، مخدر، نمونه ابعاد، آماری تعداد، اثر جامعه، پژوهش نوع

تحلیلی
میانی
ملی
پایان نامه
کارشناسی ارشد
خط مشی های موجود در 4 برنامه توسعه
کل جامعه آماری

مدیریتی
فساد اداری
عوامل نهادی- نگرش های اجتماعی-
بعد اقتصادی-
عوامل سیاسی

استفاده از
نظر خبرگان

جدول 2-3- پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
6 مؤلفه¬های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران
1389 سید مهدی الوانی
،سعید زرندی،
ابوذر عرب¬ سرخی
نشریه مدیریت دولتی

توصیفی

میانی

ملی

مقاله

26

مدیریتی

فساد اداری
حوزه ی سیاسی- حوزه ی اقتصادی- حوزه ی اداری-
پرسش نامه و مصاحبه
7 چالش¬های فرا روی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور

1389

حسین نواده توپچی
فصلنامه راهبرد توصیفی
و از همبستگی استفاده شده.
کلان
ملی
مقاله
62

62
حقوقی
اجرای کنوانسیون کثرت قوانین و نهادهای تصمیم گیر-رشوه-عدم سیاست گذاری مناسب-اراده ضعیف برای مبارزه با فساد-عدم پاسخگویی به عنوان یک مسئولیت عمومی.
پرسش نامه
8 الزامات قانون گذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
1388

حیدر فرهمندفر
فصلنامه
کارآگاه
توصیفی
کلان
ملی
مقاله


حقوقی

– –
جدول 2-4- پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
9 فساد و کنترل فساد:
نگاهی به پدیده فساد با رویکردی به اسناد بین¬المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد
1388
هانس یورگ آلبرشت
مترجم :
مجید قورچی بیگی
فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی
توصیفی
کلان
بین¬المللی
مقاله


مدیریتی
فساد اداری
عوامل فرهنگی- متغیرهای سازمانی- متغیرهای حقوقی- آزادی رسانه¬ها- جنسیت-

10 اندازه¬گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی (رویکرد اقتصادی)

1388
دکتر حسین صادقی دکتر عباس عصاری دکتر وحید شقاقی شهری
پژوهشنامه اقتصادی

توصیفی
میانی
ملی
مقاله


مدیریتی
فساد مالی عوامل اقتصادی-
عوامل سیاسی-
عوامل اجتماعی-
عوامل مدیریتی و اداری.

11
معرفی نهادها و سازوکارهای جهانی مقابله با فساد

1388

مهدی حسینی مدرس- عصمت گلشنی مجموعه مقالات همایش سلامت اداری
توصیفی
کلان
بین¬المللی
مقاله


مدیریتی
فساد اداری
تأثیر کنوانسیون¬های مبارزه با فساد (از جمله کنوانسیون مبارزه با فساد) –
جدول 2-5- پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
12

مقدمه¬ای بر سنجش فساد

1388

محمد فاضلی
مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی

توصیفی

کلان

بین المللی

کتاب کشورهای منتخب و روش¬های سنجش فساد

مدیریتی

فساد اداری پایین بودن حقوق کارمندان پایینی-محیط اجتماعی- مداخله دولت در اقتصاد- شرایط سیاسی- نبود دموکراسی و عدم آزادی رسانه¬ها و مطبوعات،
اخلاق عمومی و وجدان کاری بوروکراسی زیاد.


13
بررسی علل فساد
اداری و شیوه های
کنترل آن از نظر
مدیران استان خراسان

1379

محسن
فرهادی نژاد
دانشگاه
تربیت
مدرس
توصیفی – میدانی
میانی/ خرد
محلی
پایان نامه
کارشناسی
ارشد
ادارات
کل
استان
خراسان
سطوح
بالای
مدیریت
استان
(60 مدیر و معاون )
مدیریتی
فساد
اداری وضعیت اقتصادی کارکنان،
ویژگی¬های فرهنگی جامعه، ویژگی¬های سازمانی ، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات و ویژگی¬های فردی کارکنان
پرسش
نامه

جدول 2-6- پیشینه تحقیق¬های داخلی
ردیف نام اثر
((منابع داخلی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نام
ابزار
14

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری

1388 شمس السادات زاهدی
،سینا محمد نبی،
مهدی شهبازی
فصلنامه
مدیریت فرهنگ سازمان
توصیفی
خرد

