مقالات و پایان نامه ها

-، ، حفاظت، زیبایی، تاسیسات، خطرات

می سازد دید داخلی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. ایندید، ارتباط بین افراد را با فعالیت هایشان، همکارانشان و به طور کلی دنیای داخلی اداره میسر می سازد. اصولاً پنجره های داخلی باعث می شوند افراد بیشتر احساس کنند که یکدیگر نزدیک و مرتبط هستند و راهروهای داخلی نیز کمتر متروک به نظر برسند.
بسیاری از روش های بهره گیری از نور طبیعی، برای ایجاد دیدهای داخلی نیز مفیدند، از جمله استفاده مناسب از قطعات مات یا شفاف در جداکننده ها، استفاده از دیوارهایی با ارتفاعهای متفاوت و به ترتیب ارتفاع قراردادن جدا کننده ها از پنجره های پیرامون به طرف هسته داخلی ساختمان که به طور منطقی، بهترین دید را برای افرادی فراهم می نماید که بیشتر به آن احتیاج دارند، یعنی کارشناسان، کارکنان دفتری و کارمندان گروهی .
زیبا شناسی
تحقیقات مختلف نشان داده است که افراد در محیط زیبا احساس راحتی می کنند. این احساس ضمن کاستن از خستگی، بر دقت و کارایی افراد در انجام کارهای خاص می افزاید.
عوامل زیبایی شناختی در برخی موارد ممکن است باعث تقلیل کارآیی شود. به عنوان مثال وقتی که زیباییهای مختلف باعث توجه بیش از حد کارمندان شودف موجب حواس پرتی آنها از وظایف محوطه فرام می آورد.
یکی دیگر از آثار منفی عوامل ریبایی شناختی ایجاد علاقه صحبت در کارمندان است که موجب اخلال در رفتار کار می شود.
بندهای بالا این نکته را برجسته می کند که در طراحی فضاهای اداری باید تناسب بین عوامل زیبایی شناختی با هدف سازمانی را در نظر گرفت، به عنوان مثال اتاقهای استراحت می توانند با تابلوها و سایر نقشهای خیال انگیز تزیین شوند ولیفضای کار باید از یک حد متوسطی از عوامل زیبایی شناختی برخوردار باشد.
فرم
بافت و فرم مهمترین نقش را در آذین و دکوراسیون بر عهده دارند انها زیبائی ئ عملکرد را به برنامه خود می افزاین. انتخاب بافت و فرم از سبک معماری و محدویتهای محیطی و همچنین اولویتهای شخصی متاثر خواهد شد. بدون شک گزینه های امکانپذیر زیادی وجود دارد که وظیفه تعیین فرم را دارند اگر به نقش این قواعد توجه کنیم آنگاه می توانیم انتخابی آگاهانه و هوشمندانه داشته باشیم و بدین گونه خطا های بصری را می توان شاسائی کد. فرم ها می توانند در نگاه ما به تناسب اثر بگذارند. به وسیله این قئاعد خردمندانه خواهیم توانست فرم مناسب را برای افزایش فضا انتخاب کنیم.
حفاظت و امنیت
الف) حفاظت
در اغلب ساختمان ها تاسیسات کامپیوتری بیشترین حد خطرات امنیتی را دارا هستند، چون قیمت تجهیزات و اطلاعات ذخیره شده مطرح است. بنابراین، این تاسیسات باید به نحو مطلوبی در برابر خطرات آتش سوزی از داخل و خارج محوطه، سرقت، خرابکاری و جاسوسی اطلاعاتی حفاظت گردند.
ب) توصیه های حفاظت و ایمنی
پیش بینی های حفاظت و امنیت در طرح های اداری به دسته های زیر تقسیم می شوند:
– حفاظت به طور کلی
– سیستم های اعلام خطر آتش سوزی
– سیستم های اطفای حریق
– سیستم های تخلیه دود
– سیستم های تلویزیون مدار بسته
– سیستم فرار در مواقع اضطراری
– حفاظت فضایی
– سیستم کنترل نگهبانی(گشت)
– سیستم الکترونیکی کنترل تردد
– سیستم برق گیر
– سیستم اتصال زمین
– سیستم پخش صدا
– سیستم قطع برق آسانسور
– سیستم اعلام نشت گاز
– سیستم خشک کننده رطوبت

Share article:

Permalink:
Add your widget here