، تمرین، ?، ??، مقاومتی، پیشآزمون

سطوح تستوسترون سرم را افزایش داد(15). در مورد تستوسترون، درحالیکه برخی مطالعات، افزایش در سطوح استراحتی تستوسترون را متعاقب تمرین مقاومتی نشان دادند(??)، مطالعات دیگر هیچ تفاوت معناداری دراین عامل مشاهده نکردهاند(??).
2-3-3- حجم کار
بررسی دقیق ادبیات پروتکلهای تمرین مقاومتی نشان میدهد هنگامی که متغیرهای متعدد برای داوطلبان تجویز میشود. عامل خستگی، بدلیل نگهداری یک بار ثابت در تمام مجموعهها، بازدارنده است. که استراحت متناوب نقش کلیدی در عملکرد مجموعههای بعدی و حجم کل تمرین بازی میکند(43). با هدف دستکاری محرکهای تمرین، چند تکنیک متفاوت در ترتیب بکارگیری حرکت استفاده شده است. منطق استفاده از این روشها احتمالا در پاسخ عضلات به خستگی نهفته است. تا موجب پاسخ مطوب آنابولیکی شود. اما شواهد بدست آمده متناقض است و از فاکتور خستگی به عنوان عوامل بازدارنده و کاهنده حجم تمرین یاد میکند(45.44). فارینات و همکاران9(2009) در مطالعهای نشان دادند که ترتیب ورزش هیچ تأثیری برکل کار انجام شده ندارد. با این حال تغییر در مقدار VO2را ناشی از انباشت خستگی میدانند که با ترتیب متفاوت تمرینی دستخوش تغییر میشود(45). سیمائو وهمکاران10(2010) طی 12 هفته ترتیب تمرین مقاومتی قدرت و ضخامت عضلانی در مردان تمرین نکرده را بررسی کردند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. تمرینات گروه اوّل به شکل آغاز تمرین در گروه بزرگ عضلانی و پیشرفت به سمت تمرین گروه عضلات کوچک بود، گروه دیگر برعکس و گروه سوم گروه کنترل لحاظ شد. به طور کلّی میزان قدرت و سطح مقطع عضله تغییرات معناداری در دو گروه تجربی داشت. با این وجود دادهها نشان دهنده تغییرات بیشتر برای گروههای عضلانی بود که در ابتدای تمرین تحریک شدهاند. در آخر پیشنهاد شد با مد نظر قرار دادن هدف تمرین ورزشکاران گروههای ویژه عضلانی را با توجه به ورزش خود در ابتدا تمرین دهند(44). فیلهو جی سی و همکاران(2013) بیان کردند: شواهد وجود دارد که حجم کل تمرین میتواند سبب افزایش در تعیین قدرت عضلانی و استقامت در جوانان و بزرگسالان شود. در این زمینه اگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است استفاده از متغیر استراحت بین ست میتواند تعیین کننده باشد.
نتیجهگیری: گرچه انتظار میرود تغییرات مشهودی برای هورمونهای آنابولیک نظیر تستوسترون پس از تمرین مقاومتی رخ دهد برخی تحقیقات خلاف این مقوله را نشان دادهاند که به نظر میرسد، این مورد به دلیل زمان اندازهگیری سریع و بلافاصله پس از تمرین در سطح سرم بوده باشد. از طرفی پاسخ حاد و مزمن را با این گونه تمرینات نیز نباید بی تأثیر دانست. به هر حال به دلیل عدم دسترسی یا نبود مطالعات کافی د ر مورد تأثیر ترتیب تمرین مقاومتی بر پاسخ تستوسترون، پیشینهی تحقیقی دقیقی وجود نداشت.

فصل?

