مقالات و پایان نامه ها

، ، آزمودنی، متغیر‌های، درصد)، بازدارنده

رسد که در سرشماری شهرستان در سال 1385 برآورد شده است. به این ترتیب زنان 60-18 سال با توجه به تمام مشخصه های موجود در زنان شهرستان جهرم اعم از سن، وضعیت تأهل، اشتغال، فرزند، تحصیلات از تمام نقاط شهر می بایست مورد توجه قرار می گرفت و تعداد 400 نمونه انتخاب شد که به طور تصادفی در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت.
روش نمونه گیری:
برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای استفاده شد و نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شد که به درب منازل مشخص شده مراجعه شد و تعداد 400 پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار گرفته شد.
ابزار اندازه گیری:
ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با 44 سؤال و پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت در فعالیت جسمانی شارکی با 5 سؤال است که در مجموع شامل 49 سؤال می باشد که پس از اقدامات زیر تهیه شد:

الف) پرسشنامه عوامل بازدارنده :
از پرسشنامه محقق ساخته کشکرو احسانی (1386) استفاده شد به این ترتیب که ایشان:
1- با مراجعه به تعداد 16 پرسشنامه که توسط محققین مختلف در سایر کشورها تهیه و اجرا شده بود، فاکتورهای مختلف و مشترک جمع آوری گردید.
2- سپس برای اعتبار سؤالات پرسشنامه محقق ساخته و نیز افزایش عوامل آن مطابق با هنجارهای بومی، ابزار در اختیار 20 نفر از ورزشکاران زن باشگاهی گذارده شد و از آنها خواسته شد تا چنانچه عامل دیگری را که در بازدارندگی زنان از حضور در فعالیتهای ورزش تفریحی مؤثر می دانند در ستونی که کنار پرسشنامه وجود داشت، ثبت کنند و با این ترتیب تعداد 30 عامل دیگر شناخته شد.
برای بررسی اعتبار محتوایی سؤالات ابزار، از10 نفر متخصص رشته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی خواسته شد، تا براساس مدل کرافورد، سؤالات را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به نظر متخصصان، تعدادی از عوامل شناخته شده به دلیل شباهت با عوامل قبلی حذف و یا در طبقات مربوطه قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه ای با تعداد 44 گزینه که با روش لیکرت و با ارزش عددی 1 تا 5 برای پاسخ هر سؤال امتیازبندی شده بود، تهیه گردید.
3- در این پرسشنامه شیوه نمره گذاری بصورت میانگین هر متغیر بازدارنده می باشد.
ب) پرسشنامه استاندارد مشارکت در فعالیت جسمانی شارکی:
1- پرسشنامه استاندارد شارکی که در این تحقیق استفاده شده است شامل پنج سؤال در رابطه با سطح، تعداد جلسات، شدت و مدت تمرین می باشد که میزان مشارکت فرد را محاسبه می نماید.
2- شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت مجموع تمام گزینه های انتخاب شده توسط افراد پاسخگو می باشد.

اعتبار و پایایی پرسشنامه ها:
برای اعتبارپرسشنامه 49 گزینه ای استفاده شده در این تحقیق نیز از 5 نفر متخصص رشته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی خواسته شد تا نظرات خود را بیان کنند و در نهایت با توجه به نظرات آنها تغییراتی بسیار جزئی در پرسشنامه داده شد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه تهیه شده، اقدام به توزیع پرسشنامه بین تعداد 30 نفر از زنان گردید و نتایج آلفای کرونباخ در جدول زیر درج شده است:
شاخص های خلاصه ی مربوط به متغیر های مستقل و متغیر وابسته در جدول زیر ارائه شده است:
جدول 3-1 نتایج آلفای کرونباخ متغیرهای مستقل و وابسته
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
آلفای کرونباخ
میزان مشارکت
12.01
5.501
0.130-
0.511-
0.743
موانع فردی
2.003
0.8497
0.696
0.074
0.825
موانع بین فردی
1.918
0.8506
0.854
0.316
0.822
موانع ساختاری
2.4836
0.92017
0.115
0.816-
0.908

با توجه به مقدارآلفای کرونباخ (7/0 )، پایایی مقیاس های مورد بررسی (میزان مشارکت، موانع فردی، موانع بین فردی و موانع ساختاری) در سطح مطلوبی تأیید می شود.

