مقالات و پایان نامه ها

، زنان، ، تمرین، سلامتی، مسن

وجود نداشت (65).
برخی از تحقیقات رابطه میان فعالیتهای فیزیکی افراد و انجام سایر رفتارهای سلامتی را تأیید کرده اند. فرانکیش و همکاران (1998) در پژوهش مروری بر ارتباط میان فعالیتهای زندگی و تعیین کننده سلامتی این فرضیه را اثبات می نمایند. مطابق یافته های این تحقیق، نرخ فعالیت فیزیکی مردان با زنان بیشتر است ، زیرا آنها اهمیت بیشتری برای سلامتی خود قائل هستند و از سویی دیگران نیز بیشتر تشویق به این کار می شوند. تفاوتهای جنسیتی تداوم تحرک بدنی با هنجارهای اجتماعی و عوامل ساختاری رابطه دارد. در این تحقیق ارتباط میان سطح تحصیلات با میزان انجام فعالیتهای فیزیکی و ارتباط میان شیوه های زندگی (سبکهای زندگی) و انجام رفتارهای مرتبط با سلامتی از جمله ورزش، تأیید شد. در این پژوهش مطرح می شود که عوامل شخصیتی، باورهای سلامتی و گرایش به سلامتی در مشارکت ورزشی، فقدان حمایت اجتماعی از سوی دیگران مهم، فقدان انگیزه کافی، استنباط عدم امکان دستیابی به سلامتی و نیز استنباط عدم امکان تسهیل دسترسی به تناسب فیزیکی است. در تقسیم بندی دیگری که محققین آن بیان می کنند، موانع فعالیتهای فیزیکی به دو دسته تقسیم می شود: الف) موانع فردی مانند فقدان انرژی، فقدان انگیزه کافی، فقدان سلامتی و… ب) موانع ساختاری مانند فقدان دسترسی به زمان، فقدان پول، بعد زیاد خانوار، مسئولیت خانوادگی و نگهداری از فرزند و… (46).
کرومبی و همکاران(2004) در بررسی چرایی بی میلی انسانهای مسن تر برای مشارکت در فعالیتهای بدنی در اوقات فراغت و مشخص نمودن راهبردهایی برای تشویق کردن به فعالیت بیشتر، 409 نفر فرد مسن را بصورت تصادفی انتخاب کردند. 56 درصد از آنان در طول تحقیق سرحال بودند. نتایج نشان می دهد سطحهای دانش راجع به فواید سلامتی خاص فعالیت بدنی زیاد هستند تقریباً همه شرکت کنندگان (95%) باور داشتند که فعالیت بدنی سودمند بودند و 79 درصد معتقد بودند که فعالیتشان را به حد کافی انجام می دادند تا سلامتی اشان را حفظ کنند. 31 درصد در اوقات فراغت فعالیت بدنی انجام نمی دهند و بیش از 17 درصد کمتر از دو ساعت در هفته انجام می دهند. یازده عامل که اثرات مستقل چشمگیری بر سطح های اوقات فراغت فعالیت بدنی دارد بکار گرفتند. قوی ترین عامل بازدارنده عدم علاقه بود. عامل دیگر شامل عدم دسترسی روزانه به یک ماشین، تنگی نفس، درد مفصلی، عدم علاقه به تنها بیرون رفتن یا در عصر بیرون رفتن، کمبود تناسب، کمبود انرژی، تردید در این که تمرین کردن می تواند باعث طول عمر شود. عدم عضویت در یک گروه و تردید در اینکه ملاقات با افراد جدید می تواند مفید واقع شود (72).
رزماری و همکاران (1986) در پژوهشی تحت عنوان گرایشات بچه ها به مشارکت زنان در ورزش و ارتباط آن با جنس، جنسیت و مشارکت ورزشی اظهار می دارند که اجبار در تبعیت از رفتارها و قالبهای جنسی، فشار اجتماعی نهادینه شده است که مشارکت زنان در ورزش تحت تأثیر قرار می دهد. مطابق دیدگاههای سنتی و عادات و رسوم، فعالیت فیزیکی زنان نسبت یه مردان اهمیت کمتری دارد. دخترانی که در برنامه های ورزشی مشارکت ندارند، نگرش مطلوبی نیز نسبت به مشارکت زنان در ورزش ندارند و بالعکس. معمولأ حضور مردان در ورزش بطور مثبت و حضور زنان به گونه منفی ارزیابی می شود و این اعتقاد وجود دارد که ورزش می تواند صفات مردانه را در زنان افزایش دهد.
