، مخدر، سلامت، . ، می¬باشند، کنوانسیون

ملل

توصیفی

کلان

بین¬المللی

کتاب

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

مدیریتی

فساد اداری 1- اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری توسط دولت
2-تصویب قوانین داخلی
3- راه اندازی و تقویت چارچوب¬های نهادی
4- بالا بردن صداقت، پاسخگویی و نظارت از عدالت-کیفری و نهادهای امنیتی
5- همکاری بین¬المللی در تحقیقات، محاکمه و صدور حکم به فساد –
جدول 2-11- پیشینه تحقیق¬های خارجی
ردیف نام اثر
((منابع خارجی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد یا مورد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نوع ابزار
8
بازیابی اموال به سرقت رفته، چالش¬ها، فرصت¬ها و عملیات
2007 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دفتر مقابله باموادمخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین المللی
کتاب


حقوقی9
رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
2006
دفتر مقابله با مواد مخدر وجرم سازمان ملل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان

بین¬المللی
کتاب
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

حقوقی


10
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد
2003 دفتر مقابله باموادمخدر وجرم¬سازمان ملل دفتر مقابله باموادمخدر وجرم-سازمان ملل
توصیفی
اسنادی
کلان
بین¬المللی
کتاب


حقوقیجدول 2-12 پیشینه تحقیق¬های خارجی
ردیف نام اثر
((منابع خارجی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نوع ابزار
11
ارزش افزوده مشارکت در مبارزه با فساد

2001

پیتر لانگست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
مقاله


مدیریتی12
تقویت سلامت قضایی علیه فساد
2001
پیتر لانگست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
مقاله


حقوقی13 فعالیت¬های پویای جهانی : نقش سازمان ملل متحد در کمک به کشورهای عضو برای حفظ سلامت خود برای مهار فساد
2002
پیتر لانگست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
مقاله
سازمان ملل

مدیریتی


نتایج حاصل از تحقیق های خارجی
جدول2-13 نتیجه گیری از منابع خارجی
ردیف عنوان نتیجه گیری
1 ارزش افزوده مشارکت در مبارزه با فساد هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد احتیاج به صداقت و شفافیت و تلاش دارد.

2

تقویت سلامت قضایی علیه فساد ریشه کنی فساد توسط سیستم قضایی یک کار مشترک است که نه تنها شامل قضات بلکه شامل اعضای حرفه حقوقی، بلکه به معنای واقعی کلمه همه ذینفعان، از جمله تمام شاخه¬های دولت، رسانه¬ها و جامعه مدنی است؛ تمامی مراحل کار باید توسط یک نهاد مستقل و معتبر با اعضای انتخاب شده بر اساس صداقت و شایستگی حرفه¬ای نظارت شود.

3 فعالیت های پویای جهانی: نقش سازمان ملل متحد در کمک به کشورهای عضو برای حفظ سلامت خود برای مهار فساد سازمان ملل متحد و همتایان خود در زمینه مبارزه با فساد می-توانند بسیار مؤثرتر و کارآمد در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ایجاد سلامت و سازگاری، شفافیت جامع و تأثیرگذار عمل کنند. برای این امر بکار بستن کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد لازم است.

4 فساد قضایی در کشورهای در حال توسعه: عوامل و پیامدهای اقتصادی آن
این مقاله به بررسی جدیدترین ادبیات مربوط به علل اقتصادی
تثبیت فساد در بخش عمومی و به خصوص در سیستم دادگاه
در کشورهای در حال توسعه پرداخته است.
ردیف عنوان نتیجه گیری

5 ارزش افزوده مشارکت در مبارزه با فساد هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد احتیاج به صداقت و شفافیت و تلاش دارد.

6
تقویت سلامت قضایی علیه فساد ریشه کنی فساد توسط سیستم قضایی یک کار مشترک است که نه تنها شامل قضات بلکه شامل اعضای حرفه حقوقی، بلکه به معنای واقعی کلمه همه ذینفعان، از جمله تمام شاخه¬های دولت، رسانه¬ها و جامعه مدنی است؛ تمامی مراحل کار باید توسط یک نهاد مستقل و معتبر با اعضای انتخاب شده بر اساس صداقت و شایستگی حرفه¬ای نظارت شود.

7 فعالیت های پویای جهانی : نقش سازمان ملل متحد در کمک به کشورهای عضو برای حفظ سلامت خود برای مهار فساد سازمان ملل متحد و همتایان خود در زمینه مبارزه با فساد می توانند بسیار مؤثرتر و کارآمد در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ایجاد سلامت و سازگاری، شفافیت جامع تأثیرگذار
عمل کنند. برای این امر بکار بستن کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد لازم است.