روش شناسی

?-?- روش تحقیق
این تحقیق کاربردی با توجه به اهداف و استفاده از نمونههای انسانی و عدم کنترل تمام متغیرهای مزاحم به روش نیمه تجربی صورت گرفت. طرح یک جلسه پیشآزمون، شامل نمونهگیری خون از ورید بازویی سمت راست در حالت ناشتا و همچنین اندازهگیری 1RM در حرکات اسکات11، پرس سینه 12 و زیر بغل سیمکش13 در همان روز(بعد از گذشت 1 ساعت از صرف صبحانه مختصر)، و حرکات پشت پا با دستگاه14 و سرشانه15 با فاصله یک روز برای جلوگیری از تداخل عوامل خستگی فیزیکی و روانی صورت گرفت. پس از گذشت یک هفته پروتکل تمرین مقاومتی به شکل سنتی و با همان فاصله روش تمرین مقاومتی منتخب انجام گرفت. نمونه گیری خونی با گذشت 48 ساعت از زمان انجام هر پروتکل در سطح سرم توسط متخصص آزمایشگاه به صورت ناشتا انجام میگرفت. موارد قابل سنجش در تحقیق به شرح زیر در جدول ?-? آمده است.
جدول ?-?: جزئیات اندازهگیری نمونههای پژوهش
مراحل نمونهگیری
نمونهگیری
زمان اندازه گیری
پیشآزمون
1RM
testosterone

testosterone
حالت ناشتا
1RM با فاصله ? ساعت و یک روز
پسآزمون
پروتکل سنتی
total work performed

پس از ?? ساعت از اجرای هر پروتکل تمرینی
به حالت ناشتا

پروتکل منتخب

?-2- جامعه و نمونه آماری
برای طرح تحقیق فراخوانی تنظیم و از جوانان با دامنه سنی ?? تا ?? سال، ساکن شهرستان نورآباد لرستان که به صورت تفریحی دارای فعالیت بدنی حداقل ?ساعت در روز و در دسترس بودند تعداد 15 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پس از تأیید سلامت جسمانی آنها توسط پزشک، و مطالعه و تأیید فرمهای مربوط(پیوست 3و 4) در پژوهش حاضر به کار گرفته شدند. ویژگی آزمودنیها در جدول ?-? آمده است.
جدول?-?: مشخصات آزمودنیها
سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)
??/?±??/??
??/? ±?/???
??/? ± ??/??

?-?- متغیرهای تحقیق
?-?- ?- متغیر مستقل
ترتیب تمرین مقاومتی به روش سنتی
ترتیب تمرین مقاومتی به روش منتخب
?-?-?- متغیر های وابسته
هورمون تستوسترون که در تحقیق حاضر در داخل سرم اندازهگیری شد(پیوست1).
حجم کار انجام شده در دو ترتیب متفاوت تمرینی با استفاده از مجموع حرکات جابه جا شده در هر ست(وزنه× تکرار) بدست میآید.

?-?- ابزار اندازهگیری
رضایت نامه شرکت در تحقیق(پیوست3).
وسایل خونگیری شامل: پنبه الکل، سرنگ، لوله آزمایش(پیوست 2).
ترازو پزشکی Seca mod: 220 مجهز به قدسنج، ساخت آلمان.
تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی نمونههای خونی در سرم(پیوست5).

?-?- شیوه اجرای تحقیق
آزمودنیها قبل از شروع کار فرمی که شامل اطلاعات طرح، رضایتنامه جهت نمونهگیری سرم، احراز سلامتی و توصیههای تغذیهای و تمرینی بود را مطالعه و امضاء نمودند. در این فرم از آنها خواسته شد در طول دوره تحقیق از هیچگونه دارو و مکمل غذایی استفاده نکنند، الگوی خواب شبانهروزی را رعایت کرده و برای انجام تستهای پیشآزمون که با فاصله یک هفته از امضاء فرمها انجام گرفت از هرگونه فعالیت ورزشی خصوصاً در سه روز منتهی به پیشآزمون پرهیز کنند. این پژوهش شامل دو جلسه پیشآزمون بود. جلسه اول رأس ساعت ? صبح در سالن ورزشی با سنجش قد و وزن آغاز شد، سپس از داوطلبان که به صورت ناشتا حضور یافته بودند خواسته شد نیم ساعت در حالت درازکش استراحت نموده تا برای نمونهگیری وریدی توسط متخصص مربوطه آماده شوند. پس از اینکه نمونههای خونی برای انجام کارهای بعدی به آزمایشگاه انتقال یافت، در فضایی جداگانه آزمودنیها صبحانه میل نمودند، آخرین توصیهها برای انجام پیشآزمون پس از 1 ساعت استراحت صورت پذیرفت تا در سالن بدنسازی و پس از ?? دقیقه گرم کردن تست1RM در سه حرکت اسکات، پرس سینه و زیر بغل سیمکش انجام گیرد. کار برای هر آزمودنی با حمایت و راهنمایی دقیق دو نفر از متخصصین علوم ورزش برای جلوگیری از خطا، آسیب و با صرف حداکثر تلاش انجام گرفت. در پایان برای جلوگیری از مداخله خستگی فیزیولوژیکی و روانی از آزمودنیها خواسته شد تا فردای همان روز جهت اندازگیری پیشآزمون 1RM پشت پا با سیمکش و سرشانه در سالن ورزشی حضور یابند. نمونهگیری خون نیز پس از 48 ساعت از هر پروتکل تمرینی برای سنجش موارد زیر انجام میگرفت:
1) هورمون تستوسترون در داخل سرم با روش الایزا و استفاده از کیت تجاری ساخت شرکت مونوبایند آمریکا
اندازهگیری شد(پیوست 1).
2) روش اندازهگیری حجم کار به این صورت بود که تکرار ضرب در مقدار وزنه جابه جا شده میشد، سپس مجموع حجم وزنه جابهجا شده در هر روش را در فرمول زیر با هم مقایسه میکردیم.

سنتی – منتخب

3) اندازه گیری 1RM
برای برآورد دقیق حداکثر قدرت بشینه (1RM)، آزمودنیها، طبق دستور العمل زیرکه از مقاله باینکلی16 اقتباس شده است، استفاده شد(22).
?. گرمکردن با مقاومت سبکیکه بتوان با آن ? تا??تکرار را به سادگی انجام داد.
?. ?دقیقه استراحت.
?. یک بار سبک (در حد گرم کردن) که اجازه انجام 3 تا 5 تکرار را به ما بدهد، تخمین بزنید:
5/4 تا 10 کیلوگرم(? تا??درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(??تا?? درصد) برای پایین تنه.
?. ?دقیقه استراحت.
?. با برآوردی محافظه کارانه، یک بار نزدیک به بیشینه را که اجازه انجام 3 تا 5 تکرار را بدهد:
5/4 تا 10 کیلوگرم(? تا??درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(??تا?? درصد) برای پایین تنه.
?. ? تا ? دقیقه استراحت.
?. اضافه بار:
5/4 تا 10 کیلوگرم(? تا??درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(??تا?? درصد) برای پایین تنه.
?. تلاش برای یک تکرار بیشینه:
5/4 تا 10 کیلوگرم(? تا??درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(??تا?? درصد) برای پایین تنه.
?. درصورت موفقیت،?تا ? دقیقه بعد گام هفتم و هشتم را تکرارکنید. در صورت عدم موفقیت پس از? تا?
دقیقه استراحت به مقدار زیر از بار بکاهید.
5/4 تا 10 کیلوگرم(? تا??درصد) برای بالاتنه.
5/13 تا 18 کیلوگرم(??تا?? درصد) برای پایین تنه. و سپس به مرحله هشتم برگردید.
10. افزایش یا کاهش دادن بار را تا زمانی که میتوانید یک تکرار بیشینه را به طورکامل و با تکنیک صحیح انجام گیرد، ادامه دهید. به طوریکه بایستی تست کردن را در پنج مرحله (? بارتست) انجام داده و به پایان برسانید.

?-?- برنامه تمرینی
با اتمام کار پیشآزمون پس از یک هفته آزمودنیها برای انجام پروتکل سنتی کار با وزنه در سالن ورزشی حضور یافتند. مقدار وزنهها برای هر آزمودنی با ?? تا ?? درصد 1RMو اجرای حداکثر?? تکرار از قبل تعین شده بود. برای جلوگیری از صرف زمان زیاد و بیحوصلگی، آزمودنیها در قالب گروههای چند نفره و زمان مشخص به اجرای پروتکلهای مربوط پرداختند اجرای هر حرکت برای دو بار متوالی و با تمرکز روی گروه عضلانی خاص صورت پذیرفت. به فاصله یک هفته آزمودنیها به اجرای پروتکل تمرینی دوم که به صورت ابتکاری انتخاب شد پرداختند. ترتیب حرکات در این طراحی به شکل زیر بود.
جدول?-3 : پروتکلهای تمرینی سنتی و منتخب
روش
ترتیب اجرای حرکات

?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
سنتی
پرس تخت
پرس تخت
اسکات
اسکات
زیربغل سیمکش
زیربغل سیمکش
پشت پا
بادستگاه
پشت پا بادستگاه
سرشانه
سرشانه
منتخب
پرس تخت
اسکات
پرس تخت
اسکات
زیربغل سیمکش
پشت پا
بادستگاه
سرشانه
زیربغل سیمکش
پشت پا با دستگاه
سرشانه
ویژگی
هر حرکت ? ست ـ ? دقیقه استراحت بین ستها ـ ? دقیقه استراحت بین حرکات ـ با ?? تا ?? درصد 1RM

نمونه خونی سرم پس از ?? ساعت از اجرای پروتکل سنتی به صورت ناشتا رأس ساعت ? و نیم صبح جمعآوری و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شد.

جدول?-4: مشخصات اندازهگیری پس آزمون
پروتکل تمرینی
زمان اجرا
زمان نمونه گیری
وضعیت
سنتی
هفته اول
پس از ?? ساعت
ناشتا
در سطح سرم
منتخب
هفته دوم
پس از ?? ساعت

3-?- روش های آماری
در این تحقیق ابتدا برای مشخص شدن میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون متغیر هورمون تستوسترون از آزمون انوا با اندازه گیری مکّرر17 استفاده میکنیم. برای نمایش طبیعی بودن توزیع متغیرهای حرکتی از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف استفاده خواهیم کرد. در ادامه از آزمون tزوجی برای مشخص شدن میزان تغییرات پیشآزمون و پسآزمون حرکات مختلف با گرفتن تفاضل بهره میگیریم. در نهایت میزان تغییرات را با فرمول مربوطه میسنجیم. میزان خطا درتمام موارد 05/0 ? Pدرنظرگرفته میشود. این تجزیه و تحلیلهای آماری به کمک نرم افزار SPSS 20 انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است از نرم افزار Eexel 2013 نیز برای رسم نمودارها بهره میگیریم.

فصل ?

تجزیه و تحلیل آماری

4-?- مقدمه
در ابتدای فصل حاضر ?افتههای پژوهش را ارائه دادهایم، سپس فرض?ههای پژوهش آزمون خواهند شد. در ارائه نتا?ج و آزمون فرض?هها از آمار توص?ف? و استنباط? استفاده شده است. برای مشخص شدن تغییرات هورمون تستوسترون از آزمون انوا با اندازه گیری مکرّر بهره گرفتهایم. سپس برای بررسی اختلاف احتمالی میانگین حجم حرکات در هر روش(شیوه سنتی و منتخب) از آزمون t زوجی استفاده شد. برای بررس? ا?نکه کدام پروتکل تمر?ن? در دو روش سنتی و منتخب تغ??ر ب?شتری ا?جاد کرده از فرمول درصد تغ??رات استفاده شد. اخت?ف معنادار آماری ن?ز در سطح ??/? ? P تعیین شده است.

?-?- نتایج و یافتههای پژوهش
?-?-?- توصیف نتایج
?-?-?-?- نتا?ج توصیفی برای متغیرهای مختلف حرکتی به تفک?ک در جدول ?-? نشان داده شده است.
جدول?-?. دادههای توص?ف? قبل و بعد از تمر?ن و درصد تغ??رات (م?انگ?ن ± انحراف مع?ار)
انحراف استاندارد
(Kg) میانگین
(Kg) حجم کار
روش
متغیر
?/???
??/????
?????
سنتی
پرس تخت
(کیلوگرم)
?/???
??/????
?????
منتخب

?/???
??/????
?????
سنتی
اسکات
(کیلوگرم)
?/???
??/????
?????
منتخب

??/???
??/????
?????
سنتی
زیر بغل با سیمکش
(کیلوگرم)
??/???
????
?????
منتخب

??/???
????
?????
سنتی
پشت پا با دستگاه
(کیلوگرم)
??/???
????
?????
منتخب

??/???
??/???
?????
سنتی
سرشانه
(کیلوگرم)
??/???
??/????
?????
منتخب

4-?-?-?- نمودار میانگین حجم کار برای متغیرهای مختلف حرکتی به تفک?ک در زیر نشان داده شده است.

نمودار ?-?: حرکت پرس تخت