دویر و همکاران) 1998( در تحقیق ساختار درونی اندازه گیری خود اثربخشی و فعالیت ورزشی در میان دانش آموزان دبیرستان خود اثر بخشی ورزش به عنوان یک عامل مهم و پیش بینی کننده مشارکت در فعالیتهای ورزشی و موانع ادراکی بهترین پیش بینی کننده عدم مشارکت در انواع ورزش فرض شده است. در این پژوهش خود اثربخشی ورزشی با انواع موانع سنجیده می شود. موانع نیز به دو دسته تقسیم می شود: 1- موانع داخلی شامل احساس ناراحتی، احساس استرس، ترس از صدمه، نداشتن حوصله انجام کار و فعالیت، نداشتن حالت مفرحی، فقدان انرژی، بیماری و صدمه جسمی و عدم خودآگاهی. 2- موانع بیرونی شامل فقدان حمایت اجتماعی، فقدان زمان به دلیل مسئولیت شغلی،خانوادگی و تحصیلی، فقدان توانایی جسمی برای ورزش، فقدان منابع مالی و تسهیلات ورزشی. در این مطالعه خوداثربخشی ورزشی با رجوع به موانع خارجی، ارتباط مثبت در مشارکت ورزشی و نیز با رجوع به موانع داخلی، ارتباط منفی در مشارکت ورزشی را نشان داده است (76).
شگرد و همکاران در سال 2007 در بررسی اهداف فعالیت ورزشی زنان میانسال: تأثیرات فرهنگی- اجتماعی و اثرات روی تنظیم رفتاری که روی 262 زن کارمند 40 تا 60 سال انجام گرفت گزارش شد که فعالیت جسمانی با هدف سلامتی و کاهش وزن مهمترین مسئله است و داده ها نشان می دادند که اهداف فعالیت جسمانی مربوط به وزن و سلامتی بیشترین ارتباط را با هنجارهای اجتماعی دارد و با تنظیم رفتاری بهینه کمتر در مقایسه با اهداف مرتبط با حس خوب بودن و کاهش استرس ارتباط دارد (106).
وانگ در تحقیقی تحت عنوان مسائل فرصتها و خدمات فراغت در چین 1978 تغییرات زیادی در ساختارسیاست، اقتصاد فرهنگی و تعلیم و تربیت در این کشور به وقوع پیوست. این تغییرات در اوقات فراغت موجود در زندگی روزانه چینی ها نیز مؤثر بود. هدف از این تحقیق بررسی کردن مسایل ابتدایی و فرصتهای فراغتی و خدمات فراغتی در چین بود. به صورت خاص این تحقیق موانعی که مانع می شد که مردم چین از فعالیتهای فراغتی جذاب بپردازند را مورد بررسی و توجه قرار دارد. که از جمله یافته های این تحقیق این بود که فقدان فراغت مناسب قابل دسترسی جمعیت زیاد و عدم برنامه ریزی مناسب از رشد و توسعه اوقات فراغت جلوگیری می کند و نیز عدم تعادل در اقتصاد خانواده در سطح مختلف منتج به عدم تعادل در نحوه گذران اوقات فراغت خانواده درچین شده است (101).
گراسیا و همکاران (2009) هدف از تحقیق خویش را مطالعه تجزیه و تحلیل ارتباطات بین اشخاص، جامعه و شاخصه های محیطی بیان کردند. تمرین فعالیتهای بدنی و اهداف آتی برای تمرین در یک نمونه ای از 639 نفر از دانشجویان دانشگاه با میانگین سنی 34/21 صورت گرفت. کسب تناسب جسمانی، تاریخ فعالیت بدنی و حمایت مربیان برای تمرین فعالیت بدنی تأثیر مستقیم بر تمرین فعالیت بدنی و یک تأثیر غیر مستقیم بر اهداف آینده تمرین هم در مردان و هم در زنان دارد. همچنین تمرین فعالیت بدنی یک تأثیر مستقیم براهداف آینده تمرین دارد. همچنین شرکت در رقابتهای ورزشی، تمرین فعالیت بدنی و اهداف آینده تمرین در مردان را پیش بینی می کند در حالیکه عضو جوان در یک باشگاه ورزشی، تمرین و اهداف آینده را در زنان پیش بینی می کند (78).
آنیر و همکاران (2009) در تحقیقی بیان می کند که عدم وجود هماهنگی به صورت بالقوه بر مشارکت افراد بزرگسال مسن تر در اوقات فراغت بر فعالیت بدنی تأثیرمی گذارد. بررسی ها و مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 63 نفر از ساکنین مسن تر با محرومیت همسایگی بیشتر و کمتر در کلیسای مسیحیت نتایج نشان می دهد که سکونت در یک همسایگی با محرومیت اجتماعی اقتصادی بالا بصورت چشمگیری و بالقوه به سطحهای پایین تر اساس همسایگی وابسته بود و این اثر تا حدودی بوسیله شرایط محیطی، بدنی و اجتماعی زیان آور وابسته شده است. این نتایج پیشنهاد می دهد که راهبردهایی برای توسعه مشارکت بیشتر در فعالیت بدنی اوقات فراغت دربین افراد بزرگسال، مسن تر به ملاحظه مداخله هایی در محیط اجتماعی و جسمانی در مناطق بسیار محروم ممکن است لازم باشد (63).
ریچارد و همکاران (2009) در تحقیقی با هدف بررسی ارتباط دوران بچگی و عوامل همزمان و انواع فعالیت بدنی شرکت کنندگان در دوران نوجوانی بود که برای این کار هم از مصاحبه و هم پرسشنامه استفاده کردند که بررسی ارتباط بین عوامل دوران بچگی ( عوامل اجتماعی اقتصادی، سمت وسوی فعالیت تفریحی خانواده، فعالیت در خانه، توانایی حرکتی و…)، عوامل همزمان ( سلامتی والدین و مشاهده تلویزیون، استفاده از دخانیات و … کاهش مشارکت را در دوران نوجوانی مورد استفاده قرار داده بودند. در نتایج کاهش مشارکت بسیار محتمل گزارش شده بودند که فعالیت کمتری در دوران نوجوانی در خانه داشتند. این مطالعه نشان داد که دوران بچگی و عوامل همزمان با بی فعالی ماندگار فعالیت پایدار و کاهش مشارکت در دوران نوجوانی مرتبطند. یافته نشان دادند که عوامل مختلفی از جمله خانواده و اهمیت بالقوه محیط خانه در برنامه های مداخله ای اولیه در پشتیبانی از مشارکت جوانان در فعالیت بدنی دخیل هستند (94).
بوچانان و دان (2006) به بررسی انگیزه، موانع و نیمرخ شرکت در ورزش اسب سواری پرداختند. که شامل در دو گروه زنان ورزشکار با 125 نفر و زنان تفریحی کار با 144 نفر بودند. موانع شرکت در این ورزش را چنین بیان کردند که به ترتیب شامل هزینه، تعهدات خانوادگی، فقدان امکانات، بیمه و موارد دیگر ذکر کردند که بزرگترین مشکل هزینه بود (69).
اسکالر و همکاران (2006) تحقیقی تحت عنوان” موانع و انگیزه های ورزش کردن زنان مسن آمریکایی- آفریقایی و آمریکایی- اروپایی” انجام دادند. 89 زن آمریکایی- اروپایی و 115 زن آمریکایی- آفریقایی با میانگین سنی 72 سال پرسشنامه ای که شامل 10 سؤال موانع ورزشی و 6 سؤال انگیزشی و نیزاطلاعات دموگرافی بود تکمیل کردند. از بین موانع و انگیزه های، تفاوتهای معنی دار نژادی برای یک مانع (هزینه زیاد) و یک انگیزه ( توصیه های پزشک) یافت شد. بطور معنی دار بیشتر زنان آمریکایی- آفریقایی مخارج بودن یک مانع در ورزش دریافت کردند و بطور معنی دار بیشتر زنان آمریکایی- آفریقایی ورزش را گزارش کردند زیرا دکترشان گفته بود خودشان را با زنان آمریکایی- اروپایی مقایسه کنند. زنان با درآمد بالا انگیزه شرکت در ورزش با بیشترین تکرار داشتند و توصیه های دکتر به عنوان حداقل انگیزه تکرار شرکت در ورزش بیان کردند (95).
