مقالات و پایان نامه ها

، مشخصات، مکعب، محدوده مصرف، ، xmax

دراز
0.096
1147.254
0.002
9
2409
هندیجان
0.024
471.669
0.001
10
2410
زیدون
5.426
106636.42
0.173
11
2411
لیشتر
0
0.000
0.000
12
2412
دوگنبدان
0
0.000
0.000
13
2413
خیر آباد
0.38
5881.662
0.010
14
2414
سرپری
0

0.000
15
2415
دهدشت
0.083
991.896
0.002
16
2416
شاه بهرام
0
0.000
0.000
17
2417
امام زاده جعفر
0
0.000
0.000
18
2418
دشت رستم
0
0.000
0.000
19
2419
باشت
0.71
8484.896
0.014
20
2420
نورآباد ممسنی
0.349
374.597
0.001
21
2421
فهلیان
0.976
1047.585
0.002
22
2422
سرانجیلک
0
0.000
0.000
23
2423
کودیان
0
0.000
0.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
1.47
1577.818
0.003
xmin

0.000

xmax

618023.52

xmax -xmin

618023.52

جدول 4-5-3-1 قیمت متر مکعب آب کشاورزی
شخصات محدوده
مصرف آب کشاورزی
نسبت آب مصرفی کشاورزی
قیمت هر متر مکعب آب کشاورزی
ردیف
کد
نام
میلیون متر مکعب
به میانگین آب مصرفی
به نسبت آب مصرفی در محدوده

ریال
1
2401
شادگان
694
8. 136
5695.47
2
2402
رامهرمز
10
0.117
82.07
3
2403
دالون
6.6
0.077
54.16
4
2404
باغ ملک
35
0.410
287.24
5
2405
صیدون
20.9
0.245
171.52
6
2406
جایزان
118.5
1.389
972.50
7
2407
بهبهان
220
2.579
1805.48
8
2408
تخت دراز
12.1
0.142
99.30
9
2409
هندیجان
301.2
3.531
2471.87
10
2410
زیدون
69.3
0.812
568.73
11
2411
لیشتر
4.75
0.056
38.98
12
2412
دو گنبدان

0. 352
246.20
13
2413
خیر آباد
4.75
0.056
38.98
14
2414
سرپری
14.5
0.170
119.00
15
2415
دهدشت
6.6
0.077
54.16
16
2416
شاه بهرام
15.4
0.181
126.38
17
2417
امام زاده جعفر
51
0.598
418.54
18
2418
دشت رستم
81
0.950
664.75
19
2419
باشت
45
0.528
369.30
20
2420
نورآبادممسنی
51
0.598
418. 54
21
2421
فهلیان
122.2
1.433
1002.86
22
2422
سرانجیلک
30.8
0.361
242.77
23
2423
کودیان
32
0.375
262.62
24
2424
اردکان
70.5
0.827
578.57
میانگین
87.7

جدول 4-5-3-2 معرف ارزش افزوده آب کشاورزی

شخصات محدوده
مصرف آب بخش کشاورزی
ارزش هر متر مکعب آب
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
میلیون متر مکعب در سال
ریال

1
2401
شادگان
694.00
5695.19
1.000
2
2402
رامهرمز
10.00
82.06
0.008
3
2403
دالون
6.60
54.16
0.003
4
2404
باغ ملک
35.00
287.22
0.044
5
2405
صیدون
20.90
171.51
0.023
6
2406
جایزان
118.50
972.45
0.165
7
2407
بهبهان
220.00
1805.39
0.312
8
2408
تخت دراز
12.10
99.30
0.011
9
2409
هندیجان
301.20
2471.75
0.430
10
2410
زیدون
69.30
568.70
0.094
11
2411
لیشتر
4.75
38.98
0.000
12
2412
دوگنبدان
30.00
246.19
0.037
13
2413
خیر آباد
4.75
38.98
0.000
14
2414
سرپری
14.50
118.99
0.014
15
2415
دهدشت
6.60
54.16
0.003
16
2416
شاه بهرام
15.40
126.38
0.015
17
2417
امام زاده جعفر
51.00
418.52
0.067
18
2418
دشت رستم
81.00
664.71
0.111
19
2419
باشت
45.00
369.28
0.058
20
2420
نورآباد ممسنی
51.00
418.52
0.067
21
2421
فهلیان
122.20
1002.81
0.170
22
2422
سرانجیلک
30.80
252.75
0.038
23
2423
کودیان
32.00
262.60
0.040
24
2424
اردکان-چشمه سفید
70.50
578.55
0.095
xmin

