مقالات و پایان نامه ها

، مکعب، مشخصات، ، محدوده جمعیت، بهداشتی

ها
1-اقدامات مدیریتی لازم در خصوص حوضه مذکور صورت گیرد از جمله
-افزایش دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب
-اجرایی کردن طرح سدهای مطالعاتی
-کاهش تخلیه زباله ها در محیط زیست و…
2-پیشنهاد می شود شاخص فقر آبی با ارزیابی دقیق تر و جامع تر و رفع محدودیتها در دیگر حوضه های آبریز کشور انجام شود.
3- شاخص فقر آبی در افق های زمانی مختلف بررسی شود. در انتخاب افق ها می توان برنامه های توسعه اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت تا مشخص شود نتایج هر کدام از برنامه ها بر بخش آب به چه میزان موثر بوده است.
4. نتایج این شاخص با سایر شاخص های مرتبط مقایسه شود.
5. بررسی امکان وزن دهی به زیر شاخص ها
6. محاسبه شاخص مذکور برای کل حوضه های آبریز درجه دوم کشور
پیوست
پیوست 1. جداول محاسباتی
جدول شماره 4-2-1 معرف بارش
مشخصات محدوده
جمعیت
حجم بارش سالانه
سرانه ( xi )
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
نفر
میلیون متر مکعب
میلیون متر مکعب برای هر نفر در سال

1
2401
شادگان
510875
2789
0.005
0.013
2
2402
رامهرمز
100275
531
0.005
0.013
3
2403
دالون
13191
393
0.030
0.107
4
2404
باغ ملک
52398
610
0.012
0.037
5
2405
صیدون
49158
1206
0.025
0.087
6
2406
جایزان
37528
843
0.022
0.079
7
2407
بهبهان
157994
536
0.003
0.006
8
2408
تخت دراز
109780
3491
0.032
0.115
9
2409
هندیجان
54537
545
0.010
0.031
10
2410
زیدون
16369
382
0.023
0.082
11
2411
لیشتر
7132
352
0.049
0.182
12
2412
چهاربیشه-دوگنبدان
87331
170
0.002
0.000
13
2413
خیر آباد
6247
264
0.042
0.155
14
2414
سرپری
13180
334
0.025
0.090
15
2415
دهدشت
94532
598
0.006
0.017
16
2416
شاه بهرام
3745
982
0.262
1.000
17
2417
امام زاده جعفر
14271
1343
0.094
0.354
18
2418
دشت رستم
28907
820
0.028
0.102
19
2419
باشت
17027
346
0.020
0.071
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
516
0.007
0.019
21
2421
فهلیان
40274
956
0.024
0.084
22
2422
سرانجیلک
11170
528
0.047
0.174
23
2423
کودیان
5124
341
0.067
0.248
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
779
0.020
0.067
xmin
0.002

xmax
0.262

xmax -xmin
0.260

جدول شماره 4-2-2-معرف آب ورودی به حوضه
مشخصات محدوده
جمعیت
دبی متوسط بلند مدت
حجم سالانه
سرانه(xi)

ردیف
کد
نام
نفر
مترمکعب بر ثانیه
میلیون متر مکعب
میلیون متر مکعب برای هر نفر در سال
xmax-xi/xmax-xmin

1
2401
شادگان
510875
91.600
2888.698
0.006
0.972
2
2402
رامهرمز
100275
21.900
690.638
0.007
0.966
3
2403
دالون
13191
21.900
690.638
0.052
0.745
4
2404
باغ ملک
52398
0.000
0.000
0.000
1.000
5
2405
صیدون
49158
0.000
0.000
0.000
1.000
6
2406
جایزان
37528
64.800
2043.533
0.054
0.735
7
2407
بهبهان
157994
57.400
1810.166
0.011
0.944
8
2408
تخت دراز
109780
0.000
0.000
0.000
1.000
9
2409
هندیجان
54537
0.000
0.000
0.000
1.000
10
2410
زیدون
16369
106.500
3358.584
0.205
0.000
11
2411
لیشتر
7132
0.000
0.000
0.000
1.000
12
2412
چهاربیشه-دوگنبدان
87331
0.000
0.000
0.000
1.000
13
2413
خیر آباد
6247
27.900
879.854
0.141
0.314
14
2414
سرپری
13180
21.400
674.870
0.051
0.750
15
2415
دهدشت
94532
0.000
0.000
0.000
1.000
16
2416
شاه بهرام
3745
0.000
0.000
0.000
1.000
17
2417
امام زاده جعفر
14271
58.500
1844.856
0.129
0.370
18
2418
دشت رستم
28907
0.000
0.000
0.000
1.000
19
2419
باشت
17027
0.000
0.000
0.000
1.000
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
28.100
886.162
0.012
0.942
21
2421
فهلیان
40274
19.800
624.413
0.016
0.924
22
2422
سرانجیلک
11170

