، تعهد، عدالت، کارکنان، پرسش‌نامه، جمع‌آوری

د که کارهایشان را به خوبی انجام دهند عملکرد خوب، بهره وری سازمان را بالا می برد که در نهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر می شود(2000 ، Spector)
مطالعات نشان داده است عوامل متعددی وجود دارند که می توانند در افزایش عملکرد شغلی کارکنان و نیز پایبندی کارکنان به سازمان اثر گذار باشند. عواملی که اگر به آنها در سازمان توجه شود نه تنها منجر به عملکرد بهتر کارکنان می شود بلکه بر روی دیگر امور مربوط به سازمان و نیز کیفیت و بهره وری اثر خواهد گذاشت. ویژگی های شخصیتی از جمله سازه می باشد که در امور سازمانی حائز اهمیت می باشند و بر اساس تحقیقات انجام شده از جمله متغیری است که می توانند منجر به تعهد سازمانی بالا در سازمان و عملکرد بهتر میان کارکنان شود.
از این رو با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و نیز نتایجی که در پژوهش حاضر حاصل شده، توجه هر چه بیشتر سازمان به فراهم کردن محیطی که افراد احساس عدالت و تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند ، می تواند زمینه را برای ایجاد عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه بهروری بالاتر در سازمان فراهم نمود.
2-19)پیشینه تحقیق:
(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج بدست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق)
در مطالعه ای تحت عنوان عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته بیان می گردد که یافته ها نشان می دهد ابعاد عدالت سازمانی (رویه ای و تعاملی) رابطه مثبت و معناداری با ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی و مستمر) داشته و این دو نیز رابطه ی مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارند. داده های این مطالعه نیز از میان 500 کارمند تمام وقت در امارات متحده عربی جمع آوری شده است (Suliman and Al-Kathairi, 2013).
در تحقیقی که تحت عنوان «نقش عدالت و اعتماد سازمانی در مدیریت عملکرد تعهد بالا» در 524 سازمان در ایات متحده آمریکا و از میان 521 پاسخ دهنده انجام شده است نتایج بیانگر آن است که بین مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری عدالت و اعتماد سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (Farndale et al., 2010).
غفوری و گل پرور (1388) در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان» که در آن تعداد 223 نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر اصفهان به روش نمونه گیری انتخاب شده بودند دریافتند که عدالت سازمانی و سه مولفه ی آن همبستگی مثبت و معناداری با هر یک از حیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر داشتند.
براتی،عریضی ونوری (1388)در مطالعه ای که تحت عنوان “رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان”که در آن تعداد132 نفر از کارکنان شرکت ذوب آهن که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند پس از انجام تحقیقات و تحلیل یافته ها دریافتند که بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
مسعودی اصل ،حاجی نبی،نصرتی نژاد و سودایی زنوزق (1391)در تحقیقی تحت عنوان “رابطه تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شاغل در شبکه بهداشتی و درمانی در مرند”در یک نمونه 186 نفری با هدف سنجش ارتباط بین عملکرد شغلی و تعهد سازمانی انجام شده به این نتیجه دست یافتند که بین تعهد سازمانی کارکنان با عملکرد کاری آنخا ارتباط معنا داری مشاهد شد.به این معنا که کارکنان با تعهد سازمانی بالاتر عملکرد شغلی بالاتری دارند.
بهاری فر،جواهری کامل و احمدی (1390)طی تحقیقاتی با عنوان “رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی،تاثیر ارزشهای اخلاقی عدالت و تعهد سازمانی”که شامل 465 نفر از کارکنان حوزه ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران می شد پس از تحلیل داده ها و مطالعات در این زمینه پی بردند که هرچه بالاتر بردن سطح عدالت سازمانی در میان کارکنان باعث افزایش تعهد سازمانی در آنها می گردد.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق


3-1) مقدمه
تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و هم چنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود تعریف کرد (خاکی، 1387). دست یابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل متدولوژی به کار گرفته شده در این تحقیق که به منظور مطالعه «ارتباطعدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان» صورت گرفته است را نشان می دهد.
در این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری و سنجش اطلاعات و سرانجام آزمون های آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می گردد.
3-2) روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار، راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است (ریاحی، 1384). در این تحقیق، روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. مطالعه ی توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد. هدف هر مطالعه ی توصیفی نیز تشریح جنبه هایی از پدیده ی مورد نظر پژوهش گر با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن است (سکاران، 1386). در این روش، محقق می تواند در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این تحقیقات، محقق دخالتی در موقعیت یا وضعیت و نقش متغیرها ندارد و صرفاً آن چه را که وجود دارد، مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن می پردازد. تحقیقات توصیفی کم تر به کشف قوانین و ارائه ی نظریه منتهی می شود چرا که موارد خاصی را دنبال می کند.
هم چنین نوع کار تحقیقاتی در این تحقیق نیز کاربردی است و محقق، روش تحقیق خود را بر مبنای «توصیفی – تحلیلی، پیماشی» قرار داده است، توصیفی از این جهت که محقق در صدد بررسی و تحقیق به منظور شناسایی و ارائه ی تصویری از وضع عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان است و پیمایشی محسوب می شود چرا که داده های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه به دست آمده و مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت تحلیل می شوند.
روش کار به این صورت است که رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد سنجش قرار گرفته و بر همین اساس پرسشنامه ی استاندارد آن توزیع می گردد که در پرسش نامه برای هر یک از ابعاد مدل و مولفه های آن سوالاتی مطرح می گردد. پاسخ دهندگان باید با انتخاب گزینه ی مناسب از طیف 5 گانه لیکرت نظر خود را در رابطه با هر یک از سوالات در مورد ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و همچنین ارتباط آن ها با عملکرد شغلی مشخص نمایند. در پایان پرسش نامه قادر خواهد بود ارتباط عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی را در صنعت بیمه استان گیلان اندازه گیری و تحلیل نماید.
3-3) جامعه آماری
جامعه، مجموعه ی همه ی عناصری است که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند (ریاحی، 1384). معمولاً جامعه ی آماری را با N نشان می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان صنعت بیمه استان گیلان است که تعداد آن ها 326 نفر است.(فصلنامه آماری صنعت بیمه 1390)
جدول 3-1 مؤلفه های جامعه آماری
شرکت های بیمه زن مرد کل
ایران 13 41 54
آسیا 14 34 48
البرز 8 22 30
دانا 5 28 33
توسعه 2 9 11
پاسارگاد 3 8 11
پارسیان 4 12 16
کارآفرین 3 9 12
نوین 3 8 11
معلم 2 8 10
امید 0 0 0
آرمان 2 11 13
دی 4 10 14
میهن 2 8 10
ما 3 5 8
کوثر 0 10 10
ملت 0 0 0
رازی 3 9 12
سینا 3 8 11
ایران معین 0 0 0
حافظ 0 0 0
سامان 3 9 12
متقابل کیش 0 0 0
بخش غیر دولتی 0 0 0
کل افراد شرکت ها 77 249 326
3-4) نمونه آماری
از آن جا که پژوهش پیرامون تمامی اعضا جامعه زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهش گر ناچار است اقدام به نمونه گیری نماید. نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب می شود. به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه ی بزرگ تر باشد که معمولاً آن را با n نشان می دهند (خاکی، 1387). یکی از پیشنهادها این است که اندازه نمونه، یک نسبت عادی (اغلب 5 درصدی) از جامعه باشد. در اکثر پژوهش ها حجم نمونه، بیش تر از 30 و کم تر از 500 نفر مناسب است (ریاحی، 1384). حجم نمونه به کمک روش نمونه گیری جامعه محدود و با استفاده از نمونه برداری در دسترس تعیین گردیده است. همچنین حجم نمونه در این مطالعه به کمک جدول مورگان تعیین گردید و میزان حجم نمونه 181 نفر به دست آمد.
جدول 3-2 مؤلفه های نمونه آماری
شرکت های بیمه زن مرد کل
ایران 0 0 0
آسیا 12 30 42
البرز 6 21 27
دانا 0 0 0
توسعه 2 7 9
پاسارگاد 3 7 10
پارسیان 4 10 14
کارآفرین 2 7 9
نوین 3 5 8
معلم 2 4 6
امید 0 0 0
آرمان 2 7 9
دی 4 9 13
میهن 2 6 8
ما 2 5 7
کوثر 0 0 0
ملت 0 0 0
رازی 2 8 10
سینا 0 0 0
ایران معین 0 0 0
حافظ 0 0 0
سامان 3 6 9
متقابل کیش 0 0 0
بخش غیر دولتی 0 0 0
کل افراد شرکت ها 49 132 181

3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها
برای اجرای هر نوع مطالعه ی تحقیقی، داده هایی جمع آوری می شود و با استفاده از آن فرضیه ها مورد آزمایش قرار می گیرند. برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب است. باید با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آن ها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها پرداخت. در این پژوهش روش جمع آوری داده ها روش میدانی بوده و ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه است.
3-5-1) پرسش نامه
پرسش نامه عبارت است از مجموعه پرسش هایی که به وسیله ی آن ها محقق از آزمودنی، اطلاعات اولیه را به دست می آورد. سوالات پرسش نامه باید به نحوی تدوین و تنظیم شود که از محدوده ی موضوع خارج نباشند و صحیح ترین اطلاعات ممکن را به دست دهند.
پرسش نامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدف دار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می دهد (ریاحی، 1384).
برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها از پرسش نامه استفاده گردیده است. منظور از عدالت سازمانی نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد 15 سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است و مولفه های آن عبارت است از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (Suliman and Al Kathairi, 2013; Matthew et al., 2012; Tatum and Eberlin, 2008;).
منظور از تعهد سازمانی نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد 15 سوالی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است و مولفه های آن عبارت است از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری (Meyer and Herscovitch, 2001).
مطالعه منظور از «عملکرد شغلی» نمره ای است که هر یک از آزمودنی ها در پرسش نامه استاندارد 15 سوالی کسب می کنند. آیتم ها بر مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است و بر اساس پرسشنامه استاندارد پاترسون مورد سنجش قرار می گیرد (ساعتچی و همکاران، 1389).
هر یک از این موارد گفته شده در جدول شماره 3-3 به نمایش گذاشته می شود.
جدول 3-3) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال های پرسش نامه
متغیرها ابعاد تعداد سوال شماره سوال
عدالت سازمانی عدالت توزیعی 5 5-1
عدالت رویه ای 5 10-6
عدالت تعاملی 5 15-11
15 15-1
تعهد سازمانی تعهد عاطفی 5 20-16
تعهد مستمر 5 25-21
تعهد هنجاری 5 30-26
15 30-16
عملکرد شغلی 15 45-31
15 45-31

با توجه به تعداد نمونه آماری (181) تعداد 200 پرسشنامه بین کارکنان صنعت بیمه استان گیلان توزیع گردید. که از این میان تعداد 183 برگشت داده شد که در مجموع تعداد 181 پرسشنامه قابل ارزیابی نهایی تشخیص داده شد.

3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
دو ویژگی عمده ابزار گردآوری اطلاعات و انـدازه گیـری، روایی و پایایی ابـزار است.
روایی، عبارت است از حدود تفاوت بین مشاهدات و خصوصیات واقعی پدیده هایی که موضوع اندازه گیری هستند و منظور از پاپایی، ثبات وسیله اندازه گیری است. طرح پرسش های درست یا عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای قابل اعتماد بودن پرسش نامه است. معنای اصطلاحات باید به روشنی تعریف شود، به گونه ای که هر اصطلاح برای تمام پاسخ دهندگان مفهومی واحد داشته باشد. روایی و پایایی مهر تائیدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه ی پژوهشی (سکاران، 1386). به منظور ارتقای روایی و پایایی پرسش نامه ی این پژوهش، تنظیم پرسش نامه بر اساس پرسش نامه های استاندارد موجود بوده است.
3-6-1) روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. روایی پرسش نامه در این تحقیق به دلیل آن که از پرسش نامـه هـای استـانـدارد بهــره