8

الزامات قانون گذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در بررسی و تطبیق جرایم جدید مطرح شده در کنوانسیون با قانون کیفری ایران، مشخص شد که یا چنین جرمی در قوانین ایران وجود ندارد یا قسمتی از آن مشمول جرم انگاری قرارگرفته، بنابراین برای مبارزه فساد لازم است که در سیاست جنایی ایران تحولاتی صورت گیرد.

 وجه تشابه سوابق پژوهشی صورت گرفته :
وجه تشابه تحقیق¬ها و پایان¬نامه¬های داخلی این است که در بیشتر این تحقیقات به مسئله فساد و انواع و پیامدهای آن اشاره شده است و در برخی از این منابع هم به تاریخچه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است.
بیشتر منابع خارجی نیز توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل انجام شده است و در آن ها به اقدامات و فعالیت¬های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است.
توصیف کمی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی
 از بین 28 منبع مورد استفاده،13 (46%) منبع خارجی و 15 (54%) منبع داخلی می-باشند.
 17(61%) مورد از منابع، مربوط به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و اقدامات و فعالیت¬های این دفتر و 11 مورد (39 %) مربوط به موضوع فساد می¬باشند .
 1 مورد (3% ) از تحقیقات متعلق به نیمه دوم دهه 70 و 8 مورد ( 29% ) از تحقیقات متعلق به نیمه اول دهه 80 و 16 مورد (57%) متعلق به نیمه دوم دهه 80 و 3 مورد (11%) متعلق به نیمه اول دهه 90 می¬باشد.
 22 مورد (79%) از نویسندگان (اشخاص حقیقی) و 6 مورد (21%) از نویسندگان (اشخاص حقوقی= دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل) می باشند.
 در منابع ذکر شده افراد مختلفی{اعم از حقیقی (دانشجو، اساتید، سایرین) و حقوقی (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل)} به مسئله فساد پرداخته¬اند که سهم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 13مورد (46%) و اساتید 4مورد (14%) و دانشجویان 3 مورد (11%)و سایرین 8 مورد (29% ) می¬باشد.
 13 مورد (46%) از آثار، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در خارج از کشور منتشر گردیده است، 7 مورد (25%) سازمان¬های خصوصی، 3 مورد (11%) دانشگاه¬ها و 5 مورد (18%) سازمان¬های دولتی دست به انتشار آثار زده¬اند، که همه جزء مراکز انتشار داخل کشور می¬باشند.
25 مورد (89%) از منابع توصیفی بوده و 1 مورد ( 4% ) کمی و 2مورد ( 7%) ترکیبی می¬باشد که نشان دهنده¬ی انجام تحقیقات بیشتر با رویکرد توصیفی است.
 در میان منابع ذکر شده 2مورد (7%) در سطح خرد و 7 مورد (25% )در سطح میانی و 17 مورد (61% )در سطح کلان و 2مورد ( 7% ) در سطح میانی/ خرد قرار گرفته¬اند.
9 مورد ( 32%) تحقیقات در سطح ملی و 16 مورد (57%) در سطح فراملی و 3 مورد (11%) در سطح محلی می¬باشد و این نشان دهنده¬ی این است که پژوهش¬ها بیشتر در سطح ملی و فراملی انجام شده است .
 از میان آثار ذکر شده 3 مورد (11%) پایان¬نامه، 10 مورد (36%) کتاب هستند و 15 مقاله (53%) می¬باشند .
 20 منبع ( 71%) از آثار مطالعه شده فاقد جامعه آماری و 8 مورد (29%) هم دارای جامعه آماری می¬باشند .
 21مورد ( 75%) از منابع مطالعه شده فاقد تعداد نمونه می¬باشند و 7 مورد ( 25%) از منابع دارای تعداد نمونه می¬باشند.
 9مورد (32% ) از مطالعه¬ها دارای رویکرد حقوقی ، 2 مورد (7% )رویکرد جامعه شناختی و 17 مورد (61%) دارای رویکرد مدیریتی می¬باشند.
 13 مورد (46%) از تحقیقات متغیر وابسته ندارند و 15 مورد (54% ) متغیر وابسته دارند .
 13مورد (87%) از منابع مطالعه شده دارای متغیر وابسته فساد اداری، 1مورد ( 7%) متغیر وابسته فساد اداری- مالی و 1مورد ( 6%) دارای سایر متغیر وابسته می¬باشند.
13 مورد ( 46%) از منابع مطالعه شده، فاقد متغیر مستقل موثر بر فساد و 15مورد ( 54%) دارای متغیر مستقل موثر بر فساد می¬باشند .
 10مورد ( 26%) از منابع مطالعه شده، دارای متغیر مستقل عوامل اجتماعی و فرهنگی، 6 مورد (16% ) دارای متغیر مستقل عوامل اداری ، 5 مورد (13% ) دارای متغیر مستقل عوامل اقتصادی و نهادی، 4مورد (11% ) دارای متغیر مستقل عوامل سیاسی و 8 مورد (21% ) دارای سایر متغیرهای مستقل موثر بر فساد می¬باشند.
 6 مورد ( 79%) از تحقیقات دارای ابزار نمی¬باشند و 22 مورد ( 21% )از تحقیقات دارای ابزار سنجش می¬باشند .
 از 6 منبعی که دارای ابزار می¬باشند 3 مورد (50%) مربوط به پرسش¬نامه و 2مورد ( 33% ) مربوط به استفاده از نظر خبرگان و 1مورد ( 17%) بقیه فیش برداری و نظر خبرگان می¬باشد .
 18مورد( 64%) از منابع دارای نتیجه و 10 مورد (36% ) فاقد نتیجه (اکثراً کتاب) می-باشند.
مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آن¬ها را مشخص می کند (ادوارد و همکاران، 2000).
مدل مفهومی این تحقیق که در صفحه بعد ارائه شده است اقتباس از مدل نادلر و تاشمن، از کتاب مدیریت تحول استراتژیک نوشته فرنچ –اچ– بل و کتاب تدوین بسته اجرایی سیاست¬های کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری نوشته عابدی جعفری و همکاران برای بررسی سازمان و عملکرد سازمان – مبارزه با فساد در سه حوزه پیشگیری، نظارت و مقابله – می¬باشد.
منابع مدل مفهومی:
Source : in Porter Nadler، d and Tashman M ،A ،C ; Congruence model for organization analysis;1980،p،261.
منبع: عابدی جعفری، حسن، شکری، خسرو، حسینی هاشم زاده، سید داوود، کریمیان، محمد وزین، قدم یاری، علی¬رضا؛ (خرداد ماه 1391)، بسته اجرایی سیاست¬های کلی نظام اداری در حوزه سلامت اداری، مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور.