0.000
0.000
1.000
23
2423
کودیان
5124
0.000
0.000
0.000
1.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
0.000
0.000
0.000
1.000
xmin
0.000

xmax
0.205

xmax -xmin
0.205

جدول شماره 4-2-3معرف آب های زیر زمینی
مشخصات محدوده
جمعیت
حجم آب موجود
سهم منابع زیرزمینی
حجم منابع زیر زمینی
سرانه (xi)
xi-xmin/xmax-min
ردیف
کد
نام
نفر
هزار مترمکعب در سال
درصد
هزارمتر مکعب در سال
هزار متر مکعب برای هر نفردر سال

1
2401
شادگان
510875
57563.7
2
1151.274
0.002
0.000
2
2402
رامهرمز
100275
19333.7
22
4253.414
0.042
0.435
3
2403
دالون
13191
754.2
10
75.42
0.006
0.038
4
2404
باغ ملک
52398
5306.7
78
4139.226
0.079
0.831
5
2405
صیدون
49158
3013.1
25
753.275
0.015
0.141
6
2406
جایزان
37528
2373.3
17
403.461
0.011
0.092
7
2407
بهبهان
157994
20589.5
20
4117.9
0.026
0.258
8
2408
تخت دراز
109780
6761.7
50
3380.85
0.031
0.309
9
2409
هندیجان
54537
6486.4
2
129.728
0.002
0.001
10
2410
زیدون
16369
1132.2
40
452.88
0.028
0.275
11
2411
لیشتر
7132
419.5
80
335.6
0.047
0.485
12
2412
چهاربیشه-دوگنبدان
87331
8063.1
99
7982.469
0.091
0.965
13
2413
خیر آباد
6247
387.2
46
178.112
0.029
0.284
14
2414
سرپری
13180
770.1
32
246.432
0.019
0.178
15
2415
دهدشت
94532
8734.9
81
7075.269
0.075
0.786
16
2416
شاه بهرام
3745
219.1
57
124.887
0.033
0.337
17
2417
امام زاده جعفر
14271
869
74
643.06
0.045
0.463
18
2418
دشت رستم
28907
1886.3
71
1339.273
0.046
0.477
19
2419
باشت
17027
1311.6
92
1206.672
0.071
0.743
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
7477.9
94
7029.226
0.095
1.000
21
2421
فهلیان
40274
2903.6
74
2148.664
0.053
0.553
22
2422
سرانجیلک
11170
737.3
73
538.229
0.048
0.497
23
2423
کودیان
5124
334.8
92
308.016
0.060
0.626
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
4376.2
39
1706.718
0.043
0.438
xmin
0.002

xmax
0.095

xmax -xmin
0.092

جدول شماره 4-2-4 مولفه منابع
مشخصات محدوده

xmax-xi/xmax-xmin

میانگین
میانگین ضربدر 20
ردیف
کد
نام
بارش
آب ورودی به حوضه
آب زیرزمینی

1
2401
شادگان
0.013
0.972
0.136
0.329
6.57
2
2402
رامهرمز
0.013
0.966
0.528
0.471
9.43
3
2403
دالون
0.107
0.745
0.000
0.296
5.93
4
2404
باغ ملک
0.037
1.000
0.514
0.623
12.45
5
2405
صیدون
0.087
1.000
0.086
0.409
8.19
6
2406
جایزان
0.079
0.735
0.041
0.302
6.04
7
2407
بهبهان
0.006
0.944
0.511
0.402
8.05
8
2408
تخت دراز
0.115
1.000
0.418
0.475
9.49
9
2409
هندیجان
0.031
1.000
0.007
0.344
6.88
10
2410
زیدون
0.082
0.000
0.048
0.119
2.38
11
2411
لیشتر
0.182
1.000
0.033
0.556
11.11
12
2412
چهاربیشه-دوگنبدان
0.000
1.000
1.000
0.655
13.10
13
2413
خیر آباد
0.155
0.314
0.013
0.251
5.02
14
2414
سرپری
0.090
0.750
0.022
0.339
6.79
15
2415
دهدشت
0.017
1.000
0.885
0.601
12.02
16
2416
شاه بهرام
1.000
1.000
0.006
0.779
15.58
17
2417
امام زاده جعفر
0.354
0.370
0.072
0.396
7.92
18
2418
دشت رستم
0.102
1.000
0.160
0.526
10.52
19
2419
باشت
0.071
1.000
0.143
0.604
12.09
20
2420
نورآباد ممسنی
0.019
0.942
0.879
0.654
13.07
21
2421
فهلیان
0.084
0.924
0.262
0.520
10.41
22
2422
سرانجیلک
0.174
1.000
0.059
0.557
11.14
23
2423
کودیان
0.248
1.000
0.029
0.625
12.50
24
2424
اردکان-چشمه سفید
0.067
1.000
0.206
0.502
10.04

جدول 4-3-1معرف دسترسی به آب بهداشتی
مشخصات محدوده
جمعیت
دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی
ردیف
کد
نام
نفر
درصد

