مقالات و پایان نامه ها

، بازدارنده، ، زنان، جهرم، بانوان

نوجوانی لازم هستند و باعث کاهش از دست رفتن استخوان می شوند. همچنین قدرت عضلانی و تعادل را بهبود می بخشند و خطر افتادن را کاهش داده و به همین خاطر از خطر شکستگی می کاهند. امروزه افزایش فشار و تنشهای ناشی از مسائل زندگی و تعاملات اجتماعی سلامتی روانی افراد را به مخاطره انداخته است. در این بین ورزش و فعالیت بدنی منظم ابزاری برای بهبود سلامت روانی مورد توجه است و به نظر می رسد بتواند با تصحیح سبک زندگی افراد و نگرشهای آنها حالات روانی مثبت و منفی افراد را بهبود داده و سلامت روانی آنان را تضمین نماید. فعالیت بدنی به عزت نفس، اطمینان و اعتماد به نفس و بهبود تعاملات اجتماعی و روانی افراد کمک می کند.
فواید بهداشتی و اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی باید زنان را به فعالیتهای سالم و اثر بخش تشویق کند اما باید این حقیقت را در نظر داشت که زنان ساکن حاشیه شهر که از نظر در آمد، وضعیت بهداشت، تغذیه، حمایت خانواده، انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و … در سطح پایینی قرار داشته باشند و نیز وجود بیماریهای مختلف از جمله آرتریت ( التهاب مفاصل)، علل مهمی برای محدودیت فعالیت بدنی در زنان خصوصاً در زنان بالغ و مسن باشد و فعالیت بدنی راهی عمده برای کاهش درد و بهبود بیماری افراد می باشد که نتیجه آن در بهبود فعالیت روزانه خوب و مناسب می باشد.
در این جا سعی شده است که عوامل بازدارنده و مشکلاتی که باعث عدم شرکت زنان در فعالیت های ورزشی می شود مورد بررسی قرارگیرد و میزان مشارکت هر فرد را در ورزش و فعالیت بدنی سنجیده می شود به علت فرهنگ سنتی مردم شهر هنوز تأثیرات عقاید و تفکرات و رفتارهای سنتی بر ذهن همگان خصوصاً زنان حاکم است و ورزش جایگاه مهمی در برنامه روزانه آنها ندارد و فعالیت فیزیکی زنان نسبت به مردان اهمیت کمتری دارد. البته اخیرًا فرهنگ انجام فعالیت های ورزشی و استفاده از ابزار های ورزشی توسط زنان در حال شکل گیری است شاید ضرورت و اجبار درمانی و شاید تفریح و شادابی و سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت باعث شده ا ست که طی چند سال اخیر حضور زنان در مکانهای ورزشی و باشگاه ها بهبود یابد و عقاید سنتی کم رنگ تر شود. همچنین نبود تبلیغات لازم و کافی در خصوص ورزش بانوان یکی از علل کم اطلاعاتی یا بی اطلاعاتی بانوان از ورزش و فواید آن می باشد که در این رابطه مسئولین و دست اندرکاران و برنامه ریزان ورزش شهرستان باید در جهت پیشروی توسعه ورزش بانوان در سطح شهرستان اقدامات بیشتری مبذول فرمایند. این تحقیق کمک می کند تا به بررسی علل عدم مشارکت و میزان مشارکت بانوان پرداخته شود تا در جهت توسعه اهداف ورزش زنان در سطح شهرستان مؤثر واقع شود و با ریشه یابی این مشکلات و عوامل بازدارنده در جهت داشتن شهری سالم با زنان و مادرانی با سلامت جسمانی- روانی که تربیت کنندگان نسل جوان هستند در جهت کاهش جرم رضایت و کاهش هزینه های گزاف بهداشتی و درمانی و داشتن خانواده های شاداب و با نشاط و … قدم برداشت.
سؤالات و فرضیه های تحقیق
سؤالات:
سؤالات این تحقیق عبارتند از:
1- با توجه به هدف تحقیق، مسئله اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه، عوامل بازدارنده مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی، طبق مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت کدامند؟
2- آیا نحوه تأثیر عوامل بازدارنده بر مشارکت بانوان شهرستان جهرم در ورزش تفریحی با مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت مطابقت دارد ؟
3- کدامیک از عوامل بازدارنده این مدل تأثیر بیشتری برمشارکت بانوان شهرجهرم در ورزش تفریحی دارد؟
4- چگونه می توان عوامل بازدارنده را کاهش داد و زمینه ای فراهم کرد که زنان کشورمان مشارکت بیشتری را در ورزش اوقات فراغت داشته باشند؟
5- عوامل فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟
6- عوامل بین فردی بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟
7- عوامل ساختاری بازدارنده مشارکت بانوان در فعالیتهای ورزش تفریحی شهرستان جهرم دارای کدام اولویت است؟
8- ترتیب عوامل سه گانه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت در شرایط شهرستان جهرم باید چگونه باشد تا به پیش بینی های دقیق تری منجر شود؟
فرضیه ها:
فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
فرضیه اصلی: ترکیب عوامل سه گانه مدل و پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.
فرضیه های ویژه:
1- عوامل فردی ( نگرش ها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت اول قرار دارد.
2- عوامل بین فردی ( عدم وجود همراه و روابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت دوم قرار دارد.
