، تلفات، کنیدیوم، قارچ، 1011×4/2، 109×4/2

ناشی از قارچ های مختلف DEMI001، IRAN437، IRAN715C و M14 به ترتیب 6/56، 9/58، 8/57 و 2/51 درصد بود که دارای اختلاف معنی دار نبود (05/?P). میزان تلفات کنه حاصل از قارچ M14 در طی هفته اول ، دوم و سوم یکنواخت بود (05/?P). میزان تلفات ناشی از قارچ IRAN715C در طی هفته اول است که در طی هفته های بعد کاهش را نشان می دهد (05?P). میزان تلفات حاصل از قارچ IRAN437 در طی هفته اول حداکثر و سپس سیر کاهشی پیدا کرد (05/0?P). حداکثر میزان تلفات حاصل از قارچ DEMI001 درطی هفته اول بود (جدول5-5).

جدول 5-6 متوسط درصد تلفات* کنه هیالوما مارجیناتوم حاصل از غلظت های مختلف قارچ ها در هفته مورد بررسی
4/2×1011
4/2×109
4/2×107
جدایه قارچی
هفته
35aAC
20bAB
3/23bA
هفته اول
6/16bA
5/17bA
8/10bA
هفته دوم
8/15bA
5/12bA
15bA
هفته سوم
5/32aA
8/45aA
6/46aA
زنده مانده
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (abc) در هر ستون دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?p).
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (ABC) در هرردیف دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?p).
*خطای معیار میانگین جدول 74/5 می باشد.
میزان تلفات حاصل از غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر حدود 53 درصد بود که تلفات توزیع یکنواختی در طی هفته اول ، دوم و سوم را نشان داد (05/0?P). میزان تلفات حاصل از غلظت 109×4/2 کنیدیوم درهر میلی لیتر 54 درصد بود که در طول سه هفته توزیع یکنواختی را داشت (05/0?P). میزان تلفات حاصل از غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر حدود 68 درصد بود که حداکثر تلفات در هفته اول بود (05/0?P). و بقیه تلفات طی هفته دوم و سوم به صورت یکنواخت ادامه داشت (05/0?P).

جدول 5-7 متوسط درصد تلفات* کنه هیالوما مارجیناتوم پس از در معرض قرارگیری به غلظت های قارچ های مختلف در طی سه هفته مورد مطالعه
4/2×1011
4/2×109
4/2×107
غلظت

جدایه قارچی
هفته سوم
هفته دوم
هفته اول
هفته سوم
هفته دوم
هفته اول
هفته سوم
هفته دوم
هفته اول

10aA
6/16aA
3/53aB
6/16aA
10aA
6/16aA
50aB
10aA
3/13aA
DEMI001
6/16aA
3/13aA
6/36aA
6/16aA
3/23aA
6/26aA
6/6bA
10aA
26aA
IRAN437C
3/13aA
20aA
30aA
6/6aA
6/16aA
6/26aA
0bA
20aA
3/23aA
IRAN715C
3/23aA
6/16aA
20abA
10aA
20aA
10aA
3/3bA
3/3aA
90aA
M14
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (abc) در هر ستون دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?P).
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (ABC)در هرردیف دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?P).
*خطای معیار میانگین جدول برابر با 48/11 می باشد.
جدول 5-8 متوسط کنه هیالوما مارجیناتوم زنده مانده پس از آلودگی با قارج های مورد مطالعه در غلظت های مختلف
4/2×1011
4/2×109
4/2×107
غلظت
جدایه قارچی
20aAB
6/56aA
6/26aA
DEMI001
3/33aA
3/33aA
56acA
IRAN437
6/36aA
50aA
7/56abA
IRAN715
40aA
60aA
4/3bcA
M14
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (abc) در هر ستون دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?P).
داده های واجد حداقل یک حرف مشترک (ABC) در هر ردیف دارای اختلاف معنی دار نمی باشد (05/0?P).
* خطای معیار میانگین جدول برابر با 48/11 می باشد.
جدول 5-7 نشان می دهد که متوسط درصد تلفات حاصل از قارچ DEMI001 با غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 4/73، 4/43 و 80 درصد بود که بیشترین تلفات در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر در هفته سوم و در غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر در هفته اول مشاهده شد و سیر تلفات کنه ای در غلظت 109×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به صورت یکنواخت در طی هفته اول ، دوم و سوم صورت پذیرفت.
متوسط درصد تلفات حاصل از قارچ IRAN 437C با غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 44، 7/66 و 7/66 درصد محاسبه شد که در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتردر هفته اول حداکثر تلفات و سیر تلفات در غلظت 109×4/2 در طی سه هفته به صورت یکنواخت بود و در غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر حداکثر تلفات در هفته اول محاسبه گردید (جدول 5-7).
متوسط درصد تلفات حاصل از قارچ IRAN 715 C با غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر به ترتیب 3/43، 50 و 4/63 درصد محاسبه گردید که بیشترین تلفات در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتردر هفته اول و در غلظت 109×4/2 مربوط به هفته اول و در غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی مربوط به هفته اول محاسبه گردید(جدول 5-7).
متوسط درصد تلفات حاصل از قارچ M14 با غلظت های 107×4/2، 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم
درهرمیلی لیتر به ترتیب 6/96، 40 و 60 درصد محاسبه شد که در غلظت 107×4/2 کنیدیوم در هر میلی
لیتر بیشترین تلفات در هفته اول اتفاق افتاد و در غلظت 109×4/2 و 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر
درطی سه هفته به صورت یکسان بود (جدول 5-7).
جدول 5-8 نشان می دهد که متوسط درصد کنه های زنده مانده پس از در معرض قرارگیری با غلظت قارچ
های مورد مطالعه واجد اختلاف معنی دار نبوده است (05/0?p).

شکل 5-1 کلنی قارچ های مختلف مورد مطالعه

شکل 5-2 مشاهده ماکروسکوپی رشد میسلیوم های قارچی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم

فصل ششم

بحث و نتیجه گیری