، می‌تواند، تعدیل، آن‌ها، بورس، سهامداران

سهامداران دارند. این معیارها روند آتی را منعکس می نمایند زیرا سرمایه گذاران و بازار انتظار دارند که تورم درتمامی زمان ها بر ریسک و ارزش پول تأثیر گذار باشد. معیارهای نوین اثرات حسابداری تعهدی را از بین می برند و به عنوان یک الگو، توانائی شرکت در ایجاد ارزش برای سهامداران از یک دوره به دوره ای دیگر را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد. سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیت های تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده تر نموده است. بنابراین بررسی ارتباط این شاخص با سایر شاخص های عملکردی در واحدهای اقتصادی یکی از موارد مدنظر استفاده کنندگان از صورت های مالی خواهد بود. (هاوازکوا ،2010، 44)
برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده درپی خواهد داشت(اکبری، 1389،11). متاسفانه بسیاری از شرکت ها سود نهایی محصولات خود را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه برآورد می کنند. معیارهای اقتصادی با ارزش فعلی خالص نیز رابطه نزدیکی دارد. برای مثال ارزش افزوده اقتصادی با این تئوری که ارزش شرکت تنها با انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت افزایش می یابد، سازگار است. همچنین ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین، مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل آن هاست (نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه) و نه معیارهایی غیرقابل کنترل (نظیر ارزش بازار سهام) پاسخگو می نماید. معیارهای جدیدتر نسبت به معیار سنتی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه است و به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد و موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. معیارهای جدید نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد. شاخص های اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است چرا که ارزش سهام تابعی از ارزش افزوده اقتصادی آتی پیش بینی شده و فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت ها می باشد. معیارهای اقتصادی روش مناسبی برای تعیین اهداف اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی ها، تخصیص سرمایه، طراحی سیستم های پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری است. این شاخص ها به عنوان معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی معیارهای دیگری نظیرارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده سهامداران و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری ها سازگار می باشد.
کاوسی (1382) رابطه بین “نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی” شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1377 را بررسی کرد. تجزیه وتحلیل وی نشان داد که رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی معنی دار است.آقایی (1388) به بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرداخت و نتایج تحقیق شواهدی در خصوص اینکه اکثریت سرمایه گذاران علاقه ی کمی به سفته بازی و معاملات پر ریسک دارند فراهم آورد. در مورد تصمیم گیری خرید سهام، معیارهای مالی، از قبیل سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند با این حال اهمیت آن ها کمتر از نوسانات قیمت سود و روند قیمت سود سهام در بورس است، نتایج نشان داد با 95% اطمینان، تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس متأثر از نوسانات سود است.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف علمی
در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط یکی از شاخص های سرمایه در گردش(چرخه تبدیل وجه نقد) را با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده مورد بررسی علمی قرار دهیم.

1-4-2- اهداف کلی و فرعی
هدف کلی :
“” تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد “”

اهداف فرعی:
1- تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد
2- تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد

1-4-3- اهداف کاربردی
نتایج تحقیق می تواند مورد استفاده گروه های متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:
سازمان بورس اوراق بهادار: در ارزیابی بهتر و دقیق تر رتبه بندی شرکت ها.
سرمایه گذاران: نتایج این تحقیق می تواند با توجه به اهدافی که سرمایه گذاران دارند اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت، آن ها را در انتخاب سهام شرکت ها برای سرمایه گذاری یاری نماید و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواندآن ها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آن ها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزیابی را مورد بررسی و لزوم توجه به طبقه بندی مناسب ارزیابی هر معیار توسط شاخص مناسب را بیشتر مشخص می کند. در نتیجه بیان بهتر و دقیق تر رویکردهای رفتاری و آثار آن ها در پی تئوری های جدیدتر مفید واقع شود.
سهامداران : این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و ثبات سود آن ها یاری رساند و توجه آن ها را هرچه بیشتر به سمت اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی شرکت ها هدایت نماید.
مدیران :نتایج این تحقیق می تواند مدیریت را در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد، موثر باشد و همچنین از آنجا که تغییرپذیری درباره روند سود خالص مورد گزارش می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد. مدیریتمی تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود، اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد می توان تبیین ارتباط نمود؟
سوالات فرعی تحقیق :
آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد می توان تبیین ارتباط نمود؟
آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد می توان تبیین ارتباط نمود ؟

1-6- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلی : بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
– بین ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود دارد.
– بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد رابطه وجود دارد.

1-7- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1- متغیر وابسته
در این تحقیق چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد، تاخیردر پرداخت حسابهای پرداخت نیاز دوره عملیات کسر می شود. لذا هر چه دوره تاخیر در حسابهای پرداختنی بیشتر باشد چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر می شود و ظاهرا کوتاه تر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی است درحالی که تاخیر در پرداخت حساب های پرداختنی می تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هر چه این تاخیر بیشتر باشد وضعیت نامطلوبتر است ولی هنگامی که این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد به کار می بریم نتیجه متفاوت حاصل می شود. یعنی تاخیرهای طولانی تر موجب کمتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشان دهنده نقدینگی مناسب است. بنابراین، تناقض احتمالی مذکور می باید به گونه ای مرتفع شود (خرمنژاد، 1386، 27)
مدیریت نقدینگی در واقع منعکس کننده مدیریت دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت است و نقش حیاتی در موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی بازی می کند. اگر شرکت نتواند نقدینگی خود را به نحو مطلوب مدیریت کند ممکن است دارایی های جاری شرکت نتواند پاسخگوی بدهی های جاری آن باشد. در نتیجه شرکت مجبور به پیدا کردن منابع خارجی برای پرداخت بد هی های کوتاه مدت خود در زمان سررسید می شود.شرکت های دارای سابقه درازمدت درخشانی که ترازنامه های صحیح و پاکی دارند، اگر مدیریت نقدینگی خوبی نداشته باشند قادر به پرداخت دیون خود نخواهند بود”. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکت ها، «چرخه تبدیل وجه نقد» است که مدت زمان بین پرداخت به منظور خرید موجودی های کالا یا مواد اولیه تا جمع آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می کند. هر چه قدر این مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است سود آوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد سودآوری شرکت ممکن است کاهش یابد. اگرچه تجزیه وتحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی می تواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش بینی فرصت ها به منظور بهبود آن، برای شرکت ها بسیار تعیین کننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، بنابراین مقایسه شرکت هایی که در یک صنعت فعالیت می کنند، روش صحیحی به شمار می آید.
(1-1 ) CCC = RCP + ICP – PDP
نسبت بازپرداخت معوق- چرخه گردش موجودی + چرخه گردش مطالبات = چرخه تبدیل وجه نقد
نسبت گردش حساب های دریافتنی/360 = چرخه گردش حساب های دریافتنی =چرخه گردش مطالبات
نرخ گردش موجودی کالا / 360 = چرخه گردش موجودی = چرخه گردش موجودی
نسبت گردش حساب های پرداختنی / 360 = دوره بازپرداخت معوق = نسبت دوره بازپرداخت معوق

1-7-2- متغیرهای مستقل
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا نه؟. استوارت EVA را حاصل کسرهزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد ازمالیات (NOPAT ) در نظر می گیرد(استوارت، 1991):

(1-2 )EVA=Nopat – Capital Cost EVA=(Nopat- Cost of Capital ) × Capital employed
(هزینه سرمایه ) – (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات ) =ارزش افزوده اقتصادی
سرمایه بکار گرفته شده × (هزینه سرمایه– سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات ) = ارزش افزوده اقتصادی
اگر نرخ بازده را به صورت نسبت NOPAT به سرمایه در نظر بگیریم فرمول به صورت زیر در می آید:
میانگین موزون هزینه سرمایه × ارزش سرمایه – سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات = ارزش افزوده اقتصادی
سود عملیاتی قبل از پرداخت هزینه بهره و خالص مالیات = نرخ هزینه سرمایه شرکت
ارزش سرمایه گذاری شده توسط مالکان یا صاحبان و اعتباردهندگان = ارزش سرمایه

Re = هزینه حقوق صاحبان سهام
Rd = هزینه بدهی
E = حقوق صاحبان سهام شرکت
D = بدهی های شرکت
V = حقوق صاحبان سهام + بدهی ها
E/V = درصد تامین مالی شرکت از محل حقوق صاحبان سهام
D/V = درصد تامین مالی شرکت از محل بدهی ها
Tc =نرخ مالیات بر شرکت

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده : (REVA) به اعتقاد گروهی درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادی بجای ارزش دفتری تعدیل شده دارایی ها باید از ارزش بازارآنها استفاده کرد که بشرح زیرمی باشد:
(1-3 ) )]ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + ارزش بازار بدهی هاREVA= NOPATt – [WACC*(

1-8- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیرمی کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.
روش تحقیق از نوع تعیین ضریب همبستگی بوده و نحوه استفاده از اطلاعات گذشته نگر می باشد و با توجه به هدف تحقیق حاضر یافتن ارتباط یا عدم ارتباط همبستگی میان ارزش افزوده افتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده ( REVA)) با چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد که با جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف مخصوصا مرتبط با سازمان بورس اوراق بهادار تهران و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق (وابسته و مستقل) توسط نرم افزار EXCEL و سپس تخمین اطلاعات و ارزیابی وجود یا عدم وجود ارتباط میان د