3- عوامل ساختاری (هزینه، وقت ، امکانات و تجهیزات، فقدان مهارت و توانایی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهرستان جهرم در اولویت سوم قرار دارد.
4- ترکیب عوامل سه گانه مدل در پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با توجه به متغیر خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.
5- ترکیب عوامل سه گانه مدل شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده در بین زنان شهرستان جهرم با توجه به متغیر مشارکت (بر حسب شرکت کنندگان و عدم شرکت کنندگان، سطوح مشارکت و محتوای عوامل)، شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است.
6- میزان مشارکت بانوان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی بر حسب متغیرخصوصیات فردی یکسان است.
تعاریف عملیاتی
متغیر مشارکت: دراین تحقیق، به حضور افراد جامعه در فعالیتهای ورزشی با توجه به سطح و حد فعالیت، تعداد جلسات ، شدت و مدت انجام ورزش اشاره دارد.
متغیر سن: این متغیر در تحقیق حاضر به سه طبقه سنی 30-18، 45-31 و 60-46 سال زنان شهرستان جهرم اشاره دارد.
متغیر تعداد فرزند: این متغیر با چهار ارزش بدون فرزند، 2-1 فرزند، 5-3 فرزند و بیش از 6 فرزند به بررسی یکی از عوامل بازدارنده زنان شهرستان جهرم از شرکت در فعالیتهای ورزش می پردازد.
متغیر تحصیلات: متغیر تحصیلات با سه ارزش دیپلم و زیر دیپلم، لیسانس و زیر لیسانس، بالات از لیسانس مورد بررسی قرار گرفت.
متغیر شغل: این متغیر با سه ارزش خانه دار، شاغل و دانشجو مورد بررسی قرار گرفت.
متغیر وضعیت تأهل: این متغیر با دو ارزش متأهل و مجرد مورد بررسی قرار گرفت.
ورزش تفریحی: ورزش در تقسیم بندی اوقات فراغت، محلی ویژه داشته و در ردیف تفریح قرار گرفته است و شامل تولید فعال تجربه اوقات فراغت است که در آن شرکت کنندگان تا اندازه ای بر فرایند کار تسلط دارند. در این تحقیق شرکت افراد در ورزش تفریحی با پرسشنامه 5 سوالی شارکی مورد ارزیابی قرار گرفت (46).
ورزش همگانی: ورزش همگانی یعنی ورزش برای سلامتی، شادابی، نشاط، رشد ظرفیتهای اخلاقی و رفتاری، اجتماعی و عاطفی که هر فرد متناسب با توانایی و علایق خود در آن شرکت می کند و هدف آن کسب مقام قهرمانی نیست و افراد فقط برای کسب لذت و سلامت در آن شرکت می کنند (46).
عوامل بازدارنده: طبق تعریف هندرسون (1991) عامل بازدارنده عبارتست از دو عاملی که بین فعالیت احتمالی و فرصتی که هر فرد برای تجربه کردن آن فعالیت بدست می آورد، اختلال ایجاد نماید (46).
مانع: گرچه واژه مانع و عوامل بازدارنده به نظر هم معنی هستند و به جای هم استفاده می شوند اما در واقع همانطوری که جکسون(1991) توصیف می کند. واژه عامل بازدارنده نسبت به واژه مانع که در بیان تمام دلایل و یا توضیح رفتار اوقات فراغت فردی که با عامل بازدارنده مواجه شده، ناتوان است، دارای معنای وسیعتری است. بنابراین اگرهدف بررسی تمام عوامل بازدارنده از فعالیت اوقات فراغت است. پس واژه عامل بازدارنده ارجحیت دارد (46).
عوامل بازدارنده فردی: عوامل بازدارنده فردی عواملی هستند که ارجحیت با علاقه به ورزش و فعالیتهای بدنی را سد می کنند و شامل حالات روانی، نگرشها و تصورات فردی می شود (46).
عوامل بازدارنده بین فردی: عوامل بازدارنده بین فردی عبارتند از نتیجه تعامل یا رابطه بین افراد و خصوصیات آنها. نظیر عدم وجود روابط اجتماعی (46) .
عوامل بازدارنده ساختاری: عوامل ساختاری، عواملی هستند که بین علاقه به مشارکت و مشارکت واقعی مداخله کند. عوامل نظیر پول، وقت، فرصتها، امکانات، مسئولیتها، اشتغال و سلامت در این طبقه قرار می گیرند (46).
اوقات فراغت: عبارتست از اوقات غیر موظف. یعنی اوقات اختیاری که پس از اوقات کاری و انجام امور مربوط به امرار معاش باقی می ماند و شخص می تواند با آزادی نسبی به هرشکلی که دوست دارد، آن را صرف کند (46).
روش غلبه: گاهی فرد در فعالیتها شرکت می کند، اما بعضی از عوامل بازدارنده بر بعضی از جوانب عبارتند از: دفعات تکرار مشارکت در فعالیت، سطح تخصصی کردن فعالیت، سطح آگاهی درگیر شده در فعالیت، و حتی تعریف او از موقعیت. به این ترتیب فرد علیرغم وجود عوامل بازدارنده در فعالیت شرکت می کند ولی با شرایط خاص (46).
روش انجام تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. در این تحقیق پرسشنامه های نمونه جامعه آماری توسط محقق ساخته و تدوین شد و در مورد زنان شهرستان جهرم که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شدند، اجرا شد.
محدودیت های تحقیق
در انجام این تحقیق محقق با محدودیت هایی مواجه بود که در زیر به مهمترین آنها اشاره می شود:
محدودیتهای خارج از کنترل محقق:
1- منابع اطلاعات بسیارمحدود درزمینه موضوع مورد مطالعه در کشور.
2- همکاری محدود پاسخگویان خصوصاً زنان میانسال و مسن در ارجاع پرسشنامه ها.
محدودیت های در کنترل محقق:
1- مراجعه به درب منازل جهت توزیع پرسشنامه های تحقیق.