کل
شهری
روستایی
شهری
روستایی
کل (xi)
xi-xmin/xmax-xmin
1
2401
شادگان
510875
330061
180814
100
95
98.23
0.962
2
2402
رامهرمز
100275
66038
34237
100
89
96.24
0.901
3
2403
دالون
13191
0
13191
100
89
89.00
0.678
4
2404
باغ ملک
52398
29832
22566
100
92
96.55
0.911
5
2405
صیدون
49158
5748
43410
100
90
91.17
0.745
6
2406
جایزان
37528
2004
35524
100
92
92.43
0.783
7
2407
بهبهان
157994
113772
44222
99.8
95
98.46
0.969
8
2408
تخت دراز
109780
26706
83074
99.8
81
85.57
0.572
9
2409
هندیجان
54537
39667
14870
100
98
99.45
1.000
10
2410
زیدون
16369
5067
11302
100
96
97.24
0.932
11
2411
لیشتر
7132
0
7132
99.8
83
83.00
0.493
12
2412
دوگنبدان
87331
83856
3475
99.8
83
99.13
0.990
13
2413
خیر آباد
6247
0
6247
0
89
89.00
0.678
14
2414
سرپری
13180
0
13180
99.8
80
80.00
0.401
15
2415
دهدشت
94532
63329
31203
99.8
79
92.93
0.799
16
2416
شاه بهرام
3745
0
3745
0
82
82.00
0.462
17
2417
امام زاده جعفر
14271
0
14271
0
84
84.00
0.524
18
2418
دشت رستم
28907
0
28907
0
86
86.00
0.585
19
2419
باشت
17027
8349
8678
99.8
83
91.24
0.747
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
52597
21690
99
86
95.20
0.869
21
2421
فهلیان
40274
5373
34901
99
86
87.73
0.639
22
2422
سرانجیلک
11170
0
11170
99
83
83.00
0.493
23
2423
کودیان
5124
0
5124
99
67
67.00
0.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
17848
22079
99
61
77.99
0.339
xmin
67.00

xmax
99.45

xmax-xmin
32.45

جدول 4-3-2 معرف دسترسی به سیستم جمع آوری فاضلاب

مشخصات محدوده
جمعیت
دسترسی به فاضلاب بهداشتی
ردیف
کد
نام
نفر
درصد

کل
شهری
روستایی
شهری
روستایی
کل
xi-xmin/(xmax-xmin)
1
2401
شادگان
510875
330061
180814
40
0
25.843
0.888
2
2402
رامهرمز
100275
66038
34237
40
0
26.343
0.905
3
2403
دالون
13191
0
13191
40
0
0.000
0.000
4
2404
باغ ملک
52398
29832
22566
40
0
22.773
0.783
5
2405
صیدون
49158
5748
43410
40
0
4.677
0.161
6
2406
جایزان
37528
2004
35524
40
0
2.136
0.073
7
2407
بهبهان
157994
113772
44222
36.4
0
26.212
0.901
8
2408
تخت دراز
109780
26706
83074
7.5
0
1.825
0.063
9
2409
هندیجان
54537
39667
14870
40
0
29.094
1.000
10
2410
زیدون
16369
5067
11302
40
0
12.382
0.426
11
2411
لیشتر
7132
0
7132
7.5
0
0.000
0.000
12
2412
دوگنبدان
87331
83856
3475
7.5
0
7.202
0.248
13
2413
خیر آباد
6247
0
6247
0
0
0.000
0.000
14
2414
سرپری
13180
0
13180
7.5
0
0.000
0.000
15
2415
دهدشت
94532
63329
31203
7.5
0
5.024
0.173
16
2416
شاه بهرام
3745
0
3745
0
0
0.000
0.000
17
2417
امام زاده جعفر
14271
0
14271
0
0
0.000
0.000
18
2418
دشت رستم
28907
0
28907
0
0
0.000
0.000
19
2419
باشت
17027
8349
8678
7.5
0
3.678
0.126
20
2420
نورآباد ممسنی
74287
52597
21690
5
0
3.540
0.122
21
2421
فهلیان
40274
5373
34901
5
0
0.667
0.023
22
2422
سرانجیلک
11170
0
11170
5
0
0.000
0.000
23
2423
کودیان
5124
0
5124
5
0
0.000
0.000
24
2424
اردکان-چشمه سفید
39927
17848
22079
5
0
2.235
0.077
xmin

0.000

xmax

29.094

xmax-xmin

29.094

جدول4-3-3 معرف آب کشاورزی
مشخصات محدوده
مساحت زمین های قابل کشت
حجم منابع آب داخلی
نسبت زمین های قابل کشت به منابع آب داخلی
xi-xmin/xmax-xmin
ردیف
کد
نام
هکتار
میلیون متر مکعب
کیلومتر مربع برمیلیون متر مکعب

بارش
آب زیرزمینی
کل

1
2401
شادگان
343,899
2789
1.15
2790.15
1.23
0.978
2
2402
رامهرمز
64,522
531
4.25
535.25
1.21
0.956
3
2403
دالون
9,320
393
0.08
393.08
0.24
0.181
4
2404
باغ ملک
19,364
610
4.14
614.14
0.32
0.243
5
2405
صیدون
24,493
1206
0.75
1206.75
0.20
0.153
6
2406
جایزان
28,403
843
0.40
843.40
0.34
0.261
7
2407
بهبهان
37,559
536
4.12
540.12
0.70
0.548
8
2408
تخ

Share article:

Permalink:
Add your widget here