38.98

xmax

5695.19

xmax -xmin

5656.21

جدول 4-5-4 مولفه مصرف
مشخصات محدوده
xi-xmin/xmax-xmin
میانگین
میانگین
ردیف
کد
نام
سرانه آب شرب
سرانه آب بخش صنعت
سرانه آب بخش کشاورزی

ضرب در 20

1
2401
شادگان
0.451
1.000
1.000
0.817
16.34
2
2402
رامهرمز
1.000
0.087
0.008
0.365
7.30
3
2403
دالون
0.025
0.000
0.003
0.009
0.18
4
2404
باغ ملک
0.384
0.015
0.044
0.148
2.95
5
2405
صیدون
0.073
0.000
0.023
0.032
0.64
6
2406
جایزان
0.092
0.025
0.165
0.094
1.88
7
2407
بهبهان
0.544
0.108
0.312
0.321
6.43
8
2408
تخت دراز
0.044
0.002
0.011
0.019
0.38
9
2409
هندیجان
0.609
0.001
0.430
0.346
6.93
10
2410
زیدون
0.157
0.173
0.094
0.141
2.82
11
2411
لیشتر
0.025
0.000
0.000
0.008
0.17
12
2412
دوگنبدان
0.258
0.000
0.037
0.098
1.96
13
2413
خیر آباد
0.062
0.010
0.000
0.024
0.48
14
2414
سرپری
0.025
0.000
0.014
0.013
0.26
15
2415
دهدشت
0.322
0.002
0.003
0.109
2.18
16
2416
شاه بهرام
0.025
0.000
0.015
0.013
0.27
17
2417
امام زاده جعفر
0.025
0.000
0.067
0.031
0.61
18
2418
دشت رستم
0.012
0.000
0.111
0.041
0.82
19
2419
باشت
0.135
0.014
0.058
0.069
1.38
20
2420
نورآباد ممسنی
0.352
0.001
0.067
0.140
2.80
21
2421
فهلیان
0.063
0.002
0.170
0.078
1.57
22
2422
سرانجیلک
0.006
0.000
0.038
0.015
0.29
23
2423
کودیان
0.000
0.000
0.040
0.013
0.26
24
2424
اردکان-چشمه سفید
0.314
0.003
0.095
0.137
2.75

جدول 4-6-1- زیر معرف BOD
مشخصات محدوده
کل رواناب هر محدوده
غلظت اکسیژن محلول
xmax-xi/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
میلیون متر مکعب
تن در سال
میلی گرم در لیتر

1
2401
شادگان
3027.456
14973
4.95
0.47
2
2402
رامهرمز
823.0896
5922
7.19
0.22
3
2403
دالون
838.8576
68
0.08
0.99
4
2404
باغ ملک
337.4352
1381
4.09
0.56
5
2405
صیدون
454.1184
339
0.75
0.92
6
2406
جایزان
2235.9024
236
0.11
0.99
7
2407
بهبهان
2100.2976
5721
2.72
0.71
8
2408
تخت دراز
1813.32
16730
9.23
0.00
9
2409
هندیجان
31.536
879
8.50
0.08
10
2410
زیدون
3393.2736
91
0.03
1.00
11
2411
لیشتر
113.5296
515
4.54
0.51
12
2412
دوگنبدان
66.2256
1384
7.30
0.21
13
2413
خیر آباد
987.0768
26
0.03
1.00
14
2414
سرپری
810.4752
319
0.39
0.96
15
2415
دهدشت
283.824
1283
4.52
0.51
16
2416
شاه بهرام
409.968
18
0.04
1.00
17
2417
امام زاده جعفر
2283.2064
547
0.24
0.98
18
2418
دشت رستم
744.2496
527
0.71
0.93
19
2419
باشت
100.9152
667
6.61
0.28
20
2420
نورآباد ممسنی
1103.76
1199
1.09
0.88
21
2421
فهلیان
1018.6128
720
0.71
0.93
22
2422
سرانجیلک
211.2912
446
2.11
0.77
23
2423
کودیان
132.4512
25
0.19
0.98
24
2424
اردکان-چشمه سفید
327.9744
2778
8.47
0.47
Xmin
0.03

Xmax
9.23

Xmax -Xmin
9.20

جدول 4-6- 2 زیر معرف فسفر
مشخصات محدوده
حجم رواناب سالانه
غلظت فسفر
xmax-xi/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
میلیون متر مکعب
تن در سال
میلی گرم در لیتر

1
2401
شادگان
3027.46
3517
0.90
0.61
2
2402
رامهرمز
823.09
687
0.83
0.64
3
2403
دالون
838.86
186
0.22
0.93
4
2404
باغ ملک
337.44
330
0.98
0.57
5
2405
صیدون
454.12
395
0.87
0.62
6
2406
جایزان
2235.90
718
0.32
0.88
7
2407
بهبهان
2100.30
511
0.24
0.92
8
2408
تخت دراز
1813.32
819
0.45
0.82
9
2409
هندیجان
31.54
683
0.92
0.60
10
2410
زیدون
3393.27
208
0.06
1.00
11
2411
لیشتر
113.53
251
2.21
0.00
12
2412
دوگنبدان
66.23
117
0.88
0.62
13
2413
خیر آباد
987.08
124
0.13
0.97
14
2414
سرپری
810.48
102
0.13
0.97
15
2415
دهدشت
283.82
218
0.77
0.67
16
2416
شاه بهرام
409.97
197
0.48
0.80
17
2417
امام زاده جعفر
2283.21
657
0.29
0.89
18
2418
دشت رستم
744.25
229
0.31
0.89
19
2419
باشت
100.92
81
0.80
0.66
20
2420
نورآباد ممسنی
1103.76
236
0.21
0.93
21
2421
فهلیان
1018.61
293
0.29
0.89
22
2422
سرانجیلک
211.29
178
0.84
0.64
23
2423
کودیان
132.45
120
0.91
0.61
24
2424
اردکان-چشمه سفید
327.97
227
0.69
0.71
Xmin

0.06

Xmax

2.21

Xmax -Xmin

2.15

جدول 4-6-3- زیر معرف TDS ,EC

مشخصات محدوده
جامدات معلق (TDS)
xmax-xi/xmax-xmin
هدایت الکتریکی(EC)
xmax-xi/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
میلی گرم در لیتر

(us/cm)

1
2401
شادگان
2087
0.64
2,981
0.64
2
2402
رامهرمز
5875
0.00
8,393
0.00
3
2403
دالون
1930
0.67
2,757
0.67
4
2404
باغ ملک
0
1.00
0
1.00
5
2405
صیدون
3515
0.40
5,021
0.40
6
2406
جایزان
0
1.00
0
1.00
7
2407
بهبهان
1316
0.78
1,880
0.78
8
2408
تخت دراز
1316
0.78
1,880
0.78
9
2409
هندیجان
2668
0.55
3,811
0.55
10
2410
زیدون
2668
0.55
3,811
0.55
11
2411
لیشتر
1026
0.83
1,466
0.83
12
2412
دوگنبدان
0
1.00
0
1.00
13
2413
خیر آباد
234
0.96
334
0.96
14
2414
سرپری
0
1.00
0
1.00
15
2415
دهدشت
366
0.94
523
0.94
16
2416
شاه بهرام
648
0.89
926
0.89
17
2417
امام زاده جعفر
2668
0.55
3,811
0.55
18
2418
دشت رستم
612
0.90
874
0.90
19
2419
باشت
0
1.00
0
1.00
20
2420
نورآباد ممسنی
0
1.00
0
1.00
21
2421
فهلیان
0
1.00
0
1.00
22
2422
سرانجیلک
1851
0.68
2,644
0.68
23
2423
کودیان
0
1.00
0
1.00
24
2424
اردکان-چشمه سفید
192
0.97
274
0.97
Xmin
0

0

Xmax
5875

8,393

Xmax -Xmin
5875

8,393

جدول 4-6-4 زیر معرف سم و کود
مشخصات محدوده
مصرف کود
xmax-xi/xmax-xmin
سموم دفع آفت
xmax-xi/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
تن

کیلوگرم یا لیتر

1
2401
شادگان
25673
0.000
142695
0.000
2
2402
رامهرمز
9291
0.646
51642
0.646
3
2403
دالون
435
0.995
2419
0.995
4
2404
باغ ملک
1259
0.963
6999
0.963
5
2405
صیدون
391
0.997
2174
0.997
6
2406
جایزان
4646
0.829
25821
0.829
7
2407
بهبهان
9047
0.656
50283
0.656
8
2408
تخت دراز
1125
0.968
6251
0.968
9
2409
هندیجان
9095
0.654
50555
0.654
10
2410
زیدون
3032
0.893
16852
0.893
11
2411
لیشتر
665
0.986
3696
0.986
12
2412
دوگنبدان
318
1.000
1767
1.000
13
2413
خیر آباد
509
0.992
2827
0.992
14
2414
سرپری
594
0.989
3302
0.989
15
2415
دهدشت
993
0.973
5518
0.973
16
2416
شاه بهرام
1051
0.971
5844
0.971
17
2417
امام زاده جعفر
1418
0.957
7882
0.957
18
2418
دشت رستم
3276
0.883
18211
0.883
19
2419
باشت
1506
0.953
8371
0.953
20
2420
نورآباد ممسنی
3976
0.856
22097
0.856
21
2421
فهلیان
5095
0.812
28322
0.812
22
2422
سرانجیلک
2260
0.923
12560
0.923
23
2423
کودیان
2885
0.899
16036
0.899
24
2424
اردکان-چشمه سفید
4694
0.827
26093
0.827
Xmin
318.00

1767

Xmax
25673.00

142695

Xmax -Xmin
25355.00

140928

جدول 3-4-2-22 مولفه محیط زیست
مشخصات محدوده
xmax-xi/xmax-xmin

اکسیژن محلول
فسفر
جامدات معلق
هدایت الکتریکی
کود
سموم
میانگین
میانگین
ردیف
کد
نام

ضربدر 20
1
2401
شادگان
0.47
0.61
0.64
0.64
0.000
0.000
0.39
7.88
2
2402
رامهرمز
0.22
0.64
0.00
0.00
0.646
0.646
0.36
7.18
3
2403
دالون
0.99
0.93
0.67
0.67
0.995
0.995
0.88
17.51
4
2404
باغ ملک
0.56
0.57
1.00
1.00
0.963
0.963
0.84
16.86
5
2405
صیدون
0.92
0.62
0.40
0.40
0.997
0.997
0.72
14.48
6
2406
جایزان
0.99
0.88
1.00
1.00
0.829
0.829
0.92
18.43
7
2407
بهبهان
0.71
0.92
0.78
0.78
0.656
0.656
0.75
14.95
8
2408
تخت دراز
0.00
0.82
0.78
0.78
0.968
0.968
0.72
14.36
9
2409
هندیجان
0.08
0.60
0.55
0.55
0.654
0.654
0.51
10.26
10
2410
زیدون
1.00
1.00
0.55
0.55
0.893
0.893
0.81
16.26
11
2411
لیشتر
0.51
0.00
0.83
0.83
0.986
0.986
0.69
13.78
12
2412
دوگنبدان
0.21
0.62
1.00
1.00
1.000
1.000
0.80
16.10
13
2413
خیر

Share article:

Permalink:
Add your widget here