محلی

مقاله

مدیریتی
کاهش فساد اداری
عامل فردی، عامل فرهنگی- عوامل درون سازمانی- عوامل برون سازمانی- کیفیت زندگی کاری

15

سرطان
اجتماعی
فساد

1386

فرامرز رفیع پور

فرهنگستان علوم ایران

میدانی

میانی/خرد

محلی

کتاب

2000000

606

جامعه شناسی

فساد اداری نیازها و آرزوها،
مقایسه و احساس محرومیت، میزان دستیابی به اهداف¬، امید دستیابی به اهداف¬، ناکامی و دلسردی، کنترل¬های بیرونی،
کنترل¬های درونی(پایبندی مذهبی، فردگرائی، گروه گرائی، تغییر ارزش ها)،
شرایط اجتماعی(نابرابری،هویت و گروه مرجع،قوم گرائی،فرهنگ فساد و قبح فساد

پرسش نامه

نتیجه گیری از تحقیق های داخلی :
جدول 2-7: نتیجه¬گیری از منابع داخلی
ردیف عنوان نتیجه گیری
1 راهبردها و ساز و کارهای مدیریتی پیشگیری از فساد در این مقاله بیان شده است که تمامی راهبردها و سازوکارهای مدیریتی در نوشتار حاضر در کنار هم مورد استفاده قرار گیرد. البته اولویت اجرای آن ها در هر کشور متفاوت می¬باشد.
2
Hارتقاء سلامت اداری
و مبارزه با فساد در سال¬های اخیر کشورهای مختلف و سازمان¬های بین¬المللی با فساد و لزوم مبارزه با فساد آشنا شده¬اند و به دنبال ابزارهایی برای مبارزه با فساد هستند . ابزارهای ذکر شده در نوشتار بخشی از ابزارهای بکار گرفته توسط سازمان¬های بین¬المللی هستند.
3 سازمان ملل متحد در ایران به حوزه¬های فعالیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل پرداخته شده است.

4
شناسایی شاخص¬ها و مؤلفه های فساد اداری از دیدگاه مقام معظم رهبری و ارائه مدل مفهومی.

مسئله فساد اداری در کشور ما به عنوان مسئله¬ای کلان و نه خرد و فراتر از ادارات و سازمان هاست لذا برخورد با این مسئله و حل آن نیز نباید به صورت خرد و جزیره¬ای باشد.مقام معظم رهبری که بر اساس قانون اساسی عالی¬ترین مقام رسمی کشور و رهبر و رئیس حکومت و نقش ناظر قوای نظام را دارد دقیقاً دارای چنین نگرش و دیدی می¬باشد.
ردیف عنوان نتیجه گیری

5
تجزیه و تحلیل مبارزه با فساد در برنامه¬های چهارگانه توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورت توازن و خط مشی های متوازن و همه جانبه در برنامه¬های توسعه می¬باشد. به ویژه خط مشی های سیاسی و اجتماعی باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
6
مؤلفه¬های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران بهره¬گیری از یک استراتژی جامع مبارزه با فساد این امکان را برای کشورها فراهم می¬کند تا با آگاهی از کلیه¬ی ابزارهای مربوط به کنترل فساد، به تعیین اولویت¬ها پرداخته شود و از پیگیری استراتژی تک بعدی صرف، اجتناب ورزند.

7 چالش¬های فرا روی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور فساد به عنوان تهدیدی برای امنیت جوامع ملی، جامعه بین¬المللی، مانع توسعه پایدار و حکومت قانون به درستی از طرف سازمان ملل متحد شناسایی و سازوکارهای مبارزه با آن فراهم آمده است و این امر نوید بخش شکل¬گیری اجتماعی
بر اساس ارزش¬های بشریت است
8 الزامات قانون گذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در بررسی و تطبیق جرایم جدید مطرح شده در کنوانسیون با قانون کیفری ایران¬، مشخص شد که یا چنین جرمی در قوانین ایران وجود ندارد یا قسمتی از آن مشمول جرم انگاری قرارگرفته، بنابراین برای مبارزه فساد لازم است که در سیاست جنایی ایران تحولاتی صورت گیرد.
9 مقدمه¬ای بر سنجش فساد در این کتاب، به فساد و انواع آن و شیوه¬های سنجش فساد اشاره شده است.
ردیف عنوان نتیجه گیری

10 فساد و کنترل فساد:
نگاهی به پدیده فساد با رویکردی به اسناد بین-المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد مسلماً فساد با مجموعه¬ای از مشکلات، مانند اقتصاد و جامعه موازی، عدم شفافیت، از بین رفتن پاسخگویی، ضعف ساختار دموکراتیک و بی اعتمادی به نهادهای سیاسی و قضائی مرتبط است. سیاست ضد فساد اسناد بین¬المللی و داخلی به سمت گسترش مفهوم فساد در حال حرکت است به طوری که فساد سیاسی¬، تجاری و اداری را در بر گرفته است.