شکل 2-1 مدل مفهومی؛ معرفی سازمان و عملکرد سازمان در سه حوزه(پیشگیری،نظارت،مقابله)

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
برای کشف مجهولات و پاسخ به سؤالات و فرضیه¬های تحقیق¬، لازم است روش تحقیق مناسب انتخاب شود تا منجر به یافته¬های درست و منطقی و قابل اتکا شود. روش¬های مناسب تحقیق و استفاده از ابزارهای لازم برای گردآوری داده¬ها و تحلیل آن یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات است که وسائل تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگران علم و دانش قرار می¬دهد و فرایندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می¬کند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد.
این فصل از دو قسمت تشکیل شده است.
قسمت الف) روش¬شناسی تحقیق :
ابتدا روش تحقیق و دلایل به کارگیری این روش معرفی شده، سپس روش جمع¬آوری اطلاعات بیان شده است. در مرحله بعد جامعه و نمونه آماری تحقیق، و سپس روش تجزیه و تحلیل تحقیق معرفی شده است.
قسمت ب) کلیات مطالعه موردی :
در این قسمت مطالعه موردی و نقاط ضعف و قوت و همچنین جنبه¬های مختلف آن معرفی شده است.

الف: روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
نوع پژوهش، کیفی، محیط پژوهش کتابخانه¬ای و استراتژی این تحقیق، مطالعه موردی است. از آنجایی که موضوع تحقیق مطالعه یک سازمان می¬باشد از مطالعه موردی استفاده شده است تا بهتر بتوان سازمان را مورد بررسی قرار داد..
تعریف مورد پژوهی : تحقیق توصیفی موردی یا ژرفانگر عبارت است از مطالعه یک مورد یا یک واحد و کاوش عمیق در مورد آن (حافظ نیا ، 1381: ص50).
ماهیت پژوهش، توصیفی، هدف پژوهش کاربردی – توسعه¬ای و رویکرد پژوهش استقرایی محدود می¬باشد
قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق
قلمرو مکانی : دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.
قلمرو