مقالات و پایان نامه ها

، درصد)، ، کنندگان ، کنندگان درصد، کنندگان،

د از:

جدول4-4 وضعیت تأهل کل آزمودنی ها
تأهل
تعداد
درصد

مجرد
143
37.9

متأهل
234
62.1

کل
377
100.0

شکل4-4 وضعیت تأهل کل آزمودنی ها

همان طور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد 143 نفر (9/37 درصد) از پاسخگویان مجرد و 234 نفر (1/62 درصد) متأهل هستند.
تعداد فرزند
در جدول و شکل زیر تعداد فرزند آزمودنی ها و درصد آن نشان داده شده است که عبارتند از:

جدول 4-5 تعداد فرزند کل آزمودنی ها
فرزند
تعداد
درصد

بدون فرزند
205
54.4

2-1
91
24.1

5-3
62
16.4

=6
19
5.0

کل
377
100.0

شکل 4-5 تعداد فرزند کل آزمودنی ها

همان طور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد 205 نفر (4/54 درصد) از پاسخگویان بدون بچه، 91 نفر (1/24 درصد) 1 تا 2 بچه، 62 نفر (4/16 درصد) 3 تا 5 بچه و 19 نفر (4/16 درصد) 6 و بیشتر از 6 بچه دارند.
تعداد افراد مشارکت کننده و غیر مشارکت کننده
در جدول و اشکال زیر چنین مشاهده می شود:

جدول 4-6 مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
درصد
تعداد
افراد
11.40
43
غیر مشارکت کنندگان
88.59
334
مشارکت کنندگان

شکل 4-6 درصد مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان

همانطور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، تعداد افراد غیرمشارکت کننده 43 نفر (40/11 درصد) و تعداد افراد مشارکت کننده 334 نفر (59/88 درصد) هستند.

سن مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
در جدول و اشکال زیر چنین مشاهده می شود:

جدول4-7 سن مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
درصد مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان
درصد غیر مشارکت کنندگان
غیرمشارکت کنندگان
سن

59.88
200
51.16
22
30-18
26.34
88
32.55
14
45-31
13.77
46
16.27
7
60-46

شکل 4-7 سن عیر مشارکت کنندگان
در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد غیر مشارکت کنندگان، تعداد 22 نفر(16/51 درصد) با سن 30-18 سال، 14 نفر (55/32 درصد) با سن 45-31 سال و 7 نفر (27/16 درصد) با سن 60-46 سال هستند.

شکل 4-8 سن مشارکت کنندگان

در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد مشارکت کنندگان، تعداد 200 نفر (88/59 درصد) با سن 30-18 سال ، 88 نفر (34/26 درصد) با سن 45-31 سال و 46 نفر (77/13 درصد) با سن 60-46 سال هستند.

وضعیت تأهل مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
در جدول و اشکال زیر چنین مشاهده می شود:

جدول4-8 وضعیت تأهل مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
درصد مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان
درصد غیر مشارکت کنندگان
غیر مشارکت کنندگان
تأهل

38.92
130
30.20
13
مجرد
61.08
204
69.80
30
متأهل

شکل 4-9 وضعیت تأهل غیر مشارکت کنندگان

همانطور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد غیر مشارکت کنندگان، تعداد 13 نفر (20/30 درصد) مجرد و تعداد 30 نفر (80/69 درصد) متأهل هستند.

شکل 4-10 وضعیت تأهل مشارکت کنندگان
همانطور که در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد مشارکت کنندگان، تعداد 130 نفر (92/38 درصد) مجرد و تعداد 30 نفر (08/61 درصد) متأهل هستند.

میزان تحصیلات مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
در جدول و اشکال زیر چنین مشاهده می شود:

جدول4-9 میزان تحصیلات مشارکت کنندگان و غیر مشارکت کنندگان
درصد مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان
درصد غیر مشارکت کنندگان
غیر مشارکت کنندگان
تحصیلات
49.40
165
65.11
28
دیپلم و پایین تر
46.40
155
32.57
14
لیسانس و پایین تر
4.20
14
2.32
1
فوق لیسانس و بالاتر

شکل 4-11 میزان تحصیلات غیر مشارکت کنندگان
در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد غیر مشارکت کنندگان، تعداد 28 نفر دیپلم و پایین تر(11/65 درصد)، 14 نفر لیسانس و پایین تر (57/32 درصد) و1 نفر فوق لیسانس و بالاتر (32/2 درصد) هستند.

شکل 4-12 میزان تحصیلات مشارکت کنندگان

در جدول و شکل فوق ملاحظه می شود، که در افراد مشارکت کنندگان، تعداد 165نفر دیپلم و پایین تر(40/49 درصد)، 155 نفر لیسانس و پایین تر (40/46 درصد) و14 نفر فوق لیسانس و بالاتر (20/4 درصد) هستند.

ارزیابی فرضیه ی اول تا سوم و فرضیه پنجم با استفاده از تحلیل های رگرسیونی:
1) رگرسیون گام به گام برای تعیین اولویت ورود متغیرها به مدل
با توجه به این که بحث از یک مدل سلسله مراتبی است و برای ارزیابی فرضیه ها در قالب این مدل، نیاز است متغیر های مستقل به صورت مرحله ای وارد این مدل شوند، ابتدا نیاز است ترتیب ورود متغیر های مستقل به این مدل بر اساس یک ساختاری گام به گام تعیین گردد. برای این منظور در این مرحله، از رگرسیون گام به گام استفاده شده و نتایج به صورت زیر است:
گام اول:
متغیر موانع ساختاری به دلیل این که بیشترین میزان رابطه را با متغیر وابسته ی میزان مشارکت دارد، در این گام وارد مدل می شود. ورود این متغیر به مدل تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد می کند (F Chang = 48.6, df1= 1, df2=375, P<0.001 ) و درصد تغییرات بیان شده توسط این متغیر برای متغیر وابسته ی میزان مشارکت برابر 5/11% است.
گام دوم:
پس از متغیر موانع ساختاری، متغیر موانع فردی به دلیل این که بیشترین میزان رابطه را با متغیر وابسته ی میزان مشارکت دارد، در این گام وارد مدل می شود. ورود این متغیر به مدل تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد می کند (F Chang=4.5, df1= 1, df2=374, P<0.05) و درصد تغییرات بیان شده توسط این متغیر برای متغیر وابسته ی میزان مشارکت برابر 1/1% است.
گام سوم:
پس از دو متغیر موانع ساختاری و متغیر موانع فردی، متغیر موانع بین فردی کاندیدای ورود به مدل است، ولی به دلیل این که این متغیر (به دلیل رابطه با دو متغیر دیگر) تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد نمی کند (F Chang=0.86, df1= 1, df2=373, P= .355 > 0.05)، در این گام وارد مدل نمی شود و فرایند مدل سازی در مرحله ی دوم به پایان می رسد.
جدول ANOVA مدل رگرسیونی:
در جدول زیر، نتایج مربوط به برازش مدل کلی رگرسیون خطی چندگانه برای مدل گام های اول و دوم ارائه شده است:

جدول 4-10 برازش مدل کلی رگرسیون خطی چندگانه برای مدل گام های اول و دوم
مدل

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P-value
1
رگرسیون
1305.234
1
1305.234
48.588
.000

خطا
10073.700
375
26.863

کل
11378.934
376

2
رگرسیون
1425.817
2
712.908
26.788
.000

خطا
9953.117
374
26.613

کل
11378.934
376

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می شود، مدل اول رگرسیونی (شامل متغیر موانع ساختاری) و مدل دوم رگرسیونی (شامل متغیر های موانع ساختاری و فردی) قادر به توصیف این متغیر وابسته (میزان مشارکت) هستند (p .05).
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برازش رگرسیون گام به گام، نحوه ی ورود متغیر های مستقل در یک سلسله مراتبی به صورت زیر خواهد بود:
الف- متغیر موانع ساختاری
ب- متغیر موانع درون فردی
ج- متغیر موانع بین فردی

2) رگرسیون سلسله مراتبی برای ارزیابی معنی داری و اولویت تأثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته
در این مرحله بر اساس نتایج حاصل از بخش قبل، متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی به ترتیب و در مراحل جداگانه به صورت سلسله مراتبی وارد مدل شدند. نتایج حاصل به صورت زیر است:

مدل اول:
این مدل، شامل متغیر موانع ساختاری است. ورود این متغیر به مدل تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد می کند (F Chang = 48.6, df1= 1, df2=375, P<0.001 ) و درصد تغییرات بیان شده توسط این متغیر برای متغیر وابسته ی میزان مشارکت برابر 5/11% است. مدل دوم:
این مدل، شامل متغیر های موانع ساختاری و موانع فردی است. ورود متغیر موانع درون فردی به مدل تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد می کند (F Chang=4.5, df1= 1, df2=374, P<0.05) و درصد تغییرات بیان شده توسط این متغیر برای متغیر وابسته ی میزان مشارکت برابر 1/1% است. بنابراین در این مدل دو متغیر موانع ساختاری و موانع فردی به صورت معنی داری حضور دارند و درصد تغییرات بیان شده توسط این دو متغیر برای متغیر وابسته ی میزان مشارکت برابر 6/12 است. مدل سوم:
این مدل، شامل متغیر های موانع ساختاری، موانع فردی و موانع بین فردی است. ورود متغیر موانع بین فردی به مدل تغییر معنی داری در شاخص F ایجاد نمی کند (FChang=0.86, df1= 1, df2=373, P= .355 > 0.05) و این سه متغیر در مجموع 7/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته ی میزان مشارکت را بیان می کنند.

جدول ANOVA مدل رگرسیونی:
در جدول زیر، نتایج مربوط به برازش مدل کلی رگرسیون خطی چندگانه برای مدل اول، دوم و سوم ارائه شده است:

جدول 4-11 برازش مدل کلی رگرسیون خطی چندگانه برای مدل اول، دوم و سوم
مدل
منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P-value
1
رگرسیون
1305.234
1
1305.234
48.588
.000

خطا
10073.700
375
26.863

کل
11378.934
376

2
رگرسیون
1425.817
2
712.908
26.788
.000

خطا
9953.117
374
26.613

کل
11378.934
376

3
رگرسیون
1448.687
3
482.896
18.139
.000

خطا
9930.247
373
26.623

کل
11378.934
376

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می شود، مدل اول رگرسیونی (شامل متغیر موانع ساختاری)، مدل دوم رگرسیونی (شامل متغیر های موانع ساختاری و فردی) و در نهایت مدل سوم رگرسیونی (شامل متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی) قادر به توصیف این متغیر وابسته (میزان مشارکت) هستند (p .05).
ضرایب رگرسیونی مربوط به مدل نهایی با حضور سه متغیر متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی به صورت جدول زیر است:

جدول 4-12 ضرایب رگرسیونی مدل نهایی با سه متغیر متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی
ضرایب رگرسیونی
ضریب غیر استاندارد B
خطای معیار
ضریب استاندارد Beta
T
P-value
مقدار ثابت مدل
17.513
.818

21.403
.000
موانع ساختاری
-1.716
.372
-.287
-4.616
.000
موانع فردی
-1.010
.437
-.156
-2.308
.022
موانع بین فردی
.410
.442
.063
.927
.355

همان طور که در جدول فوق بر اساس ضرایب غیر استاندارد رگرسیونی و معنی داری آنها ملاحظه می شود:
1) موانع ساختاری بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر منفی معنی داری دارد. به عبارت دیگر موانع ساختاری به صورت معنی داری باعث کاهش میزان مشارکت می گردد (p .05).
2) موانع درون فردی بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر منفی معنی داری دارد. به عبارت دیگر موانع درون فردی به صورت معنی داری باعث کاهش میزان مشارکت می گردد (p .05).
3) موانع بین فردی بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر معنی داری ندارد (p .05).
همچنین بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی:
موانع ساختاری بزرگ ترین مقدار مطلق ضریب استاندارد رگرسیونی را دارد بنابراین بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت می گذارد.
موانع درون فردی دومین مقدار مطلق ضریب استاندارد رگرسیونی را به لحاظ مقدار دارد بنابراین به لحاظ تأثیر بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت در اولویت دوم قرار می گیرد.
موانع بین فردی به لحاظ تأثیر بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت معنی دار نیست.