11 اندازه¬گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی
(رویکرد اقتصادی) فساد پدیده¬ای پیچیده چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی مانند رشوه تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد،گسترده است.

12
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری لازم به ذکر است هنوز در ابتدای راه طولانی مبارزه با فساد هستیم و لازمه مبارزه با فساد تحقیق و پیگیری بیشتر است. بررسی رابطه فساد اداری به عنوان یکی از معضلات نظام اداری ایران با هر یک از عوامل شمرده شده نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.
13
معرفی نهادها و سازوکارهای جهانی مقابله با فساد

در این مقاله سعی شد اقدامات انجام شده برای مبارزه با فساد را معرفی کرده تا بتوانیم ضمن همکاری و تنظیم روابط خود با این سازمان¬ها با تجارب جهانی در این زمینه آشنا شویم.
ردیف عنوان نتیجه گیری

14
سرطان
اجتماعی
فساد در مجموع 2 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در کشور ما فساد مالی وجود ندارد. 98 درصد بقیه وجود فساد را به اندازه ها و در سطوح مختلف تایید می¬کردند،که از آن میان 75 درصد معتقد بودند که فساد مالی در همه سطوح وجود دارد.

15 بررسی علل فساد اداری و
شیوه¬های کنترل آن از نظر
مدیران استان خراسان با توجه به این که هر اقدامی در زمینه کنترل فساد اداری، چنانچه بدون توجه به تمامی ابعاد قضیه انجام پذیرد، به احتمال زیاد نه تنها به حل مسأله منجر نخواهد شد یلکه به پیچیدگی آن نیز خواهد افزود. بنابراین اتخاذ نگرش سیستمی به موضوع درست¬ترین گام در حرکت به سوی کنترل ماشین فساد است.

تحقیق های خارجی
جدول 2-8- پیشینه تحقیق¬های خارجی
ردیف نام اثر
((منابع خارجی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد یا مورد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نوع ابزار
1 مروری مختصر از فعالیت¬های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
2005 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی

خرد
بین المللی
مقاله دفتر مقابله باموادمخدر و جرم سازمان ملل

مدیریتی2
برنامه¬های جهانی مبارزه با فساد
2004
پیتر لانگست دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین المللی
کتاب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

مدیریتی
فساد اداری عوامل اجتماعی-عوامل نهادی- نظارت و ارزیابی- همکاری قضایی- بازیابی و بازگرداندن عواید¬فساد

3 فساد قضایی در کشورهای در حال توسعه: عوامل و پیامدهای اقتصادی آن 2001 ادگاردو باسکاجلی و همکاران دفتر مقابله باموادمخدر و جرم سازمان ملل توصیفی کلان بین المللی مقاله

کشورهای در حال توسعه – حقوقی – –

جدول 2-9 پیشینه تحقیق¬های خارجی
ردیف نام اثر
((منابع خارجی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد یا مورد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نوع ابزار
4
برنامه¬های موضوعی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
2010 دفتر مقابله با مواد مخدر وجرم سازمان ملل دفتر مقابله با مواد مخدر وجرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
کتاب دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

مدیریتی5

بازیابی اموال

2011
جین پیربرون و همکاران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
کتاب


حقوقی6
بازیابی اموال سرقت شده

2009 تئودور گرین برگ و همکاران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
توصیفی
کلان
بین¬المللی
کتاب


حقوقی


جدول 2-10- پیشینه تحقیق¬های خارجی
ردیف نام اثر
((منابع خارجی)) سال نویسنده محل اثر رویکرد روش شناختی سطح مطالعه واحد یا مورد پژوهش نوع اثر جامعه آماری تعداد نمونه ابعاد و رویکرد مطالعه متغیر وابسته متغیرهای مستقل موثر بر فساد نوع ابزار
7

ابزارها و خدمات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

2010

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان