، آمار، کرونباخ، آلفای، واریانس، کارکنان

0.95(0.5= α) و 600=N نفر و 06/0=ξ : که از تحقیقات مشابه استخراج گردیده است حجم نمونه که جامعه محدود تلقی می شود به صورت زیر تعیین می شود :
n=(N 〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5))/((N-1) 〖(0/05)〗^2+〖(1.96)〗^2 (0/5)(0/5) )=235
در نتیجه، برای جمع آوری اطلاعات با توجه به احتمال افت نمونه، 250 پرسشنامه بطور تصادفی در دسترس در بین کارکنان شعب مختلف توزیع و تحلیل اطلاعات بر روی 240 مورد از آنها انجام شد.

3-5) پایایی متغیرهای پرسشنامه:
دراین تحقیق به منظورتعیین پایایی آزمون ازروش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کارمی رود. بدین منظور ابتدایک نمونه اولیه شامل 20 پرسشنامه پیش آزمون گردید وسپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
α=(n/(n-1))×(1-(∑▒s_i^2 )/(s_t^2 ))
که در آن:
n = تعداد سوالهای تست، s_i^2= واریانس سوال i، s_t^2= واریانس کل تست
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار7/0 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد و مقدار آلفای کرونباخ تا محدوده 0.5 قابل قبول و پایین تر از آن غیرقابل قبول است و بازنگری در سوالات مطرح شده پرسشنامه ضروری به نظر می رسد (کرم پور، صفری، 1390). در جدول 3-2 پایایی متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه
متغیر آلفا
خلاقیت کارکنان 0.642
پیچیدگی شغل 0.807
رابطه با سرپرست 0.903
رابطه با همکار 0.897
رابطه با مشتری 0.870

3-6) روایی پرسشنامه:
به منظور سنجش روایی، ابتدا 30 پرسشنامه به 30 کارشناس بانک داده شد و سپس به منظور اطمینان از روایی به اساتید راهنما و مشاور نیز ارائه گردید.
از طرفی، سوالات پرسشنامه حاضر بر اساس سوالات پرسشنامه کوالهو و همکاران (2011) استخراج شده است که روایی آن از این جهت نیز مورد تائید می باشد.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :
روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت بوده است. روشهای آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی. در بخش آمار استنباطی نیز به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS20 استفاده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه:
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیند یا روش علمی، یکی از پایه های ا ساسی هر روش تحقیق است. علم آمار به جمع آوری، خلاصه کردن، تجزیه وتحلیل، نتیجه گیری و نهایتا˝ پیشبینی در مورد اطلاعات بدست آمده از تحقیق می پردازد. این داده ها معمولا˝ نمونه ای از یک جامعه است که علاقه مندیم تحلیل های صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعمیم دهیم .اما نتایج هر نمونه به طرز معتبر قابل تعمیم به جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه دارای شرایط و تکنیک هایی است که در آمار استنتاجی آموخته می شود.
در این تحقیق از دو نوع آمار توصیفی واستنباطی جه تتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. در آمار توصیفی، ابتدا کلیه متغیرهای مدل و متغیرهای جمعیت شناختی بصورت توزیع فراوانی و نمودار نمایش داده شده است. شاخص های پراکندگی و مرکزی مورد نیاز هم ذکر گردیده و نوع توزیع متغیرهای جمعیت شناختی براساس نمودار توزیع فراوانی کاملا˝ مشخص می باشد. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی فرضیات تحقیق بر اساس روش همبستگی پرداخته شد.

4-2) آمار توصیفی:
در این تحقیق تعداد 240 نفر از کارکنان بانک صادرات شعب رشت بطور تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی آنها خواهیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.
متغیرهای جمعیت شناختی مورد تحلیل در این بخش شامل جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه شغلی پاسخ دهندگان می شود که در قالب جداول و نمودارهایی نشان داده شده است.