فصل دوم
مطالعات نظری

مقدمه
در این فصل به بررسی زمینه نظری موضوع، ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته و سپس به ارائه تحقیقات انجام شده در این و کشورهای خارجی اقدام می شود.
ادبیات تحقیق
نگاهی به تحولات جایگاه زن از منظر تاریخی
الیزابت بادنتر بنا به تحقیقات خویش چنین می گوید بر نخستین جوامع بشری نه نظام مادر سالاری حاکم بوده نه نظام پدر سالاری، بلکه زن و مرد پیش از تاریخ و در آغاز تاریخ وظایف و مشاغل مختلفی داشتند ولی همکار و مکمل هم بودند و هیچ چیز از پیش این برتری یکی بر دیگری نبود، بالعکس بر اثر تعاون و تشریک مساعی مناسبات متعادل و متوازنی بین آنان پدید آمده و استحکام یافته بود. در آن زمان زن و مرد هر یک از قدرت و توانایی خویش برای تأمین معاش استفاده می کردند. به همین علت بر اثر تفکیک قوا و وظایف نوعی تعادل و توازن بین زن و مرد به وجود آمده و ارزش یکی برابر با ارزش دیگری بود (43).
اما پس از دوران گردآوری خوراک و شکار، یعنی در عصر نوسنگی، زن قدرت بسیار می یابد و شأن و منزلتی شایان کسب می نماید. زیرا در این دوران، کار زن کشاورزی و مشغله مرد دامداری است. بنابراین زن به اقتضای کار و اشتغالش، مادر و سرور طبیعت دانسته می شود و کیش وآیین پرستش زن ایزدان رواج می یابد. منتهی رواج کیش پرستش الهه مادر در آن روزگار بدین معنا نیست که نظام مادر سالاری قدرتمندی حاکم بوده و مردان جز قدرت لایموت نصیبی نداشته اند. بلکه به احتمال قوی مردان صاحب قدرت سیاسی و در اعمال قدرت اقتصادی نیز با زنان سهیم بوده اند. ولی با این حال دوران نو سنگی دوره فرمانروایی مادر است و از قدرت مرد نسبتاً کاسته می شود (43).
از این دوران نسبی تعاون و همکاری زن و مرد زمانی طولانی یعنی حدود 30,000 سال طول می کشد. اما از این دوران به بعد تاریخ مناسبات زن و مرد مشحون به نزاع و ستیز می شود و مرد می کوشد تا زن را از میدان بیرون رانده و فرمانروای مطلق باشد و به همین جهت رابطه متعادل بین آنان دچار آسیب می شود و دوران پدرسالاری مطلق آغاز می شود. در این دوران زنان کم کم حکم اموال را می یابند و خرید و فروش می شوند و مردان در آنان به چشم کالای خویش می نگرند. از لحاظ تاریخی نظام پدر سالاری درعصر مفرغ بر سراسر خاورمیانه حکم فرماست. در این دوران انقلابی مذهبی صورت می گیرد و خدای همه توان، جایگزین زن ایزدان می شود. در مدت زمانی کمتر از یک هزار سال، برهما، یهود، رئوس و ژوپیتر در کسوت پدران نوع بشر پدیدار شده و مادران را از اریکه قدرت به زیر می کشند. چنانچه گویی مردان خداوند را آفریده اند تا قدرت پدرانه خویش را بهتر استحکام بخشند چون که در واقع، خدا- پدر، الهه- مادر را از صحنه بیرون می کند. این انقلاب عظیم ساحتی عالمگیر دارد و در یونان نیز دیده می شود (43).
روی هم رفته می توان گفت منطق پدر و مرد سالاری مبتنی بر حذف یا اخفاء زن، در غرب با دموکراسی آتن در

Share article:

Permalink:
Add your widget here