، متغیر‌های، معنی‌داری، (p، وابسته‌ی، دموگرافیک

برابر 93/1 به دست آمد. بنابراین این پیش فرض نیز تأیید می گردد.

4) ارزیابی عدم وجود همخطی بین متغیر های مستقل:
این شرط به عدم وجود همبستگی بین متغیر های مستقل اشاره دارد. برای ارزیابی آن از شاخص برجستگی واریانس استفاده می شود و زمانی برقرار است که مقدار این شاخص برای هر یک از متغیرهای مستقل کمتر از 5 باشد. برای متغیر های موانع ساختاری، فردی و بین فردی به ترتیب برابر 65/1، 95/1 و 2 به دست آمد. بنابراین این شرط نیز برای مدل حاضر برقرار است.
5) ارزیابی داده های پرت:
برای این منظور از مانده های استاندارد شده استفاده می شود و زمانی داده ی پرت وجود دارد که مقدار این شاخص برای هر یک از داده ها در دامنه ی 3- تا 3 باشد. نتایج شاخص فوق برای مدل حاضر به صورت جدول زیر است:
جدول 4-13 ارزیابی داده های پرت

مینیمم
ماکسیمم
مانده های استاندارد شده
-2.542
2.357

در مورد داده های حاضر، مقدار این شاخص در دامنه ی 54/2- تا 36/2 قرار دارد. بنابراین این شرط نیز برای مدل حاضر برقرار است.

بنابراین همه ی پیش فرض ها و شروط لازم برای اعتبار مدل فوق برقرار است و نتایج حاصل از ارزیابی فرضیه ها، معتبر است.

ارزیابی تأثیر موانع با تعدیل اثر متغیر های دموگرافیک (ارزیابی فرضیه چهارم)
برای این منظور از تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شد و متغیر های کیفی دموگرافیک به صورت نشان گر در مدل وارد شدند:
جدول 4-14 تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهای کیفی دموگرافیک
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
P-value
سن
139.154
2
69.577
2.710
.068
تحصیلات
133.102
2
66.551
2.592
.076
شغل
86.674
2
43.337
1.688
.186
وضعیت تأهل
1.493
1
1.493
.058
.810
تعداد فرزند
236.070
3
78.690
3.065
.028
موانع فردی
125.315
1
125.315
4.881
.028
موانع بین فردی
25.555
1
25.555
.995
.319
موانع ساختاری
568.546
1
568.546
22.144
.000
خطا
9319.827
363
25.674

کل
11378.934
376

بر اساس نتایج حاصل در جدول فوق، از میان متغیر های دموگرافیک مورد بررسی، تنها متغیر تعداد فرزند بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر می گذارد (p < 0.05) و سایر متغیر ها بر این متغیر وابسته تأثیر معنی داری ندارند (p > 0.05).
با تعدیل بر متغیر های دموگرافیک، متغیر های موانع فردی و ساختاری بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر می گذارد (p < 0.05) و متغیر موانع بین فردی بر این متغیر وابسته تأثیر معنی داری ندارند (p > 0.05). از بین دو متغیر موانع ساختاری و موانع درون فردی، با توجه به کوچکتر بودن مقدار P-value متغیر موانع ساختاری، این متغیر تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت دارد.
ضرایب رگرسیونی متغیر های مورد بررسی
همان طور که اشاره شد، متغیر های کیفی دموگرافیک به صورت نشان گر در مدل وارد شدند. دراین حالت برای متغیر با k سطح تعداد k-1 متغیر نشان گر ساخته می شود که متغیر نشان گر اول برای رده ی یک متغیر مورد بررسی مقدار یک و برای سایر رده ها مقدار صفر اختیار می کند و … و متغیر نشان گر k-1 برای رده ی k-1 متغیر مورد بررسی مقدار یک و برای سایر رده ها مقدار صفر اختیار می کند. همچنین رده ی آخر به عنوان رده ی مرجع در نظر گرفته شده و سایر رده ها با این رده مقایسه می شوند.
نتایج در جدول زیر ارائه شده است:

جدول 4-15 ضرایب رگرسیونی متغیر های مورد بررسی
ضرایب رگرسیونی
ضریب غیر استاندارد B
خطای معیار
t
P-value
مقدار ثابت مدل
17.349
2.135
8.126
.000
[سن=1]
-2.888
1.244
-2.322
.051
[سن=2]
-1.728
1.080
-1.601
.110
[سن=3]
0
.
.
.
[تحصیلات=1]
-1.680
1.461
-1.150
.251
[تحصیلات=2]
-.198
1.389
-.143
.887
[تحصیلات=3]
0
.
.
.
[شغل=1]
-.819
.904
-.906
.366
[شغل=2]
-1.504
.843
-1.785
.075
[شغل=3]
0
.
.
.
[وضعیت تأهل=1]
.190
.786
.241
.810
[وضعیت تأهل=2]
0
.
.
.
[تعداد فرزند=1]
4.297
1.789
2.401
.017
[تعداد فرزند=2]
4.935
1.649
2.993
.003
[تعداد فرزند=3]
3.174
1.462
2.172
.031
[تعداد فرزند=4]
0
.
.
.
موانع فردی
-.963
.436
-2.209
.028
موانع بین فردی
.440
.441
.998
.319
موانع ساختاری
-1.765
.375
-4.706
.000

همان طور که در جدول فوق بر اساس ضرایب غیر استاندارد رگرسیونی و معنی داری آنها ملاحظه می شود:
1) متغیر دموگرافیک تعداد فرزند بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر معنی داری دارد. به عبارت دیگر تعداد فرزند در رده های بدون فرزند، 1-2، 3-5 در مقایسه با رده ی مرجع => 6 میزان مشارکت بیشتری دارند (p < .05).
2) سایر متغیر های دموگرافیک تأثیر معنی داری بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت ندارند (p > .05).
3) با تعدیل بر متغیر های دموگرافیک، موانع ساختاری بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر منفی معنی داری دارد. به عبارت دیگر موانع ساختاری به صورت معنی داری باعث کاهش میزان مشارکت می گردد (p < .05).
4) با تعدیل بر متغیر های دموگرافیک، موانع درون فردی بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر منفی معنی داری دارد. به عبارت دیگر موانع درون فردی به صورت معنی داری باعث کاهش میزان مشارکت می گردد (p < .05).
5) با تعدیل بر متغیر های دموگرافیک، موانع بین فردی بر متغیر وابسته ی میزان مشارکت تأثیر معنی داری ندارد (p > .05).
نتایج ارزیابی فرضیه چهارم:
ترکیب عوامل سه گانه بالقوه متغیر های موانع ساختاری ، فردی و بین فردی با تعدیل بر متغیر های دموگرافیک به صورت ترکیب معنی دار موانع ساختاری و فردی حاصل گردید. بنابراین فرضیه چهارم مبنی بر “ترکیب عوامل سه گانه مدل در پیش بینی های دقیق عوامل بازدارنده در بین زنان شهر جهرم با توجه به متغیر خصوصیات فردی (سن، تأهل، شغل، تعداد فرزند وتحصیلات) شبیه مدل سلسله مراتبی عوامل بازدارنده اوقات فراغت است”، رد می شود.