71-5- اهداف مشخص تحقیق 71-5-1- هدف اصلی 71-5-2- اهداف ویژه... ادامه

– قسمت 7

موضوع باد غالب در مکان پروژه می¬باشد. در شکل4-13 موقعیت و نحوه وزش باد غالب در مکان پروژه نشان داده شده است: شکل ‏4 12-باد غالب4-2-2-10- جهت¬گیری ساختمانیکی دیگر از فاکتورهای مهم، نحوه... ادامه

– قسمت 4

روی گزینه¬ها انجام شود.برای موفقیت در مرحله خلاقیت لازم است دو نکته کلیدی موردتوجه قرار گیرند:• هدف مرحله خلاقیت یافتن راه¬هایی برای تحقق کارکردهای انتخابی است و نه یافتن راه¬هایی... ادامه

– قسمت 5

برنامه ویزیویکی از دشوارترین مراحل برنامه کار مطالعه مهندسی ارزش، مرحله تعریف و تحلیل کارکرد می¬باشد. بنابراین مدل¬سازی کارکردها در مطالعات مهندسی ارزش یکی از مهم ترین مراحل این... ادامه

– قسمت 6

بحث و گفتگو و تجزیه وتحلیل، در این قسمت فضایی به نام تالار گفتگو وجود دارد که اعضای تیم می¬توانند در این فضا به گفتگو و تبادل نظر بپردازند.3-6-3-10- تحلیل کارکرددر فاز تحلیل کارکرد،... ادامه