نتایج ارزیابی فرضیه های اول تا سوم و فرضیه پنجم
بر اساس نتایج حاصل، می توان فرضیه های اول تا سوم و فرضیه ی پنجم را به صورت زیر ارزیابی نمود:
1) عوامل درون فردی در اولویت دوم قرار گرفت، بنابراین فرضیه ی اول مبنی بر ” عوامل فردی (نگرش ها، تصورات و حالات روانی فرد) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهر جهرم در اولویت اول قرار دارد”، رد می شود.
2) عوامل بین فردی تأثیر معنی داری بر متغیر میزان مشارکت نداشت بنابراین فرضیه ی دوم مبنی بر “عوامل بین فردی (عدم وجود همراه و روابط اجتماعی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهر جهرم در اولویت دوم قرار دارد”، رد می شود.
3) عوامل ساختاری در اولویت اول قرار گرفت، بنابراین فرضیه ی سوم مبنی بر “عوامل ساختاری (هزینه، وقت ، امکانات و تجهیزات، فقدان مهارت و توانایی) بازدارنده از مشارکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی شهر جهرم در اولویت سوم قرار دارد”، رد می شود.
4) ترکیب عوامل سه گانه بالقوه متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی به صورت ترکیب معنی دار موانع ساختاری و فردی حاصل گردید. بنابراین فرضیه پنجم مبنی بر “ترکیب عوامل سه گانه مدل شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده در بین زنان شهر جهرم با توجه به متغیر مشارکت (بر حسب شرکت کنندگان و عدم شرکت کنندگان، سطوح مشارکت و محتوای عوامل)، شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است”، رد می شود.

ارزیابی پیش فرض های مدل
هر مدل رگرسیونی بر اساس پیش فرض هایی بنا می شود و زمانی نتایج حاصل از مدل صحیح است که این پیش فرض ها برقرار باشند. بنابراین در ادامه هر یک از پیش فرض های این مدل ارزیابی می شود:
1) ارزیابی پیش فرض نرمال بودن توزیع خطاهای مدل رگرسیونی:
برای این منظور از شکل احتمال نرمال (شکل زیر) استفاده شده است:

شکل 4-13 نرمال بودن توزیع خطاهای مدل رگرسیونی

در این شکل، اگر نقاط مربوط به داده ها در اطراف خط راست نیم ساز ناحیه ی اول و سوم قرار گیرند، این پیش فرض تأیید می گردد.
2) ارزیابی پیش فرض همگنی واریانس:
برای این منظور از شکل مانده ها در مقابل مقادیر پیش بینی مدل استفاده می شود؛ به ازای هر یک از مقادیر مشاهده شده برای متغیر وابسته، یک مقدار بر اساس مدل رگرسیونی پیش بینی می شود و تفاضل بین این دو مقدار را مانده ها می نامند که برآوردی از خطای مدل رگرسیونی برای هر مشاهده را نشان می دهد:

شکل 4- 14 برآورد خطای مدل رگرسیونی

در این شکل، مشابه آنچه در شکل فوق ملاحظه می گردد، در صورتی که نقاط شکل خاصی (قیفی، لوزی و …) نداشته باشد، و پراکنش آنها تصادفی باشد، این پیش فرض تأیید می شود. بنابراین در مورد این داده ها نیز پیش فرض مزبور تأیید می گردد.
3) ارزیابی پیش فرض استقلال مانده ها:
برای این منظور از آماره دوربین- واتسون استفاده می شود و در صورتی این پیش فرض تأیید می گردد که مقادیر این شاخص بین 5/1 تا 5/2 قرار گیرد. در مورد مدل حاضر مقدار آ

Share article:

Permalink:
Add your widget here