ارزیابی هبستگی بین متغیرهای مورد بررسی
نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 3-2 ارزیابی هبستگی بین متغیرهای
متغیرها
میزان مشارکت
موانع فردی
موانع بین فردی
موانع فردی
0.227-(**)

موانع بین فردی
0.206-(**)
0.661(**)

موانع ساختاری
0.339-(**)
0.556(**)
0.579(**)

بر اساس جدول فوق روابطی که در سطح احتمال 01/0 معنی دار هستند با “**” نشان داده شده اند. علامت مثبت روابط نشان دهنده ی جهت مستقیم رابطه و علامت منفی نشان دهنده ی جهت معکوس رابطه است. همبستگی های بین 1/0 تا 3/0 کوچک، بین 3/0 تا 5/0 متوسط و بزرگتر از 5/0 قوی هستند (70).
روش گردآوری اطلاعات:
در گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد شارکی استفاده شد که برای دستیابی به افراد مورد نظر تحقیق و ارائه پرسشنامه به آنها شهر به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم گردید و به هر منطقه تعداد 80 پرسشنامه اختصاص داده شد و با مراجعه به منازل که در هر منطقه بطور تصادفی انتخاب شده بود، بین افراد توزیع گردید که برخی از آنها در محل جمع آوری شد و برخی دیگر در روزهای بعد تحویل گرفته شد. درمجموع پنج منطقه 80 نفری معادل 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از میان 400 پرسشنامه، تعداد 377 پرسشنامه باز گردانده شد. همچنین با مراجعه به کتابخانه های موجود و رجوع به کتب و پایان نامه های مرتبط با موضوع به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. متغیرهای موجود در این تحقیق شامل میزان مشارکت و عوامل بازدارنده فردی، بین فردی و ساختاری می باشد به این صورت که میزان مشارکت و مشکلات و موانع موجود در ورزش زنان در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و از افراد متخصص و کارشناس جهت شناسایی این عوامل کمک گرفته شد. همچنین از زنان جامعه نیز طی صحبتهای اولیه قبل از ارائه پرسشنامه نظر سنجی شد که در روند شناسایی موانع و مشکلات و کمک به پیشبرد اهداف و فرضیه های موجود کمک کننده بود.
تعریف عملیاتی از متغیرها:
مشارکت در فعالیت جسمانی: انجام فعالیت یا مهارت جسمانی که بر پایه یک رشته قوانین مورد توافق همگان و با اهداف تفریحی یا مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت جویی یا آموزه ای از این اهداف انجام گیرد. در اینجا این متغیر براساس 5 سؤال پرسشنامه فعالیت جسمانی شارکی اندازه گیری می شود که مقیاس اندازه گیری آن از نوع فاصله ای می باشد.
عوامل بازدارنده فردی: عواملی هستند که با حالات روانی فرد سروکار دارند مانند استرس، افسردگی، اضطراب، تمایلات مذهبی و … می باشند (46). عوامل بازدارنده فردی در پرسشنامه الف که شامل سؤالات 1 الی 10 می باشد، اندازه گیری می شود که مقیاس اندازه گیری آن از نوع فاصله ای می باشد.
عوامل بازدارنده بین فردی: عواملی بین فردی حاصل کنشهای بین فردی یا رابطه بین خصوصیات فردی افراد است مانند اطرافیان و نظرات آنان، اجازه خانواده و همسر و… می باشد (46). عوامل بازدارنده بین فردی در پرسشنامه ب که شامل سؤالات 1 الی 9 می باشد، اندازه گیری می شود که مقیاس اندازه گیری آن از نوع فاصله ای می باشد.
عوامل بازدارنده ساختاری: این عوامل به عنوان عوامل مداخله گر بین ارجحیت اوقات فراغت و مشارکت عمل می کنند مانند وضعیت چرخه زندگی، منابع مالی، کمبود وقت، برنامه زمانی کار، درآمد و… می باشند (46). عوامل بازدارنده ساختاری در پرسشنامه ج که شامل سؤالات 1 الی 25 می باشد، اندازه گیری می شود که مقیاس اندازه گیری آن از نوع فاصله ای می باشد.
تحلیل آماری:
برای توصیف و ارزیابی نتایج حاصل از این مطالعه، پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. ابتدا نمره ی هر یک از متغیر های تعریف شده بر اساس میانگین و مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شد. در بخش آمار توصیفی جداول فراوانی و درصدی و شکل ها تهیه و شاخص های مرکزی و پراکندگی مناسب با ماهیت داد ه ها محاسبه شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ ارائه شده است.
در بخش آمار استنباطی، آزمون های پارامتری و ناپارامتری مناسب برای ارزیابی فرضیه ها و سوالات پژوهشی استفاده شده است.
نرمال بودن توزیع داده ها که به عنوان پیش فرضی برای استفاده از آزمون های پارامتری را فراهم می کند، توسط آزمون ناپارامتری یک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنف آزمون شد.
ارزیابی متغیر های دموگرافیک بر متغیر های مورد بررسی با آزمون پارامتری T مستقل برای مقایسه ی دو گروه مجرد و متأهل در متغیر وضعیت تأهل ولی برای سایر متغیر های دموگرافیک، تحلیل واریانس و آزمون نیرومند ولچ (در صورت عدم برقراری پیش فرض همگنی واریانس ها) انجام شد و در صورت معنی داری آزمون های فوق به ترتیب آزمون های تعقیبی توکی و تامحین برای مقایسه ی دوبه دوی گروه ها به کار رفتند (103).
همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ی بین متغیر ها با مقیاس فاصله ای به کار رفت. علامت مثبت روابط نشان دهنده ی جهت مستقیم رابطه و علامت منفی نشان دهنده ی جهت معکوس رابطه است. همبستگی های بین 1/0 تا 3/0 کوچک، بین 3/0 تا 5/0 متوسط و بزرگتر از 5/0 قوی هستند (70).
برای ارزیابی تاثیر متغیر های مستقل (موانع فردی، بین فردی و ساختاری) بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت، با توجه به فاصله ای و نرمال بودن توزیع داده ها از تحلیل رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده است. در این مورد به دلیل ماهیت سلسله مراتبی ارزیابی فرضیه ها، اهداف ارزیابی معنی داری و اولویت تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته در دو مرحله ی مدل سازی گام به گام برای تعیین نوبت ورود متغیرهای مستقل به مدل و مدل سازی سلسله مراتبی برای ارزیابی اهداف فوق انجام شد. همچنین برای ارزیابی تاثیر موانع با تعدیل اثر متغیر های دموگرافیک از تحلیل رگرسیونی چندگانه با حضور متغیر های کیفی استفاده شد و این متغیر ها به صورت نشان گر در مدل وارد شدند. پیش فرض های مدل های رگرسیونی (نرمالیتی، همگنی واریانس، استقلال مانده ها، همخطی متغیرهای مستقل و داده های پرت) و پیش فرض های مربوط به تحلیل واریانس (نرمالیتی و همگنی واریانس) با استفاده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف و لون16 و روش های گرافیکی و شاخص های مناسب ارزیابی و تأیید گردید (103).
احتمال معنی داری کمتر از 05/0 (05/0 p )، معنی دار در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16 (www.spss.com) و رسم شکلها با نرم افزار Microsoft Excel (www.microsoft.com) نسخه ی 2007 انجام شد.

