که ourselvesمی گویدآسیب پذیرندآنچنان کهاسلامی انداین جوریاین قدراین گونهبااین وجودبازی کنانباوجودی کهبدین ترتیببطوری کهبعد از این کهبعضی شانبعضی هابفهمی نفهمیبه آسانیبه تازگیبه... ادامه

– قسمت 5

بهموردنیازموردیموزموزهموزونموسیموضعموضعیموضعیموضوعاتموضوعشموضوعیموفموفقموفق ترموفقیتموفقیتموقتاموقعموقعیموقعیموقعیتموکدمولدمولفهمؤلفهمولیمونثمؤیدمىمى کندمى... ادامه

– قسمت 3

6-عدمترازتراکمتراکمیتربیتیترتیبیترتیبی.ترجیحترجیحاتترجیحیتردتردیدترسالیترسیبترسیدترسیمیترقیترکترکیبترکیبی،ترکترکیترکیبترکیباتترکیبیترکیبی،ترهاتریبونیتساویتست... ادامه

که ourselvesمی گویدآسیب پذیرندآنچنان کهاسلامی انداین جوریاین قدراین گونهبااین وجودبازی کنانباوجودی کهبدین ترتیببطوری کهبعد از این کهبعضی شانبعضی هابفهمی نفهمیبه آسانیبه تازگیبه... ادامه