ووگن (2009) تحقیقی را با هدف تعیین فاکتورهای مؤثر بر شرکت زنان میانسال و مسن آمریکای لاتین در فعالیتهای ورزشی را انجام داد. زنان شرکت کننده در این تحقیق شامل 25 زن در دو گروه 60-40 سال و 80-61 سال می باشد که پرسشنامه ای با 13 سؤال باز و بسته درباره سلامتی، جریان روزمره زندگی و مشاهده آنها درباره فواید فعالیت جسمانی و فاکتورهای کمک کننده یا محافظت کننده در شرکت در فعالیتهای جسمانی منظم را تکمیل کردند. چندین عامل که در مانع شرکت آنها در فعالیت جسمانی می شد شامل بیماری جسمانی یا ناتوانی، درد، خستگی، فقدان خود انگیختگی، اضطراب و خجالت می شود و نیز موانع خارجی شناخته شده شامل نقش تقاضاهای گوناگون زنان آمریکای لاتین ( شامل نگهداری از کودک و کارهای روزمره خانواده یا وظایف)، محدودیتهای زمان ( انجام کارهای خارج از خانه)، شرایط نامساعد محیطی (مثل همسایگان نا امن و هوای گرم یا بارانی) و محدودیت اطلاعات درباره خطر فاکتورها و اداره بیماری می شود که همه میزان زمان با ارزش فرد را برای انجام فعالیت جسمانی کاهش داده است. گروههای نژادی مشخص از قبیل آمریکای لاتین و آفریقا- آمریکا بیشتر از بقیه بی تحرک و بی تمرین مشاهده شدند. مشارکت زنان آمریکای لاتین در فعالیتهای جسمانی بوسیله احساساتی که بی مورد بود، منع کردند خصوصاً برای زنان مسن آمریکای لاتین به تمرین خاص به خاطر ترس از بیماری یا تشدید شدن یک بیماری مثل آسم یا بیماری قلبی بکار گماشتند (100).
داسکاپان و همکاران (2006) تحقیقی با هدف مشاهده موانع موجود در شرکت در فعالیتهای جسمانی به روی 303 دانشجوی تازه وارد دوره لیسانس با میانگین سنی 20 سال انجام دادند. شرکت کنندگان پرسشنامه 12 موردی را از موانع فعالیت جسمانی را تکمیل کردند. موانع خارجی مهمتر از موانع داخلی بود. فقدان زمان به علت برنامه درسی پر مشغله، اولویت دادن به موفقیت آکادمیک قبل از ورزش و تمرین توسط والدین و فقدان زمان به علت مسئولیتهای مربوط به خانواده و محیط اجتماعی از مهمترین موانع شرکت در فعالیت جسمانی بود.در ضمن دانشجویان پسر به دختران بیشتر در فعالیت جسمانی شرکت می کردند (73).
بوت و همکاران (1997) در مطالعه ای تحت عنوان تقدم فعالیت جسمانی و مشاهده موانع در افزایش فعالیت در میان استرالیایی های بدون انجام فعالیت جسمانی بیان کردند که افراد در پیاده روی بیشتر از سایر ورزشها شرکت می کنند و در گروه جوانتر کمبود وقت، فقدان انگیزه و مسئولیت نگهداری از کودکان از مهمترین موانع عدم شرکت در فعالیت منظم بود و در گروه مسن تر (78-60 سال) آسیب دیدگی یا ضعف در سلامتی از موانع مهم شناخته شد (67).

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی می باشد که از نوع تحقیق پیمایشی یا زمینه یاب است. در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد میزان مشارکت در فعالیت جسمانی شارکی تهیه شده و پس از انتخاب حجم نمونه، پرسشنامه های مذکور با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای در اختیار آزمودنی هایی که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، قرار گرفت.
جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری در این تحقیق، عبارتست از کلیه بانوان 60-18 سال ساکن شهر جهرم که طبق تنها آمار قابل استناد به 95 هزار و 984 نفر می

Share article:

Permalink:
Add your widget here