فصل چهارم
یافته ها

مقدمه
برای توصیف و ارزیابی نتایج حاصل از این مطالعه، پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد. ابتدا نمره ی هر یک از متغیر های تعریف شده بر اساس میانگین سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شد. دربخش آمار توصیفی جداول فراوانی و درصدی، شکل ها تهیه و شاخص های مرکزی و پراکندگی مناسب با ماهیت داد ه ها محاسبه شد. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ ارائه شده است. در بخش آمار استنباطی، آزمون های پارامتری و ناپارامتری مناسب برای ارزیابی فرضیه ها و سوالات پژوهشی انجام و نتایج مربوط به آن ارائه گردیده است.

آمار توصیفی:
سن
در جدول و شکل زیر سطح آزمودنی ها و درصد آن نشان داده شده است که عبارتند از:

جدول 4-1 سن کل آزمودنی ها
سن
تعداد
درصد

30-18
222
58.9

45-31
102
27.1

45
53
14.1

کل
377
100.0

شکل 4-1 سن کل آزمودنی ها

همان طور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد 222 نفر (9/58 درصد) از پاسخگویان در فاصله ی سنی 18 -30 سال، 102 نفر (1/27 درصد) در فاصله ی سنی 31- 45 سال و 53 نفر (1/14 درصد) در فاصله ی سنی بیشتر از 45 سال قرار دارند.
تحصیلات
در جدول و شکل زیر میزان تحصیلات آزمودنی ها و درصد آن نشان داده شده است که عبارتند از:

جدول 4-2 میزان تحصیلات کل آزمودنی ها
تحصیلات
تعداد
درصد

دیپلم و زیر دیپلم
193
51.2

لیسانس و زیر لیسانس
169
44.8

فوق لیسانس و بالاتر
15
4.0

کل
377
100.0

شکل4-2 میزان تحصیلات کل آزمودنی ها

همان طور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد 193 نفر (2/51 درصد) از پاسخگویان مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم، 169 نفر (8/44 درصد) مدرک تحصیلی لیسانس و زیر لیسانس و 15 نفر (4 درصد) مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر دارند.
شغل
در جدول و شکل زیر شغل آزمودنی ها و درصد آن نشان داده شده است که عبارتند از:

جدول4-3 شغل کل آزمودنی ها
شغل
تعداد
درصد

خانه دار
188
49.9

شاغل
116
30.8

دانشجو
73
19.4

کل
377
100.0

شکل 4-3 شغل کل آزمودنی ها

همان طور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد 188 نفر (9/49 درصد) از پاسخگویان خانه دار، 116 نفر (8/30 درصد) شاغل و 73 نفر (4/19 درصد) دانشجو هستند.

وضعیت تأهل
در جدول و شکل زیر وضعیت تأهل آزمودنی ها و درصد آن نشان داده شده است که عبارتند

Share article:

Permalink:
Add your widget here