Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی کمبود ها و نواقص عملکردی و عوامل موجد آنها درروابط عمومی ها

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی عوامل اثربخشی در هر یک از زمینه های فعالیتی روابط عمومی ها

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسي ميزان تحصيلات، جنسيت و خانواده مجرمين سرقت و ارتباط اعتياد با جرم سرقت

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تأثیر میزان بازدارندگی مجازات های مقرر در قانون برای مرتکبین قتل های قبیله ای

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی میزان تأثیر نهادهای مردمی در پیشگیری از قتل های قبیله ای در شهرستان سراوان

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی تأثیر دسترسی آسان سلاح و واگذاری آن توسط مراجع نظامی و امنیتی به طوایف بر وقوع قتل های قبیله ای

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی نقش تسبيب از منظر فقه و حقوق موضوعه

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

Posted in مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین